WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 59 |

«Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” збірник наукових праць Випуск 1 Заснований у 1993 ...»

-- [ Страница 38 ] --

Факт створення офіційного веб-сайту – це лише перший етап в реалізації еурядування. На подальших етапах передбачається розширення громадської участі в державному управлінні за допомогою створення різноманітних форумів, тобто забезпечення двостороннього зв’язку правлячих органів з громадянами і можливості для них залишати свої коментарі на веб-сайті стосовно тих чи інших законодавчих ініціатив.

Також передбачається надання державних послуг в режимі он-лайн. В Сполучених Штатах Америки та країнах Центральної Європи найбільш поширеними серед таких послуг стають – оплата громадянами податку з прибутку, оформлення особистих документів, реєстрація у вищі учбові заклади, реєстрація громадянського стану та ряд інших процедур [3].

Можна стверджувати, що на законодавчому та нормативному рівні українська держава витримала всі вимоги в сфері інформаційної відкритості своєї діяльності.

Підтвердженням того, що відкритість процесу формування та реалізації державної політики - це пріоритет для органів державної влади є ряд нормативно-правових актів. В Указі Президента України „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 року чітко сказано: „Визначити забезпечення відкритості формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики держави пріоритетним завданням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади” [4].

В Указі Президента України „Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 31 липня 2004 року ще раз підтверджено саме такий підхід: „Визнати створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації пріоритетними завданнями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади” [5].

У 2002 році Кабінет Міністрів України своєю постановою № 3 „Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. затвердив відповідний порядок. Постановою було встановлено перелік обов’язкової інформації, що її повинні розміщувати центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації на своїх веб-сайтах та визначено порядок оновлення цієї інформації. Також у постанові було обумовлено: „Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі” [6].

У 2007 році експертами Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) було проведено дослідження, яке дозволяє побачити реальну ситуацію інформаційної відкритості владних веб-представництв. Відтак було здійснено моніторинг веб-сайтів центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій на предмет формального виконання ними вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 3 „Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.

Загалом результати моніторингу свідчать про те, що „органи влади опанували нову інформаційну технологію і продемонстрували спроможність використовувати свої вебсайти для інформування громадян, надання адміністративних послуг та проведення консультацій. Однак вони не виконують належним чином вимогу про розміщення повної й актуальної інформації про свою діяльність” [7]. Це дослідження показало, що певною мірою веб-сайти органів влади не налаштовані на потреби громадян. Пересічному українцеві часто-густо досить важко знайти інформацію про адресу органу, порядок його роботи та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Для прикладу, що стосується відкритості веб-сайтів міністерств (на 2007 р.), то з двадцяти міністерств, які діяли в Україні, офіційні веб-сайти мали дев’ятнадцять. Середній рівень інформаційної відкритості веб-сайтів міністерств становив 66%.

На цих веб-сайтах найбільш повно подано такі види інформації: найменування органу, прізвища, ім’я, по батькові керівників, структура та керівництво органу, нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу. Найменш повно подано на веб-сайтах міністерств такі види інформації як: відомості про регуляторну діяльність органу, цільові програми у відповідній сфері, звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів, порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо), зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу.

Якщо звернутись ще раз до характеристик кожного з рівнів веб-присутності органів державної влади, запропонованих управлінням ООН, то можна зауважити, що вимоги українського законодавства відображають необхідність лише другого-третього рівня такої веб-присутності з п’яти запропонованих. До того ж результати досліджень показують, що й тих вимог законодавства правлячі органи дотримуються не в повній мірі.

Підводячи підсумок, можемо встановити, що рівень готовності органів державної влади України до здійснення електронного урядування є досить низьким. Факт необхідності інтерактивної комунікації громадян з органами державної влади сумніву не піддається. Така форма комунікацій забезпечить швидкість зворотного зв’язку в ланцюжку взаємодій між акторами у політичній системі всередині та з іншими системами.

Сьогодні поступове налагодження такого зворотного зв’язку може відбуватись через можливості заповнення всіх необхідних форм інтерактивного звернення громадян, направлення їх на розгляд в органи державної влади, можливість контролю проходження запиту. А також для повної інтеграції веб-присутності органів державної влади потрібне подальше удосконалення законодавства та розробка цільової програми, яка буде скерована на формування основ е-уряду та ефективного функціонування е-урядування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сморгунов Л.В. От электронного государства к электронному правлению: смена парадигмы / Л.В. Сморгунов // Политическая наука: Сб. науч.тр. – М.: ИНИОН, 2007. – №4:

Электронное государство и демократия в начале XXI века. – С. 20-49

2. United Nations e-Government Survey 2008 From e-Government to Connected Governance. – United Nations, New York, 2008 – 225 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.unpan.org. – Назва з титул. екрану.

3. Фонтейн Дж.Е. Институциональное развитие в виртуальном государстве: Недостающее звено в технологическом видении E-government / Дж.Е. Фонтейн // Политическая наука: Сб.

науч.тр. – М.: ИНИОН, 2007. – №4: Электронное государство и демократия в начале XXI века. – С. 50–77.

4. Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” №683/2002 від 1 серпня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htth://www.president.gov.ua. – Назва з титул. екрану.

5. Указ Президента України „Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” №854/2004 від 31 липня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htth://www.president.gov.ua. – Назва з титул. екрану.

6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” №3 від 4 січня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрану.

7. Лациба М. Інформаційна відкритість сайтів органів державної влади України / М.

Лациба. – К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007. – 48 с.

Мазурок Ю.А.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Статья посвящается анализу становления электронной демократии как новой формы политической коммуникации. Рассматриваются тенденции внедрения информационно-коммуникативных технологий в процессы государственного управления, взаимозависимость формирования э-правительства и э-демократии; определяется уровень веб-присутствия органов государственной власти Украины как фактора установления обратной связи в процессах политических коммуникаций.

Ключевые слова: э-правительство, э-демократия, веб-присутствие.

Mazurok I.

TENDENCY OF THE DEVELOPMENT

OF POLITICAL COMMUNICATIONS PROCESSES IN MODERN SOCIETY

This article is dedicated to analysis the formation of e-democracy as a new form of politic communication. Under consideration is tendency of Information Communication Technologies mainstreaming into public governance; interdependency of e-government and e-democracy;

stage of the web-attendance of the government of Ukraine as a way of establishment the “feedback” in the politic communications processes.

Key words: e-government, e-democracy, web-attendance.

–  –  –

БЛОГ ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У статті розглядається блог як нове явище інтерактивної політичної культури в процесі політичної комунікації. Аналізуються поняття „блогосфера”, „блог”.

Досліджується зміст української блогосферы. Оцінюються достоїнства та недоліки блога як засобу політичної комунікації.

Ключові слова: блог, блогосфера, політична комунікація.

Дослідження даної теми актуальне, тому що блог синтезує в собі практики споживання й комунікації. Блоги, або, як їх ще називають, мережні щоденники, представляють багатий матеріал для дослідження впливу Інтернету на процес політичної комунікації.

Мета статті – розглянути роль блога як явища нової інтерактивної політичної культури в процесі політичної комунікації. Завдання статті: проаналізувати сутність понять „блогосфера”, „блог”, дослідити роль блога в політиці взагалі й в українській політиці, зокрема.

Термін „блогосфера” з’явився в 1989 р. і позначав „сукупність всіх блогів”, яких на той момент було зовсім небагато. На той час у всьому світі їх налічувалося біля декілька сотень, а зараз, за даними британської консалтингової компанії Gartner, їх уже більше сотні мільйонів [1]. Вважається, що перші блоги в їхньому сучасному виді з'явилися наприкінці 1997 або початку 1998 р.р., хоча аналоги блогів існували вже давно. Інтернетблоги вперше з'явилися в США й одержали поширення як особисті мережні щоденники, в яких можна обговорювати те, що цікавить авторів і його друзів-передплатників. По суті, Інтернет-блоги - це творчий розвиток ідеї інтернет-форумів убік їхньої індивідуалізації, підвищення прав і можливостей окремих користувачів. Очевидно, що популярність блогів викликана тим, що сучасна людина стала більше прагнути до самовираження, до самостійного формування свого кола спілкування й кола джерел інформації. Блоги надали для цього зручні технічні засоби. Як пише А. Хитров, „Автором мережного щоденника рухає свого роду азарт від усвідомлення своєї експансивності. Щось подібне до інстинкту захоплення нових територій. Автор одержує позитивний зворотний зв’язок, коли розуміє, наскільки пластичний матеріал, з яким він працює... Користувач може за п'ять хвилин створити свій аккаунт у мережному щоденнику, за десять може побудувати за шаблоном домашню сторінку, ініціювати дискусію у форумі, яку підхопить маса інших користувачів знову ж за гранично короткий час. Автор може відмовитися від тотожності своєї особистості й втрутитися в цю дискусію від іншої особи. Його поява в мережі не залишиться непоміченою. Він буде проіндексований пошуковими машинами, знайдений друзями, ворогами або, за відсутністю таких, принаймні, може бути атакований спамерами. Написання ж чого-небудь у мережному щоденнику цей відгук гарантує.

Власне існування користувача неминуче буде доведене” [2].

Використання блогів дозволяє швидко створювати нові соціальні мережі, не обмежені державними кордонами співтовариства за інтересами, захопленнями і симпатіями. Для блогів характерна можливість публікації відгуків, коментарів відвідувачами. Вона робить блоги середовищем мережного спілкування, яке має ряд переваг перед електронною поштою, групами новин, веб-форумами й чатами, тому інтернет-блоги привертають увагу багатьох політиків, які прагнуть іти в ногу з часом.

З одного боку, блоги популяризують актуальні дані з менш цікавих блогів, одночасно, звертаючи на них увагу читачів. З іншого боку, такі блоги мають власну точку зору на те, що цікаво читачам, а що ні. Фактично блоги впливають на політику й на контент традиційних ЗМІ. Дискусії з приводу співвідношення традиційних ЗМІ та блогів, зіставлення традиційної друкованої літератури й мережної онлайнової творчості приводять до висновку про те, що блоги не можна класифікувати як приналежні до якогось розряду вже наявних явищ Інтернет-простору. Мова йде про зовсім нове явище, яке, безперечно, впливає на процес політичної комунікації й формування медіа-простору, надає їм нових відтінків. Це не дивно, оскільки історія дає приклади того, як, наприклад, у результаті освоєння європейцями вогнепальної зброї трансформувалася лицарська етика, технологічні інновації в індустрії музичних інструментів призвели до збагачення музичної культури ХХ століття новими жанрами й напрямами.

Політичні блоги читають редактори, видавці, репортери, оглядачі й ін. Більше того, політичні блоги здатні впливати й на світову політику. Так, політологи Маргарет Кек із Університету Джона Хопкінса й Катрін Сиккінс із Університету Міннесоти звернули увагу на те, що політичні активісти не здатні змінити ситуацію у своїх країнах, всі частіше звертаються до допомоги блогів, щоб привернути увагу світової громадськості й, у такий спосіб, вплинути на свою владу. Вони назвали це явище „ефектом бумерангу” збільшення тиску на цю країну. Перші зразки цього явища вже відомі: так арешт відомого китайського блоггера призвів до того, що багато держав виразили Пекіну свою заклопотаність цим фактом [3].Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«значущості, то «Закон про середню та вищу освіту» 1898 року, зі змінами, які були зроблені пізніше, був найбільш національно адаптованим до румунської освіти в період переходу до двадцятого сторіччя[6]. Спіру Харет ввів в дію закони, завдяки яким освіта Румунії стала шансом та шляхом реального відродження економіки, управління та румунської культури. Схиляємося сьогодні перед діями та концепціями Спіру Харета, оскільки вони є не тільки немеркнучими, але й повчальними. Література 1. Nicolae...»

«Леція 14. УКРАЇНА В ПЕРІОД ВІДБУДОВИ І РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (1945 – 1955 рр.) Переможне завершення Великої Вітчизняної війни створило передумови для суттєвих змін у житті радянського суспільства, породило великі надії на майбутнє. Вперше за багато століть майже всі етнічні українські землі опинилися в межах однієї держави. Україна стала членом ООН. Ціною героїчних зусиль український народ подолав трагічні наслідки війни. Процесс відбудови господарства був складним і суперечливим. І в...»

«1 березня п’ятниця Для працівників днз м. Києва Засідання клубу „Майстер” Тема: „Реалізація компетентнісного підходу в дошкільній освіті” Ведуча: А.М. Гончаренко, доцент кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка, канд. пед. наук Лекційний зал Відп. С.В. Чепурна Початок о 10-00 Для освітян та громадськості міста У клубі „Простір Арт-терапії” Х Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція на тему: ”Простір...»

«Мережа Центрів європейської інформації України http://ukrcei.org Програми ЄС у сфері, науки, освіти, культури та роботи з молоддю Європейський освітній портал Європейський освітній портал це інформаційно-аналітичний веб-ресурс, присвячений інтеграції України до європейського освітнього простору. Веб-сайт містить практичну інформацію для студентів, що бажають навчатися в Європі; науковців, що прагнуть стажуватися в країнах ЄС; керівників освітніх інституцій, що поступово долучаються до...»

«Grade 2 MECY Ukrainian Blackline Masters 211a Характерні риси громад—екскурсія по громаді 211b Характерні риси громад—дослідження 212a Природні ресурси—пошук 212b Природні ресурси—визначення 212c Природні ресурси—в громаді і навколо неї 212d Природні ресурси—таблиця В-5 213a Історії з минулого—перекази 214a Культура і спадщина—таблиця—T 217a Лідерство—розподіл слів 217b Лідерство—все про лідера 217c Лідерство—приклади 218a День Пам’яті—слова 218b День Пам’яті—таблиця конфлікту 218d День...»

«Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ (За сторінками шкільного підручника) Поточний бібліографічний покажчик 2013 рік. Вип. Київ Укладачі: В. М. Красножон, О. С. Касяненко Редактор: Н. М. Кійко Відповідальна за випуск: А. І. Гордієнко У список увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли у Національну бібліотеку України для дітей у ІV кварталі 2013 року. © Національна бібліотека України для дітей ДЛЯ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ УКРАЇНСЬКА...»

«_Педагогічні науки_ Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що організація педагогічного супроводу індивідуальних освітніх траєкторій студентів вимагає комплексної підготовки викладачів в напрямку використання ними мультимедійних засобів, що забезпечує реалізацію принципів суб’єктності, індивідуалізації, інтерактивності, практичної спрямованості, модульності та діалогічності освітніх процесів. Література 1. Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці...»

«УДК 811.111’374 КЛЮЧОВІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ США ЯК ПРЕДМЕТ СЛОВНИКОВОГО ОПИСУ В.А. Драбовська, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця У статті аналізується ціннісно–світоглядна основа американської нації. Ключові концепти американської лінвокультури розглядаються у контексті лінгвокультурологічного дослідження американського варіанта англійської мови. Робиться висновок про можливість розглядати зазначені лінгвокультурні концепти як лексикографічний...»

«УДК 334.726 Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття ЄВГЕН ПАНЧЕНКО, МАРИНА ДАМАСКІНА* АНОТАЦІЯ. У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ризиками не є досконалими і не виключають численних помилок ризик-менеджерів, авторами запропоновано систему інтегрованого...»

«Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Після завершення командних змагань на смузі перешкод підводяться підсумки, визначаються переможці й призери. Паралельно цим змаганням підводяться підсумки з проведення краєзнавчої вікторини. Після цього підводяться загальні підсумки щодо проведення в школі дня туризму й здійснюються нагородження переможців та призерів з кожного виду програми. За результатами проведення дня туризму визначаються кращі учні для участі в районних та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»