WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 20 |

«ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК Рекомендовано для використання у навчально-виховному процесі за рішенням Науково-методичної ради Київського обласного комунального позашкільного ...»

-- [ Страница 4 ] --

Науковий керівник ___________________________________________________________________

Об'єм роботи (в байтах)________________________________________________________________

Мінімальні вимоги до комп'ютера:

монітор____________________________________________________________________________

процесор ___________________________________________________________________________

пам'ять______________________________________________________________________________

відеокарта ___________________________________________________________________________

звукова карта_________________________________________________________________________

колонки, мікрофон ____________________________________________________________________

мережа ______________________________________________________________________________

вхід в Інтернет _________________________________ ___________________________________________

необхідне програмне забезпечення, його об'єм______________________________________________

носії _________________________________________________________________________________

Домашня адреса ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)

Назва експонату (розробки) __________________________________________

Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки)_____________________

__________________________________________________________________

Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс _________________

__________________________________________________________________

Назва гуртка _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка ____________________________

__________________________________________________________________

Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, тел/факс__ __________________________________________________________________

Примітка __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник навчального закладу м.п.

ДОДАТОК 5 Дата народження х х (день, місяць, рік) Домашня адреса: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Конт.тел.

Е-таі1

Відомості про батьків:

Батько: __________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон) Мати: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон) Місце навчання_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім 'я, по батькові директора, тел.

приймальної) клас/курс ____________________________

Відділення МАН______________________________________________________

____________________________________________________________________

Секція ______________________________________________________________

Базова дисципліна ____________________________________________________

Назва дослідницької роботи ____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник _________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон) Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались _____________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім'я, по батькові директора, тел.

приймальної) Скільки років займаєтесь в МАН______________________________________

__________________________________________________________________

Чи є кандидатом у члени МАН / дійсним членом МАН___________________

__________________________________________________________________

Чим зумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження_____________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння) _________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Чи в змозі ви презентувати роботу іноземною мовою (якою) ?_____________

__________________________________________________________________

Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ)______________

Сфера інтересів____________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В яких вищих навчальних закладах Ви мрієте здобути освіту______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Якою професією хотіли б оволодіти___________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН та процедури проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Разом РОЗДІЛ ІІІ Основні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

1. Загальні положення

1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.

1.2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

1.3. На наукову роботу обов'язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

1.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках:

один використовується журі під час оцінки роботи, другий - учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

1.5. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науководослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.

2. Структура роботи Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

3. Вимоги до змісту роботи

3.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 1).

Тези.

3.2.

У тезах (текст обсягом 1-2 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт;

прізвище, ім'я, по батькові, посада (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника (додаток 2).

3.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо (додаток 3).

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за 3.4.

необхідності).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальна розшифровка.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

Вступ.

3.5.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється суть проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів (додаток 4).

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

Обсяг вступу — 2-3 сторінки.

Основна частина.

3.6.

Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика, техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

Висновки.

3.7.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 20 |
 
Похожие работы:

«Людмила Горбунова. Дидактичні інновації «WORLDDIDAC 2006». Людмила ГОРБУНОВА ДИДАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ «WORLDDIDAC 2006»:СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ У статті на прикладі швейцарського форуму з дидактики розглядаються стан та тенденції розвитку технологій і практик навчання в сучасній освіті. Розповідь про глобальну торговельну асоціацію компаній, що виробляють продукцію для потреб освіти й тренінгів на всіх рівнях, супроводжується аналізом новітніх парадигмальних зрушень в освітньому...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VIII міжнародна науково-технічна конференція Скорочення антропогенного навантаження котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів УДК 666.97.035.5 Автори: М.І. Радченко, проф., д-р техн. наук, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв О.В. Макарова, викладач, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили Підприємства виробництва будівельних матеріалів відносяться до найбільш енергоємних, відзначаються...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація Алла Альошина, Антон Альошин. Особливості регуляції вертикальної стійкості в пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу. Руховий дефіцит як прояв порушень довільної моторики, що виникає у хворих унаслідок перенесеного інсульту, є провідним синдромом, що призводить до інвалідизації. У статті проаналізовано вплив вертикальної стійкості на відновлення функції руху в пацієнтів із гострим порушенням мозкового...»

«М.М. Мовчан1 УДК 630*2:504.73 к.с.-г.н. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Рецензент – член редколегії “Вісник ЖНАЕУ”, д.б.н. Крючкова Л.О. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД У статті узагальнено сучасні методи відновлення рослинного світу. Розглянуто проблеми відновлення лісових екосистем після суцільних рубок, на місцях згарищ та ін. Особлива увага приділена аналізу сучасних методів розмноження та відновлення видового різноманіття –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ РОЛЬ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Київ УДК 026:37](477-25)(062/552) ББК 78.342я43 H 3 Рекомендовано до друку вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (протокол № 19 від...»

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ МАТЕРІАЛИ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 5 – 6 грудня 2013 р. Луганськ МАТЕРІАЛИ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 1 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ УДК 793.3 ББК 85.3 П7 Проблеми розвитку...»

«ребенка с родителями, а с другой стороны – социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей социального взаимодействии других членов семьи между собой [4, с. 570-571]. Выводы. В процессе анализа и освещения проблемы воспитания гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности мы пришли к выводам: существует прямая зависимость свободного развития личности от социальных, экономических и политических условий, которые в основном обеспечиваются государством. Эти условия...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 4 (20), 2012 3. Потехин Л. Д. Позвоночно-спинальная травма на грудном уровне, осложненная грубыми двигательными расстройствами, и принципы адекватной реабилитации : дис. канд. мед. наук. / Л. Д. Потехин. – Новокузнецк, 1989. – 233 с. Аннотации На основании представлений об организме как сложной многокомпонентной системе внутренних и внешних взаимодействий определены факторы, влияющие на характер и...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.011.31 Роман Гах Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів економістів другого року навчання Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Сьогодення змінює вимоги до фізичної підготовленості студентів, спонукає до визначення й усвідомлення ролі фізичної культури як складової частини загальної культури та необхідності...»

«2014 рік На міжнародному рівні 2014 рік оголошено: 2005 – 2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя» 2005 – 2014 – Міжнародне Десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку ООН 2005 – 2014 – Друге Міжнародне десятиліття корінних народів світу 2010 – 2020 – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням 2008-2017 рр. Друге Десятиліття Організації Об’єднаних Націй по боротьбі за ліквідацію злиднів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»