WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 59 |

«Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” збірник наукових праць Випуск 1 Заснований у 1993 ...»

-- [ Страница 30 ] --

Роль регіональних лідерів у взаємодії регіонів і центру визначається низкою чинників, серед яких, зокрема, їх статус, ступень політичної автономії, формат участі в діяльності центральних органів влади, характер відносин з керівниками держави, наявність контактів у центральних структурах влади, підтримка найбільшими бізнесструктурами, які працюють в регіоні, відносини з медіа-структурами та ступень впливу на них, а також такі внутрирегіональні особливості, як соціально-економічні показники регіону, електоральна підтримка відповідного регіонального лідера, його відносини з регіональною елітою тощо.

Пряме представництво керівників виконавчої влади регіонів у центральній владі створює свого роду колективний політичний ресурс, який забезпечує ефективність впливу регіональних еліт на державну політику. Це підтверджує досвід верхньої палати російського парламенту – Ради Федерації у 90-ті роки ХХ ст., коли він був публічною площадкою взаємодії регіональних еліт з елітою федерального центру, а робота у її складі сприяла набуттю регіональними лідерами загальнонаціональної популярності. Власне, значною мірою високий політичний статус Ради Федерації забезпечувався представництвом в ній впливових політиків – губернаторів, до думки яких прислухались.

Це дозволяло добиватись, наприклад, щоб виплати компенсацій трудівникам тилу, ветеранам праці і жертвам політичних репресій виплачувались з федерального, а не з регіонального бюджету. Як відомо, в результаті зміни принципу формування Рада Федерації втратила минулу політичну вагу. Нинішні члени верхньої палати вже не мають політичної автономії й у випадку „неправильної” поведінки можуть викликати на себе гнів федеральної влади, але при виникненні напруження у відносинах з регіональною владою ризикують втратити мандат.

За відсутності прямого представництва керівників виконавчої влади регіонів у центральній владі вони, не маючи можливості безпосередньої участі у публічній політиці, шукають інші способи вбудовування у систему влади вже у якості „агентів впливу” непублічної політики, яка в таких випадках, як правило, приймає вигляд єдиної „владної вертикалі”. За таких умов лояльні до центральної влади регіональні лідери можуть користуватися політичними ресурсами, що їм надає їх центр. Вони можуть вирішувати в центральних органах влади важливі питання, але громадськість ніколи не дізнається, на яких умовах були досягнуті політичні компроміси з центром. Крім того, як би парадоксально це ні виглядало, регіональні керівники можуть з вигодою для себе використовувати фактор власної слабкості і тиск з боку центральної влади. Користуючись міфами про те, що все забирає центр, регіональні лідери можуть знімати з себе відповідальність, перекладаючи її на центральну владу.

Таким чином, регіональні політична участь забезпечується комплексом в різній мірі інституціоналізованих і формалізованих важелів, збалансоване застосування яких дозволяє забезпечити ефективне представництво регіональних інтересів на загальнодержавному рівні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика / Р.Ф. Туровский. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006.

– 360 c.

2. Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт / П.А.

Федосов // Полис. – 2001. – № 1. – С. 114–121.

3. Лощинин В.В. Роль МИД России в развитии международных связей субъектов РФ / В.В.

Лощинин // Внешнеэкономические связи. – 2005. – Вып. 1(13). – С. 29–35.

4. Lagasse N. The Role of the Regions in Belgium Foreign Relations / N.Lagasse // Federations. – 2002 – V.2, N2. – Р. 12–17.

5. Насыров И.Р. Региональная составляющая национальных внешнеполитических интересов / И.Р. Насыров // Вестник Воронежского гос. ун-та.–- 2006. – №1. – С.87–93.

Алексеенко В.И.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

Рассматриваются основные формы регионального политического участия, связанные с представительством политических интересов регионов. Как важный фактор влияния региональных элит на формирование государственной политики анализируется консолидированность регионального политического сообщества.

Ключевые слова: региональные элиты, государственная политика, представительство региональных политических интересов, региональное политическое сообщество, консолидированность, бикамерализм.

Alekseenko V.

THE REGIONAL POLITICAL PARTICIPATION

The basic forms of regional political participation connected with representation of political interests of regions are considered. The consolidation of regional political society as the important factor of influence of the regional elites on the formation of the state policy is analyzed.

Keywords: the regional elites, the state policy, representation of regional political interests, regional political society, the consolidation, bicameralism.

–  –  –

ВИБОРЧІ ЦЕНЗИ ТА ПРИНЦИП ЗАГАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА

В статті розкрито суть та здійснено типологію виборчих цензів. Виділяються групи технічних, охоронних та дискримінаційних цензів. Розглянуто зв’язок між рівнем застосування виборчих цензів та рівнем дотримання принципу загальних виборів.

Ключові слова: вибори, виборчий ценз, технічні цензи, охоронні цензи, дискримінаційні цензи, демократичні принципи виборів, принцип загальних виборів.

Проголосивши незалежність, Україна задекларувала прагнення побудувати демократичний політичний режим. Однією з головних ознак демократії є наявність в державі інституту демократичних виборів. Важливим чинником, що свідчить про демократичний характер виборів, є принцип загальних виборів.

Українська виборча практика завжди характеризувалася застосуванням різноманітних виборчих цензів, які, порушуючи принцип загальних виборів, звужували виборчий корпус нашої держави. Тому дослідження виборчих цензів є актуальним, оскільки дасть змогу зрозуміти їх суть, особливості та умови застосування, що сприятиме уникненню застосування у виборчій практиці України необґрунтованих виборчих обмежень.

Варто також наголосити, що в українській політичній науці відсутні комплексні дослідження проблеми співвідношення і співіснування демократичного принципу загальних виборів і виборчих цензів, не розглядається оптимальність використання виборчих цензів щодо забезпечення демократичності політичного режиму.

Метою даної статті є аналіз виборчих цензів, дослідження оптимальності співіснування виборчих цензів та принципу загальних виборів як умови демократичного характеру виборчого процесу в державі.

Суть принципу загальних виборів полягає у залученні до виборів максимально широкого кола людей. Однак ніколи у виборчій практиці виборчий корпус (сукупність людей, які мають право брати участь у виборах) не був тотожній кількості населення країни (округу). Законодавство різних країн завжди допускало (і допускає) існування виборчих цензів: „Іншими словами, громадянська правоздатність автоматично не тягне за собою право на участь у голосуванні, оскільки потенційний виборець повинен відповідати ще ряду умов, чи цензів” [1, с. 266].

Під виборчим цензом розуміють сукупність офіційно закріплених законодавством країни умов, що обмежують виборчі права громадян. Це сукупність вимог, яким повинен відповідати потенційний виборець для отримання права на участь у виборах. Варто зауважити, що виборчі цензи, як правило, застосовуються дещо по-різному стосовно активного (права громадян обирати) і пасивного (права бути обраними) виборчих прав.

На думку російського науковця К.В.

Арановського, виборчі цензи умовно можна поділити на 3 групи:

1) Технічні цензи – обмеження, що мають на меті впорядкувати процедуру та результати виборів. Технічні цензи відображають усталені суспільні уявлення про склад тих громадян, участь яких у виборах (і в політиці загалом) носить конструктивний і відповідальний характер. Вони не переслідують мету обмеження участі неугодних владі громадян у виборах. Також варто сказати, що обмеження, „... пов’язані з технічними цензами, в основному не є абсолютними, і кожен громадянин потенційно підлягає звільненню від них” [2].

До технічних цензів можна віднести:

• ценз громадянства – передбачає участь у виборах лише тих осіб, що є громадянами даної держави не менше встановленого законом періоду.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Застосування цензу громадянства пов’язано з тим, що „... виборче право – це найважливіша форма участі громадянина в управлінні державними справами, воно стосується політичних прав, відповідно негромадяни, в тому числі і апатриди... не наділяються виборчим правом” [3, с. 154]. Але варто зазначити, що в окремих випадках в ряді країн допускається участь іноземців і осіб без громадянства на місцевих виборах (часто на основі договорів між державами про взаємне надання своїм громадянам виборчих прав);

• ценз дієздатності – до участі у голосуванні не допускаються громадяни, що визнані судом недієздатними (громадяни, які внаслідок психічної хвороби чи недоумства не можуть розуміти значення своїх дій чи не можуть керувати ними). Важливою нормою, що спрямована на зміцнення гарантій виборчих прав громадян, є той факт, що визнання громадянина недієздатним відбувається тільки згідно рішення суду;

• віковий ценз – надання громадянам права голосу (активне виборче право) лише з досягненням встановленого законом віку. Застосування вікового цензу можна пояснити тим, що „... виборець може цілком свідомо зробити свій вибір лише в тому випадку, якщо він вже сформувався як особистість, має достатньо стійкі і усвідомлені політичні переконання, що базуються на певному рівні знань і хоча б на мінімальному життєвому досвіді” [4].

Рівень вікового цензу залежить від політичної ситуації в країні, ступеня впливовості політичних рухів і партій та ін. Однак штучне завищення віку, необхідного для отримання виборчих прав, є недемократичним явищем і звужує виборчий корпус. Саме тому більшість держав у 20 ст. знизили рівень вікового цензу, надаючи громадянам виборчі права, як правило, з досягненням повноліття.

Варто зазначити, що для отримання пасивного виборчого права (права бути обраним) застосовують здебільшого вищий віковий ценз. Це можна пояснити тим, що обраній на певну посаду людині необхідно мати значний життєвий досвід для реалізації державних справ. І чим більш відповідальною і вагомою є посада, тим вищий віковий ценз щодо її обрання застосовується;

• ценз осілості – передбачає надання громадянам права голосу лише за умови їх проживання у країні або на території відповідного виборчого округу протягом певного строку. Найбільше шкоди ценз осілості наносить виборчим правам сезонних робітників, а також особам, які часто міняють місце свого проживання в силу характеру праці чи інших обставин.

При реалізації пасивного виборчого права ценз осілості носить, як правило, жорсткіший характер. Загалом ж ценз осілості „... базується на тій думці, що у вирішенні питань, що торкаються виборчого округу, повинні брати участь лише ті, кому близькі місцеві інтереси, відомий склад політичних партій, особистості кандидатів на виборні пости” [2];

• ценз освіченості (грамотності) – до участі у голосуванні допускаються люди, які мають певний рівень освіти, вміють читати і писати. Різновидом цього цензу є мовний ценз, що застосовується у пасивному виборчому праві – для обрання посадовець часто повинен вільно володіти державною мовою.

Часто ценз освіченості недоречно відносять до дискримінаційних цензів. На нашу думку, його все ж потрібно зачислити до технічних цензів, оскільки можливість виборця зробити усвідомлений вибір безпосередньо залежить від його освіти, грамотності.

2) Охоронні цензи – обмеження, суть яких полягає в тому, що вони позбавляють права участі у виборах тих людей, „... вплив яких на політику може виявитись небезпечним для державного ладу, суперечить суті політичного режиму, але не пов’язане з порушенням уявлень про справедливість” [2].

Різновидами охоронних цензів є наступні:

• моральний ценз – виборчого права позбавляються особи, які не відповідають певним моральним вимогам з боку суспільства. В деяких випадках ці моральні вимоги є чітко прописані в законодавстві (виборець повинен вести пристойний спосіб життя, не зловживати алкоголем і наркотиками, не бути позбавленим батьківських прав та ін.), в інших – носять загальний характер, що створює труднощі щодо їх трактування і застосування.

Моральний ценз також часто передбачає позбавлення виборчих прав осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі за вироком суду. Інколи позбавляються виборчих прав не всі засуджені, а лише ті, що отримали покарання за певні види злочинів чи термін їхнього ув’язнення перевищує певний строк. В окремих країнах не можуть брати участь у виборах ті особи, що знаходяться під слідством;

• військовий ценз – до участі в голосуванні не допускаються військовослужбовці (чи певні їх категорії). Військовий ценз також часто застосовується і щодо обмеження пасивного виборчого права – військовослужбовці, що висувають свої кандидатури на вибори, повинні піти у відставку і т.д. Запровадження даного цензу пов’язане з трактуванням військовослужбовців як категорій громадян, що повинні бути поза політикою. Їхня ж участь у виборах може призвести до надмірної політизації виборчого процесу.

• службовий ценз – обмежує виборчі права деяких категорій держслужбовців і стосується, як правило, пасивного виборчого права. Із службовим виборчим цензом тісно пов’язані такі поняття як несумісність та не виборність.

Невиборність означає, що певні посадовці не можуть висувати своїх кандидатур до того часу, поки вони не підуть у відставку із займаної посади. Часто невиборність застосовується до прокурорів, суддів, губернаторів, держслужбовців певного рангу та ін.

В деяких випадках законодавство передбачає, щоб вищезгадані особи пішли у відставку на певний період часу наперед, „... що повинно виключити використання їх посадового положення і впливу на вибори” [5, с. 196].

Невиборність може бути двох видів: абсолютна (певні категорії громадян не можуть висувати свої кандидатури на виборах в будь-якому випадку) і відносна (певні категорії громадян не можуть балотуватися у певних виборчих округах чи регіонах).Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Весняні свята Інформаційний огляд Київ 2013 Київ Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Весняні свята Інформаційний огляд Київ 2013 ББК 91.9:63+63.5 В-38 Весняні свята [Текст] :...»

«ДОВІДКА про стан і перспективи міжнародного співробітництва Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ Основними завданнями міжнародного співробітництва Державної архівної служби є: виконання у межах компетенції зобов’язань за міжнародними договорами України у галузі культури, науки та архівної справи; виконання зобов’язань, що випливають із членства в Міжнародній раді архівів (далі – МРА) (Укрдержархів член категорії «А» з 1956 року); розвиток двостороннього співробітництва з...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Рослинництво Львівської області СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЛЬВІВ – 2013 Головне управління статистики у Львівській області Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища У збірнику вміщено дані про посівні і зібрані площі, валовий збір та урожайність основних сільськогосподарських культур Львівської області у 2012 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів. Вих. №...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова БОРОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 378.635.5.0116:796(043.3) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в...»

«До читача Потреба термінового видання цієї книги проросла з трагічних і небезпечних подій останніх років. Почали вмирати мої друзі-аспіранти, реальні учасники і персонажі описаних у книзі подій, яким я хотів публікацією «Пригод.» нагадати, що пам’ять і щастя дружби є еквівалентами таких складових життя, як любов, дух, віра. І що всім, чого я домігся в житті як вчений, я завдячую і їм, моїм друзям. Це перше. А друге – я хотів виданням книги зарадити процесові відпливу з наукової сфери своїх...»

«Ю. Некрутенко (2003). Передмова до українського перекладу МНЗН Некрутенко Ю. Передмова до українського перекладу // Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання четверте. — Київ, 2003. — С. IX–ХXV. (файл отримано від автора 1 квітня 2009, відформатовано 6.04.2009 та 12.02.2011. Zag) Передмова до українського перекладу Кодекс (лат. codex — колода, книга із вощених дощечок, скріплених ремінцями, у якій стародавні робили записи) — це систематизований звід законів або правил у певній галузі...»

«Психологічні особливості практичної роботи з дітьми, хворими на ДЦП. Мушкевич М. І. 1 УДК 159.922.761 Мушкевич М. І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології та психодіагностики Волинський національний університет імені Лесі Українки 43000, проспект Молоді 8а/ 307, м. Луцьк, тел. дом. +38(03322) 65757, тел. моб. 80676485311, e-mail: mira_mush@yahoo.com ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ХВОРИМИ НА ДЦП В статті представлено опис практичної...»

«АSWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 Доклад/Сельскохозяйственные науки – Органическое земледелие УДК: 632 Сахненко В.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СІВОЗМІН У РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ РОСЛИН Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони 15, 03041 UDC :...»

«Філософія УДК: 1(075)8 ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТУВАННЯ» Бутченко Т.І. (м. Запоріжжя) Анотації У статті аналізується зміст поняття «проектування». Проектування есплікується як форма творчого цілепокладання, що забезпечує єдність теорії та практики, актуального та потенційного, сучасного і майбутнього. Досліджується вплив матеріальних, соціально-політичних і світоглядно-духовних факторів на характер проектувальної діяльності. The content of the “projecting” concept is analyzed in the article....»

«SWorld – 17-26 December 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 УДК 792.07 Кукуруза Н. В. ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) N. V. Kukuruza GENRE OF LITERARY COMPOSITION IS IN CULTURAL AND ART SPACE OF UKRAINE (end of ХХ – began of ХХІ century) У статті аналізується...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»