WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«типологічн ом у зіставленні з драм ою ф еєрією „Лісова п іс н я Лесі У країнки та повістю „Тіні забутих п р е д к ів М.К о ц ю б и н с ь к о го, провокує до виокремлення ще одн ого ...»

-- [ Страница 1 ] --

типологічн ом у зіставленні з драм ою ф еєрією „Лісова п іс н я " Лесі У країнки та повістю „Тіні

забутих п р е д к ів " М.К о ц ю б и н с ь к о го, провокує до виокремлення ще одн ого модного способу

худож н ього зображ ення психопатології, дієва форм ула якого у сум іщ енні творчих інтенцій

м іф опоетики й патопоетики, тобто невротичне збудж ення рівнозначне збудженню міфологічної фантазії (термін Е.К ассірера) [7, 85].

ЛІТЕРАТУРА

1. А н друсів С. Адаптація гуцульського міту в повісті М.К оцю бинського „Тіні забутих п р е д к ів " та романі епопеї С.Вінценза „Н а високій п о л о н и н і" // Teka Komisji: polsko ukraiskich zwizkw kulturowych, tom 1.

Lublin: [PAN w Lublinie], 2004. S. 29 37.

2. А н тологія українського міфу: П отойбіччя: У 3 тт. Т.З / Зібрав та упорядкував В. В ойтович Тернопіль:

Н авчальн а книга Б огдан, 2007. 848 с.

3. Гундорова Т. F em ina melancholica: Стать і культура в Тендерній утопії О.Кобилянської. К иїв: К ритика, 2 0 0 2. 2 7 2 с.

4. Гун дорова Т. Ф ранко і К ам ен я р: гностична драм а // С лово і час. 2006. № 8. С. З 18.

5. Д и к м ан н X. Ю н ги ан ск и й анализ волш ебн ы х сказок. С казание и иносказание. П р и л о ж ен и е: М ето ды аналитической психологии (Главы из книги). С П б, 2000.

6. Э н циклопедия. С им волы, зн аки, эм блем ы / Авт. сост. В.Андреева и др. М.: О О О „И здательство А с тр е л ь ": О О О „И здательство A C T ", 2004. 556, [4] с, [32] л. ил.

7. К ассирер Э. М и ф о ло ги ч еск о е м ы ш лен и е // К ассирер Э. Ф и лософ и я сим волических ф орм: У 3 т. М.:

С П б.: У ниверситетская книга, 2002. Т.2. 2 8 0 с.

8. К ем п бел Д ж о зе ф. Герой із тисячею облич. К.: В и давн и ч и й дім „А льтерн ативи", 1999. 392 с.

9. К о ц ю б и н ськ и й М. Твори: У7 т. К.: Н аукова думка, 1974. Т.З. 729 с.

10. Л о м б р о зо Ч. Геніальність і божевілля: П аралель м іж великим и лю дьм и і бож евільним им и / П е р. з італ.

К.Тетю ш инової. К : У країна, 1995. X I. 2 7 6 с : іл. Рос. мовою.

11. М атуся к А. М олодом узівська F e m m e fatale // С лово і час. 2006. № 4. С. 34 45.

12. Н ечуй Л евицький І. С вітогляд українського народу. Е скіз української міфології. 2 е вид. К: О береги, 2003. 144 с. (Б ка укр. раритету).

13. П авли чко С. Дискурс м одернізм у в українській літературі: М он ограф ія. 2 ге вид., перероб. і доп. К.:

Л и б ід ь, 1 9 9 9. 4 4 7 с.

14. П сихологічн ий словник / За ред. члена кореспондента А П Н С Р С Р В.І.Войтка. К : В и щ а ш кола, 1982.

21 5 с.

15. С и р о т и н а И. Г е н и й и б е з у м и е : из и с т о р и и и д е и / / П с и х о л о г и ч е с к и й ж у р н а л. 2 0 0 0. том 2 1. № 1.

С.116 124.

16. С ліпуш ко О. Д авньоукраїнський бестіарій. К : Д н іпро, 2 0 0 1. 144 с.

17. Ф рай Н. А н ато м и я критики // Зарубеж ная эстетика и теория литературы Х ІХ Х Х вв: Трактаты, статьи, эссэ / Г К о с и к о в (сост., общ. ред.) М.: И здательство М осковського университета, 1987. 517с.

(У ниверситетская книга).

18. Ф ран ко І. Зібрання творів у п 'ятдесяти томах. Т.15. К.: Н аукова думка, 1982. 510 с.

19. Ф рейд 3. П сихоанализ и детские неврозы // Ф рейд 3. П сихоан алитические этю ды / С оставление Д.И.Д он ского. М н. : О О О „ П о п у р р и ", 1 9 9 8. 6 0 0 8 с. С. 179 269.

20. Х анзен Леве А. Р уски й сим волизм. С истема поэтических м отивов. Р ан н и й сим волизм. П ер. с нем.

С П б.: А кадем ич. проект, 1999. 512 с. (С ерия: „С оврем енны е западная руси сти ка", т. 20)

21. Х обзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. Львів, 2002. 21 6 с.

–  –  –

Д Р А М А Т И Ч Н А П О Е М А «С О Л О В Е Й К О С О Л Ь В Е Й Г » ІВ А Н А Д РАЧ А

К РІЗЬ П Р И З М У А Н А Л ІТ И Ч Н О Ї А Н Т Р О П О Л О Г ІЇ Є імена, які прокреслю ю ться крізь довгі часові межі й ніби самі карбую ть певні віхи на звивистих і м ін ливих літературних ш ляхах, щ о н и м и йде стільки різного лю ду... Іван Д рач одне з таких імен. Він достойн о представляє поколін н я ш істдесятників, покоління, яке від початку було свідоме нових і відповідальних м и стец ьки х завдань, було готове до безнастанної і тривалої праці, радо відчувало захо п л ю ю ч и й простір творчості і нових естетичних ш укань.

Х удож ній дискурс І.Драча маркований багатоаспектним синтезом нашої сучасності, органічним сплавом її найактуальніш их проблем. У річищ і аналітичної антропології центральне місце у його творчості посідає онтологія лю дин и, її місця у суспільному бутті. Так, у драм атичній поемі «Соловейко Сольвейг» наратор поруш ує питання морального обличчя, почуттів і помислів сучасника, пош уків творчої особистості, її ш ляхів до ідентичності.

Ч итаю чи драматичну поему Д рача «Соловейко Сольвейг», рецепієнт відчуває:

концентрація образів, мотивів, емоційна тональність надто висока, щ об ум істилася в рамках ліричного «Я», вона ш укає вихід у ш ироких площ инах епічної оповіді, де драматизм має можливість роззосередитися, піти по руслу сю ж етних ліній, персонажів, розгорнути конфлікт логікою життєвих обставин чи філософських ідей.

П о ем а «Соловейко Сольвейг» утвердила автора на позиціях драматичного поета. Тут найвиразніш е виявилась основна передумова драматичного мистецтва — ум ін н я творити яскраві, виразні, складні і неповторні лю дські характери.

К ож н а лю дська постать у І.Драча виростає у глибоко індивідуалізований характер, більше того, в окремий сю ж етний мотив чи вузол — в історію життя. С ю ж етна лінія не становить суцільну лінію, а розпадеться на ряд сцен стацій, як в експресіоністській драмі. В он и різнохарактерні, різною мірою значущі, але є в них одна спільна риса: це певні етапи чи поворотні пункти у життєвій долі героя. Н а гострому переплетенні, перехрещ енні цих сю ж етних ліній виникаю ть драматичні колізії твору, поруш ую ться онтологічні проблем и буття особи.

Образи персонажів — багатогранні, неординарні — містять ключ до розум ін н я багатьох морально філософських і суспільних тенденцій. Окремі сю жетно проблемні вузли («фрески») складають взаємини М ар и н и і М ихайла Турчин, М ар и н и і Савицького, М ар и н и і П етра, М ари н и і баби Степаниди, М ар и н и та її мистецтва. Оскільки в центрі всіх подій — образ М ар и н и Турчин, її особистості підпорядковане все, щ о відбувається, нею так чи інакш е обумовлене, організоване.

Тому м ож ем о назвати цей твір і м онодрам ою, як «Кассандру» чи «У пущі» Лесі Українки.

В одночас за сю жетно композиційною організацією драм атична поема відцентрова, оскільки події експлікую ться навколо М ар и н и Турчин. П роте з кож ною сценою розгортається панорама лю дського буття середини ХХ століття, відтворю ю ться складні взаємини лю ди н и і світу, розвиваю ться драматичні колізії життя дійових осіб.

Окремі персонажі м аю ть свою передісторію, їхні долі хим ерно переплітаю ться, впливаю ть одна на одну. В се це творить складний комплекс взаємовідносин, а відтак проблем, поруш ених у поемі.

П ерш у, найяскравіш у, психологічно найглибшу і найскладнішу сюжетну лінію становлять взаємини колиш нього подружжя Турчин (М ихайло живе у спогадах, пам'яті, творчості, в своєму голосі заповіті). Образ М ихайла, його колиш ні взаємини з М ар и н о ю розкриваю ться ш ляхом аналепсисів (спогади розповіді про нього М ари н и, С авицького, баби С тепаниди матері Турчина, П етра).

З цих розповідей постає складний, неоднозначний, багатий характер художника, проглядається складність стосунків між М ар и н о ю і М ихайлом. Ц е й психологічний ф еномен — роздвоєння особистості м и тц я — неодноразово був о б 'є к то м уваги у літературі. Творчість — вияв духовної могутності лю дин и, вона вчить бачити і осягати красу світу. Творець, художник, лю дина, наділена творчою силою, безперечно, виняток і, як всякий виняток, знаходиться в складних стосунках зі світом. У цьому випадку героїня — у внутріш ньому конфлікті з собою, зі своїм «Я».

В такий спосіб розкривається душ евн ий світ митця.

Як правило, дослідники наголош ували на конфлікті між почуттям і обов'язком, почуттям і волею героїні; одночасно розкривається конфлікт м іж прагненням утвердити себе в материнстві і у творчості (так би мовити, мотив безсмертя у двох його модифікаціях) [6; 146].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ситуація, обрана І. Д рачем для м оделю ван н я героїні, досить рідкісна, хоча в літературі і не нова. У цьому контексті Драч продовж ує традиції Лесі Українки.

В душ і м итця одночасно живуть художник спостерігач, аналітик, для якого життя — насамперед об'єкт для вивчення і відтворення, і лю дина, що сама діє, почуває, бореться. Н аскільки це співіснування складне, болісне (насамперед, для самого митця), говорилося завжди. Н ерідко худож ник переж иває внутріш ні бурі чи бунти, своєрідні кризи, коли суто лю дське начало прагне подолати, перемогти настійну потребу творчості. П р о те у справж нього митця, творчий потенціал якого не вичерпаний, цей двобій закінчується перемогою креативного начала.

Вихід у світ лю дських емоцій, переживань, у так зване особисте життя в усій його багатомірності, пережиті душ евн их стресів і навіть трагедій, так само як і відчуття радості, щастя, що їх приносять кохання, материнство, підносять м итця на вищ ий щ абель духовності і творчості.

Збагачений емоційно як лю дина, він стає глибш им і як художник, деміург, що творить прекрасне.

У поемі звучить своєрідний гімн лю дській красі (згадаймо, як милується М ар и н а П етром, як натхненно оспівує красу двадцятирічної М ар и н и М и хай ло Турчин у своєму заповіті, записаному на магнітоф онній стрічці). Н езваж аю чи на неординарність ситуації — 40 річна жінка покохала, і то взаємно, 25 річного хлопця — ніщо тут не видається неприродним чи аморальним.

Н еви ж и те кохання М ари н и, її нездійсненне в ш лю бі з М и хай лом материнство, її краса, палка натура, її відверте прагнення жіночого щ астя — все це робить дещ о запізнілий вибух її кохання природним, її стосунки з П етром — здоровим и і прекрасними. П овн а нерозтрачених сил, «кругойдуча», вільна і смілива у вияві почуття, М ар и н а здатна викликати захоплення, хоча, природно, викликає і осудження, і обурення, і гнів, а нерідко — іронічно співчутливу посмішку.

Реципієнт драматичної поеми Д рача бачить світ ніби очима художника скульптора, який є поетом саме фізичної краси лю ди н и — її сили, грації та одухотвореності, втілених у досконалих пластичних формах. У цьому худож ня правда мистецтва, яке завжди прагне закріплю вати у тих чи інш их ф ормах красу і досконалість, помічені у житті. А нтропологічний дискурс Д рача концентрує свою увагу на красі лю дини.

П оет прославляє не тільки красу в її зрим их виявах, а й насамперед красу душі, лю дських почуттів. (До речі, за концепцією художника, це речі неподільні, для нього краса — завжди одухотворена, висока одухотвореність — прекрасна).

Герої твору живуть яскравим емоційним життям, закохую ться і ненавидять, страждаю ть і мрію ть, прагнуть помсти чи щастя, помиляю ться, злостяться, гніваються, хочуть взаєморозуміння.

Єдине, що не мож е бути сприйняте ними, — це душ евн а черствість і жорстокість, міщ анська, себелю бна поміркованість.

В он и добре усвідом лю ю ть моральну цінність кожного лю дського вчинку, міру добра і зла, їх вічне протиборство і взаємообумовленість. Н еордин арн ою, сильною особистістю постає з твору М ихайло Турчин. Розповідь Турчина про святкування річниці Ж о в тн я у Бухенвальді, записана на плівку, — драм атичне оповідання, введене у поему, яке допом агає нам уявити М ихайла Турчина як лю дину. С повнена драматизму перш а частина оповідання, переходить у розповідь про своєрідний двобій характерів, воль: між молодим скульптором і есесівкою і про перемогу Турчина. Н е м е н ш яскраве, вражаю че оповідання про дівчину партизанку Сольвейг, з якою М ихайло Турчин був у одному загоні після втечі з концтабору. Образ Турчина, його стоїцизм, гуманізм відтворю ється яскравим и барвами, м оделю ється загальнолю дський сенс його особистості у форматі антропологічному, акцентую чи на його індивідуальних вчинках і помислах, що постає у трансцендентальному вимірі.

Історія його життя, його непересічна, винятково яскрава індивідуальність враж аю ть і після смерті. В ін живе у пам'яті близьких йому лю дей, впливає на їхні взаємини і вчинки.

Розповівш и про Сольвейг, С авицький вражено запитує:

"С к а ж и, М ар и н о, чому до одних чоловіків липнуть жінки, П росто таки увиваю ться, інш их — ніби не бачать."

І чує у відповідь:

"Д о сі ніяк не одлипну. Досі щ одн я ч и м сь дивує.

Досі для мене він — живіш ий за всіх найживіш их.

К ин дж ал цей, і скрипка, і фото. Гарна була! " [5; 12].

В и разн и м и індивідуальностями, характерними, яскравим и постаю ть з драматичної поеми такі персонажі: в першу чергу баба Степанида — мати Турчина, Іван Савицький. К о ж ен з цих героїв — окремий лю дський світ, складний, поданий у переплетінні позитивних і негативних рис, але водночас з виразною дом ін ан тою добра.

Безперечно, осудження, навіть гнів, презирство викликає вчинок Оксани. М и м ож ем о закинути нараторові психологічну непереконливість у змалю ванні цього образу. Уявлення про дівчину настільки горду, що могла покинути назавжди коханого через одне різке й несправедливе, навіть брутальне слово, як о сь не в'яжеться з уявленням про матір, яка на колінах благає сина «не об'являтися».

Іван С авицький м ом ентам и також викликає негативні почуття. Але згодом з'ясовується, що «злочини» його — заздрість до талановитіш их М ихайла і М арини, таємна, позбавлена взаємності лю бов до М ар и н и ( добре їй, проте, відома) і є не такі й страш ні, бо не переходять у якісь негативні акції. В реш ті з'ясовується, що С авицький не заздрісний і не злочинний Сальєрі біля талановитого Турчина, а згодом — талановитої М арин и Турчин (така лінія дещ о пунктирно окреслю ється в поемі), а ш видш е, добротворець, щ и ри й друг, вболівальник, прекрасний організатор М ар и н и н и х творчих справ та ін. Загалом драм атичний конфлікт твору — не у зіткненні сторін, духовних антиподів. В заєм ин и героїв ніде не переходять у гостру сутичку, конфлікт, двобій воль, пристрастей тощ о. Н авіть відчайдуш ний вчинок Н аталки — підпалення М арининої майстерні, спроба втопитися в озері — це усвідом лення своєї поразки, прояв відчаю, а не скажімо, момент боротьби за коханого.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (54)-2013 наполненности и оживления в жизнь людей, предоставляя возможность сократить число запросов, предъявляемых к естественной среде обитания и ограниченным ресурсам. Ключевые слова: культура, культуры, понимание, духовность, целое, холизм, все человечество, природа, сохранение, искусство, периодический, постоянный, глубокий, возвышенный, божественный. Д. Пол Шафер – керівник проекту Світова культура (м. Маркхем, Канада) Рецензент –...»

«Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037 Алла Альошина, Ігор Бичук, Олександр Гайдук Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі фізичного виховання Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. У процесі індивідуального розвитку організм дитини змінюється як єдине ціле, при цьому темпи фізичного розвитку на кожному етапі онтогенезу залежать від індивідуальних...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОСВІТА У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ УДК 378 Глазкова І.Я. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД Постановка проблеми. Вивчення й осмислення досвіду зарубіжної вищої школи є необхідною умовою подальшого вдосконалення підготовки педагогічних кадрів. Порівняльний аналіз різних освітніх систем, їх критична оцінка дозволяють побачити загальні й специфічні риси. Пошук у...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського (методичні рекомендації з популяризації літератури екологічної тематики) Суми 2010 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Мову рідної природи розуміти серцем вчись (методичні рекомендації з популяризації літератури екологічної тематики) Суми 2010 ББК 78.39 М74 Мову рідної природи розуміти серцем вчись :...»

«УДК 37.02:372.8.(477) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Гомонюк О.М., к. пед. н., доцент Хмельницький національний університет Для сучасної педагогічної науки актуальним є вивчення тенденцій розвитку соціальної освіти в міжнародному освітньому просторі та їх вплив на систему освіти України. Освоєння зарубіжного досвіду професійної підготовки соціальних працівників/соціальних педагогів вимагає об’єктивної та всебічної оцінки,...»

«Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ (За сторінками шкільного підручника) Поточний бібліографічний покажчик 2013 рік. Вип. 1 Київ 2013 ББК 91.9 С 9 УДК 01 Сходинки до знань : за сторінками шкільного підручника : поточ. бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 1 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. В. Красножон. — К., 2013. — 28 с. У список увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли в Національну бібліотеку України для дітей у І кварталі...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2009. Вип. 25. Ч. 2. С. 101–110 Ser. Pedag. 2009. Is. 25.Past 2. P. 101–110 УДК 37.013.42.011.31:37.018.4 ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Юлія Овод Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, 29016 Хмельницький, Україна Розкрито суть поняття “комп’ютерна компетентність” та описано складові професійної компетентності соціального педагога. Виділено рівні та...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Чарівний світ фентезі: інформ. бюлетень / Харківська обласна бібліотека для дітей; уклад. С. А. Цапко; ред. С. М. Загревська. – Х., 2010. – 9 с. – (Радимо прочитати). Даний випуск інформаційного бюлетеню «Радимо прочитати» познайомить читачів з такими могутніми чарівниками, як Даіна Вінн Джонс, Філіпп Керр та...»

«Ск ладн і системи і п роцеси № 1, 2 009 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 004.825 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АГРЕГОВАНОГО ПОКАЗНИКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Виклюк Я.І. НУ «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна, E-mail: vyklyuk@ukr.net Артеменко О.І. Буковинський університет, вул. Сімовича, 21, Чернівці, 58000, Україна E-mail: o_hapon@yahoo.com У наші дні туризм не тільки набув світової популярності як культурне явище, але й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»