WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше розроблено концепцію організації виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки; обґрунтовано на теоретичному й експериментальному рівнях систему та організаційно-педагогічні умови здійснення національно-патріотичного виховання старшокласників як суб’єктів допризовної підготовки, основаної на використанні виховних військово-козацьких традицій українського народу; уточнено сутність поняття „військово-патріотичне виховання молоді” й удосконалено програму підготовки допризовників; подальшого розвитку дістали шляхи переводу існуючої системи допризовної підготовки старшокласників на особистісно орієнтовану основу.

Теоретичне значення дослідження полягає в: обґрунтуванні моделі функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі його допризовної підготовки; розробці структури, змісту, критеріїв, рівнів і показників відповідної готовності допризовника до захисту Вітчизни; встановленні зв’язку між інваріантною, варіативною, позакласною та позашкільною складовими програм і планів організації допризовної підготовки учнів у національній школі.

Практичне значення результатів дослідження визначається їх готовністю до впровадження: наявністю всіх нормативних документів, важливих для виховання допризовників на військово-козацьких традиціях, – навчального плану предмета „Захист Вітчизни”, програм організації допризовної підготовки старшокласників, методичних посібників автора: „Відроджуй козацьку славу з любов’ю до України” і „Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки”; широкою географією використання навчально-методичних матеріалів автора – загальноосвітні навчальні заклади всієї України; достатньо великою кількістю можливих споживачів сформульованих ним висновків і розроблених методичних матеріалів – педагоги загальноосвітніх шкіл, працівники системи післядипломної освіти, представники козацьких товариств та ін.

Вірогідність і аргументованість результатів дослідження забезпечуються обґрунтованістю його вихідних положень на методологічному й теоретичному рівнях, цілісним та особистісно орієнтованим підходами до виховання особистості захисника Вiтчизни; використанням системи методів, адекватних меті й завданням теоретико-емпіричного дослідження; достатньою тривалістю педагогічного експерименту; перевіркою на надійність упроваджених у практику загальноосвітньої школи експериментальних програм та науково-методичних рекомендацій, їх позитивною оцінкою працівниками шкiл та громадськістю; поєднанням кількісного та якісного аналізу одержаних результатів.

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми;

розробці шляхів удосконалення допризовної підготовки старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів, безпосередній організації і проведенні всіх етапів дослідження. У роботах, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить структура та характеристика програми виховання дітей-сиріт і учнів, позбавлених батьківської опіки, на військово-козацьких традиціях, а також основні ідеї організації вивчення старшокласниками особливостей народних свят і обрядів за сторінками народного календаря.

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дослідження обговорено на міжнародних (Рiвне, 2002 р.; Харкiв, 2002 р.; Донецьк, 2003–2006 рр.), всеукраїнських (Донецьк, березень 2003 р., квітень 2006 р.), регіональних і обласних (Донецьк, 2002–2005 рр.) науково–практичних конференціях; на нарадах фахівців Донецького обласного управління з фізичного виховання та спорту, відділів допризовної підготовки військкоматів Донецької області, методичних зборах керівників допризовної підготовки, у процесі підвищення кваліфікації в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, на заняттях викладачів допризовної підготовки як слухачів курсів цивільної оборони Донецької області.

Основні концептуальні положення та рекомендації впроваджено в практику роботи навчально-виховних закладів Амвросіївського району Донецької області (довідка № 613 від 26.05.2004 р.), Калінінського районого відділу освіти м.Донецька (довідка № 01/10-448 від 21.05.2004 р.), загальноосвітніх шкіл м.Артемівська Донецької області (довідка № 941 від 17.06.2004 р.), загальноосвітньої школи с.Дружелюбівка Харківської області (довідка № 102 від 24.06.2004 р.), Донецького обласного військкомату (довідка № 153 від 20.05.2004р.), Донецького обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (довідка № 98 від 18.06.2004 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 21 науковій і науково-методичній праці. Із них 19 – одноосібних, 11 статей – у провідних наукових фахових виданнях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури з 274 найменувань; її доповнюють 9 додатків, 5 схем, 56 таблиць та 22 рисунки. Основний текст складає 177 сторінок.

Повний обсяг роботи 248 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано вибір теми наукового пошуку, розкрито його актуальність, визначено об’єкт, предмет, мета та завдання; висвітлено методологічні засади та методи дослідження, наукова новизна, теоретичне та практичне значення роботи, достовірність й апробація здобутих результатів.

У першому розділі „Теоретичнi засади виховання старшокласникiв на вiйськово-козацьких традицiях у процесi пiдготовки до захисту Вітчизни” проблема дослідження розглядається з філософських, історичних, психологічних та педагогічних позицій. Визначено провідні цiнності українського козацтва (духовність, здоров’я, фізична загартованість, патріотизм, братерство, лицарська слава і честь та ін.), фактори впливу козацької педагогіки на процес становлення особистості допризовника. Зроблено акцент на таких виховних військово-козацьких традиціях, як самоформування лицарської духовності, чесності, патріотичних і фізичних якостей, сили волі; систематична реалізація бажання бути потрібними своїй землі і своєму народові; виявляти непримиренність до зрадництва, гуманне ставлення до бідних, боротися за соціальну справедливість тощо. Подано характеристику сучасного стану допризовної підготовки старшокласників до захисту Вітчизни.

Зокрема, відзначено, що у 2001 та 2002 роках за даними Ворошиловсько-Калінінського об’єднаного райвійськкомату м.Донецька на строкову військову службу направлено всього 0,89 % призовників. Через різні обставини (поганий стан здоров’я, здатність до девіантної поведінки, суїциду та ін.) у цей період не було призвано 27 543 юнаки. У 2005 році така негативна тенденція зберігалася.

Розглянуто процес виховання учнів на вiйськово-козацьких традицiях як предмет педагогiчних дослiджень. Систематизовано такі теоретичні результати наукового пошуку: а) готовність до військової служби є складним системним утворенням, що в своєму розвиткові детермінується специфікою суспільно-історичних впливів, особливостями та характером організації навчального процесу (В.Івашковський, Я.Конотопенко, Р.Петронговський, С.Рудюк, І.Тульчинський, Ю.Широбоков, В.Шевченко та ін.); б) лише за умови активного залучення старшокласників, а разом з ними і громадськості, до військово-патріотичної роботи як у шкільний, так і в позаурочний час, можливо домогтися позитивних результатів у процесі формування готовності допризовної молоді до служби в Збройних Силах України (О.Воропай, А.Вірковський, М.Зубалій, В.Кондрат, Г.П’янковський, В.Фарфоровський та ін.); в) велике значення слід приділяти початковому етапу формування готовності допризовників до військової служби, який має супроводжуватися індивідуальною та груповою діагностикою (Я.Голобородько, Ю.Завалевський, С.Жевага, Б.Сушинський, Н.Чабан, І.Ящук та ін.);

г) визначається необхідність створення дійових професійно-психологічних методик та психодіагностичного інструментарію для допризовників (В.Бондаренко, С.Болтівець, В.Заболотний, Р.Іванюк, М.Томчук та ін.); ґ) на різні шляхи розв’язання проблеми морального ставлення особистості до захисту Вітчизни вказували І.Бех, П.Гнатенко, В.Дзюба, С.Закопайло, В.Каюков, П.Кононенко, Ю.Руденко, К.Чорна та ін. Визначені шляхи науково–методичного впровадження ідей козацької педагогіки в сучасну освітянську практику й розроблені: концепція виховання учнів на військово-козацьких традиціях українського народу, комплексна навчально-виховна програма "Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки". Ядром розробленої концепцiї є такі принципи виховання учнів: а) створення умов для внутрiшнього прийняття старшокласниками якостей українського козака як особистiсно значущих цінностей; б) прiоритет фiзичної культури в органiзацiї навчальної дiяльностi та допризовної пiдготовки учнiв;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


в) поєднання фiзичного та вiйськового виховання в процесi набуття старшокласниками базової освiти; г) забезпечення розвивального характеру допризовної пiдготовки; ґ) побудови системи допризовної пiдготовки школярiв на основi врахування морального й фiзичного розвивального потенцiалу бойового гопака; д) цiлiсного пiдходу до забезпечення лицарського характеру пiдготовки допризовників. Цільовим орієнтиром виховання молоді на традиціях українського козацтва ми вважаємо розроблений нами Кодекс честі захисника Вітчизни.

Результати теоретичного аналізу стали підґрунтям для розробки моделі функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі його допризовної підготовки (рис.1).

–  –  –

Рис 1. Модель функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі його допризовної підготовки Структурними компонентами відповідної моделі є ідеал захисника Вітчизни (лицарсько-патріотична духовність, професійно-психологічна загартованість, фізична підготовленість); самопізнання (аспекти саморозуміння та самоставлення);

результати самопізнання (реальний образ „Я” як захисника Вітчизни і його співставлення з ідеальним образом, мотиви самопідготовки до захисту Вітчизни);

„Я”-концепція процесу самопідготовки старшокласника до захисту Вітчизни;

діяльність, спрямована на реалізацію „Я”-концепції учня. Визначено параметри зовнішнього й внутрішнього середовища функціонування відповідної моделі, вказано на їх зв’язки.

Результати наукового пошуку дозволили визначити виховну систему впровадження національних військово–козацьких традицій у навчально–виховний процес підготовки допризовників. Система педагогiчних дій, яка забезпечує ефективнiсть допризовної пiдготовки школярiв на основі військово–козацьких традицій українського народу, передбачає: а) урахування педагогами особливостей мети та завдань виховання старшокласникiв на вiйськово-козацьких традицiях; б) здiйснення поетапного розвитку складових духовно–фiзичного потенцiалу особистостi старшокласника в процесi допризовної пiдготовки; в) стимулювання в навчально–виховному процесi школи активностi учнiв в оволодiннi цiнностями українського козацтва; г) комплексне методичне забезпечення процесу виховання школярiв на вiйськово-козацьких традицiях; ґ) цiлiсний та особистiсно орiєнтований пiдходи до органiзацiї рiзних видiв дiяльностi старшокласникiв як на уроках, так i в позаурочний час.

Пріоритетними напрямами функціонування системи лицарсько–патріотичного виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки до захисту Вітчизни є такі:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, стимулювання активної участі в розвитку держави, якісного формування готовності зі зброєю в руках захищати її незалежність і суверенітет, забезпечення духовної єдності поколінь захисників нашої Вітчизни, виховання гордості та пошани до героїчного історичного минулого козацтва та української нації, поваги до Конституції, законодавства, статутів Збройних Сил, державної та військової символіки України; формування почуття патріотизму, поваги до військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів війни, гордості за досягнення національної військової науки і техніки тощо.

За підсумками проведених досліджень розроблені такі критерії оцінки підготовленості старшокласників до захисту Вітчизни: стан здоров’я; сформованість якостей лицарсько–патріотичної духовності; сформованість практичних умінь у сфері виконання функцій захисника Вітчизни; професійно–психологічна придатність; фізична загартованість. Готовність допризовника до захисту Вітчизни відображає його рейтинг.

У другому розділі „Експериментальна органiзацiя особистісно орієнтованого виховання учнiв засобами вiйськово-козацької пiдготовки” подано характеристику комплексної програми й організаційно-методичного забезпечення виховання старшокласників на військово-козацьких традицiях у процесі їх підготовки до захисту Вітчизни, розкрито особливості системи виховання в учнiв цінностей українського козацтва як особистісних і умови її функціонування, здійснено якісну і кількісну оцiнку результатiв дослідження.

Експериментальна робота здійснювалася за робочою гіпотезою: рівень параметрів готовності старшокласників до захисту Вітчизни (стан здоров’я, сформованість якостей лицарсько-патріотичної духовності, практичних умінь у сфері виконання функцій захисника Вітчизни, професійно-психологічна придатність) залежить від поступового створення педагогічних умов, за яких зростає ступінь сприйняття допризовниками цінностей українського козацтва як особистісних.

Роль структурних компонентів експериментальної програми, побудованої на основі розробленої концепції, відіграють такі елементи: 1) інваріантна складова навчального плану предмету „Захист Вітчизни”; 2) варіативна складова цього плану (спецкурси: „Прикладна фізично-патріотична підготовка” для юнаків 10-11 класів;

„Основи надання першої медичної допомоги” для дівчат, факультативні заняття для юнаків і дівчат із професійно-прикладної фізичної й медичної підготовок); 3) зміст відповідної позакласної роботи (краєзнавчих експедицій та екологічних акцій, волонтерської діяльності щодо надання допомоги учасникам бойових дій та ветеранам); 4) зміст тематичних планів проведення занять у гуртках допризовної підготовки „Молода Січ” та „Основи захисту Вітчизни”; 5) тематичний план курсу „Підготовка за військово-технічними спеціальностями”; 6) зміст позашкільної освіти в центрі лицарсько-патріотичного виховання учнів „Молода Січ”.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»