WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЛЕКЦІЯ № 8 ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Мета і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку. 2. Організації, діяльність яких ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЛЕКЦІЯ № 8

ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПЛАН

1. Мета і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку.

2. Організації, діяльність яких спрямована на фізичне виховання дітей.

3. Формування знань у процесі фізичного виховання.

4. Основи організації фізичного виховання з дітьми шкільного віку.

5. Виховання звички до занять фізичною культурою.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч.

посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Універсальна книга, 2004. – 428 с. – ISBN 966-680-142-6.

2. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз.

виховання і спорту] / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с. – ISBN 966-7133-97-4.

3. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С.

Вільчковський. – Л. : ВНТЛ, 1998. – 336 с.

4. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку :

посіб. для дошкільн. відділення пед. ін-тів та учнів дошкільн. відділень пед. училищ / Т. І.

Дмитренко. – К. : Вища школа, 1979. – 242 с.

5. Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В.

Кенеман, Д. В. Хухлаєва. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания : учебн. для ин-тов физ. культуры / под. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – Т. 2. – 256 с.

7. Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Л. ; Краків ; Париж :

Просвіта, 1993. – 127 с.

1. Мета і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку.

До шкільного віку відносяться діти від 6–7 до 17–18 років. Відповідно до існуючої системи загальної освіти цей віковий період поділяється на три етапи: молодший, середній і старший.

Сьогодні склалася науково обґрунтована система фізичного виховання, розрахована на залучення до фізичної культури усього підростаючого покоління. Основа цієї системи – обов’язковий курс фізичного виховання.

Під час вивчення предмета „Фізична культура” реалізуються навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвиваючих, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, художньої і ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника та плавця; в отриманні знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життята підвищення працездатності.

Розвивальні та оздоровчі цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров’я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості;

рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні і спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнастику, плавання, ковзанярський і лижний спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну культуру, спорт, туризм, основи здоров’я та здорового способу життя; в ознайомленні з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавістю до українських народних ігор національних, народних і олімпійських видів спорту; бережливого сталвення до власного здоров’я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я;

формуванні усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети.

Мета – це очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина.

Мета фізичного виховання у шкільні роки – зміцнити здоров’я, підвищити рівень фізичного стану, фізичну підготовленість і працездатність, задовольнити потреби окремих учнів і суспільства у формуванні духовно і фізично розвиненої людини та її активної життєвої позиції.

Будь-яка мета реалізується шляхом її конкретизації в цілому комплексі послідовних та взаємопов’язаних завдань.

У процесі фізичного виховання вирішується багато завдань, але всі вони можуть бути умовно об’єднані у три групи: освітні, оздоровчі і виховні.

Освітні завдання полягають в тому щоб:

1) зробити надбанням кожного базові науково-практичні знання нагромаджені у сфері фізичної культури;

2) забезпечити раціональне формування індивідуального фонду рухових вмінь і навичок, необхідних у житті, та довести їх до необхідного рівня досконалості;

3) навчити кожного застосовувати набуті знання і навички у повсякденному житті з метою самовдосконалення.

Оздоровчі завдання передбачають:

1) забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних якостей і на їх основі вдосконалення фізичного розвитку.

2) зміцнення і збереження здоров’я;

3) удосконалення будови тіла і формування постави;

4) забезпечення творчого довголіття як наслідок вирішення попередніх завдань.

Виховні завдання повинні забезпечити соціальне формування особи, виховання членів суспільства, відданих його ідеалам, які відстоюють його інтереси.

Шкільний вік – один із найскладніших етапів вікового розвитку організму людини.

Розвиток передбачає процес кількісних та якісних змін в організмі людини, котрі призводять до ускладнення організації та взаємодії всіх його органів та систем. Розвиток містить: ріст, диференціювання органів і тканин та набуття організмом характерних для нього форм. Усі ці фактори знаходяться між собою у тісному взаємозв’язку та взаємозалежності.

Характерна особливість процесу росту дитячого організму – нерівномірність та хвилеподібність.

Молодший шкільний вік сенситивний до навчальної діяльності. Підвищенню сприйнятливості сприяють авторитет вчителя, віра у правдивість усього, чому навчають, старанність.

Середній шкільний вік сенситивний до позанавчальних справ, які доступні дітям і в яких вони можуть проявити себе та свої нові можливості. Їх приваблює спільна діяльність з однолітками. Значною мірою проявляється потреба у самоствердженні та готовність до дій.

Старший шкільний вік сенситивний до усвідомлення та освоювання свого внутрішнього світу і характеризується величезною внутрішньою роботою, пошуку перспектив життєвого шляху, розвитком відчуття відповідальності, прагненням володіти собою, збагаченням емоційної сфери.

У шкільному віці продовжується інтенсивний розвиток форм і функцій організму, які значною мірою залежать від умов життя і якості психологічної діяльності учнів, зокрема від використання засобів фізичної культури.

Молодший шкільний вік характеризується відносно рівномірним розвитком опорно-рухового апарату. Довжина тіла збільшується у цей період більше, ніж маса. Завершується розвиток кісткового скелета.

Суглоби рухливі, зв’язковий апарат еластичний, скелет містить велику кількість кісткової тканини. Хребет дуже гнучкий та рухливий. У цей період відбувається окостеніння кистей рук. Тому, слід стежити за симетричним розвитком лівої і правої рук, що важливо для правильного фізичного розвитку дитини. М’язи та зв’язковий апарат слабкі – потрібне значне напруження м’язів, щоб утримувати тіло у вертикальному положенні (неправильне положення тіла, однобічне навантаження, велике м’язеве напруження призводить до викривлення хребта).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


М’язева система розвивається інтенсивно, але нерівномірно – відстають у розвитку дрібні м’язи. У 7–8–річної дитини м’язи складають 27% маси тіла. М’язева сила рук збільшується приблизно на 2 кг щорічно. У 10 років сила правої руки складає в середньому 16–17 кг.

Розвитку м’язів сприяють різноманітні рухи. Бажання бігати, лазити стрибати – фізіологічна потреба дитини. До 9–11 років відбувається формування взаємодії м’язів-антагоністів, що підвищує координаційні здібності дітей. Цей вік сприятливий для спрямованого розвитку рухливості в основних суглобах.

Майже повністю завершується морфологічний розвиток нервової системи, закінчується ріст та структурна диференціація нервових клітин. Проте у функціональної відношенні мозок ще розвинений слабо. Дедалі більше зростає роль другої сигнальної системи. Діяльність нервової системи характеризується переважанням процесів збудження. Висока реактивність і збудженість, а також висока пластичність нервової системи сприяють кращому і більш швидкому засвоєнню рухових навичок, складних за координацією рухів. Рухи дітей у цьому віці досить швидкі, але не точні. Під час сильних та монотонних рухових подразнень у них знижується стійкість до зовнішнього впливу. Уникнути цього можна шляхом внесення різноманітності у заняття фізичними вправами, включенням рухливих ігор. Сприйняття чіткіше (порівняно з дошкільнятами) – краще засвоюють абстрактні поняття, швидше запам’ятовують. Однак, увага нестійка і зосереджується більше на тому, що справляє сильне враження. Діти цього віку легко збуджуються, вони дуже емоційні. Недостатня сила і врівноваженість нервових процесів, перевага збудження над гальмуванням можуть призвести до швидкої втоми клітин головного мозку, і таким чином, до загальної втоми.

Змінюється та вдосконалюється серцево-судинна і дихальна системи. Серцевий м’яз дитини 7–8 років ще слабкий. Триває процес розвитку серця і його складного нервового апарату, тому спостерігаються різні коливання пульсу, порушення ритму серцевих скорочень через незначні причини. Водночас серце швидко пристосовується до фізичних навантажень. З віком поступово сповільнюється ЧСС. У дітей віком 7–8 років ЧСС – 80–92 уд./хв, у 9–10 років – 76–86 уд./хв.

Збільшується окружність грудної клітки і досягає до 64 см. Дихальні м’язи відносно слабкі. Недостатня глибина дихання компенсується більшою частотою дихання – до 20–22 рази/хв. ЖЕЛ від 7–10 років збільшується з 1300 до 2000 см2. У дівчат значно менші показники. Спостерігається диференціація типів дихання – у хлопчиків починає формуватись діафрагмальне, у дівчаток – грудне дихання. У 7–8 років дихання дітей часто ускладнюється через вузькість носових ходів або внаслідок зростання пухкої аденоїдної тканини.

У практиці фізичного виховання показники функціональних можливостей дитячого організму є основним критерієм у виборі фізичних навантажень, структури рухових дій, методів дії на організм. Для молодших школярів природною є потреба у руховій активності, тому важливо забезпечити дітям достатній обсяг рухової активності, що відповідає їхньому віку та індивідуальному стану здоров’я.

Мета фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку – збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей.

Завдання предмету „Фізична культура” для молодших школярів полягають у наступному:

1) розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей;

2) формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;

3) набуття елементарних знань у галузі фізичної культури, гігієни та здорового способу життя;

4) виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами;

5) виховання бережливого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності і особистості;

6) формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності;

7) формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;

8) вихованя морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Завдання фізичного виховання:

Враховуючи інтенсивність, неодночасність, нерівномірність росту і розвитку дитячого організму важливе значення мають оздоровчі завдання:

1. Охорона життя, боротьба з захворюваністю, загартування, підвищення протидії організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища.

2. Співдія своєчасному і гармонійному розвитку всіх систем організму, розширення його функціональних можливостей. Формування правильної постави і стопи, розвиток швидкості, спритності і витривалості.

Поряд з вразливістю дитячсого організму йому притаманні велика пластичність, високий рівень обмінних процесів. Дитина чудово пристосовується до умов, які змінюються та фізичним навантаженням, добре сприймає та засвоює доступні їй знання і вміння.

Тому важливо вирішувати і освітні завдання:

1. Прививати навики особистої і загальної гігієни.

2. Фрмувати життєво необхідні рухові дії (ходьба, біг, стрибки), а також рухи, які складають основу для подальших занять плаванням, ходьбою на лижах, їздою на велосипеді та ін.

3. Формувати початкові знання повязані із фізичними вправами та інтерес до них.

Одночасно вирішуються і виховні завдання:

1. Виховання морально-вольових якостей (чесності, рішучості, сміливості).

2. Співдія розумовому, естетичному і трудовому вихованню.

Середній шкільний вік До середнього шкільного віку фізіологи, педагоги, психологи відносять дітей віком від 11 до 15 років. Цей вік ще називають підлітковим періодом або епохою отроцтва (Отрок – це хлопчик-підліток віком між дитиною і юнаком). Навчання в загальноосвітніх навчальних закладах припадає на 5–9 класи і, як вже було вказано – це є освітній етап фізичного виховання. Як свідчить досвід вчителів, цей етап доцільно розділити на 2 періоди: 5–7 і 8–9 класи. У ці періоди по різному вирішуються освітні завдання ФВ.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед користувачів-учнів 5-9 класів) Суми 201 2 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційна культура особистості Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед...»

«УДК 74.104 ББК 373.21 М69 Серію «Бібліотека вихователя дитячого садка» засновано у 2005 р. Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»Р е ц е н з е н т и: Водолога Н. В., ст. викладач кафедри педагогіки і психології КЕГІ (м. Краматорськ) Кузмінська І. В., методист Пролетарського навчально-методичного центру м. Донецька Михайлова А. І. М69 Організація роботи з дітьми різновікових груп: Методичний посібник для ви о а елів дошкільних закладів / А. І. Михайлова, хвт...»

«УДК 413.13(43) МІЖКУЛЬТУРНА ТА КРОСКУЛЬТУРНА МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ В МЕЖАХ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ Риженко Маргарита Анатоліївна канд. філол. наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ємець Олександр Анатолійович студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті досліджуються лінгвістичні аспекти міжкультурної й кроскультурної комунікації в межах англомовного дискурсу та репрезентуються основні засади теорій міжкультурної комунікації. Ключові слова:...»

«УДК 371.127 Л. Бережна, Харків ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті визначено поняття «проектна культура». Виділені основні властивості проектної культури та умови оволодіння її педагогом. Ключові слова: проектна культура, проектна культура вчителя, інноваційна діяльність, принципи формування проектної культури педагога. Аннотация. В статье дано определение понятию «проектная культура». Выделены основные свойства проектной...»

«УКРАЇНА КАРПОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ шістнадцятої сесії VІ скликання № 161 29.12.2012 р. Про Програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік. Заслухавши інформацію сільського голови Мельника С.А. про програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, керуючись ст.26 п.22 Закону України...»

«Т.А. Дубіч Нестандартні виховні заходи 4 клас На допомогу класному керівнику ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 37.108 ББК 74.200.58 Д 79 Рецензент методист Бережанського райвно Михальчук Г.В. дубіч т.а. Нестандартні виховні заходи. 4 клас : на допомогу Д 79 класному керівнику. Т.А. Дубіч — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 88 с. ISBN 978-966-10-2818-9 У посібнику відповідно до програми “Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України” подано...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова СЛОТА Наталя Володимирівна УДК 37.016 : 78 ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СЦЕНІЧНОГО ВТІЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ОБРАЗІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...»

«Рекреаційна географія і туризм Наукові записки. №2. 2010. УДК 338.242 Галина БАК ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Стаття присвячена розгляду проблем дослідження існуючих інноваційних впроваджень в сферу туризму та чинникам, що впливають на впровадження інновацій в туризмі. Показано загальні тенденції та особливості розвитку туризму в Україні, надано оцінку менеджмент-освіти фахівців у галузі туризму та пропозиції щодо її покращення. Ключові слова: інновація, новація, нововведення,...»

«УДК 378.937:796 СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Остапенко Г.О., ст. викладач, *Циганок О.В., доцент, Жестков С.Г., викладач Запорізький національний університет, *Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти На основі теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури в статті з’ясовано структурні компоненти готовності майбутніх учителів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»