WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 17 ] --

У медичній практиці є спостереження щодо впливу місяця на появу кровотеч після хірургічних операцій. Так, сильні кровотечі виникають у фазі повного місяця, найменші – у фазі нового, дещо менші спостерігаються в період другої та третьої чвертей. Спеціалісти вважають, що заспокійливий масаж найкраще робити у фазі повного, а тонізуючий – нового місяця.

5.3 Залежність нашого здоров'я від біосфери

Людина – найскладніший витвір природи. Закономірно, що вона повинна була керувати біосферою – оболонкою Землі, склад і енергетика якої зумовлені діяльністю живих організмів. Біосфера – область життя, яка охоплює нижню частину атмосфери (до 15–25 км) і верхню частину літосфери (земної кори до 7–10 км), а також усієї гіросфери, тобто компонентів планети, де є життя чи його прояви. В біосфері живі організми (жива матерія) і середовище їх існування органічно пов'язані і взаємодіють один з одним, створюючи цілісну динамічну систему. Біосфера – це дім людства, який повинен бути придатний для життя нашого і прийдешніх поколінь.

Людина – продукт і невід'ємний елемент біосфери. Біологічна єдність людини і біосфери полягає в тому, що людина є однією з ланок кругообігу речовин у природі. Речовини, узяті організмом людини з життєвого середовища (повітря, води, їжі), використовуюються ним у процесі життєдіяльності, а потім – звичайно у зміненому вигляді – виділяються і повертаються у зовнішнє середовище, де внаслідок біогеохімічних перетворень розпадаються на складові елементи, які знову надходять у біологічний кругообіг.

Як дитя земної біосфери людина пристосована до життя саме в умовах Землі. Вона адаптувалася до повільної еволюціїї біосфери. Поки людство було нечисленним, а його діяльність примтітивною, люди могли впливати на навколишнє природне середовище тільки локально, тобто істотно не змінювали біологічного кругообігу речовин у маштабах планети і динамічної рівноваги в цілому. При цьому в природі відбувалося саморегулювання, природне середовище самоочищалося і в основних своїх властивостях, що впливають на організм людини та її здоров'я, змінювалося мало. Тому в людей склалось уявлення, що в ім'я своїх інтересів вони можуть будь–яким чином впливати на природу, самоочисні здатності і ресурси якої здавалися їй невичерпними.

У міру збільшення чисельності людства і розселення його по всій планеті потреби в природних ресурсах стали зростати. Людина, щоб забезпечувати свої потреби і поліпшувати умови життя, за допомогою науково–технічних знань починає відбирати від природи все більше її ресурсів, іноді на шкоду іншим членам екологічної системи. На відміну від інших істот, людина бере від навколишнього середовища не тільки ті речовини, які потрібні їй для фізіологічних потреб (кисень, воду, продукти харчування), а й забирає величезну кількість копалин, лісових та інших матеріалів, потрібних для функціонування сотень тисяч електростанцій, фабрик, заводів, їхні відходи можуть потрапляти в навколишнє середовище в таких кількостях, які перевищують можливості його самоочищення.

Проблема "людина і біосфера" має два основних аспекти. Перший – техніко–економічний, пов'язаний з зростаючим виснаженням природніх ресурсів планети, що ставить перед ученими і спеціалістами багато нелегких наукових і технічних завдань. Другий аспект проблеми – екологічний, пов'язаний із забрудненням довкілля і порушенням біологічної рівноваги в системі "людина–біосфера". Величезна кількість відходів промислової і побутової діяльності людини, а також застосування в сільському господарстві пестицидів і добрив у вигляді летких, рідких і твердих речовин забруднюють повітря водойми і грунт. Це забруднення зовнішнього середовища в ряді країн і районів світу вже досягло такого рівня, що стихійний влив сучасної людини на життєве середовище може поряд з очікуваними позитивними результатами спричинити в ньому негативні зміни, які поставлять під загрозу не тільки здоров'я, а й навіть існування людства.

5.4 Зв'язок між здоров'ям людини і атмосферою

Атмосфера – це зовнішня газоподібна оболонка планети, яка безпосередньо прилягає до космічного вакууму і захищає все живе на Землі від згубного впливу космічного випромінювання.

Атмосфера Землі включає:

тропосферу (до 15 км); стратосферу (15–100 км); іоносферу (100–500 км).

Атмосфера має велике екологічне значення. Вона є носієм тепла і вологи. Якби на нашій планеті не існувало атмосфери, то добові коливання температури на ній досягли б 200°С. Завдяки атмосфері відбувається процес фотосинтезу та обміну енергії. Щороку в результаті фотосинтезу поглинається 300 млрд. т С02, виділяється 200 млрд. т 02, утворюється 150 млрд. т органічних речовин.

Хімічний склад атмосфери такий: 78,1% – азот, 20% – кисень, 0,9% – аргон, решта – вуглекислий газ, водяна пара, водень, гелій, неон. Кожний компонент по–своєму важливий для життя.

Між тропосферою і стратосферою розмішується перехід–ний шар – тропопауза. У глибині стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання.

Атмосфера Землі зазнає значного впливу науково–технічного прогресу. Сьогодні в атмосфері міститься 2300 млрд. т вуглекислого газу.

Близько 300 млн. автомобілів щороку викидають в атмосферу 400 млрд. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. т вуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю.

Найпотужніші виробники викидів в атмосферу – ТЕС, металургійна, хімічна, нафтохімічна, целюлозна та інші галузі промисловості, автотранспорт.

Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'я людей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного запаху, подразнювати слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і цим знижувати їхні захисні функції, бути причинною хронічних бронхітів та захворювань легенів. Численні дослідження показали, що на фоні патологічних відхилень в організмі шкідлива дія атмосферного забруднення проявляється сильніше. Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних дощів. Щороку при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т двоокису сірки, що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі негативно впливають на людей, урожай, споруди. Забруднення атмосферного повітря впливає на здоров'я і санітарні умови життя людей.

Накопичення в атмосфері вуглекислого газу може викликати потепління на всій планеті в результаті парникового ефекту. Суть його полягає в тому, що шар двоокису вуглекислого газу, який вільно пропускає сонячну радіацію до Землі, буде затримувати повернення у верхні шари атмосфери теплого забруднення. У зв'язку з цим у нижніх шарах атмосфери підвищується температура, що у свою чергу призведе до танення льодовиків, снігів, підйому рівня океанів і морів, затоплення значної частини суші.

Певну проблему сьогодні становлять викиди в атмосферу хлористих і фтористих сполук, а саме – фреонів, які забезпечують дію холодильних установок та аерозольних упаковок. Фреони руйнують озон, який, перебуваючи у верхніх шарах атмосфери, перешкоджає доступу до поверхні Землі ультрафіолетового проміння. За сучасних темпів викиду фреонових сполук уже в 2000 році передбачається зменшення кількості озону на 10 відсотків. Глобальною проблемою людства є утворення гак званих озонових дір. Уперше дану діру було виявлено в озоновому шарі над Південним полюсом 25 років тому. Нині вона розрослася до розмірів континенту. Останнім часом шар озону над Європою зменшився на 15, а в окремих місцях на 20–30 відсотків. У Сибіру озоновий шар став тонший на 40 відсотків. У цілому ж за рік планета втрачає 0,3 відсотка озону. Натомість посилюється ультрафіолетове випро–мінюван–ня, що призвело до поширення захворювання на рак шкіри. До того ж, воно негативно впливає на врожай сільськогосподарсь–ких культур.

Не менш небезпечним є металургійне виробництво, підприємства якого викидають в атмосферу різні хімічні сполуки. З розвитком кольорової металургії особливого значення набуває забруднення атмосфери важкими та рідкісними металами. В повітрі навколо підприємства алюмінієвої промисловості поширені небезпечні для всього живого сполуки фтору.

Шкідливим джерелом забруднення атмосферного повітря є продукти переробки нафтохімічної промисловості, зокрема вуглеводні сполуки (метан тощо).

Понад 40% оксиду вуглецю, 46% вуглеводнів і близько 30% оксидів азоту від загальної їхньої кількості потрапляють до атмосфери з вихлопними газами транспорту. Ця проблема останнім часом різко загострилася через збільшення кількості імпортних автомобілів, як правило, застарілих, без необхідного очисного обладнання. Швидкими темпами розвивається повітряний, морський та річковий транспорт, що забруднює атмосферу вихлопними газами двигунів внутрішнього згорання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Забрудювачем повітря є й тютюновий дим. Окрім алкалоїду нікотину, він містить величезну кількість (близько 200) отруйних речовин, таких як чадний газ, бенз–пірен та багато інших. Слід наголосити, що за останніх 10 років тютюн став отруйнішим, оскільки високогігроскопічні тютюнові листки поглинають із особливо забрудненого останніми роками повітря шкідливі домішки. Поширенню куріння серед молоді сприяє барвиста іноземна реклама. Втім, у багатьох зарубіжних країнах таку рекламу давно заборонено, так само як і паління в громадських місцях.

На думку спеціалістів, кожна вільна ділянка землі має бути відведена під зелені рослини, які очищують повітря від вуглекислого газу та хвороботворних мікробів.

Необхідно вдосконалити технологію виробництва і спалювання палива, а також будівництво захисних споруд, фільтровентиляційних установок та ін.

Позитивний ефект дає також впровадження безкисневої енергетики за допомогою використання сонячного світла й енергії вітру. Атомні електростанції також не потребують кисню.

5.5 Гідросфера і здоров'я

Науково–технічний прогрес згубно вплинув і на гідросферу.

Гідросфера включає Світовий океан, внутрішні і зовнішні моря, озера, річки, фунтові й підземні води, атмосферні опади. Усе перелічене – це різні фази кругообігу, з стародавнього механізму, який працює на сонячній енергії.

Вода і життя в природі нероздільні. Вживання води – найважливіша фізіологічна потреба людини. Вода становить майже 70% маси нашого тіла.

Втрата її організмом дуже небезпечна. Без води різко погіршується обмін речовин, що загрожує всім життєвим процесам. Без їжі людина може прожити понад місяць, без води вона гине через кілька днів. В Україні, за старим народним звичаєм, молодим на весіллі бажають: "Будьте здорові, як вода!".

Можна навести безліч висловлювань мудрих людей, видатних учених, поетів, які підкреслюють значення води для життя.

Гідросфера, тісно пов'язана з атмосферою і літосферою і становить 71 відсоток поверхні планети (361 млн. км). Вода – найпоширеніша речовина у природі, її загальна кількість близько 1,4 млрд. км3, з цього обсягу відсотки – солона морська вода. Добова норма споживання води людиною в середньому 1,5 л.

Водні ресурси України становлять 60–70 млрд. м3. На території нашої країни є понад 22 тис. річок. Запаси підземних вод дорівнюють 16 млрд. м3.

92 Однак у багатьох місцях уже вичерпуються запаси підземних прісних артезіанських вод. Нестача води часто обмежує розвиток промисловості, знижує врожайність, ставить під загрозу життя людей. Проте внаслідок недбалої господарської діяльності триває забруднення річок, озер, у які скидаються мільярди кубометрів неочищених чи недостатньо очищених промислових і господарських стічних вод. Така вода містить збудники інфекційних хвороб.

Основними джерелами забруднення гідросфери є:

• стічні води промислових і комунальних підприємств, води рудників,нафтопромислових підприємств;

• забруднення радіоактивними відходами, що становлять потенційну небезпеку;

• викиди водного, залізничного та автомобільного транспорту;

• змивання міндобрив і отрутохімікатів із сільськогос–подарських угідь, стоки з тваринницьких ферм.

Забруднення води поділяють на фізичне, біологічне, хімічне, теплове і радіаційне.

Фізичне забруднення – це збільшення у воді вмісту нерозчинних домішок (піску, глини, мулу) внаслідок змивання їх дощовими водами з полів, а також потрапляння до неї суспензій із підприємств гірничорудної промисловості, пилу, що переноситься вітрами тощо.

Хімічне забруднення води відбувається через потраплян–ня до неї різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, дуги, мінеральні солі) та органічного (нафта і нафтопродукти) походження; мийних засобів;

пестицидів.

Особливої шкоди водоймам завдають нафта і нафтопродукти, які утворюють на поверхні води плівку, що перешкоджає газообміну між водою і атмосферою, знижує вміст кисню у воді. Одна тонна нафти здатна утворити плівку площею 12 км. Осідаючи на дно, згустки мазуту вбивають донні мікроорганізми, які сприяють самоочищенню води. Продукти гниття та органічні сполуки отруюють воду. Не меншої шкоди завдають воді пестициди. їхній вміст у дніпровській воді варіює від 1 до 23,8 мкг/л.

Вживання такої води становить реальну загрозу для населення, оскільки поки що немає ефективних способів її очищення. Основними джерелами забруднення води є хімічні, нафтопереробні й целюлозо–паперові заводи, комунально–побутові стоки, сільське господарство. Дуже шкідливі синтетичні мийні засоби. Вони надзвичайно стійкі, і зберігаються протягом багатьох років. Більшість із них містить фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді синьо–зелених водоростей і "цвітінню" водойм. Це спричиняє замор риби та загибель інших водних організмів.

Біологічне забруднення полягає у потраплянні до водойм зі стічними водами різних хвороботворних мікроорганізмів (бактерій, вірусів), спор грибів, яєць червів тощо. Основними джерелами біологічного забруднення є комунально–побутові стоки (неочищені або очищені недостатньо), а також стоки підприємств цукрових заводів, м'ясо– і деревообробних комбінатів, заводів переробки шкірсировини. Особливо забруднюється вода у місцях масового відпочинку людей (курортні зони на узбережжях морів). Через поганий стан каналізаційних та очисних споруд виникають епідемії холери, дизентерії, гепатиту, черевного тифу тощо.

Теплове забруднення води спричиняють підігріті води від ТЕС, АЕС та інших енергетичних підприємств. Тепла вода змінює термічний і біологічний режим водойм і шкідливо впливає на їхніх мешканців. Вода, нагріта до 26–30 С, пригнічує життєдіяльність риб, інших представників фауни водойм, а якщо її температура піднімається до 36 °С, уся риба гине.

Найбільше теплої води викидають атомні електростанції. Теплове забруднення води також сприяє "цвітінню" води і порушує процеси самоочищення.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Наукова бібліотека Шевченко Тарас Григорович гордість українського народу Рекомендаційний бібліографічний покажчик Чернігів 2014 Чернігівський національний технологічний університет Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ – ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Рекомендаційний бібліографічний покажчик „Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.” Т. Г. Шевченко Чернігів 2014 УДК 016 ББК Ч48(09) Ш 37 Рекомендовано до друку методичною радою...»

«Відділ освіти Березнівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березнівський навчально-виховний комплекс «економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів» Березнівської районної ради Рівненської області Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини Мельничук Л.С., Цимбалюк Л.М., Тарасюк Л.В., Шнайдер О.Л., Перев’язко Л.Б. Створення умов для повноцінного розвитку і реалізації...»

«УДК 334.726 Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття ЄВГЕН ПАНЧЕНКО, МАРИНА ДАМАСКІНА* АНОТАЦІЯ. У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ризиками не є досконалими і не виключають численних помилок ризик-менеджерів, авторами запропоновано систему інтегрованого...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (53)-2012 В статьа раскрыто суть понятий «творчество», «педагогическое творчество», его компоненты. Раскрыты аспекты формирования готовности будущего воспитателя к педагогической творческой деятельности в условиях высшей школы. Ключевые слова: творчество, творческий, педагогическая творческая деятельность, творческая личность, творческая активность, самореализация. The article the essence of the concepts creativity, pedagogical activities...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед користувачів-учнів 5-9 класів) Суми 201 2 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційна культура особистості Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед...»

«УДК 376.015.31 ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ Сіліна Надія Анатоліївна Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» У наш час йде активний пошук засобів гуманізації спеціальної освіти, зорієнтованих на самоцінність людської особистості, її внутрішні ресурси, потяг до досконалості та саморозвитку. Гуманістичні тенденції пов’язані з процесом освіти дітей з особливими педагогічними потребами, визначають пріоритетні...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Лавриш Ірина Михайлівна УДК 373.5.036:792.5 Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії 13.00.02теорія та методика навчання музики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник:...»

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) Київ Редакційна колегія: Л. Г. Долгоновська, Н. А. Камінська, С. О. Лихота, Л. М. Панчук, Н. О. Халупко, З. І. Черній, І. М. Шевченко...»

«Порівняльна професійна педагогіка 1/2012 УДК: 614.253.52(73) ОЛЕНА КРАВЧЕНКО м. Черкаси, Україна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД FORMATION OF FUTURE NURSES’ PROFESSIONAL ETHICS: AMERICAN EXPERIENCE Подано загальну характеристику сучасних тенденцій у медичній освіті США, окреслено особливості освітніх програм підготовки майбутніх ліцензованих молодших медсестер (LPN), спрямованих на формування етико-культурної компетентності. Акцентовано увагу на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»