WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кириченко Олександр Васильович

УДК 37.032:37.035.7

ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ

У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ

13.00.07 – теорія та методика виховання

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий Олександр Георгійович, Донецький національний університет, завідувач кафедри педагогіки.

доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Демінський Олексій Цезарович, Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, ректор;

кандидат педагогічних наук, доцент Чабан Наталя Іванівна, Херсонський державний університет, завідувач кафедри української художньої культури.

Провідна установа Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України, лабораторія фізичного розвитку, м. Київ.

Захист відбудеться 26 жовтня 2006 року о 12_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, ауд. 256 (зал засідань).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.

Автореферат розісланий 22 вересня 2006 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Про соціальне замовлення загальноосвітній школі на національно свідомого випускника, психологічно, морально і практично готового до захисту Вітчизни, йдеться в Національній доктрині розвитку освіти, Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді, Національній програмі виховання дітей і учнівської молоді в Україні та в інших нормативних документах.

Водночас, як свідчать щорічні звіти військкоматів, готовність допризовної молоді до захисту Вітчизни загалом не повністю відповідає державним вимогам. За висновками призовних комісій, більшість із допризовників мають незадовільний стан здоров’я (щорічно визнаються хворими понад 90% випускників загальноосвітніх шкіл), низький рівень сформованості мотивів до служби в Збройних Силах України.

Відзначено численні факти відсутності в молоді ґрунтовних знань про духовні та військово-патріотичні традиції українського козацтва, його ідеали і прагнення. У практиці виховного процесу в загальноосвітніх школах, як правило, не актуалізуються найкращі зразки військової тактики, багатовіковий досвід наших пращурів щодо духовного становлення і фізичного загартування майбутніх захисників Вітчизни. Сам процес їх національно-патріотичного виховання не здійснюється на діагностичній та особистісно орієнтованій основах. Вимагає особистісної орієнтації та розширення цільових орієнтирів і процес викладання предмета „Захист Вітчизни”. Більшість керівників освіти й педагогів уже усвідомлюють потребу в удосконаленні допризовної підготовки на підґрунті відродження найкращих військово-козацьких традицій, бачать її роль у формуванні системи національної безпеки України. Загрозу безпеці країни також посилює відсутність затвердженої на державному рівні навчально-виховної програми та концепції підготовки молоді до захисту Вітчизни з урахуванням національних військово-козацьких традицій та особливостей українського менталітету, результатів відповідних наукових досліджень.

Загалом в Україні вже створена теоретична база для розв’язання завдань щодо реформування допризовної підготовки старшокласників. Морально-психологічні основи відродження козацької педагогіки та духовності вивчали В.Каюков, В.Кузь, М.Левківський, В.Лозова, І.Мартинюк, В.Оржеховська, Ю.Руденко, С.Стефанюк, А.Цьось, Н.Чабан та ін.

Різні аспекти військово-патріотичного виховання допризовників були предметом досліджень А.Вірковського, В.Заболотного, М.Зубалія, В.Івашковського, М.Томчука та ін.

Теоретико-методичне обґрунтування і розробку змісту навчальної програми предмета „Захист Вітчизни” здійснили А.Бахтін, С.Василенко, Е.Винограденко, Л.Горчаков, В.Грузін, С.Денисюк, С.Жевага, І.Лазор, В.Лісовський, А.Львов, В.Мазур, В.Палагеша, С.Рудюк, Л.Соколова, С.Тамов, І.Тульчинський, О.Четвертак, А.Шевченко, В.Шевченко та ін.

Науковцями розглянуто різні компоненти й особливості підготовки допризовників до захисту Вітчизни. Проте проблема об’єктивного взаємозв’язку допризовної підготовки старшокласників із процесом формування в них кращих цінностей українського козацтва як особистісних ще не була предметом всебічного наукового пошуку. Залишилися нерозглянутими такі її аспекти, як створення концептуального бачення виховання допризовників на військово-козацьких традиціях, його організація як системи, умови її функціонування, методичне забезпечення тощо.

Отже, в сучасному українському суспільстві існує низка суперечностей, які гальмують процес духовно-морального, фізичного й патріотичного становлення особистості допризовника. Головними серед них є суперечності між: а) соціальним замовленням загальноосвітнім школам на формування національно свідомої, фізично загартованої особистості випускника, всебічно готового до захисту Вітчизни, і рівнем цієї готовності, який повною мірою не відповідає сучасним державним вимогам; б) усвідомленням керівниками допризовної підготовки та вчителями курсу „Захист Вітчизни”, класними керівниками й іншими педагогами потреби в удосконаленні допризовної підготовки старшокласників на основі військово-козацьких традицій нашого народу й низьким рівнем наукового забезпечення національно-патріотичного виховання майбутніх захисників Вітчизни.

Недостатнє розв’язання проблеми на теоретичному й практичному рівнях і зумовили вибір теми дослідження: „Виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження безпосередньо пов’язаний із темою науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Донецького національного університету (державний реєстраційний номер ДР 01910051511), „Концепцією розвитку вищої освіти Донецької області до 2020 року” (розпорядження голови облдержадміністрації № 325 від 16.07.2002 р.; довідка № 157 від 31.10.2002 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Донецького національного університету (протокол № 10 від 28.12.2001 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень АПН України в галузі педагогіки та психології (протокол № 2 від 26.02.2002 р.).

Об'єкт дослiдження – процес допризовної підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл до захисту Вітчизни в умовах відродження військово–козацьких традицій українського народу.

Предмет дослiдження – система особистісно орієнтованого виховання старшокласників на вiйськово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної пiдготовки до захисту Вітчизни й організаційно-педагогічні умови її функціонування.

Мета дослiдження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити систему виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки.

Гіпотеза дослідження: ефективнiсть виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях як складової їх допризовної підготовки досягається за таких умов: а) розробки такого цiльового орiєнтиру нацiонально-патріотичного виховання учнiв, стрижнем якого є найкращi цiнностi українського козацтва: любов до Батькiвщини, патрiотизм, лицарська честь, фiзична загартованiсть та iн.; б) переорiєнтацiї змiсту чинної програми допризовної пiдготовки на новий цiльовий орiєнтир, збагачений цінностями військово-козацької культури, найкращими якостями українських козакiв, емоцiйно–вольовим ставленням до знань, умiнь, моральних норм та якостей, необхiдних захиснику України; в) використання таких методiв, форм i засобiв виховання, якi забезпечують формування в учнiв найкращих цiнностей українського козацтва як особистiсних і перебудову на цiй, особистiсно орiєнтованiй основi, існуючої системи допризовної пiдготовки старшокласникiв загальноосвiтнiх шкiл до захисту Вітчизни.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Завдання дослідження:

1) здiйснити аналiз теоретичних положень (психологiчних i педагогiчних) щодо виховання старшокласників на вiйськово-козацьких традиціях у процесі підготовки до захисту Вітчизни;

2) обґрунтувати основнi фактори впливу козацької педагогiки на процес виховання особистостi учня та встановити iснуючi в ньому суперечностi;

3) побудувати систему допризовної пiдготовки школярів за принципами теорiї особистiсно орiєнтованого виховання;

4) розробити концепцiю і програму виховання старшокласникiв на вiйськово-козацьких традицiях у процесi їх допризовної пiдготовки;

5) розробити органiзацiйно–методичне забезпечення системи допризовної пiдготовки старшокласників, побудованої на вiйськово-козацьких традиціях;

6) експериментально перевiрити ефективнiсть розроблених концептуальних положень та заходів.

Методологічною основою дослідження є філософські положення щодо взаємообумовленості явищ об’єктивної дійсності; розуміння особистості як активного суб’єкта розвитку й діяльності, яка детермінована об’єктивними й суб’єктивними чинниками і здійснюється на засадах глибокої духовності (І.Бех, Г.Ващенко, І.Зязюн, В.Кремень, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, О.Сухомлинська, К.Ушинський та ін.); науковий пошук базується на використанні методологічних підходів до аналізу об’єкта дослідження – системного, особистісно орієнтованого, прогностичного, принципу цілісності навчально–виховного процесу в загальноосвітній школі.

Теоретичну основу дослідження становлять: Концепцiя нацiонального виховання; положення психологічної та педагогічної науки щодо вивчення iсторичних традицій українського козацтва, його духовних джерел – В.Антонович, О.Вишневський, М.Грушевський, О.Губко, П.Кононенко, М.Костомаров, В.Кузь, Ю.Руденко, М.Стельмахович, В.Сухомлинський, В.Шевчук, Д.Яворницький та ін.;

особистісно зорієнтованого змісту національного виховання і освіти – І.Бех, Ю.Завалевський, Л.Кацинська, В.Каюков, В.Лозова, І.Мартинюк, Г.Пустовіт, О.Савченко, С.Стефанюк, О.Сухомлинська, В.Фарфоровський, К.Чорна та ін.;

особливостей формування професійно–психологічної готовності призовників до захисту Вітчизни – В.Бондаренко, А.Вірковський, В.Горлов, Г.Гуменюк, В.Заболотний, В.Івашковський, Я.Конотопенко, Р.Петронговський, Г.П'янковський, М.Томчук, І.Тульчинський, В.Шевченко, Ю.Широбоков, І.Ящук та ін.; формування у молоді потреби в зміцненні свого здоров'я, здоровому способі життя, фізичній загартованості та самовдосконаленні – О.Демінський, С.Жевага, В.Задунайський, М.Зубалій, В.Оржеховська, В.Пилат, А.Рибковський, А.Цьось, Н.Чабан та ін.

На різних етапах дослідження використовувалися адекватні меті й завданням взаємодоповнювальні методи:

теоретичні, які були спрямовані на систематизацію або розробку теоретичних положень, пов’язаних із проблемою наукового пошуку: аналіз філософської, педагогічної, методичної літератури та дисертаційних робіт за проблемою дослідження; теоретичний пошук (аналіз, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних й емпіричних даних); теоретичне моделювання;

емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, інтерв’ю, опитування, бесіда, рейтинг), зорієнтовані на вивчення стану допризовної підготовки в Україні, рівнів готовності старшокласників до захисту Вітчизни;

експериментальні (педагогічний експеримент), що дозволили забезпечити формування в старшокласників найкращих якостей українського козака за розробленою програмою;

праксиметричні (аналіз перспективного досвіду педагогічних колективів у сфері військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки старшокласників), що були зорієнтовані на оцінку військово-професійної підготовленості допризовників;

статистичні, використання яких дало можливість отримати статистичне підтвердження якісних результатів: статистичний аналіз готовності призовників до військової служби (за даними місцевих та обласних військкоматів).

У дослідженні застосовані також методи комп’ютерної статистичної обробки здобутих даних. Використовувалися графічні форми відображення отриманої інформації (таблиці, рисунки).

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася в чотири етапи.

Перший етап (1995–2000 рр.) – теоретико–діагностичний – обґрунтування проблеми, визначення напряму науково-педагогічного пошуку, дослідження ступеня розробки питання в теорії та практиці (аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури з обраної проблеми, навчально-програмної документації, існуючої практики допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання, виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях), створення програми і визначення завдань дослідження, уточнення його предмета та мети, розробка концепції та формулювання робочої гіпотези.

Другий етап (2000–2001 рр.) – аналітико–пошуковий – проведення констатувального зрізу, розробка моделі організації допризовної підготовки на основi традицій українського козацтва; створення програми й методики формувального експерименту та його підготовка.

Третій етап (2001–2004 рр.) – формувальний – здійснення формувального експерименту, спрямованого на визначення впливу розробленої концепції на основі традицій українського козацтва на готовність до захисту Вітчизни старшокласників.

Четвертий етап (2004–2006 рр.) – узагальнюючий – систематизація та обробка експериментальних даних, підбиття підсумків дослідження, формулювання основних висновків та рекомендацій, висвітлення одержаних результатів у науково–педагогічних виданнях.

Експериментальна робота проводилася на базі Донецького лiцею технiчного, економiчного та юридичного профiлiв з українською мовою навчання, Донецької еколого-економічної гімназії, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 4, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 35, 49, 95, 96 м.Донецька; шкіл І-ІІІ ступенів № 5, 7, школи-інтернату № 1 м.

Артемівська Донецької області, ЗОШ № 1 м.Харцизька, школи с.Степано-Кринка Амвросіївського району Донецької області, загальноосвітніх шкіл № 2, 4, 6 м.Амвросіївки Донецької області, Дружелюбівської ЗОШ Харківської області. У дослідженні брали участь 507 чоловік, із них 359 учнів.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»