WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«типологічн ом у зіставленні з драм ою ф еєрією „Лісова п іс н я Лесі У країнки та повістю „Тіні забутих п р е д к ів М.К о ц ю б и н с ь к о го, провокує до виокремлення ще одн ого ...»

-- [ Страница 2 ] --

Ф ілософська антропологія зосереджує свою увагу на особистісних якостях лю дини як суспільно історичному, психологічному феномені.

С правж ня боротьба розгортається в душ і М арини. Тут І.Драч поруш ив глибоку філософську і етично суспільну проблему, що здавна хвилю є митців: як поєднати у лю дській особистості і засіб, і мету, як зробити, щ об лю дина, прямую чи до об'єктивної високої мети, осягала разом з тим і свою індивідуальну мрію, щ об вона максимально реалізувала свої творчі і людські потенціальні можливості.

Ц ей конфлікт у драматичній поемі Драча виявляється у жагучих монологах сповідях М арин и, особливо в «місячному інтермеццо» — нічному змаганні героїні з «дивними істотами» — творчим и мріями, які чекаю ть свого народження, М арина стоїть перед пекучою життєвою дилем ою : творчість чи особисте щастя.

«Хор дивних істот» — творчі видива, «марення набриди», «ненароджені діти» просяться на світ, до життя:

Н а тебе, на тебе чекаєм рокам и !

Ти двадцять літ вчилась — тобі уже сорок.

Всі примхи, всю нехіть під лю ти й під корок В ізьм и й зажени — хай лю тує там джином.

Всі сумніви — геть, всі сум'яття — коліном!

Ти — мусиш, повинна, ти скарана конче, Ти — нас породи, наш их д у ш оборонче, Н ас винянч і виладкай... [5; 107].

М ар и н а покликана творити. Як і кожен митець, вона «скарана» своїм хистом. Це ж вона «марила створити сад скульптури небаченої, дивної структури», «грозилась в бронзі видива відкрити». Заради цієї високої мети М арина, яка знаходиться у розквіті творчих сил, таланту і визнання, повинна пожертвувати мрією про особисте щастя, кохання, материнство. В исока мета виправдає цю однобічність, самозаглибленість. Лю дські радості і скорботи не для таких, як

М арина:

...Лишила доля тобі горді скелі, Щ о б нам тесала ти у них оселі, Щ о б в темних полисках лабродориту Ти силу буйну і несамовиту Л иш ила нам, своїм камінним дітям!

М и ж по тобі стоятимем століття...

П окликання не кидай на поталу Ж итейській звабі і житейській млості... [5; 159].

У відповідь звучать пристрасні монологи М арин и, які розкриваю ть найпотаємніш е, найінтимніш е — прагнення кохання і материнства.

Д есь глибоко в душ і звучать і застереження інш ого, більш прозаїчного характеру — побою вання, що щ астя буде нетривке, що все це — самонавію вання, омана, марево. І водночас М арина розуміє, що відмова від жіночих радостей і щ астя збіднять, спотворять її і як митця. У коханні, вона вбачає і нове своє відродження, новий, вищ ий злет.

«А може, тут заграють мої сили!..» [5; 111].

Всі сю жетні лінії поеми заверш ую ться щ асливо. М арині в ім'я лю бові не треба зрікатися творчості, очевидно, вона з властивою їй енергією поєднає їх, і нова м айстерня де «на озеро... буде суцільне вікно», де по новому відчуватиметься простір, сповниться, очевидно, новими художніми ш едеврами.

Але це не означає, що драматичне начало тут ослаблене. Ж и ття героїв поеми буквально насичене драм атичним и, інколи трагічним и колізіями і гострою, напруженою боротьбою.

Д рам атизм ом чи трагізмом сповнені сцени, щ о відтворю ю ть пам'ять війни. Н и м и насичено спогади розповіді Турчина, монологи Савицького про загибель норвежки партизанки Сольвейг, про убиту вагітну жінку (м оторош на картина війни, щ о послужила сю ж етом для мистецького твору), це і численні побіжні згадки баби С тепаниди і М ар и н и про численні немочі і хвороби Турчина, що передчасно призвели його до смерті — наслідок полону і поранень. Трагедії морально етичного плану пов'язані з сю ж етною лінією Оксани переяславки.

Є тут і драматизм, що відбиває щ оденні реалії життя. Тяжкі драматичні ситуації виникаю ть не тільки в обстановці війни чи як її наслідки. В он и можуть бути викликані причинами ницими, огидним и — таким и, як боротьба нездар (на жаль, нерідко не позбавлених титулів і звань, а то й влади) проти таланту, проти його визнання.

Трагічні колізії в поемі розкриваю ться в основному засобом ретроспекції. П овністю в ретроспективно монологічній формі розкривається образ Турчина, образ Оксани, частково — образ М арини. К ом позиційн о «Соловейко Сольвейг» складається з різнорідних сцен — ліричних і трагічних, драм атичних і жартівливо гумористичних.

Х арактер М ар и н и Турчин, перипетія її сценічної поведінки у драм атичній поемі представлені у відповідності до законів естетичної категорії «драматичне». Так будується сю жет поеми, який складається з кількох «верш инних» ком позиційних точок: посвячення в історію життя Савицького, пожежа в майстерні, розв'язання лю бовного трикутника П етром і Н аталкою.

Драматург і поет І.Драч, виріш ую чи художнє «надзавдання» поеми, м оделю є свою образну свідомість у п озасуб'єктн і ф орм и жанру, композиції, які взаєм одію ть з с у б 'є к т н и м и Хором дивних істот, «Тим, що греблі рве», П ерелесником, Водяником. Це визначає типологічну спорідненість з драмою ф еєрією «Лісова пісня» Лесі Українки, з образно стильовими її принципами.

Н айбільш ий і найвагом іш ий компонент художності І.Драча метаф оричні ланцю ги, які допом агаю ть поглибити драматизм, кращ е розкрити читачеві душ евн ий світ героїв. Так, у поемі «Соловейко Сольвейг» Сольвейг втілена в кількох жіночих образах: Сольвейг норвежка, яка своїм життям продовж ує ж иття М ихайла, Оксана, яка бере з рук М и хай ла скрипку, наче символ життя. П р и й н я в ш и символ скрипку, Оксана передасть її своїй дочці, яка і буде спокутувати гріхи матері, а також її перш ого кохання до М и хай ла Турчина. Таким ч и н о м відбувається взаємодія і «взаємопереливання» образних компонентів твору. В поемі І.Драча «Соловейко Сольвейг»

символіка переходить в алегоричність.

П и та н н я про непересічність Драчевої метаф ори, його образної символіки видається нам серйозним ще й тому, що інколи не ли ш е читач, але й навіть літературознавець «не сприймає»

цього поетичного прийому, який потребує великої творчої співучості читача, його інтенсивної творчої уяви, вміння увійти у світ поета.

У своїй драм атичній поемі І.Драч поруш ує й розкриває надзвичайно важливі проблем и антропології, лю динознавства як вияву мистецтва слова, зосереджує увагу на пош уках творчої особистості, а до того ж значно модернізує, видозм іню є природу цього традиційного жанру, який цурається побутовізму, тяжіє до романтичної окриленості, символічних картин та образів, філософських узагальнень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бердиховська Б. Ш істдесятники бунт покоління // Українська мова та література. 2006. № 14 15.

С.3 11.

2. Бурбан В. Крила Івана Драча // Культура і життя. 2006. 1 листопада.

3. Драч І. Вибр. тв.: У 2т. К.: Дніпро, 1986.

4. Драч І. Йти у вир днів і робити своє діло. // Світ про Україну. 1993 28 липня С.8.

5. Драч І.Ф. Вірші та поеми. / Авт. передм. І.М. Дзюба. К.: Дніпро, 1991.

6. Д ем 'янівська Л.С. Українська драматична поема: П роблематика, жанрова своєрідність. К.: В и щ а школа, 1984. 160с.

7. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущ овська відлига в етнокультурному просторі С С С Р // Сучасність. 1995. № 4.

8. Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва. // Слово і час. 2001. № 1 2. С.25 42.

9. Зборовська Н. Ш істдесятники // Слово і час. 1999. № 1. С.74 80.

10. Ільницький М.М. Іван Драч: Н арис творчості. К.: Рад. письменник, 1986.

11. Рубан В. Третє приш естя Івана Драча // Київ. 1996. № 9 10. С.131 134.

12. Тарнашинська Л. Українське ш істдесятництво: аберація явищ а у постмодерному прочитанні // Слово і час. 2006. № 3. С.59 71.Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«Управління культури і туризму обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 5 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту: інформдайджест / укл. Тарадименко І.І.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. Херсон : [Б.в.], 2010. Вип.5. 34 с. Черговий випуск інформдайджесту “На замітку методисту” пропонує вашій увазі матеріали на допомогу діяльності бібліотек щодо...»

«мисловий вилов риби. Тому, нарощування обсягів випуску життєстійкої молоді цінних промислових видів риб у природні водойми і водосховища, Азовське та Чорне моря сприяє розвитку не тільки галузі рибництва, а й рибальства. Література 1. Рибне господарство України: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. — К., 2010.2. Аналітична довідка про підсумки роботи рибогосподарського комплексу України за 2009 рік —2010 // Держкомрибгосп.3. Аналітична довідка про підсумки роботи...»

«ЗВІТ директора ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» Макарова В.А. на конференції перед трудовим колективом та громадськістю за 2013-2014 навчальний рік Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу, оцінити діяльність директора протягом 2013–2014 н.р. відповідно до Положення про порядок звітування керівників професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед...»

«УДК 378.147:373 Котенко О. В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Веклич Ю.І., старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНШОМОВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація: У статті проаналізовано шляхи оптимізації підготовки майбутніх...»

«Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1) ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ УДК 130.2: 392.72 Марина Будько ГОСТИННІСТЬ ЯК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ Аналізуються символічна роль гостя й традиції гостинності в обрядовій діяльності з метою виявлення логіки формування й трансформування інституту гостинності як шляху від моральнорелігійного до соціально-правового інституту. Ключові слова: інститут гостинності, індустрія гостинності, принцип гостинності, ритуал гостинності,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2006. Вип. 21. Ч. 1. С.123–130 Ser. Pedagog. 2006. Vol. 21. Р. 1. P.123–130 УДК 371.035.013.74(477+4/9) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ Марина Соннова Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка вул. Оборонна, 2, 91011 Луганськ, Україна Охарактеризовано головні етапи розвитку громадянської освіти. Обґрунтовано актуальність проблеми громадянської освіти на сучасному етапі становлення й розвитку...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 Ключевые слова: психологическая компетентность, моделирование контекста педагогической деятельности, схемы контекстуального моделирования.DESING OF CONTEXT OF EDUCATIONALLY CORRECT ACTIVITY IN TEACHING OF PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES E. V. Ramzani In the article basic directions of design of pedagogical activity context are specified in teaching of psychological disciplines. Keywords: psychological competence, design of pedagogical...»

«УДК 376.1-058.862 О. В. Коган АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ. У статті висвітлюються питання особливостей формування здорового способу життя у учнів допоміжної школи. Здійснено аналіз проблеми формування здорового способу життя у допоміжній школі у сучасній практиці. Ключові слова: здоровий спосіб життя, допоміжна школа, розумова відсталість. Статья освещает вопросы особенностей формирования здорового способа жизни, проводится анализ формирования...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«Шевченко і сучасність (1964) Гончар Олесь Терентійович I Ювілей Тараса Шевченка став святом нашого братерства, світлим святом багатонаціональної соціалістичної культури. Найкращим вінком безсмертю Тарасовому є живий вінок нашої дружби — ленінської дружби народів. Бо саме вона, ця дружба, зібрала нас тут, у цьому братньому колі, зібрало єднаюче всіх нас почуття шани й любові до геніального сина українського народу, до великого поета-революціонера. За століття й тисячоліття свого розвитку народи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»