WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 59 |

«Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” збірник наукових праць Випуск 1 Заснований у 1993 ...»

-- [ Страница 33 ] --

Широко практикується прямий підкуп і непрямий підкуп. Також проводилася агітація за конкурентів у день голосування чи роздача на виборчих дільницях агітаційних матеріалів конкурентів. У результаті, нинішній виборчий процес в Україні почасти перетворився на пошук норм, які порушив конкурент, і донесення їх до контрольних органів чи виборців [7].

Натомість у засобах масової комунікації цю проблему часто зводять до проблеми нечесних технологій, замовчуючи при цьому реальні порушення. Частково цю ситуацію можна пояснити недосконалістю законодавства. Так, в Україні відсутнє юридичне розуміння „політичної реклами”, яка є важливим складником передвиборної агітації (а отже, не можна говорити і про „політичну антирекламу”). Існує декілька недосконалих законопроектів „Про політичну рекламу та політичну агітацію”, які навряд чи буде ухвалено найближчим часом.

Свого часу визначення „політичної реклами” надавала ЦВК у своєму Положенні „Про порядок використання ЗМІ для проведення передвиборної агітації під час виборчої кампанії Президента України у 2004 році”. Згідно з ним, політична реклама – це розповсюджувана суб’єктом проведення політичної агітації інформація про кандидата, оплачена за його рахунок з метою оформлення його політичного іміджу, створення позитивної громадської думки про нього та бажаного впливу на подальшу поведінку учасників виборчого процесу. Очевидно, що ще протягом кількох років саме ЦВК ідентифікуватиме цей термін, часто нехтуючи багатьма його аспектами[5, с. 24].

Однак ситуацію з „чорними політтехнологіями”, нейролінгвістичним програмуванням тощо також можна пояснити і простим нерозумінням суті цих явищ.

Багато хто вважає, що їх необхідно заборонити на законодавчому рівні.

Утім, поняття „чорного PR” узагалі не належить до юридичної площини, оскільки найчастіше воно не є порушенням законів. Фахівці пропонують оперувати поняттями законних і незаконних технологій виборчої боротьби. Що ж до „нечесних технологій”, то вони – свідчення обмеженої політичної культури суспільства, кандидатів, і кожен визначає своє ставлення до них в міру своїх етичних поглядів. Але якщо влада не повинна забороняти подібну діяльність, то завдання громадських організацій – займатися творенням загальнокультурних виборчих стандартів у громадян, для того що б методи „чорного PR” не були ефективними, і тим самим змінити акценти сучасних українських виборчих кампаній.

Для того ж аби сприяти більш свідомому вибору громадян, для пояснення технологічних „фокусів”, можна скористатися досить цікавим досвідом країн, які залишили за державою просвітницьку роль на виборах. Так, у Албанії, відповідно до ст.

133 Виборчого кодексу, ЦВК має кожного календарного року по 60 хвилин на громадському радіо і телебаченні для „освіти виборців”. У Боснії-Герцеговині всі державні засоби теле- та радіомовлення зобов’язані безкоштовно транслювати інформацію ЦВК про „всі аспекти виборчого процессу”. У Македонії ЗМІ, засновані парламентом, зобов’язані спільно з Державною ВК інформувати громадян про «спосіб та техніку голосування». Аби запобігти зловживанням цим механізмом в умовах України, не перетворити його на додатковий засіб державної агітації, варто передбачити, що матеріали мають містити лише роз’яснення виборчого законодавства та основ виборчих технологій, не містити відсилок до прикладів із числа реальних політичних сил. Готувати ці матеріали могли б громадські організації, що мають відповідний досвід і добиралися б ЦВК на засадах відкритого конкурсу [4, с. 210–212].

Для вирішення вказаних вище проблем вважаємо за необхідне внести зміни до українського законодавства за такими напрямками:

1. Визначити, відповідно до вказаних вище принципів, поняття агітації, агітаційних матеріалів, політичної реклами, регламентувати їх використання до і під час виборчої кампанії.

2. Зобов’язати не тільки державні й комунальні, а й приватні ЗМІ розміщувати під час виборів матеріали всіх кандидатів, блоків і партій. Оскільки вибори є суспільною справою, держава має право вимагати від приватних осіб участі.

3. Додатково до вимоги встановлення не завищених цін на розміщення агітаційних матеріалів у ЗМІ встановити мінімум площі й ефірного часу, який ЗМІ зобов’язані надати кожному кандидатові, блоку чи партії для агітації.

4. Встановити квоту на державних і комунальних ЗМІ для проведення ЦВК і (за результатами тендеру) громадськими організаціями просвітницької роботи з метою роз’яснення громадянам виборчого законодавства й основ виборчих технологій.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз політико-правових норм проведення передвиборчих агітацій в країнах Західної та північної Європи, пошук методів та шляхів їх застосування, та адаптації в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Новітні виборчі технології та виборче законодавство: Стенограма „круглого столу” / Інститут політики, проект „Вибори та політичні процеси”. – Київ, 31 січня 2003 року.

2. Рябов С. Політологія: Словник термінів і понять. / С.Рябов – К.: Тандем, 1996. – 192 с.

3. Малкин Е. Основы избирательных технологий. / Е.Малкин, Е.Сучков; 3-е изд. – М.: SPSL

– „Русская панорама”, 2002. – 464 с.

4. Збірник виборчих законів країн Східної та Центральної Європи. — IFES, 2002. — 548 с.

5. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / М. І. Ставнійчук – К.: Факт, 2001. – 160 с.

6. Лобанов О. Принципы регулирования предвыборной агитации на телевидении Европы и США [Электронный ресурс] / О.Лобанов // Законодательство и практика масс-медиа. – Режим доступа: http://www.medialaw.ru/publications/zip/95/4.htm. – Назва з титул. екрану.

7. Моніторинг Комітету виборців України перебігу виборчої кампанії 2002 року рано [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.polit.com.ua. – Назва з титул. екрану.

Станкевич Б.В.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ АГИТАЦИИ В УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В статье рассмотрен вопрос предвыборной агитации в Украине в контексте современных концептуальных подходов и с позиции существующего правового поля, проведен сравнительный анализ политико-правовых норм агитационной деятельности Украины со странами центральной и Восточной Европы.

Ключевые слова: выборы, предвыборная агитация, законодательство, международные стандарты, юридические нормы, избирательные технологии.

Stankevych B.

THE ELECTION CAMPAIGNS IN UKRAINE: THE COMPARATIVE ANALYSIS

WITH THE STATES OF EAST AND CENTRAL EUROPE

In the article the theme of preelection agitation campaign in Ukraine in context of the contemporary conceptual approaches and with the position of existing legal field was considered. The comparative analysis of political legal norms of Ukraine’s agitation activity with East and Central countries was realized.

Key words: election, preelection agitation campaign, legislation, International standard, legal norms, voting technologies.

–  –  –

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ ДО ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У статті розглянуто питання державно-церковних відносин та політичної активності духовенства Західної України з погляду Православної та Католицької Церков.

Ключові слова: Церква, духовенство, політика, політичні партії, вибори, держава.

На сьогодні християнство в Західній Україні представлене чотирма традиційними конфесіями: Українською Греко-Католицькою Церквою (УГКЦ) (що перебуває в юрисдикції Риму), Українською Православною Церквою Київського Патріархату (УПЦ КП), Українською Автокефальною Православною Церквою (УАПЦ) та Українською Православною Церквою Московського Патріархату (УПЦ МП) (остання перебуває в єдності з Російською Православною Церквою і в своїй діяльності керується рішеннями її Соборів). На початку ХХ ст., коли в краї було здобуто загальне виборче право, діяли і користувалися значним авторитетом УГКЦ та Українська Православна Церква, які мали різні погляди на державно-церковні відносини, пов’язані з різним баченням цієї проблеми православ’ям та католицизмом.

У даній статті ми маємо на меті проаналізувати основні положення Православної та Католицької Церков щодо державно-церковних відносин на початку ХХ ст. та на сучасному етапі українського державотворення, а також прослідкувати, яким чином дані принципи відбилися на політичній активності духовенства. Ми не маємо на меті протиставити ці дві різні точки зору, а лише спробувати зрозуміти відмінності у сприйнятті політичної реальності та шляхів подолання негативних політичних явищ у суспільстві.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналіз досліджень і публікацій показав, що на сьогодні існує багато публікацій, у яких автори намагаються систематизувати парадигми державно-церковних відносин з погляду історичної традиції, проте немає достатньої кількості досліджень динаміки їх впливу на практичну активність Церкви та духовенства у політичному житті України, зокрема у виборчих процесах. У даній статті використані програмові документи Католицької та Православної Церков (Матеріали Ювілейного Архієрейського Собору Російської Православної Церкви, Документи Другого Ватиканського Собору, Декларація Ювілейного Помісного Собору Української Праваславної Церкви Київського Пратріархату „Церква і світ на початку третього тисячоліття”), послання та листи митрополитів А.Шептицького та Іларіона.

Проблему взаємовідносин Православної Церкви і держави досліджував Л.Карсавін, Г.Мітрофанов та єпископ УПЦ КП Димитрій (Рудюк); до тематики державно-церковних відносин з погляду Католицької Церкви зверталися О.Волинець та Л.Коплєр.

Для розкриття поставленої мети, ми поставили наступні цілі: проаналізувати положення основних документів Католицької та Православної Церков щодо взаємовідносин держави та Церкви; розглянути послання та публікації українських церковних ієрархів щодо державно-церковних взаємин, а також участі духовенства та віруючих у політичному житті Західної України; прослідкувати вплив даних документів та звернень на політичну активність духовенства.

Конституція України проголошує, що „Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви” [1, с.9]. Проблема відокремлення Церкви і держави широко обговорювалася на початку ХХ ст. на території усієї України та не втратила своєї актуальності й сьогодні. Важливий з точки зору розуміння позиції Православної Церкви в Україні погляд на державно-церковні відносини поданий Л.Карсавіним у книзі „Церковь, личность и государство” (1927 р.). На думку Л.Карсавіна, Православна Церква не стоїть поза державою та політикою. Вона відчуває в собі силу побачити та вказати державі та державним діячам на помилки, загрози моральності та християнству, порадити та підтримати деякі державні кроки: „... Церква перш за все вказує державі на її ідеальну ціль, якою держава лише й живе, хоча й не усвідомлює цього, – на Царство Боже, і цим закликає державу до... дієвого оцерковлення” [2, с.18]. Це не здійснюється з метою завадити її діяльності, але для того, щоб спонукати до вдосконалення.

На цьому шляху Православна Церква не ставить своєму духовенству перепон у долученні до політичного життя країни. Священики, які піклуються про добробут країни, можуть висувати власні теорії покращення політичного та соціально-економічного життя, підтримувати ті чи інші політичні та адміністративні кроки держави. Проте це не виявляє офіційної позиції самої Церкви, а є їх особистими міркуваннями [2, с.18]. В даному контексті хочемо підкреслити, що, попри підтримку держави загалом, Церква відмежовується від певних, очевидно непопулярних, кроків держави, намагаючись не стати фактором їх морального виправдання.

І. Огієнко (митрополит Іларіон), відстоюючи національний характер Української Православної Церкви, так говорив про відносини церковної ієрархії з державою: „Бувши лояльною до своєї світської влади, Українська Церква, прагнучи бути правдивою Божою Церквою, ніколи не порушує наказів Святого Письма в угоду своїй світській владі, бо так Їй наказує Сам Бог через Святе Письмо” [3, с.52]. Допомогу народові митрополит вбачав у просвітництві та дорадництві державної влади православним духовенством, щоб „світська влада всі найбільші справи робила в порозумінні з владою духовною, і це освятила багатовікова українська традиція” [3, с.52].

З огляду на це, Православна Церква негативно відносилася до ідеї відокремлення Церкви та держави. Причина цього полягає не стільки в небажанні втратити великий вплив на рішення державної влади, скільки в баченні понять Церква та церковне. Поділ між церковним (здійсненим добром або прагненням до ідеалу) та нецерковним (гріховним) відбувається всередині кожної людини, тому можна сказати про те, що в Церкву входить усе, що існує, будь-яка людина та сама держава [2, с.20]. Тому, на переконання Л.Карсавіна, відокремлення Церкви та держави може мати лише негативні наслідки: по-перше, держава в такому випадку підмінює церковну віру якоюсь ідеологією, або ж надає абсолютне значення самій собі, „або ж сповідує повний релятивізм, який нічого виправдати і нікого надихнути не в змозі” [2, с.21]; по-друге, здійснити таке відокремлення практично неможливо, оскільки віруючі громадяни залишаються вірними своїй Церкві, сама ж держава не виконує у своїй діяльності виключно практичні завдання, а керується також і вищими ідеалами [2, с.21].

Отже, говорити можна лише про відокремлення державної та церковної зовнішньої організації. Таке розмежування може бути потрібним лише для держави, оскільки Церква єдина і не здатна роз’єднувати. Церква як інституція не бере на себе функцій держави, не займається практичною політикою, а тому конфліктів між Церквою та державою на цьому грунті бути не може. Держава не підпорядковується Церкві у вирішенні конкретних завдань, хоча за Церквою залишається право викривати хиби державної політики і морально наставляти державу [2, с.22].

Хочемо зауважити, що ефективність реалізації такої гармонійної взаємодії Церкви і держави вбачається Л.Карсавіним у побудові православної держави: „Православна держава повинна одностороннім своїм актом визнати незалежність Церкви від держави і свій обов’язок цю незалежність гарантувати, зробити дійсною і всіляко охороняти” [2, с.23]. Забезпечення незалежності усіх Церков та конфесій від держави, тобто невтручання держави у справи Церков, може призвести до їх розвитку і втрати панівного положення Православною Церквою. Саме тому в даному випадку мова іде про православний характер держави, яка, будучи прихильною до однієї християнської Церкви, повинна створювати обмеження для діяльності інших.Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка Бібліотечний світ дайджест Вип. 5 Чернігів 2012 ББК 78.3 Б 59 Бібліотечний світ : дайджест. Вип. 5 / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. А. Мальована ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів : Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 66 с. Черговий випуск дайджесту «Бібліотечний світ» знайомить користувачів із цікавими публікаціями із українських та зарубіжних фахових видань з останніх номерів 2011 р. та за 2012 р....»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед користувачів-учнів 1-4 класів) Суми 201 2 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед користувачів-учнів 1-4 класів) Суми 2012...»

«Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Збірник наукових праць Випуск 18 (32) Книга Новітні технології в АПК: програмування, управління, оцінювання Енергозбереження та альтернативна енергетика в АПК...»

«Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 37.037 Юрій Фурман Аналіз підходів та програм щодо корекції відстаючих недоліків слабкозорих молодших школярів у процесі фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського (м. Вінниця) Постановка наукової проблеми та її значення. Молодший шкільний вік є найбільш важливим та відповідальним етапом розвитку організму й становлення особистості людини. Саме в дитячому віці закладаються основи...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 67—75 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 67—75 УДК 821.161.2’06-191.091.Боровиковський:070+654.1+004 ТВОРЧІСТЬ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ Оксана КОСЮК Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, Україна 43025 У статті зроблено спробу порівняльного аналізу творчого спадку Левка Боровиковського та піаріндустрії мас-медіа....»

«Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» методичні рекомендації бібліотечним працівникам на допомогу організації літнього відпочинку користувачів-дітей молодшого шкільного віку в пришкільних та оздоровчих таборах Суми 2013 Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад...»

«отношениях. В нем должны учитываться этапы развития чувства любви, использоваться разнообразные языки любви, раскрываться секреты любви.Литература: Гэри Чепмен. Пять языков любви. Как выразить любовь вашему 1. спутнику. Библия для всех, 2001. – 84 с.2. Адам Джексон. Десять секретов Любви. – София, 2007. – 144 с.3. Фредерик Бегбедер. Любовь живет три года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tululu.org/read68269 4. Фромм Эрих. Искусство любить [Электронный ресурс]. – Режим...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Головної Державної інспекції з карантину рослин України, 2004 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з обстежень посівів та насаджень сільськогосподарських культур, складських приміщень за допомогою феромонних пасток та харчових принад для виявлення карантинних шкідників Вступ Для обстеження насаджень та складських приміщень з метою виявлення та моніторингу карантинних шкідників нині в світовій практиці широко застосовують пастки з синтетичними феромонами, що дають змогу отримувати...»

«УДК 371.127 Л. Бережна, Харків ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті визначено поняття «проектна культура». Виділені основні властивості проектної культури та умови оволодіння її педагогом. Ключові слова: проектна культура, проектна культура вчителя, інноваційна діяльність, принципи формування проектної культури педагога. Аннотация. В статье дано определение понятию «проектная культура». Выделены основные свойства проектной...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского  Серия «Филология. Социальная коммуникация». Том 21 (60). 2008 г. №1. С.404­408.  УДК 655.41+087.5  СУЧАСНЕ ДИТЯЧЕ КНИГОВИДАННЯ: „ ХВОРОБИ”  РОСТУ  Ог ар Е.І.  Українська академія друкарст ва, м. Львів  Охарактеризовано  основні  тенденції  та  чинники  формування  національного  репертуару  дитячої  книги.  Увагу  закцентовано  на  функціонально­комунікативних  характеристиках  сучасної  української ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»