WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 59 |

«Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” збірник наукових праць Випуск 1 Заснований у 1993 ...»

-- [ Страница 31 ] --

Несумісність – заборона для особи одночасно займати виборну та іншу державну посаду: „Вона не виключає можливості обрання особи, що займає державну посаду. В представницький заклад, але у випадку обрання ця особа повинна вирішити, чи зберігає вона за собою державну посаду чи відмовляється від депутатства” [5, с. 196]. Згідно концепції розподілу влад несумісність також означає неможливість для депутата займати будь-яку посаду в системі виконавчої чи судової влади;

• ценз банкрутства – позбавлення виборчих прав банкрутів чи осіб, що є боржниками і не можуть сплатити свій борг. І хоч, на перший погляд, ценз банкрутства носить дискримінаційний характер, в даній ситуації виникає закономірне судження: „...

якщо людина не в стані відповідати за свої справи, обов’язки, то можливо, їй і не варто брати участь у вирішенні питань, від яких залежить загальне благополуччя” [2].

Варто зазначити, що судом можуть додатково бути встановлені певні охоронні виборчі цензи щодо певних категорій громадян. Так, інколи в судовому порядку виборчих прав позбавляються особи, що брали участь у фальсифікаціях виборів, систематично ухиляються від голосування (за умови існування в державі обов’язкового вотуму) та ін.

Крім того, ряд країн колишнього соцтабору прийняли закони про люстрацію – заборону займати певні посади у державній службі колишнім партійним діячам, працівникам спецслужб і т.д.

3) Дискримінаційні цензи – виборчі цензи, що передбачають „... безтермінове позбавлення виборчих прав, що застосовується до представників опозиції, а також до категорій громадян, соціально-правова незахищеність яких дає привід ігнорувати їх політичні інтереси” [2].

Застосування дискримінаційних виборчих цензів не пов’язане із вдосконаленням процедури виборів, зручностями з обліком виборців, охороною громадського ладу, справедливістю та ін. Дискримінаційні виборчі цензи якщо і несуть в собі певне охоронне навантаження, то „... охороняють не тільки і не скільки інтереси суспільства і права людини, скільки владу правлячої партії, еліти” [2].

Можна виділити наступні різновиди дискримінаційних виборчих цензів:

• статевий ценз – поширення виборчого права лише на чоловічу частину населення країни, недопускання до голосування жінок. В деяких випадках статевий ценз проявляється у тому, що жінки хоч і мають право голосу, але для них встановлені додаткові (у порівнянні з чоловіками) обмеження – участь лише у місцевих виборах, необхідність бути грамотними, більш високий віковий бар’єр для отримання виборчих прав та ін.

Вперше статевий ценз був відмінений у 1893 р. у Новій Зеландії, піком ж скасування статевого цензу у більшості держав можна вважати період після Другої світової війни. Що ж стосується мусульманських країн, то там статевий ценз існує, як правило, і досі;

• майновий ценз – до участі у виборах допускаються лише ті особи, що відповідають певним майновим вимогам (володіють певною кількістю майна, мають певну суму доходу за певний період часу, сплачують виборчий податок і т.д.).

Застосування майнового виборчого цензу ґрунтується на думці про те, що відповідальні рішення може приймати лише людина, яка володіє достатньою власністю.

Різновидом майнового цензу, що застосовується при реалізації пасивного виборчого права, є запровадження практики внесення кандидатом виборчого залогу. Як правило, законодавство вимагає внесення виборчого залогу з власних коштів кандидата.

Якщо майновий виборчий ценз щодо активного виборчого права є явно дискримінаційним, то запровадження виборчого залогу щодо пасивного виборчого права хоч і обмежує виборчі права небагатих кандидатів, але такий залог „... покликаний відсікти тих кандидатів, які за відомо не мають шансів бути вибраними і використовують виборчу кампанію, а також засоби, що виділяються державою, з метою своєї популяризації” [5, с. 197].

• расовий ценз – позбавлення виборчих прав представників певних рас. Зокрема, раніше у ПАР африканське населення було позбавлено можливості брати участь у виборах. В Канаді індіанці мають право брати участь у голосуванні лише за умови, якщо вони служать у збройних силах країни [6, с. 136].

• Релігійний ценз – передбачає наявність чи відсутність виборчих прав у особи в силу його приналежності до певної релігії. Зокрема, в Ірані обраною до парламенту може бути лише особа, яка сповідує іслам [7].

Варто зазначити, що важливим моментом є також психологічне сприйняття населенням країни того чи іншого обмеження виборчих прав.

Тому дійсно дискримінаційними можна вважати лише такі виборчі цензи, „… які сприймаються значною частиною суспільства як несправедливість, необґрунтоване ущемлення прав … коли громадянський статус особистості повинен бути признаний, але залишається непризнаним” [2]. Розглядаючи виборчі цензи з такої позиції, дискримінаційними в окремих випадках можуть бути і охоронні та технічні виборчі цензи за умови, що вони необґрунтовано звужують виборчий корпус країни.

Сучасні процеси демократизації призвели до скасування більшості виборчих цензів.

Це стосується, в першу чергу, дискримінаційних виборчих цензів, які, як правило, є повністю ліквідованими у більшості країн світу, або ж спостерігаються тенденції до їх обмеження. Це, звичайно, сприяє демократизації виборчого процесу, допуску до виборів більш широких верств населення.

У більшості країн щодо активного виборчого права зберігаються лише віковий ценз, ценз громадянства та ценз дієздатності (рідше – моральний виборчий ценз та ценз осілості). Що ж стосується пасивного виборчого права, то тут застосування виборчих цензів є більш поширеним, що, однак, часто є виправданим.

Підсумовуючи, варто зазначити, що охоронні чи технічні виборчі цензи коректують принцип загальних виборів, не порушуючи, як правило, його. Що ж стосується дискримінаційних виборчих цензів, то вони передбачають або відхилення від принципу загальних виборів, або взагалі відмову від нього. Проте, застосовуючи охоронні чи технічні виборчі цензи, необхідно звертати увагу на специфіку держави, історичне минуле, рівень розвитку суспільства та ін. Це дозволить уникнути необґрунтованого порушення виборчих прав громадян та сприятиме демократичності політичного режиму.

ЛІТЕРАТУРА

1. Государственное право буржуазных и освободившихся стран: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / [отв. ред. И.П. Ильинский, Л.М. Энтин]. – М.: Международные отношения, 1988.

– 480 с.

2. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран [Электронный ресурс]/ К.В.Арановский – М., 1998. – Режим доступа: http://www. pravoznavec.com.ua/books/127/25/#chlist.

– Назва з титул. екрану.

3. Кравченко В.В. Конституційне право україни. навчальний посібник / В.В. Кравченко. – 2-е вид., доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

4. Ильинская И. Избирательное право и избирательный процесс [Электронный ресурс]/ И.Ильинская – Режим доступа: http://www.slon-party.ru/persons/pers_pages/ilyinsk/philosophy/ electoral _right. html. – Назва з титул. екрану.

5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран / В.Е.Чиркин. – М.: Юристь, 1997. – 568 с.

6. Государственное право буржуазных и освободившихся стран: учебник / [Я.М. Бельсон, В.Б. Евдокимов, Е.Р. Костель и др.; под ред. Б.А. Стародубского, В.Е. Чиркина]. – 3-е изд, перераб.

и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 431 с.

7. Старинец Д. Избирательные системы, избирательное право [Электронный ресурс]/ Д.Старинец. – Режим доступа: http://www.revolution.allbest.ru/law/00002609.html. – Назва з титул.

екрану.

Бучин М.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ

И ПРИНЦИП ОБЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

В статье раскрыто суть и сделано типологию избирательных цензов. Выделяются группы технических, охранных и дискриминационных цензов. Рассмотрено связь между уровнем использования избирательных цензов и уровнем соблюдения принципа всеобщих выборов.

Ключевые слова: выборы, избирательный ценз, технические цензы, охранные цензы, дискриминационные цензы, демократические принципы выборов, принцип всеобщих выборов.

–  –  –

ПЕРЕДВИБОРЧІ АГІТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ З

ДЕРЖАВАМИ ЦЕНТРАЛЬНО - СХІДНОЇ ЄВРОПИ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У статті розглянуто питання передвиборчих агітацій в Україні в контексті сучасних концептуальних підходів та з позиції існуючого правового поля, проведено порівняльний аналіз політико-правових норм агітаційної діяльності України з країнами Центральної та Східної Європи.

Ключові слова: вибори, передвиборча агітація, законодавство, міжнародні стандарти, юридичні норми, виборчі технології.

Стаття виконана у відповідності з науковою тематикою, над якою працює кафедра політології Національного університету „Львівська політехніка” в рамках комплексної теми „Виборчий процес та виборчі системи” Метою даної статті є аналіз політико-правових норм агітаційної діяльності в Україні та в країнах Європи.

Дослідження питань передвиборчих агітацій вітчизняною політичною наукою з об’єктивних причин розпочалося лише із здобуттям нашою державою незалежності тому в нашій державі практично відсутні комплексні дослідження на науковому рівні суті передвиборчих агітацій, різні науковці по – різному трактують це явище.

Політична агітація є одним із найбільш важливих елементів у виборчій кампанії будь-якого рівня. В ідеалі агітація є навіть центральним моментом усього виборчого процесу, оскільки саме завдяки їй громадяни дізнаються про чесноти кандидатів, про їхні дії, наміри, здобутки тощо, формують судження про кандидата і виявляють відповідне рішення щодо делегування своїх повноважень.

Однак на практиці агітація дуже часто використовує відверто маніпулятивні технології або навіть поступається впливу адміністративного ресурсу чи банального підкупу. Поширюється така практика і в Україні. Наприклад, під час парламентських виборів 2002 року у виборчому окрузі № 201, згідно з даними спостерігачів, опублікованими Інститутом політики, кандидат у народні депутати Нестор Шуфрич майже не проводив передвиборної агітації, натомість через систему мережевого маркетингу заплатив десяткам тисяч своїх „агітаторів” фактично за їхні голоси [1, с.32].

Подібних ситуацій достатньо, аби пересвідчитися, що нехтування демократичними принципами агітації часто призводить до викривлення політичної волі виборців. Саме тому особливу увагу слід приділити законодавчим нормам агітаційної діяльності, а також їх дотриманню під час виборчих кампаній.

У виборчому законодавстві України та країн Центральної та Східної Європи термін „передвиборна агітація” ніде не розкривається, оскільки він виходить за межі будь-яких юридичних обмежень (хоча б тому, що поява нових технічних можливостей може сильно вплинути на усталену практику — як це сталось у випадку з Інтернетом). Однак у політології все ж удаються до конкретного, але досить широкого розуміння цієї діяльності.

Так, Сергій Рябов у своєму словнику дає таке визначення „передвиборної агітації” (від латинського agitatio — приведення в рух, спонукання): це один із найважливіших засобів політичного впливу на маси, інструмент боротьби за політичний авторитет, владу, сукупність методів схиляння населення на бік кандидата, який полягає в поширенні шляхом особистих зустрічей та бесід, доповідей, виступів на мітингах, зборах, через ЗМІ тощо ідей та настанов, що мають спонукати маси до активних політичних дій, впливати на їхню свідомість та настрій [2, с. 15]. Водночас у європейській та російській практиці агітацію розглядають як більш складне й концептуальне явище.

Зокрема, можна виділити три концепції передвиборної агітації:

1. Агітація як політичний маркетинг має пропонувати вирішення найважливіших проблем округу, а імідж кандидата має відповідати бажанням електорату.

2. Агітація як ведення інформаційної війни — це застосування інформації для перемоги над суперником. Сюди можна віднести так званий „чорний піар”, антирекламу, фальшиві листи тощо.

3. Агітація як передвиборна дипломатія має на меті домовитися з усіма більшменш важливими суб’єктами виборів (політиками, керівниками підприємств, суперниками, громадянами), створити відповідний політичний дискурс між усіма зацікавленими особами.

Оскільки на практиці передвиборна агітація включає в себе всі три напрями, то й варто розглядати її як сукупність маркетингових стратегій, інформаційної війни та дипломатії. При цьому чим слабшими є в країні традиції проведення демократичних виборів, тим сильнішим є ухил у напрям інформаційної війни та маніпулятивного застосування політичного маркетингу. Натомість дипломатичний аспект агітації, а також її інформативна сутність залишаються почасти законодавчим та етичним ідеалом.

В Україні в законодавстві та на практиці ведення передвиборної агітації цілком відповідає вказаним тенденціям. Так, попри динамізм українського виборчого законодавства, юридичне розуміння агітаційної діяльності залишалося досить сталим і сьогодні фактично відповідає міжнародним нормам (з тими чи іншими відхиленнями). А от її реалізація в житті вже не раз викликала нарікання як іноземних, так і українських спостерігачів.

Розглянемо юридичні норми проведення передвиборної агітації в Україні на прикладі Закону України „Про вибори народних депутатів України” в редакції 17 січня 2002 року. Як ми вже зазначили, у законі відсутнє визначення, що є агітацією.

Замість дефініції запропоновано приклади того, чим є агітація – це публічні дебати, дискусії, виступи, „круглі столи”, прес-конференції, інтерв’ю, виступи, політична реклама, теленариси, відеофільми, інші публікації та повідомлення про партію (блок), кандидата в депутати та інші форми, що не суперечать законодавству (стаття 53.2 Закону).

Узагалі передвиборна агітація може вестися в будь-яких формах та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України (ст. 51.1). Крім того, також зазначено, що не є передвиборною агітацією. Це офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, ілюстрацій тощо, які можуть мати агітаційний характер) про дії кандидатів у депутати, пов’язані з виконанням ними службових обов’язків (ст. 51.2).Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«SWorld – 18-30 March 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 Доклад / Философия и филология – Языковедение и иностранные языки в современном мире УДК 81’242 Моісєєва Ф.А. ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Донецьк, Щорса 31, 83050 UDC 81’242 Moiseeva Farida...»

«Людмила Горбунова. Дидактичні інновації «WORLDDIDAC 2006». Людмила ГОРБУНОВА ДИДАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ «WORLDDIDAC 2006»:СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ У статті на прикладі швейцарського форуму з дидактики розглядаються стан та тенденції розвитку технологій і практик навчання в сучасній освіті. Розповідь про глобальну торговельну асоціацію компаній, що виробляють продукцію для потреб освіти й тренінгів на всіх рівнях, супроводжується аналізом новітніх парадигмальних зрушень в освітньому...»

«Управління культури і туризму обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 7 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту: інформдайджест / укл. Тарадименко І.І., Козаченко О.О.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. Херсон : [Б.в.], 2012. Вип.7. с. 20. Черговий випуск інформдайджесту “На замітку методисту” пропонує вашій увазі матеріали щодо трансформації діяльності...»

«Розділ ІІІ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ УДК 377 Абдулгазіс У.А. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Постановка проблеми. Зміни в соціокультурній і економічній сфері вимагають якісного перетворення характеру професійної діяльності інженера-педагога, яка забезпечить розширення його професійного поля діяльності, поглиблення мобільності в інженерній і педагогічній сферах, оволодіння якісними...»

«Львівська обласна бібліотека для дітей Візитна картка бібліотеки (Масова робота в бібліотеці: традиції та нововведення) методична консультація Львів 2009 Від укладача: Методична консультація «Масова робота в дитячих бібліотеках: традиції та нововведення» містить деякі теоретичні засади щодо цієї сфери діяльності бібліотек, в узагальнюючому вигляді подається методика організації та проведення традиційних та інноваційних форм масової роботи з посиланням на конкретні приклади з досвіду роботи...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.267.5 Л87 Серія «12-річна школа» Заснована 2005 року Лущик І. В.Л87 Усі уроки фізичної культури: 7 кл. : навч.-метод. посіб. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 319, [1] с. : табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-966-333-862-0. У виданні детально розглянуто теоретичні й практичні аспекти викладання фізичної культури для учнів 7-го класу...»

«О. Г. Найдьонов Наблюдается конфликтная ситуация внутри титульного этноса, которая связана с языковокультурной и этноконфессионной идентичностью, а также проблемные ситуации между регионами (Галичина, Крым). Рассматривая проблему межэтнических конфликтов в нашей стране, надо сосредоточить свое внимание на основных факторах консолидации украинского народа и недопущении разгорания очагов этнической нестабильности. На наш взгляд, важнейшим фактором консолидации общества является авторитет лидера...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«Леся Білик УКРАЇНСЬКА МОВА 5–11 класи Комунікативний мінімум Методично-ілюстративний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 811.161.2(075.3) ББК 81.2Укр я72 Б61 Білик Л. П. Б61 Українська мова. 5–11 класи. Комунікативний мінімум: методичнолюстративний посібник. — Тернопiль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 56 c. ISBN 978-966-10-3241Пропонований посібник містить тексти та завдання до провідних мовних тем загальноосвітньої школи. За основу автор-упорядник взяв розділи чинної програми з...»

«Глава ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ Що таке культура? Рівні культурного програмування Типові реакції на незнайомі культури Взаємодія з іншими культурами Культурний трикутник Ділові культури М и вже звикли до думки про те, що живемо в «глобальному селищі», де перетинання кордонів у цілому не створює особливих проблем завдяки складним системам сучасних комунікацій. Менеджери, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, усе частіше стикаються із широкими міжнародними...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»