WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 3 ] --

Одним зі шляхів формування та збереження здоров'я дітей і молоді, передбачених Державною національною програмою "Діти України" (Указ Президента України від 18.01.1996 р. № 63/96), є створення та розвиток валеологічної освіти. її головною метою є формування валеологічного світогляду та поведінки учнів, мотивацій, що забезпечать активне й свідоме залучення кожної особи до процесу творення свого здоров'я.

Валеологія як навчальний предмет являє собою систему наукових і емпіричних (народних) знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для виховання валеологічного світогляду й поведінки, стійких мотивацій на здоровий спосіб життя й безпечну життєдіяльність як важливої умови й потужного механізму формування, збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я молоді. Валеологічні знання дають можливість формувати в себе свідоме дбайливе ставлення до здоров'я як умови реалізації духовного, творчого й фізичного потенціалу, як ефективного методу запобігання інфекційним, соматичним і психічним захворюванням, недугам, що передаються статевим шляхом, а також набути навичок безпечної життєдіяльності, щоб уникнути травматизму та нещасних випадків, здобути вміння першої медичної само– і взаємодопомоги в екстремальних умовах.

Валеологічне навчання та виховання повинні здійснюватися двома взаємодоповнюючими напрямами: через навчальний курс та інтегративними взаємозв'язками з іншими предметами. Таким чином, навчальний курс валеології дає теоретичні основи та практичні навички формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров'я, узагальнює, систематизує та доповнює знання валеологічного спрямування, здобуті в інших освітніх галузях.

Валеологія повинна забезпечувати реалізацію таких завдань:

–ознайомлення учнів із основними валеологічними принципами та закономірностями життєдіяльності людини;

– створення сталих емоційних установок на валеологічну поведінку й здоровий спосіб життя як провідної умови й ефективного механізму формування, збереження та зміцнення здоров'я;

14

– виховання в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи, і що стан її здоров'я формується й залежить від природних факторів і встановлення гармонійних відносин із природою та суспільством;

– свідоме оволодіння учнями валеологічними знаннями, вміннями і навичками та активне творче їх застосування з метою формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров'я.

1.4 Основні чинники здоров'я людини

Здоров'я людини, захворюваність, перебіг і наслідки хвороб, тривалість життя, робочий і творчий потенціал залежать від багатьох факторів.

Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що здоров'я людини на 20–22% залежить від стану довкілля (екологічні, соціальні умови): у тих, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров'я може бути кращим, ніж у тих, які живуть в екологічно забрудненій території. Наприклад, мешканці сільських регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами і шкідливими відходами підприємств. Відходи промислових виробництв потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, Грунт, на якому ростуть плодові культури, трав'янисті рослини, що є їжею не тільки для людини, але й для тварин, у тому числі й домашніх. Тому часто людина споживає екологічно забруднені продукти, що негативно позначається на стані її здоров'я.

До іншої групи (20–22%) належить генетичний фактор і спадковість.

Відомо, що у батьків, які ведуть здоровий спосіб життя, є всі передумови для народження здорових дітей. Також доведено, що передумови негативної спадковості можна частково чи повністю усунути, дотримуючись здорового способу життя. Наприклад, школярі, котрі мають спадкову короткозорість, яка не виявилась, можуть запобігти погіршенню зору, якщо будуть дотримуватися правил гігієни зору, режиму дня, достатньо приділяти увагу фізичним вправам та раціональному харчуванню.

Учені стверджують, що здоров'я людини залежить від системи здоров'я та медицини лише на 8–10%. До функцій системи охорони здоров'я відносять професійну діагностику захворювань, висококваліфіковане лікування, ефективність лікарських препаратів, профілактичну роботу.

На 48–51% здоров'я людини (отже, суспільства в цілому) залежить від способу її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються рядом характеристик місця його проживання (наприклад, сільська чи міська місцевість, ступінь озеленення, розташування поблизу промислового підприємства та ін.

). Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина харчується, які має шкідливі звички, чи займається фізичними вправами і спортом, чи вдосталь перебуває на свіжому повітрі, як проводить вихідні дні, чи дотримується режиму роботи, навчання і відпочинку. Проте слід ураховувати, що на 48–52% здоров'я людини залежить від способу життя, її духовності, світогляду, ставлення до власного здоров'я та до інших людей і природи.

Одним із найголовніших завдань української національної освіти, визначених Державною програмою "Освіта" ("Україна XXI століття") є формування та збереження здоров'я дітей і молоді, тобто створення та розвиток системи валеологічної освіти.

–  –  –

2.1 Поняття про фізичний розвиток Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних і функціональних показників, які характеризують розвиток організму і дають змогу визначити запаси його фізичних сил, витривалість, працездатність.

Фізичний розвиток є одним із показників стану здоров'я населення.

Його характеризують маса і форма тіла, стан нервової регуляції і втомлюваність. Розміри тіла як результат процесу росту пов'язані з усім комплексом функціональних властивостей: основним обміном та окремими видами обміну речовин і нейротрофічними регуляціями. Унаслідок цього морфологічний тип є основним у характеристиці фізичного розвитку людини, а фізіологічні тести характеризують окремі властивості організму. При високому і позитивному зв'язку структурних і функціональних показників організму морфологічна характеристика дає змогу безпосередньо оцінити запас фізичних сил. Для визначення морфологічного (структурного) типу використовують показники основних розмірів тіла.

Фізичний розвиток дітей і підлітків відображає закономірність росту і розвитку, процес дозрівання організму, а також його морфологічний стан у кожному віковому періоді. Фізичний розвиток людини в онто– і філогенезі залежить як від біологічних чинників (спадковості), так і від складного комплексу соціальних, економічних, гігієнічних, клімато–географічних та інших умов навколишнього середовища.

Під впливом несприятливих факторів рівень фізичного розвитку знижується, поліпшення умов сприяє його підвищенню. Залежність фізичного розвитку від соціальних факторів виявили багато вчених світу. Фізичному розвитку дітей сприяє підвищення життєвого рівня населення, раціональне харчування, нормальні умови для виховання і навчання, фізична культура і спорт. Показники фізичного розвитку дітей усіх вікових груп поліпшується не тільки завдяки сприятливій динаміці процесів росту організму, а й унаслідок прискорення розвитку дітей, що називають акселерацією.

Взаємозалежність фізичного розвитку і стану здоров'я особливо виявляється в період росту організму. Наявність хронічних захворювань негативно впливає на рівень фізичного розвитку дітей, порушуючи терміни вікового розвитку, спричиняючи дисгармонію морфологічного статусу.

При вивченні фізичного розвитку застосовують уніфіковані методи антропометричних досліджень (антропометрія). З усіх численних морфологічних і функціональних ознак найчастіше беруть до уваги: довжину тіла (зріст), масу тіла, окружність грудної клітки, життєвий об'єм легень, м'язову силу рук, станову силу; оцінюють склад тіла, стан опорно–рухового апарату, форму хребта, грудної клітки, ніг, поставу; визначають ступінь відкладення жирової підкладки і розвиток вторинних статевих ознак.

Програма дослідження фізичного розвитку може змінюватися залежно від обстежуваного контингенту та мети обстеження. Індивідуальний фізичний розвиток оцінюють зіставляючи показники окремих ознак зі стандартами чи типовими середніми значеннями.

Для визначення середніх показників фізичного розвитку обстежують велику групу практично здорових людей у порівняно короткий термін.

Результати обстежень обробляють методом варіаційної статистики. Окремі середні показники є стандартами фізичного розвитку відповідної групи населення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Загальноприйнятих стандартів фізичного розвитку нема. Для певної віково–статевої групи, певної території розробляють шкалу регресій фізичного розвитку (кореляційний аналіз), за якою проводять індивідуальну і групову оцінку.

Особливо цінною є розробка так званих зональних стандартів фізичного розвитку населення окремих територій, подібних за географічними, економічними й екологічними умовами.

При вивченні фізичного розвитку дітей і підлітків застосовують також індивідуальний метод, тобто метод динамічного спостереження протягом багатьох років. Цей метод дає змогу виявити особливості росту і розвитку кожного індивідуума, пов'язані з умовами життя (харчуванням, режимом, перенесеними хворобами тощо).

Стандарти фізичного розвитку і розроблені на їхній основі спеціальні оцінні таблиці (таблиці корекції та шкали розрахунку за довжиною тіла) широко використовують у практиці медичних закладів, особливо дитячих, для індивідуальної оцінки фізичного розвитку.

За допомогою шкали регресії та стандартів фізичного розвитку роблять графічні сітки, діаграми росту, графік каналів і рівнів фізичного розвитку. Вони наочні, зручні для роботи. Сучаснішим методом є використання нелінійної регресивної моделі для оцінки водночас трьох показників основних розмірів тіла (маси, зросту, окружності грудної клітки) – метод множинної кореляції, або багатовимірний кореляційний аналіз.

В останні роки запропоновано комплексний метод оцінки фізичного розвитку, який дає змогу визначити біологічний рівень розвитку і гармонійність морфологічного статусу організму людини.

2.2 Антропометричні дані та їхня оцінка Для оцінки фізичного розвитку населення, найперше дітей, застосовують методику антропометричних досліджень – антропометрію. До антропометричних показників належать соматометричні і соматоскопічні ознаки. Із соматометричних ознак визначають довжину, масу тіла й окружність грудної клітки, із соматоскопічних – стан підшкірної жирової клітковини, її розвиненість (надмірна, помірна, недостатня), розподіленість (рівномірна, нерівномірна), в яких місцях найбільші відкладення жиру, розвиненість м'язової системи, форми хребта, грудної клітки, ніг, стіп, постави, розвиненість статевого дозрівання за вторинними ознаками: у чоловіків (хлопчиків) – оволосіння на лобку, розвиток статевого члена, яєчок, у жінок (дівчат) – оволосіння на лобку, розвиток молочних залоз.

Статеве дозрівання проходить п'ять стадій. Показники антропометричних даних порівнюють із середніми антропометричними показниками відповідного віку і статі. Особливо важливе значення має вивчення фізичного розвитку дітей і підлітків під час медичних оглядів та диспансерного обстеження. Відставання у зрості, відсутність збільшення маси тіла є поганою ознакою для підростаючого організму.

Ріст – це процес збільшення кількості та розмірів клітин органів і тканин організму. Динаміка росту змінюється залежно від вікового періоду і визначається на молекулярному і клітинному рівні швидкістю синтезу білка та поділу клітин. Найінтенсивніший ріст відбувається під час внутрішньоутробного розвитку завдяки процесам гіперплазії (збільшення кількості клітин). На період народження тіло плода досягає 48–57 см (у середньому 50–52 см). Після народження швидкість поступово сповільнюється. Від 1–2 років до початку пубертатного періоду, або періоду статевого дозрівання (у середньому 10–12 років у дівчат, 12–14 – у хлопців), ріст стабілізується з незначним прискоренням у 5–6 років. У пубертатному періоді швидкість росту знову збільшується і сягає максимуму через 2–3 роки після його початку. Стрибок росту припиняється у дівчат звичайно до 16 років, у хлопців – до 18, після чого організм продовжує рости протягом декількох років – у дівчат приблизно до 18, у юнаків – до 20. Унаслідок прискореного росту в дітей збільшуються середні показники зросту.

Наприклад, у кінці 70–х років XX ст. середній зріст дівчат у 17–18 років становив 162–163 см, юнаків 175–176 см.

До 18–20 років ріст в основному завершується, до 30 років довжина тіла збільшується незначно (до 0,5 см за рік) переважно за рахунок росту хребта. Від 30 до 50 років довжина тіла залишається сталою, а потім поступово зменшується (приблизно на 1 см на 10 років). Це пов'язано в основному зі скороченням хребта внаслідок його викривлення, зменшення еластичності та ущільнення міжхребцевих дисків.

Оскільки окремі частини тіла ростуть нерівномірно, то з віком пропорції тіла людини змінюються. Швидкість росту, а також розміри організму залежать від ряду генетичних, ендокринних і середовищних факторів.

Генотип дитини визначає потенційні можливості її росту, а також сімейні (конституціональні) особливості. Спадкові риси найпомітніше виявляються у перших два роки і в пубертатному періоді.

Швидкість росту і кінцеве значення переважно збігаються з даними батьків.

Вимірювання зросту є одним із методів антропометрії. Довжину тіла дітей до двох років вимірюють за допомогою горизонтального зростоміра.

Довжину тіла дітей від двох років і старших вимірюють дерев'яним зростоміром – вертикально поставленою двометровою планкою 15 см завширшки. Унизу вона закінчується площиною розміром 70x70 см. На планку–шкалу нанесено сантиметрові поділки. Уздовж по шкалі вільно пересувається перпендикулярно прикріплена планшетка. Для вимірювання зросту людина стає на площину прямо, спиною до шкали, торкаючись її потилицею, лопатками, сідницями і п'ятами. Коліна при цьому розігнуті, п'яти прилягають одна до одної, голова фіксується так, щоб зовнішні кути очей і слухових ходів були на одній горизонтальній лінії. Рухому планшетку щільно присувають до верхівки голови. Значення фіксують за нижнім краєм планшетки. Зріст ліпше вимірювати вранці, тому що увечері він звичайно зменшується на 1,0–1,5 см, що пов'язано з ущільненням міжхребцевих дисків під дією сили тяжіння.

Маса тіла – також антропометричний показник. її визначають зважуванням і використовують для оцінки фізичного розвитку, живлення та стану здоров'я людини. Для зважування дітей і дорослих застосовують медичні ваги. Масу тіла визначають з точністю до 100 г. Для об'єктивної оцінки маси тіла отриманий показник порівнюють із даними періодично поновлюваних антропометричних таблиць.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Наукова бібліотека Шевченко Тарас Григорович гордість українського народу Рекомендаційний бібліографічний покажчик Чернігів 2014 Чернігівський національний технологічний університет Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ – ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Рекомендаційний бібліографічний покажчик „Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.” Т. Г. Шевченко Чернігів 2014 УДК 016 ББК Ч48(09) Ш 37 Рекомендовано до друку методичною радою...»

«УДК 338.439:633.1:005.591.6 І.І. Савенко Одеська національна академія харчових технологій ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ © Савенко І.І., 2007 Розглянуто стан галузі зернозаготівлі та зберігання зерна в Україні, елементи макрологістичної системи виробництва, транспортування, зберігання, споживання та експорту зернової продукції. Проведено класифікацію підприємств залежно від конструктивних особливостей та методів виконання технологічних операцій, типів встановлених...»

«УДК 377.1:37.02:371.315 В. В. ЛЕЛЕКО (викладач) Навчально-науковий інститут іноземних мов Черкаський національний університет НАУКОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Статтю присвячено розгляду проблеми організації навчальної діяльності майбутніх учителів. Розкрито сутність навчальної діяльності, охарактеризовано її основні компоненти й риси. Ключові слова: діяльність, навчальна діяльність, дія. Постановка проблеми. Сьогодні традиційна підготовка...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 1. С. 65–73 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 1. P. 65–73 УДК 371.13:37.015.2 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА Марія Швед Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Досліджено тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогічної освіти, проаналізовано головні нормативні документи про професійну підготовку педагога, акцентовано на значенні розвитку...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 658.5 (045) ББК 65.290 – 2 я1 Боженьова Інна Миколаївна, асистент Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ аспірантка Вінницького національного аграрного університету* ТЕОРІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В статті висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми теорії сталого розвитку. Досліджено наукові підходи щодо даного питання. Проаналізовано форми та види сталого...»

«УДК 811.14:808.2+252.9 КОНЦЕПТИ evlehmosu,nh ТА qerapei,a У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ГРЕКОМОВНІЙ ПРОЗІ Левко Олександр Вадимович, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті досліджується зміст концептів evlehmosu,nh та qerapei,a та прийоми їх вербалізації в ранньохристиянській грекомовній прозі. Автор розглядає концепти evlehmosu,nh та qerapei,a у творах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста як результат лінгвокультурного діалогу античності та...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація УДК 796.035+615.82 Олександр Валькевич, Олександр Бичук Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. Як засвідчує аналіз літературних джерел [2; 4; 6], однією з основних умов, що забезпечує здоров’я, є раціональна рухова активність. Рухові дії – могутні...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Заїка В.К. Ріст сосни звичайної в умовах радіаційного опромінення// Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.4. – С. 25-30.2. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. К.: Урожай, 1987. С. 166-172.3. www.kmu.gov.ua Допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в деревній продукції лісового господарства (станом на 12.12.2006 р.). 4....»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 3. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов – М. : МЕДпресс–информ, 2008.– 384 с.4. Исанова В. А. Концепция реабилитации в условиях специализированного реабилитационного учреждения / В. А. Исанова // Комплексная реабилитация больных и инвалидов. – 2008. – № 2–3. – С. 33–40.5. Кадыков А. С. Реабилитация...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ (Суми, 18-22 квітня 2011 року) ЧАСТИНА 2 Суми Сумський державний університет УДК [330.34+330.336] (063) Збірник вміщує тези доповідей науково-технічної конференції за результатами науково-дослідних робіт...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»