WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І

УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук;

асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ

СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових

послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на поведінку споживачів, визначено пріоритетне значення впливу окремих чинників.

Ключові слова: фактори впливу, поведінка споживача, страхова культура.

Prof. S.V. Skibinskiy; assist. N.R. Baluk;

assoc. prof. L.M. Buk – L'viv commercial academy Classification of factors of the influence on the behaviour of insurance services consumers Certainly internal and external factors of the influence on the behaviour of consumers, classification of factors of the influence on the behaviour of insurance services consumers. Essence of influence of the social-cultural, personal, motivational-psychological and situation factors is considered on the behaviour of consumers, certainly priority value of separate of influence factors.

Keywords: factors of the influence, the behaviour of consumer, insurance culture.

Вступ. Попит на страхові послуги зумовлений існуванням потреби людей у страховому захисті. Усі акти купівлі людини, здійснені чи заплановані, відбуваються під впливом певного комплексу потреб, мотивів, бажань і чинників. Вони різні, як і поведінка кожної людини. Загалом поведінка споживачів – це "когнітивна, емоційна і фізична активність, яку виявляє людина при виборі, оплаті, використанні товарів (послуг) і її припинення у зв'язку із задоволенням своїх потреб і бажань" [1]. Більшість авторів (І.В. Альошина, Д. Блекуелл, Дж. Енджел, Н.Д. Еріашвілі, П. Мініард та ін.) у своїх працях визначають поведінку споживачів як діяльність, спрямовану безпосередньо на придбання, споживання та розпорядження товарами включно з процесом прийняття рішень, купівлею товарів та діями, які їм передують і відбуваються після них [2].

На споживача страхових послуг на всіх стадіях процесу прийняття рішення про укладення договору страхування та його споживання діє ціла система чинників зовнішнього і внутрішнього спрямування, що притаманні кожному окремому індивіду.

Постановка завдань. Дослідження вторинних джерел інформації засвідчили існування різних підходів до варіативності внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Так, модель поведінки споживачів на фінансовому ринку, зокрема і на страховому, запропоноЕкономіка, пл

–  –  –

вана Н.Д. Еріашвілі, не передбачає врахування чинників, окрім фінансових ресурсів, які впливають на поведінку споживача [3]. У ній закцентовано на формі та методі заощадження споживача, який може дозволити собі купівлю фінансових продуктів тільки за наявності заощаджень або з метою заощаджень.

У моделі поведінки споживачів на фінансових ринках, запропонованій О. Зубцем, основними чинниками її впливу означено економічну культуру, особистий фінансовий досвід, професійні фінансові можливості, особисті переваги, зумовлені особистими характеристиками, індивідуальний фінансовий потенціал, а також рекомендації друзів, знайомих, інформація ЗМІ, реклама та пропозиція фінансових компаній [4]. Однак, ця модель не враховує психологічних чинників впливу на поведінку споживача на фінансовому ринку, зокрема й страховому, та значення ролей і статусу споживача.

За М. Сухоруковим, на поведінку споживачів страхових послуг впливають культура, стиль життя, соціальне становище, особистий вплив інших осіб, позиція членів сім'ї, ситуаційні чинники та внутрішні психологічні процеси споживача (збір та обробка інформації, пошук вирішення проблеми, зміна відношення та поведінки) [5]. Проте дослідник не окреслив фінансові можливості та досвід у фінансовій сфері споживача, що, на нашу думку, виступають одними з основних чинників впливу на поведінку страхувальника.

У схемі процесу прийняття рішення страхувальником про придбання страхового продукту, розробленій В.В. Тринчуком, наведено три основні групи чинників, які впливають на страхову поведінку споживача: особистісні, мотиваційні та інші, до яких віднесено, окрім мотивації, психологічні фактори [6]. Таке групування чинників не передбачає врахування інших, не менш важливих. Так, до особистісних віднесено стиль життя, проте не взято до уваги цінності споживача, його установки, знання, наміри, думки, почуття. Ця схема не враховує вплив референтних груп на страхову поведінку споживача та значення групових комунікацій, обмежуючись лише врахуванням іміджу страховика.

На нашу думку, проаналізовані групування чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг, не враховують усієї низки чинників, що й зумовило їх дослідження та наукову класифікацію. Слід зауважити, що набір чинників впливу на поведінку споживача страхових послуг диференційований залежно від форми здійснення страхування. У разі вибору обов'язкового виду страхування набір чинників впливу на поведінку споживача змінюється в бік зменшення та пріоритетного значення набувають ситуативні чинники. У нашому дослідженні здійснено класифікацію чинників впливу у разі вибору добровільного виду страхування, коли задіяні всі ресурси споживача.

Результати. Врахувавши позитивні підходи до класифікації чинників, ми пропонуємо виділити чотири основні групи чинників впливу на страхову поведінку: соціально-культурні, особисті, мотиваційно-психологічні та ситуативні (рис. 1).

Групу соціально-культурних чинників слід поділяти на дві підгрупи:

соціальні і культурні.

124 Збірник науково-технічних працьНауковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2

Рис. 1. Чинники впливу на поведінку споживачів страхових послуг Опорними культурними чинниками впливу на поведінку споживачів страхових послуг визначено страховий менталітет, страхову культуру і страхові стереотипи.

Страховий менталітет як інтелектуально-психологічна характеристика притаманний і суспільству загалом, і окремому індивіду. загалом страховий менталітет показує рівень суспільної свідомості, характеризує сукупність соціальних установок, норм, цінностей, поглядів, можливостей при користуванні страховими послугами, сформованих у певній соціальній групі. Страховий

4. Економіка, планування і управління галузі Національний лісотехнічний університет України менталітет українського населення відрізняється від страхового менталітету інших народів своїми схильностями, ідеалами та переконаннями. За командно-адміністративного типу економіки рівень масової свідомості українців формувався під впливом установок обов'язковості різних видів страхування та їх необхідності для суспільно-економічного життя суспільства. Централізованість страхової системи радянських часів та монополізація страхового ринку посилювали значення страхування для громадян, особливо особистого і майнового. З переходом до ринкових відносин страховий менталітет українців зазнав змін, які були пов'язані з демонополізацією страхової справи, утворенням значної кількості комерційних страхових компаній, основною метою діяльності яких було отримання прибутку без врахування потреб страхувальників, відсутністю позитивного страхового досвіду, орієнтацією населення на короткострокові фінансові послуги, використанням страховиками методів недобросовісної конкуренції, відсутністю правових регуляторів ведення страхового бізнесу та його повномасштабного інформаційного висвітлення.

Врахування страхового менталітету як культурного чинника впливу на поведінку споживачів страхових послуг необхідне з огляду на те, що саме менталітет визначає відповідну національну модель соціально-економічної поведінки і характер страхової культури споживачів.

За висловлюваннями багатьох авторів, під поняттям "страхова культура" розуміють рівень поширеності серед населення знань, навичок, правил, вимог, цінностей, які стимулюють споживачів до користування страховими послугами [7-9] та їх фінансову грамотність [10]. Загалом ми погоджуємося з такими дефініціями, однак варто зазначити, що страхова культура визначає не просто рівень поширеності, а виступає відбитком суспільної культури, тобто є результатом взаємодії людей.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вважаємо, що страхова культура – це ефективне поєднання двох підсистем: внутрішньої і зовнішньої. Внутрішню підсистему формують знання, цінності, стереотипи індивіда, набуті ним внаслідок отриманої освіти, досвіду користування страховими послугами, аналогічного досвіду референтних груп. Логічний ряд цієї підсистеми страхової культури варто продовжити думкою О. Зубця та І. Альохіної, які вважають, що в основі знань страхової культури лежать досвід роботи у банківській, страховій, фінансово-кредитній сферах, а також діяльність, пов'язана з управлінням ризиками, та економічно-юридична освіта [7]. Зовнішню підсистему страхової культури становлять відповідні інституціональні одиниці, до компетенції яких входить формувати знання, навички та цінності споживачів, необхідні для маркетингу страхових послуг. У вужчому значенні страхова культура – це сукупність певних знань, навичок, вмінь, цінностей, традицій, набутого досвіду, норм і стереотипів поведінки споживача, які визначальні у виборі та споживанні ним страхових послуг, й сприяють його розвитку як суб'єкта страхових відносин.

Таким чином, страхову культуру у широкому значенні можна розглядати як:

систему цінностей, правил, вимог, знань, норм, стереотипів, що визначають страхову поведінку людини, тобто ставлення споживача до страхових пос

<

126 Збірник науково-технічних працьНауковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2

луг, до інших споживачів страхових послуг, до інституціональних одиниць в страхуванні;

характеристику рівня розвитку людини, її знань, навичок, здібностей і можливостей, які дають змогу їй не лише користуватися страховими послугами, але й усвідомлювати потребу в них, розуміти їх функціональне призначення та вигоду, будувати взаємостосунки у сфері страхування;

спосіб організації життєдіяльності людини, ведення якої неможливе без механізму надання страхового захисту та використання внаслідок цього необхідних для її розвитку цінностей у вигляді створення корисного ефекту;

особливий механізм передачі досвіду страхування в процес соціалізації людини.

Структурними елементами страхової культури виступають стереотипи поведінки, норми, вимоги та цінності взаємодії суб'єктів ринку страхових послуг, а також їх знання, навички та вміння. Поза всяким сумнівом, всі ці елементи мають вагоме значення у формуванні страхової культури.

У літературі виділено декілька шляхів набуття і присвоєння людиною соціальних норм і цінностей [11], що, на нашу думку, важливо і для аналізу чинників впливу на поведінку страхувальників:

традиційний (через сім'ю, близьке оточення, тобто через референтні групи);

інституціональний (через проходження різних суспільних інститутів – навчання в економічному вузі, практика або робота у фінансових установах тощо);

стильовий (через субкультуру, з якою споживач себе ототожнює, наприклад, через субкультуру пенсіонерів споживач страхує своє життя або пенсію);

міжособистісний (через значимих осіб, думки яких для споживача еталон, на норми, цінності та оцінки яких він орієнтується у своїй поведінці, в тому числі купівельній);

рефлексний (через індивідуальне переживання, через суб'єктивний внутрішній досвід тощо).

Однак, на нашу думку, окрім знань і навичок, значною мірою страхову культуру українського населення формують стереотипи, які пропонуємо називати страховими. Тому стереотипи було виділено як окремий культурний чинник впливу на поведінку споживачів страхових послуг, таким чином підкреслюючи їх пріоритетне значення.

У літературі з маркетингу стереотипам приділено значну увагу лише в розрізі теоретичних і практичних питань системи маркетингових комунікацій, зокрема, реклами. Так, Є.В. Ромат у контексті реклами визначає стереотипи як типові, стандартні сценарії, які описують схеми, відповідно з якими побудовані ті чи інші явища", які формуються на основі колективного практичного досвіду.

Використання стереотипів, на думку цього науковця, дає змогу "включити підсвідоме" у сприйнятті рекламних звернень та допомагає "працювати" попередній психологічний досвід споживача, який має здатність "додумати деталі [12], яких не вистачає. О.М. Лебєдєв-Любімов відзначав вміння використовувати стереотипи в рекламі як одну з важливих умов ефективної роботи спеціаліста з реклами та зв'язків з громадськістю [13]. Інші науковці надають стереотипам у рекламі більш негативного значення, зазначаючи, що стереотипи можуть відображати неправильні уявлення людей та сприяти втраті їх індивідуальності [14].

4. Економіка, планування і управління галузі Національний лісотехнічний університет України Стосовно страхової послуги стереотип – це усталена (стандартна), часто спрощена та узагальнена думка споживачів чи соціальних груп, до яких вони належать, про страхування та пов'язані з ним процеси. Характеристики, за якими формуються стереотипи, різні для різних товарів і послуг, але незалежно від сфери діяльності, вони характеризуються стійкістю існування та виступають невід'ємною складовою індивідуальної й масової свідомості.

Природа стереотипної поведінки різна. Недостатність інформації, вплив певної ситуації, особистий досвід, уявлення, прийняті у суспільстві – найпоширеніші передумови створення стереотипів, яким властива неадекватна міра узагальненості істотних ознак об'єкта, їхній неповний чи надлишковий набір. Залежно від готовності споживача страхових послуг оцінювати інформацію, приймати рішення та діяти, стереотипи майже автоматично "підказують" одні аргументи щодо вибору страхової компанії, виду страхування тощо, і витісняють зі свідомості інші, протилежні першим. На споживача впливає також сприйняття іншими споживачами страхових послуг стереотипів, якщо більшість з них погоджується з даним стереотипом, то його вважають правильним.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»