WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«ЛЕКЦІЯ № 8 ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Мета і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку. 2. Організації, діяльність яких ...»

-- [ Страница 4 ] --

Місцеві органі державної виконавчої влади можуть водити додаткові уроки фізичної культури за умови виділення коштів відповідних бюджетів.

Концепція Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні проголошує, що освітня галузь „Фізична культура і здоров’я” передбачає сприяння фізичному розвитку учнів, зміцнення їхнього здоров’я, формуванню життєво необхідних рухових вмінь і навичок. Одним з важливих завдань цієї освітньої галузі є повідомлення учням знань про здоровий спосіб життя, засоби зміцнення і збереження здоров’я.

З метою оцінки і забезпечення кращої фізичної підготовленості школярів, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 15.01.96 №80 „Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України”, прийняті показники стану фізичних якостей, які введені до базової програми фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл.

Виходячи із положень концепції про фізичне вихованні дітей та учнівської молоді в Україні та нормативних документів, адміністрація школи організовує процес фізичного виховання учнів.

У першу чергу складаються акти про прийом приміщень, обладнання та інвентаря та їх відповідність правилам техніки безпеки і охорони здоров’я школярів.

За наказом директора, згідно з медичними показниками стану здоров’я, встановлюється належність учнів до різних медичних груп, а також порядок обліку та проходження медичних документів.

Адміністрація приймає рішення про використання вчителями різних форм позакласної фізкультурно-спортивної роботи, крім тих, які обов’язково обумовлені базовою навчальною програмою.

Адміністрація сприяє створенню серед учнівської молоді осередків спортивного клубу „Гарт”, їх самоврядування та участі школярів у спортивних змаганнях і фізкультурнооздоровчих заходах і святах.

Педагогічні працівники школи і вчителі фізичної культури під контролем адміністрації, зобов’язані використовувати всі необхідні форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, які сприяють зміцненню здоров’я, кращій фізичній підготовці і формуванню життєвонеобхідних рухових навичок та умінь, культури рухів, забезпечують нормальну діяльність систем організму.

При цьому адміністрація спирається на результати вивчення стану викладання на уроках, методичного забезпечення і використання різноманітних форм фізкультурноспортивної та оздоровчої роботи з учнями, державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості школярів, виконання учнями римог і нормативів базової навчальної програми.

5. Виховання звички до занять фізичною культурою.

До найраціональніших методів формування звички до фізичних вправ належать методи:

а) що забезпечують усвідомлене засвоєння знань, вмінь і навичок; б) що розвивають інтерес до занять фізичною культурою; в) що сприяють розвитку самооцінки рухів; г) що забезпечують урахування індивідуальних особливостей учнів при самостійному виконанні домашніх завдань з фізичної культури; д) що виховують звичку до активного відпочинку в режимі дня.

Сама ж звичка – це сформована дія, виконання якої за деяких обставин стає потребою людини.

На уроці навчання загально-розвиваючих вправ слід проводити в такій послідовності:

спочатку 4–5 вправ пропонують всьому класу, далі слід виконувати вправи, які кожний підготував вдома для розвитку індивідуальних якостей. Вчитель при цьому вибірково оцінює виконання, враховуючи новизну вправи, допомагає уникнути тих або інших помилок. Важливо добитись, щоб учні при виконанні ранкової гімнастики вдома паралельно із засвоєнням рухових дій запам’ятовували порядок їх виконання, правильно визначали дозування.

Ряд вправ на розвиток рівноваги, спритності, гнучкості викликають у деяких учнів відчуття страху, що заважає в подальшому впровадженню їх у побут школяра. Розсіяти цей страх допомагають роз’яснення, що сприяють наполегливості, сили волі, сміливості. Важливо також при цьому дотримуватись принципу посильності виконання вправ, поступового переходу від простих до складних дій. Порушення такої послідовності, включення на перших порах складних вправ може призвести до невиконання їх і навіяти невпевненість у своїх силах, погасити інтерес до занять фізичною культурою.

Гарний результат дає включення до занять елементів гри, романтики; створення ситуації, яка потребує прояву вольових якостей. Навчаючи лазіння по канату або вправ на колоді, учнями ставиться завдання: „Сьогодні ви маєте врятувати людину. На вершині скелі знаходиться ваш товариш, він потрапив під сніговий обвал. До скелі можна підійти лише вузькою колодою, яка висить над прірвою”. Виходять 6–7 учнів, викликаних учителем. Перед ними перевернуті гімнастичні лавки. За сигналом учні проходять по лаві. При підведенні підсумків учитель вказує кожному на помилки й дає домашнє завдання для оволодіння прийомами подолання перешкод.

Для одних таке завдання буде тижневим, для інших – місячним, але воно сприятиме виробленню звички постійно включати до своїх занять вправи на збереження рівноваги і т.п.

У ході формування звички займатися фізичною культурою слід використовувати розмітку спортивного залу, роз’яснюючи учням користь її використання в самостійних вправах.

Викликає інтерес і сприяє закріпленню звички раціонально користуватися фізичними вправами елемент новизни. Так, при закріпленні вже відомої вправи її можна виконувати в різному темпі, з різних положень і т.п., рекомендувати виконувати їх у різних умовах – на відпочинку в лісі, в туристичному поході і т.п.

Його джерелами можуть бути:

а) завчасна (до початку уроку) підготовка спортивного залу, спортмайданчику, необхідного інвентаря згідно з темою уроку і з конкретними завданнями формування звички;

б) економне використання часу на підготовку учнів до уроку;

в) короткі пояснення вчителем нового матеріалу;

г) збільшення моторної щільності уроку шляхом поділу класу на 10-12 груп по 3-4 учні.

Встановлено, що обов’язковою складовою успіху у формуванні вказаної звички є відповідна спрямованість у використанні засобів виховання. Так, метод прикладу можна використовувати як у навчальній, так і у позакласній роботі для конкретизації мети занять фізичною культурою, постановки перед учнями близької та далекої перспективи. Методи коригування і стимулювання, інструкції, заохочення й покарання активізують мислення та дії учнів; громадська думка сприяє виконанню навчальних і виховних завдань.

В оцінкових судженнях учнів провідне місце посідають такі якості дорослої людини і підлітка, як сила, спритність, витримка і т.п. Володіючи такими якостями, вони розцінюють це як шлях до самоутвердження в класі. Педагог повинен використовувати це як стимул до фізичного вдосконалення, орієнтуючи учнів на позитивний приклад товаришів, батьків і вказуючи шляхи цієї мети – заняття у спортивних секціях, планування рухового режиму і т. ін. Підхід тут мусить бути суто індивідуальним. Одних можна зацікавити виконанням обов’язків судді й інструктора на заняттях груп ЗФП, спортивних секцій, інших – туристичними походами, третіх слід включати в організацію фізкультурних свят і зустрічей з ветеранами спорту і т.п. Потрібно зважати на те, що школярі охоче займаються такими видами фізичної культури, які їм доступні, де вони з успіхом можуть докласти свої здібності.

Для закріплення звички до занять фізичною культурою надзвичайно корисні групові завдання; їх виконання створює сприятливі умови для взаємодопомоги і взаємоконтролю при виконанні ранкової зарядки, під час фізкультурних пауз, виконання домашнього завдання. До того ж діяльністю такої мікрогрупи вчителю легше керувати.

У формуванні звички займатися фізкультурою чималу роль відіграє систематичний контроль вчителя за виконанням фізичних вправ школяра в режимі дня. Одним з видів контролю є аналіз записів у щоденниках самоконтролю учнів. Аналіз щоденників можна проводити за такою схемою: визначення правильності записів порядку виконання вправ, дозування їх відповідно до індивідуального фізичного розвитку школяра та завдань вчителя; перевірка правильності проведення самоконтролю та врахування фізичного стану організму, дотримування гігієнічних вимог; перевірка систематичності занять фізичною культурою в режимі дня.

Використання прийомів самоконтролю, взаємоконтролю та контролю з боку вчителя, ведення щоденників рухової активності допомагають учням оволодівати вміннями самоспостереження за своїм фізичним розвитком, характеризувати вплив вправ на організм, вміло чергувати розумову та фізичну працю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Винятково важливою є та обставина, що система використання засобів фізичної культури у шкільному віці забезпечує тривале (протягом 10-12 років) планомірне і регулярне фізичне виховання підростаючого покоління, досягнення ним досить високих рівнів загальної фізичної підготовленості до будь-якої суспільно корисної діяльності, а також базової професійноприкладної та спортивної підготовленості.

Внутрішні Зовнішні

ЗАНЯТТЯ ФВ

мотиви мотиви

–  –  –

Схема формування потреби до ФВ.

Соціально-педагогічне значення спрямованого використання засобів фізичної культури у шкільному віці полягає у наступному:

1. Створюється фундамент гармонійного фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, фізкультурної освіти і виховання.

2. Накопичуються передумови для успішного оволодіння виробничо-трудовими, військовими та іншими спеціальними руховими діями.

3. Підтримується поточна фізкультурна і розумова працездатність, яка забезпечує успішність на навчальних заняттях, а у перспективі – ефективність будь-якої громадсько-корисної діяльності.

4. Раціонально організовується дозвілля дітей, елементи фізичної культури запроваджуються у побут поступовим залученням до спортивної діяльності.

5. Поступово підвищується моральна, інтелектуальна, естетична і трудова культура підростаючого покоління.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
Похожие работы:

«Центр місцевої активності для розвитку громади Інститут соціокультурного менеджменту Центр місцевої активності для розвитку громади ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Абрамов Л.К., Азарова Т.В. ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту «Школа громадської участі» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Зміст видання є винятковою відповідальністю ІСКМ та не обов’язково...»

«ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Т.С. Мачача, Н.Г. Левченко, Слово до вчителя І.Ю. Ходзицька Збірник тестових завдань з трудового навчання (обслуговуючих видів праці) призначено для проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 10-х класів за результатами їхнього навчання в основній школі. Тривалість розв’язування учнями одного варіанта тестових завдань – 45 хвилин.Зміст тестових завдань з трудового навчання витримано відповідно до Державного стандарту 2004 року за наскрізними змістовими лініями: •...»

«УДК 82-312.4 ПЕРЕНЧУК О. З. ДЕТЕКТИВНИЙ ЖАНР: ПРОЦЕС ЧИТАННЯ Стаття присвячена проблемі взаємообміну читача, автора і жанру стосовно детективної прози. За методологічну основу дослідження служать концепція формули Джона Кавелті, викладена в роботі «Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture», і праці Ганса Роберта Яусса «Toward the Aesthetic of Reception» і Вольфганга Ізера «The Reading Process: A Phenomenological Approach». Проведене дослідження продемонструвало...»

«Капля Анатолій кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та управління Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ, САМОРОЗВИТКУ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС УКРАЇНИ У статті проаналізовані педагогічні умови стимулювання самовизначення, саморозвитку і самореалізації курсантів вищих навчальних закладів МНС України у ході їхньої соціалізації. Ключові слова: самовизначення, саморозвиток,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия Филология. Социальные коммуникации. Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 2. С.490-494. РАЗДЕЛ 9. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ УДК 82.09.043.3. СВОЄРІДНІСТЬ ОПОВІДНОЇ СТРУКТУРИ НАРИСІВ-СПОГАДІВ І. С. ШМЕЛЬОВА «СТАРЫЙ ВАЛААМ» Ігнатів Н. Є. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна У роботі розглядаються особливості оповідної структури нарисів-спогадів І. С. Шмельова...»

«Вінницька дирекція УДППЗ «УКРПОШТА» Вінницька обласна організація АсФУ Вінницьке міське товариство колекціонерів Вінницький обласний краєзнавчий музей Готельний комплекс «Гостинний двір» Перша ВІННИЦЬКА обласна філателістична виставка «ВІНФІЛЕКСП 2013» присвячена 100-річчю з дня народження заслуженого майстра народної творчості України Сидоренко Одарки Антонівни м. Вінниця 21 лютого – 5 березня 2013 року Сидоренко Одарка Антонівна народилася 22 лютого 1913 року в місті Немирів Вінницької...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА Серія Несекретна інформація ХВОРОБИ ВЕНЕРИ Рекомендаційний бібліографічний покажчик Київ 200 ББК 55.81я Х 31 Цей покажчик є черговим випуском серії видань “Несекретна інформація”. Він знайомить з колом інформаційних джерел, які висвітлюють актуальні проблеми, пов’язані з міжстатевими відносинами, поширенням у молодіжному середовищі хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), а також методи їх лікування і способи...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«У ДК373.5:82(1-87).09+82(1-87).09](075.3) Б Б К 83.3(0)я721 К Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 177 від 3.03.2010р.) Наукову експертизу проведено в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Психолого-педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН України.Експерти, які здійснювали експертизу: Шевчук Л. Г., Хмельницькиіі спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки, учитель-методист; Мотуз В. П., районний...»

«УДК372«19».(477.75) Шевцова Н.П. З ІСТОРІЇ РОБОТИ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА У статті на основі нормативно-правових документів та архівних матеріалів досліджується діяльність Сімферопольського педагогічного училища з підготовки педагогів для дошкільних закладів у середині ХХ століття. Сучасні умови становлення української держави, реформи в економічних і суспільнокультурних областях життя, у тому числі і в системі освіти, початковим ступенем якої є дошкільне виховання, актуалізують...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»