WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 36 ] --
ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра хірургії № 4 Актуальність. Цереброваскулярна патологія є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній медицині, оскільки вона займає одне з перших місць у структурі загальної захворюваності, а також є однією з основних причин тимчасової втрати працездатності, інвалідизації і смертності (Волошин П.В. та співавт., 2004; Головченко Ю.І. та співавт., 2004, Мачерет Є.Л.

та співавт., 2008). Вертеброгенний синдром хребтової артерії (ХА) є компресійно-рефлекторним синдромом, що виникає внаслідок компресії хребтової артерії в каналі поперечних відростків фіброзно-хрящовими розростаннями, остеофітами унковертебральних зчленувань, латеральними грижами або внаслідок тунельної міотеногенної компресії при входженні в поперечний канал на тлі нестабільності шийного відділу хребта. Порівняно з питанням гострої судинної патології хронічні цереброваскулярні розлади у сучасній літературі висвітлюються менше. Проте відомо, що саме останні передують гострій інвалідизуючій патології, а невпинний ріст кількості інсультів доводить, що питання профілактики та лікування хронічної цереброваскулярної патології залишаються проблематичними.

Завдання. Дослідити можливість застосування і ефективність проведення декомпресії хребтової артерії (ДХА) та уточнити показання та протипоказання до проведення декомпресії хребтової артерії у хворих з вертебробазилярною недостатністю (ВБН). Вивчити безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування екстравазальної компресії хребтової артерії у хворих на ВБН.

Методи та матеріали дослідження. Проведено аналіз лікування екстравазальної компресії хребтової артерії шляхом декомпресії хребтової артерії у 50-ти пацієнтів, які лікувались у відділенні серцево-судинної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в 2007—2008 роках. Оскільки вік пацієнтів коливався від 23 до 73 років, вирішено розподілити хворих на три вікові групи орієнтуючись на рекомендації ВООЗ, згідно яких до молодих відносяться пацієнти у віці від 18 до 45 років (n = 27), середнього віку — 46—59 років (n = 13), похилого віку 60—74 роки (10), і старечого — 75 років (n = 0) і більше.

Результати. На підставі проведеного доплерографічного обстеження після ДХА встановлено статистично достовірне зростання об’ємної швидкості кровоплину (ОШК), відовлення діаметру ХА до вікової норми у віковій групі 18—45 років, у групах середнього та похилого віку спостерігалась динаміка до нормалізації доплерографічних показників. Віддалені результати ДХА були вивчені в термін від 1-го до 2-х років та свідчать про регрес клініки вертебробазилярної недостатності у всіх вікових групах хворих з добрими результатами. Однак, слід зазначити, що навіть у хворих, результати ліку

<

Матеріали науково-практичної конференції

вання яких були оцінені як задовільні, в подальшому спостерігався регрес клінічної симптоматики на протязі 1—2 років.

Висновок. Таким чином, декомпресія хребтової артерії є ефективним методом лікування синдрому хребтової артерії, а отже, вертебробазилярної недостатності зумовленої ЕКХА та може бути застосована для її усунення у всіх досліджених нами вікових групах. Для діагностики ЕКХА провідним має бути застосування доплерографічного скринінгу магістральних судин шиї з використанням функціональних позиційних проб в передопераційному періоді та для контролю ефективності лікування в післяопераційному періоді.

• Тысячный В.И., Самарцев В.Н., Кричкевич В.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ИРИДОДИАГНОСТИКИ

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

г. Рубежное, Луганская обл.

При лечении остеохондроза позвоночника результаты терапии проявляются не так скоро, как хотелось бы и врачу и пациенту. Такая ситуация приводит пациента к разочарованию в методах лечения, а врача — к поиску новых лечебных средств.

Вопрос почему у одних больных лечение дорсалгий дает быстрый результат, а у других со значительной отсрочкой, заставил нас искать методы диагностики, которые могли бы дать на него определенный ответ.

Клинические, лабораторные, рефлекторные (Фолль, Накатани) методы внести ясность не могли. Учитывая высокую информативность, простату и безвредность, объективность и точность иридодиагностики мы применили ее для составления прогноза результатов лечениям остеохондроза. Этот метод, как ни один другой, дает возможность получить всеобъемлющую картину состояния организма.

За последние годы иридодиагностический метод получил широкое распространение в нашей стране и за рубежом. Этот метод имеет древние корни. Тибетские медики придавали первостепенное значение функции печени и ее «экрану» — глазам. И даже тибетское слово «глаза» в переводе означает «цветок печени». Участки радужки они называли «окнами в глубины тела».

Рождение иридодиагностики в современном ее понимании относится к середине 19-го столетия и связано с именем венгерского врача Игнаца Пекцели. Радужка по своему строению представляет нейро-сосудисто-мышечно-пигментное образование, по существу, является выдвинутым участком головного мозга. Сложность структуры радужки определяет появление в ней разнообразных знаков, связанных с изменениями в тканях организма.

Радужка дает информацию о генетических особенностях человека, перенесенных заболеваниях, проблемах в организме в настоящее время.

Группа больных из 63 человек, в возрасте от 18 до 65 лет, страдающие остеохондрозом позвоночника с болевым синдромом (38 — женщин, 25 — 180 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи мужчин), получали лечение: мануальную терапию, массаж, лазерную терапию, медикаментозные средства. Проблемы шейно-грудного отдела имели 21 пациент, и 42 — пояснично-крестцовой области. В 49 случаях патология носила мышечно-рефлекторный характер. Остальные пациенты имели компрессионные синдромы, верифицированные КТ и МРТ исследованиями.

Через 3—5 дней терапии у 45 больных наступило полное клиническое выздоровление или значительное улучшение, что позволило им вернуться к труду. У 18 пациентов улучшение начало проявляться только после 7—8 дня терапии и достигло максимума к 15—20 дню. При иридологическом осмотре выявлено что из группы пациентов, получивших быстрый лечебный эффект 10 человек относились к гематогенному генетическому иридотипу, 16 — к смешанному типу, 19 — к лимфатическому типу. В зоне позвоночника отмечались признаки умеренных изменений и высокая плотность.

Все 18 больных с затяжной болезненной симптоматикой относились к лимфатическому, генетическому типу со слабостью соединительно — тканных элементов и низкой плотностью трабекул, что говорило о недостаточности резервных возможностей организма.

Полученная информация позволила последовательно осуществлять терапевтические действия, подготовить психологически пациентов, сняв в рациональных беседах тревогу и неуверенность, и получить положительный терапевтический эффект.

Выводы: иридодиагоностика является информативным, доступным каждому врачу, объективным методом, который позволяет быстро получить достоверную и объективную информацию о состоянии всех систем организма, оценить возможности организма, прогнозировать результаты лечения при остеохондрозе позвоночника и избавляет врача от частой смены терапевтической тактики и последовательной работой добиться положительных результатов.

• Тищенко Д.М., Каменев В.Ю.

СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ИНЬ ЯН

В И ЦЗИНЕ — ОСНОВА ПАТОГЕНЕЗА КИТАЙСКОЙ

МЕДИЦИНЫ

Донецк

–  –  –

Матеріали науково-практичної конференції 182 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Матеріали науково-практичної конференції 184 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Матеріали науково-практичної конференції 186 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Матеріали науково-практичної конференції 188 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Матеріали науково-практичної конференції • 190 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Ханенко Н.В., Коваленко О.Е., Мурашко Н.К., Довгий И.Л.

НАШЕ ВИДЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В XXІ СТОЛЕТИИ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На сегодняшний день молодое украинское общество развивается достаточно быстро как в экономическом, так и духовном плане, в то же время оно требует и высококачественных услуг. Медицинская помощь тоже относится к сфере услуг. К медицинским услугам обращается каждый человек в своей жизни и не один раз, поэтому обеспечение доступной высококвалифицированной медицинской помощи каждому члену общества является одним из приоритетных направлений. С этой целью необходимо создание унифицированной, единой в стране, системы интегрального образования, которое направлено на достижение достаточного уровня компетентности в практической деятельности врача.

Для достижения данной цели необходима работа в трех направлениях:

изменения в образовательном процессе, обеспечение высококвалифицированными преподавателями и создание юридически-правовой базы системы медицинского образования.

При проведении образовательного процесса необходим постепенный переход от старых учебных программ к курикюлумам. В свою очередь разработка и утверждение курикюлумов по отдельным разделам медицины должна базироваться на контекстуальных подходах, с соблюдением иерархии в процессе обучения (движение «от простого к сложному»). Необходимо широкое использование разнообразных стилей обучения и техник преподавания, учитывая цели обучающего процесса и уровень компетентности слушателей.

Немаловажное значение имеет привлечение студентов к активной работе и самообразованию. Этого можно достичь путем внедрения проблемнобазового изучения (система PBL); работы в малых группах, широкого внедрение фасилитации и лидерства в образовательный процесс, где студент наравне с преподавателем принимает участие лечебном процессе.

Для эффективного обучения необходима разработка стандартов оценки (количественных и качественных) компетентности специалистов в зависимости от уровня образования (до- и последипломное) с использованием доменов обучения (знание, умение, отношение).

Улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса (создание университетских клиник и тренинговых центров по отработке практических навыков) является важной задачей для медицинского образования, этот шаг может существенно улучшить уровень компетентности молодого врача.

Учитывая «загруженность» студентов в медицинских вузах большим количеством материала, необходимо провести перевод обязательных общеобразовательных предметов (социология, народоведение и т.д.) в разряд факультативных. Вместо этого ввести в образовательный курикулюм обязательные разделы «менеджмент в медицине», «медицинская психология и деонтология».

Что касается подготовки новой генерации преподавателей, то этому вопросу необходимо уделять большее внимание. Преподаватели в сфере

Матеріали науково-практичної конференції

медицинского образования должны постоянно повышать свою квалификацию, знать и применять международный опыт преподавания. Создание ассоциации преподавателей в системе медицинского образования привело б контролю качества их работы, и интеграции с международными ассоциациями. Необходима разработка и создание унифицированного пособия для преподавателей, приближенного к мировым стандартам с учетом национальных особенностей. В то же время в нашей стране полностью отсутствует система мотивации преподавателя, что необходимо изменять.

Усовершенствование юридически-правовой базы системы медицинского образования очень сложная и длительная работа. Обязательно должна быть проведена стандартизация прав и обязанностей студентов и преподавателей. Для этого необходимо создание рабочих групп с вовлечением в юристов, педагогов и медиков.

Только такие шаги могут обеспечить достаточный уровень образования у студентов-медиков и улучшить процессы обучения и преподавания в нашей стране.

• Ханенко Н.В., Попов О.В., Кошель Т.В., Хоменко Т.В., Лішневський С.О., Заводій Н.В.

КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ДИСКОГЕННОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ

Однією із основних причин попереково-крижової радикулопатії є грижа міжхребцевого диску, а також стиснення корінця при спонділолістезі, остеофітах і т.д. Стійке підтримання больового синдрому при грижах може бути пов’язане не тільки з компресією корінця, але і з вторинними нейрофізіологічними і обмінними процесами, які запускаються втисненням диску в епідуральний простір і впливом звільненого із пульпозного кільця вмістом на нервову тканину. По даним клініко-нейрофізіологічних співставлень інтенсивністю болю не корелює із ступенем протрузії диску чи деформацією корінця, а скоріш за все із ступенем вираженості запального процесу в стисненому корінці.

На сьогоднішній день лікування диско генної радикулопатії носить як консервативний, так і оперативний характер, при резистентності до першого.

Консервативне лікування останнім часом зазнало певних змін, так блокади з глюкокортикостероїдами та тракція попереково-крижового відділу хребта дають тільки короткочасне послаблення больового синдрому. Тому основою консервативної терапії залишаються НПЗП, міорелаксанти, методи рефлексотерапії і фізіотерапії.

Матеріали і методи. В дослідження було включено 24 пацієнти з дискогенною радикулопатією в віці 46,8±9,5 років. Діагноз підтверджувався клінічно та наявність грижі верифікували за даними МРТ. Вираженість больового синдрому за даними ВАШ коливалась від 5 до 9 балів (в середньому 7,5 балів). Критеріями виключення слугували наявність пухлинного, інфекційно-запального процесу хребта, компресія спинного мозку, тяжка соматична патологія. Пацієнти були поділені на дві групи по 12 осіб: перша група отримувала тільки медикаментозну терапію, друга — поряд із зазначеним 192 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи лікуванням отримувала сеанси лазеропунктури інфрачервоним лазером.

Підбір точок для сеансів лазеропунктури був індивідуальним в залежності від локалізації болю, його характеру, наявності супутньої патології.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Управління культури і туризму Черкаської облдержадміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка Рекламно-іміджева діяльність бібліотек (Аналітичний огляд) Черкаси – 2009 Працівники бібліотеки усвідомлюють важливість і необхідність активних дій по формуванню та підтримці позитивного іміджу своєї бібліотеки, закріпленню її престижу. Рекламно-іміджева діяльність дозволяє їм відійти від стандартних методів вирішення проблем, в тому числі фінансових, а також пов’язаних із...»

«1. Daniel Goleman. Primal Leadership.Harvard Business Review, December 2001. 2. Daniel Goleman. Harvard Business Review, November-December 1998. 3. Schein Edgar H. Organizational Culture and Leader-Ship. – San Francisco, 1995. 4. Kossen S. The Human Side of Organization. Harper Collins College Publishers. – New York, 1999. 5. Коротков 3.М., Силина А.Н. Организационное поведение. – Тюмень: Вектор Бук, 1998. 6. Савчук Л., Бурлакова А. Развитие корпоративной культуры в Украине // Персонал. – 2005....»

«ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Матеріали Національної конференції «Реформування закладів культури»* у рамках проекту «Спільний шлях у майбутнє»** Інституту соціокультурного менеджменту * Національна конференція «Реформування закладів культури» проводилася за підтримки Міністерства культури та туризму України ** проект «Спільний шлях у майбутнє» реалізується ІСКМ в рамках програми «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER), що виконується Pact.Inc., завдяки щирій підтримці американського...»

«РОЗДІЛ IV. МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ 4.1. Інтерактивні методи формування екологічної компетентності школярів Вправи на усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем (прийняття рішень у життєвій ситуації) Кожна людина свідомо чи несвідомо приймає деякі з тих широких можливостей, які надає власний досвід, знання і культура щодо цінностей, ставлень, дій щодо природи. Найчастіше людина керується прийнятими у суспільстві й некритично засвоєними традиціями і...»

«Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ Кіровоград УДК 027.52:023.5 ББК 78.34 (4УКР) 751 О – 16 Обласний форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини: Зб. Матеріалів /Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського; упоряд. Козлова В.А., Дубина Л.О., Кудря М.А. – Кіровоград, 2010. — 264с. ISBN 978-966-2294-08-8...»

«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Д.С.Лихачев Чтоб наладить полноценный диалог между братскими славянскими культурами, надо знать больше друг о друге. Это касается не только стародавних времен, но и пестроликого ХХ века. А.Н.Акиньшин, О.Г.Ласунский ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВО «УКРАИНА-МИР» ДОНЕЦКИЙ УКРАИНСКИЙ...»

«Міністерство культури Автономної Республіки Крим Кримська республіканська установа «Юнацька бібліотека» «. І ЗЛА НЕ БУДЕ НА ЗЕМЛІ.» Методичний посібник м. Сімферополь, 2014 р. В дні перемог і в дні поразок, В щасливі дні і в дні сумні Іду з дитинства до Тараса, Несу думки свої земні. (Ю. Рибчинський) Значення постаті Т. Г.Шевченка для українського народу важко переоцінити. “Шевченко – це митець, художник, який відкрив для української нації двері в безкінечність. Він є гарантом нашої вічності.”...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 3. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов – М. : МЕДпресс–информ, 2008.– 384 с.4. Исанова В. А. Концепция реабилитации в условиях специализированного реабилитационного учреждения / В. А. Исанова // Комплексная реабилитация больных и инвалидов. – 2008. – № 2–3. – С. 33–40.5. Кадыков А. С. Реабилитация...»

«УДК 551.501.508:631.55 В.П.Дмитренко ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИМИ ЗАСАДАМИ Наведено узагальнені наукові положення оцінки потенціалу врожаю сільськогосподарських культур за сукупністю провідних принципів і методів. Розглянуто метод еталонних урожаїв, принцип екологогеографічних потенціалів, принцип екстремальної статистики із трендовою складовою, метод господарського максимуму. Наведені положення за використанням...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 УДК 796.5:796.012.2–057.21 Ніна Байкіна, Павло Пиптюк, Олеся Поддуєва Особливості функціонального стану аналізаторів, які беруть участь у руховій діяльності на заняттях оздоровчим туризмом Запорізький національний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Порушення слуху, передусім, позначається на психіці школяра, своєрідності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»