WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ ...»

-- [ Страница 3 ] --

Провідною сутнісною характеристикою програми є її спрямованість на формування в старшокласників таких якостей: а) патріотизму як вищого виміру лицарсько-патріотичної вихованості та духовності; б) професійної готовності до захисту Вітчизни; в) психологічної підготовленості до військової служби; г) фізичних якостей на основі здорового способу життя. Зміст програми передбачає формування в допризовників стійкої мотивації до самопідготовки за цільовими орієнтирами ідеалів українського козацтва, глибоких знань його історії та традицій на самоцінному рівні.

Організаційно-методичне забезпечення процесу виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях містить: а) програму експерименту (його ідею, задум, мету, завдання, діагностичний інструментарій, робочу гіпотезу та ін.); б) організаційно-методичну схему формування в старшокласників якостей лицарсько-патріотичної духовності (її структура: мета і завдання, функції, засоби навчання і виховання, основні методи і види діяльності, напрями досліджень учнів у секціях Малої академії наук, організаційні форми взаємодії в системі „Школа

–Громадськість – Родина”); в) зміст виховання допризовників на військово-козацьких традиціях та мотиваційному, організаційному, стимулюючому й оцінювальному етапах; г) класифікації форм та методів лицарсько-патріотичного виховання учнів (зокрема, робиться акцент на методах формування в допризовників патріотичної свідомості, методах організації їх військово-патріотичної діяльності, методах самопідготовки школярів до військової служби тощо). Окремо визначено структуру військово-професійної фізичної підготовки допризовників на військово-козацьких традиціях, її напрями (загальний, прикладний, спеціальний, психофізичний, військово-козацький, оборонно-спортивний, спортивний, самовдосконалюючий) і зміст.

У комплексі організаційно-педагогічних умов, значущих для якісного функціонування системи виховання в учнів цінностей українського козацтва, провідне місце посідають такі: задоволення потреб соціально-економічного регіону в викладачах предмета „Захист Вітчизни”; достатньо високий рівень компетентності педагогів у питаннях діагностики та формування професійно-психологічної готовності старшокласників до захисту Вітчизни; введення в навчальних закладах посади заступника директора з питань здоров’я, фізичного виховання та допризовної підготовки. Установлено, що особливостями функціонування системи виховання в учнів цінностей українського козацтва як особистісних є: створення ситуацій емоційного переживання учнями відповідних цінностей у процесі пошукової діяльності у сфері історії козацтва, самоформування вмінь виконувати прийоми козацьких бойових мистецтв, нормативи оборонно-спортивного комплексу „Козацький вишкіл” та ін., усвідомлення змісту Кодексу честі захисника Вітчизни, психологічний супровід прийняття урочистої Клятви-присяги на вірність українському народу.

Підсумкові показники допризовної підготовки старшокласників експериментальних шкіл за рейтингом індивідуальної готовності учня до захисту Вітчизни подано в табл. 1.

Таблиця 1.

Узагальнені порівняльні показники результатів допризовної підготовки старшокласників на основі традицій українського козацтва Термін Експериментальні школи Контрольні школи визначен– високий середній низький Високий середній низький ня кількість

–  –  –

% % % % %

–  –  –

Результати аналізу змісту таблиці свідчать про ефективність системи виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки. Зокрема, кількість учнів експериментальних шкіл з високим рівнем готовності до захисту Вітчизни на 24,5 % виявилась більшою, ніж число допризовників у контрольній групі, що знаходяться на такому ж рівні. У порівнянні з контрольними школами різко зменшилася кількість учасників експерименту з низьким рівнем відповідної готовності (на 30,1%) (рис.2).

47,4 50 42,6 41,8 35,7 % 16,9 15,6

–  –  –

Рис. 2. Кількісні показники динаміки процесу формування в старшокласників експериментальних шкіл готовності до захисту Вітчизни Зміст рис.2. відбиває позитивну динаміку процесу формування в старшокласників експериментальних шкіл готовності до захисту Вітчизни на основі військово-козацьких традицій.

За результатами теоретичного й емпіричного етапів наукового пошуку сформульовано такі висновки:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та обґрунтовано нове вирішення проблеми об’єктивного взаємозв’язку допризовної підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл із процесом формування в них цінностей українського козацтва як особистісних.

Воно полягає у: а) розширенні цільових орієнтирів допризовної підготовки молоді за рахунок цінностей українського козацтва; б) побудові принципів сучасної допризовної підготовки старшокласників на національно-патріотичній, особистісній та цілісній основах; в) розробці змісту лицарсько-патріотичної підготовки допризовників (його структурно-логічної схеми, системи цінностей як об’єкта засвоєння учнями тощо); г) створенні комплексної програми виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх підготовки до захисту Вітчизни та організаційно-методичного забезпечення її реалізації.

2. На основі теоретичного аналізу обраної проблеми доведено, що традиції українських козаків (їх духовно-моральні, фізично-розвивальні, національно-патріотичні, військово-прикладні й військово-психологічні аспекти) є ідеальним цільовим орієнтиром процесу сучасної допризовної підготовки молоді, стан якої не можна вважати достатнім повною мірою.

3. Визначено фактори потенційного впливу козацької педагогіки на процес виховання особистості старшокласника: а) психологічний (військові традиції українського козацтва за певних умов виступають у ролі особистісних цінностей сучасного майбутнього захисника Вітчизни, фундамента смислотвірної мотивації самопідготовки до військової служби); б) духовно-моральний (відповідні традиції є безпосередньою скарбницею духовних й моральних цінностей українського козацтва, ідеалом, до якого спрямовується допризовна підготовка сучасних майбутніх військовослужбовців); в) фізичний (система вправ, ігор, бойових мистецтв та інших цінностей оздоровчо-розвивального плану українських козаків виступає сьогодні як засіб оздоровлення та фізичного загартування учнівської молоді).

4. Установлено суперечності, які мають місце в допризовній підготовці молоді і гальмують процес набуття нею психологічної, духовно-моральної (лицарсько-патріотичної) і фізичної готовності до захисту Вітчизни. Це суперечності між: соціальним замовленням загальноосвітнім школам на формування національно свідомої, фізично загартованої особистості випускника, всебічно готового до захисту Вітчизни, і рівнем цієї готовності, який не повністю відповідає сучасним державним вимогам; усвідомленням керівниками допризовної підготовки та вчителями предмета „Захист Вітчизни”, класними керівниками й іншими педагогами потреби в удосконаленні допризовної підготовки старшокласників на основі військово-козацьких традицій нашого народу і рівнем наукового забезпечення національно-патріотичного виховання майбутніх захисників Вітчизни, який потребує підвищення на основі наукового пошуку.

5. Розроблено особистісно зорієнтовану модель функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі його допризовної підготовки, цільовим орієнтиром якої є формування в нього лицарсько-патріотичних якостей як стрижня духовності, професійно-психологічної загартованості та фізичної підготовленості. Цей механізм функціонує в напрямах реалізації “Я” – концепції процесу самопідготовки особистості учня до захисту Вітчизни як цілісна єдність його свідомих дій у сферах самоформування духовно-патріотичних і фізичних якостей українського лицаря-козака, розвитку мотивів самопідготовки до військової служби.

6. Стрижнем концепції виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки є така система принципів: створення умов для внутрішнього прийняття старшокласниками якостей українського козака як особистісних цінностей; пріоритет фізичної культури під час організації фізичної діяльності та допризовної підготовки учнів; поєднання фізичного та військово-патріотичного виховання старшокласників; забезпечення розвивального характеру допризовної підготовки; побудова системи допризовної підготовки з урахуванням морального й фізичного розвивального потенціалу бойового гопака;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


цілісний підхід до забезпечення лицарського характеру підготовки захисників Вітчизни.

7. Структурними компонентами системи допризовної підготовки старшокласників, побудованій на військово-козацьких традиціях, є: створення умов для усвідомлення допризовниками цінностей українського козацтва як особистісних;

безпосередня організація процесу допризовної підготовки старшокласників на основі козацьких традицій українського народу; стимулювання процесу самовдосконалення та самопідготовки учня до виконання професійних завдань військової служби;

рейтингове визначення та психолого-педагогічна оцінка рівня загальної готовності старшокласника до захисту Вітчизни.

8. Критеріями визначення рейтингу загальної готовності старшокласників до військової служби та військово-професійної діяльності слід вважати: стан здоров’я, сформованість якостей лицарсько–патріотичної духовності, професійно–психологічна придатність, фізична загартованість, наявність практичних умінь у сфері виконання функцій захисника Вітчизни.

9. Організаційно-методичне забезпечення системи допризовної підготовки старшокласників містить організаційно-методичну схему формування якостей лицарсько-патріотичної духовності старшокласників, класифікації форм і методів лицарсько-патріотичного виховання учнів, методичні розробки до кожного з розділів комплексної програми.

10. Провідними організаційно-методичними умовами ефективного функціонування системи особистісно орієнтованого виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки є:

1) безпосередня організація системи допризовної підготовки старшокласників на основі визначених у концепції виховних принципів;

2) високий рівень компетентності педагогів-керівників допризовної підготовки у сфері теорії і практики педагогічного забезпечення повороту свідомості особистості кожного учня на свій образ „Я” як захисника Вітчизни, продовжувача славетних козацьких традицій;

3) опора педагогів у виховній діяльності на механізм розвитку національної свідомості та самосвідомості особистості старшокласника;

4) переорієнтація змісту чинної програми допризовної підготовки на новий цільовий орієнтир – провідні цінності українського козацтва;

5) використання педагогами національної школи розробленої комплексної навчально-виховної програми, запропонованої організаційно-методичної схеми й рекомендацій щодо формування в учнів якостей лицарсько-патріотичної духовності.

Проведене наукове дослідження дозволяє констатувати, що висунута гіпотеза підтверджена, поставлені завдання розв’язані.

Результати дослідження не вичерпують всієї багатогранності обраної проблеми. Подальший науковий пошук може бути пов’язаний з класифікацією методів, форм і засобів виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях, визначенням оптимальних зовнішніх і внутрішніх умов процесу їх допризовної підготовки, закономірних зв’язків між усіма компонентами формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни.

Основні матеріали дисертації викладені в таких публікаціях автора:

Навчальні посібники, методичні вказівки:

1. Кириченко О.В. Вiдроджуй козацьку славу з любов'ю до України: Навч.-метод.

посiб. щодо органiзацiї нацiонально-патрiотичного виховання допризовної молодi на вiйськово-козацьких традицiях. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2004. – 192 с.

2. Кириченко О.В. Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки: Комплексна навчально-виховна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2005. – 212 с.

3. Кириченко О.В. Методичні розробки заходів для проведення роботи з національно-патріотичного виховання молоді у закладах освіти та первинних козацьких товариствах щодо відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва. – Донецьк–Харцизьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2002. – 124 с.

4. Кириченко О.В., Приходченко К.І. І кожен день прекрасний. Український рік у святах і обрядах. – Донецьк–Харцизьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2002. – 145 с.

Статті в наукових фахових виданнях:

5. Кириченко О.В. Концепцiя виховання старшокласникiв на вiйськово-козацьких традицiях у процесi допризовної пiдготовки // Теоретичнi питання культури, освiти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – Вип. 24, Ч.2. – С.15-22.

6. Кириченко О.В. Молодіжна організація "Молода Січ" як засіб виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях українського народу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 28. – С. 154-160.

7. Кириченко О.В. Використання iгрових технологiй навчання в допризовнiй пiдготовцi старшокласникiв // Теорiя i практика фiзичного виховання. – Донецьк:

ДонНУ, 2003. – Вип. 2. – С.82-90.

8. Кириченко О.В. Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної діяльності // Теоретичнi питання культури, освiти та виховання.– К.: Вид.центр КНЛУ, 2004. – Вип. 26. – С.77-83.

9. Кириченко О.В. Характеристика та змiст особистiсно орiєнтованої програми „Основи захисту Вітчизни” на основi традицiй українського козацтва // Педагогічні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – Вип.36. – С.158-166.

10. Кириченко О.В. Культ фізичного самовдосконалення українського козацтва як основа системи фізичного виховання допризовної молоді // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.– Харків–Донецьк:

ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – № 10. – С.88 – 92.

11. Кириченко О.В. Шляхи удосконалення лицарсько–патріотичного виховання допризовників засобами військово–козацької підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків-Донецьк:

ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 22 – С.154-158.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»