WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 35 ] --

• Використовувати основні правила гомеопатичної семіотики.

• Інтерпретувати та враховувати терапевтичні ефекти гомеопатичних засобів, що найчастіше застосовуються в медичній практиці.

• Демонструвати володіння основними комплексними препаратами, зареєстрованими в Україні, і принципами їх формування.

• Аналізувати клінічні прояви захворювання та формувати алгоритм застосування гомеопатії.

• Призначати гомеопатичні комплексні та монопрепарати в залежності від наявних функціональних розладів у хворих різного профілю.

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 8 балів, «4» — 6 балів, «3» — 4 бали, «2» — 0 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента — 120 балів (максимальна кількість балів за поточне тестування — 112, індивідуальна СРС — 8 балів). Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів ([6+4] х 4). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80.

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі, тобто 56 балів.

Оцінка з дисципліни FX, F («2») виставляється студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше двох разів за графіком, затвердженим ректором.

174 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.

Таким чином, згідно введенню нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікованого рівня «спеціаліст» кваліфікація «лікар» у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації України, створено нову навчальну програму з дисципліни «Основи гомеопатії» за кредитно-модульною системою, яка сприяє об’єктивізації оцінювання отриманих студентами знань.

Резюме. Ознайомчий курс з основ гомеопатії викладається в національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця з 1994 року. Кафедра неврології та реабілітаційної медицини є опорною з даної дисципліни. Згідно наказів МОЗ України про введення нового навчального плану і організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, у 2008 році центральним методичним кабінетом затверджено нову навчальну програму з дисципліни «Основи гомеопатії», яка відповідає стандартам кредитно-модульної системи.

Резюме. Ознакомительный курс основ гомеопатии преподается в национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца с 1994 года.

Кафедра неврологии и реабилитационной медицины является опорной по данной дисциплине. Согласно приказам МЗ Украины про введение нового учебного плана и организацию учебного процесса в высших учебных заведениях, в 2008 году центральным методическим кабинетом утверждена новая учебная программа дисциплины «Основы гомеопатии», отвечающая стандартам кредитно-модульной системы.

G.Simonenko, V.Shapoval, A.Golovchansky, NMU, Kiev

TEACHING OF ELECTIVE COURSE «BASES

OF HOMOEOPATHY» IN NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Summary. Acquaintative course on bases of homoeopathy have been teaching in national medical university from 1994. Chair of neurology and rehabilitative medicine is leading on this discipline. Central methodical cabinet confirmed new course educational program according credit-module system in 2008.

• Скачко Б.Г.

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА СКАЧКО № 1» В ЛЕЧЕНИИ

КОМПЛЕКСНОЙ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Состояние пищеварительной системы и печени определяют уровень здоровья каждого человека (1, 5). Только после многоэтапной обработки продуктов питания в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) различными секретами, усвоения продуктов пищеварения в печени возможна доставка на клеточный уровень необходимого для нормального обмена веществ комплекса белков, жиров, углеводов, их производных, витаминов, микроэлементов, макроэлементов, других биологически активных веществ (БАВ), воды и кислорода.

Матеріали науково-практичної конференції

Для обеспечения высокого качества жизни сегодня и достижения активного долголетия.

Особенности питания современного человека с частым наличием в пище синтетических добавок приводят к все более частым и значительным нарушениям системы пищеварения на разных этапах. Отражением снижения эффективности сложного процесса пищеварения служит нарушение микробиоценоза кишечника, появление дисбиоза (6). Активация патогенной микрофлоры (7) неизменно приводит к снижению эффективности питания, метаболическим нарушениям на клеточном уровне. И служит причиной для постепенного снижения уровня здоровья, развития разнообразной патологии (2, 4).

Врачу клиницисту, гастроэнтерологу, семейному врачу подчас сложно определить, на каком уровне произошли нарушения в системе пищеварения. И вынуждает использовать в комплексном лечении сокогонные, желчегонные, ферментные препараты, сорбенты, регуляторы моторной функции ЖКТ и пр. Чем больше препаратов используется в лечении и усложняется лечебная схема, тем в большей мере возникают сложности с ее выполнением, снижается эффективность лечения в целом.

В комплексном лечении больных гастроэнтерологического профиля с сопутствующей патологией использовались различные лекарственные формы из лекарственных растений (водные, спиртовые, масляные экстракты, порошки, пасты и др.). Лечение проводилось на базе отделения фитотерапии клинической больницы № 24 г. Киева (1990—92 гг.), отделения старшего детства детской клинической больницы № 6 г. Киева (1991—93 гг.), терапевтического отделения ЦГ МВД Украины (1992—95 гг.), гастроэнтерологического отделения ДТМО Подольского района г. Киева (1995—96 гг.), а также амбулаторно. На базе гастроэнтерологического отделения ХК «Киевгорстрой» фитотерапевтическое лечение проводилось совместно с рефлексотерапией (3), что существенно увеличивало лечебный эффект, сокращало сроки лечения.

Результаты лечения контролировались традиционными лабораторно-инструментальными методами обследования. Об эффективности применявшегося лечения свидетельствуют заключения Главного терапевта МЗ Украины, профессора В.Н. Коваленко, главного врача клинической больницы № 24 г.

Киева Баран О.П., директора ДТМО Подольского района г. Киева Пьянковой А.В. Результаты лечения докладывались на конференциях, съездах, опубликованы в научных статьях, книгах.

Апробированные в клинических условиях фитопрепараты с апреля 2009 года выпускаются под общим названием «Формула здоровья доктора Скачко». «Формула здоровья доктора Скачко №1» выпускается в капсулах, уникальное сочетание комплекса лекарственных растений и минералов дозировано активирует и регулирует секреторно-моторную функцию различных отделов желудочно-кишечного тракта, улучшает выделение секретов больших пищеварительных желез (поджелудочная железа, печень). Дополнительная регуляция работы пищеварительной системы достигается изменением времени приема (в интервале 0—40 минут до еды, во время либо после еды).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


176 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Вывод. Более активное внедрение в лечебно-оздоровительный процесс апробированных комплексных фитопрепаратов широкого спектра действия, особенно на фоне рефлексотерапии позволяет эффективнее проводить лечение больных гастроэнтерологического профиля с сопутствующей патологией других органов и систем, повышать качество жизни современного человека.

Резюме. От согласованной работы различных звеньев пищеварительной системы, активности печени в обработке продуктов пищеварения зависит как оптимальное течение обменных процессов у здорового человека.

Так и особенности обострения хронической патологии внутренних органов, необходимость применения различных средств и методов в комплексной реабилитации. Рациональное применение проверенных в клинических условиях комплексов лекарственных растений позволяет обеспечить организм необходимым набором макро- и микронутриентов. А в сочетании с рефлексотерапией обеспечить рациональное распределение в организме и более эффективное использование.

Список литературы

1. Б.Г. Скачко, Т.П.Гарник, И.С.Майборода, Г.А.Орещук. Альтернативная фитотерапия гастроэнтерологической и гепатобиллиарной патологии в условиях стационара. Сборник конференции «Народна та нетрадиційна медицина і шляхи її розвитку», Київ, 1994, том 2, с. 80.

2. Анохіна Г.А., Гарник Т.П., Дегтярьова І.І., Скачко Б.Г. та ін. Особливості клінічного перебігу і лікування хронічних захворювань гепатобіліарної системи у жінок в перед- і клімактеричному періоді. Збірник матеріалів ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю кафедри терапії-1 КМАПО «Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів-терапевтів», К, 1996 р. — с. 68.

3. Гарник Т.П., Тен Е.О., Скачко Б.Г. Вплив голкорефлексотерапії та фітозасобів на імунологічні показники та стан холесекреторної функції печінки у хворих на хронічний гепатит, ІІІ Українська науково-практична конференція з народної та нетрадиційної медицини (Київ, 22—25 вересня 1998 р.), с. 166.

4. Гарник Т.П., Скачко Б.Г., Дынник О.Б. Фитотерапия в комплексном лечении больных гастроэнтерологического и стоматологического профилей, Журнал «Фітотерапія в Україні», № 2—3, 1998, с. 45.

5. Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті:

Матеріали 5 Національного з’їзду фармацевтів України. В.П.Черних, О.І.Тихонов, І.А.Зупанець та ін. — Харків.: Вид-во УкрФА, 1999. — 864 с. Вивчення механізму дії засобів рослинного походження щодо коррекції функціонального стану гепатобіліарної та гастродуоденальної системи. с 560—561. Т.П.Гарник, В.В.Поканевич, В.К.Рибальченко, Г.В.Островська, С.А.Олійник, Б.Г.Скачко.

6. Скачко Б.Г. Применение средств растительного происхождения в комплексном лечении больных с дисбактериозом кишечника. Науково-практична конференція на честь 10-ї річниці КМІ УАНМ, Київ, 2002 р, с 24—26.

7. Скачко Б.Г., Локтева И.Н., Данько О.П. Диагностика и лечение некоторых гельминтозов. «Фітотерапія. Часопис», 2003, № 3, с.15—20.

• Матеріали науково-практичної конференції Сулік Р.В., Галуша А.І., Сулік В.В., Дарвінський І.Л.

ПРОВІДНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ

КОМПРЕСІЇ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра хірургії № 4, Київська обласна клінічна лікарня, відділення патології ЦНС Актуальність. Порушення кровообігу у вертебрально-базилярному басейні посідають особливе місце у зв’язку з функціональним значенням анатомічних утворень мозку, що забезпечуються саме з нього. Частота циркуляторних розладів в вертебрально-базилярній системі складає 25—30 % всіх гострих порушень мозкового кровообігу і майже 70 % минущих. Транзиторні ішемічні атаки в вертебрально-базилярному басейні (ВББ) зустрічаються в 3 рази частіше, ніж в каротидному.

Методи та матеріали дослідження. Проведено аналіз етіопатогенетичних факторів у 50-ти пацієнтів з екстравазальною компресією хребтової артерії (ЕКХА), які лікувались у відділенні серцево-судинної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в 2007—2008 роках.

Результати. Так у віковій групі осіб молодого віку 18—45 років серед етіопатогенетичних механізмів формування синдрому хребтової артерії (СХА) превалювали рефлекторний м’язово-тонічний компресійний синдром у 25 (92,6 %) пацієнтів, спазм судини в результаті подразнення періартеріального нервового сплетення у 21 (77,8 %) пацієнта, патологічна рухомість хребтово-рухового сегменту у 7 (25,9 %) пацієнтів. У групі пацієнтів середнього віку (46—59 років) серед причин розвитку СХА продовжують домінувати рефлекторні м’язові-тонічні у 11 (84,6 %) осіб і вегето-судинні у 7 (53,9 %) осіб синдроми, однак зростає рівень дистрофічно-дегенеративних ускладнень остеохондрозу ШВХ, які можуть зумовлювати розвиток захворювання. В той час як у осіб пацієнтів групи похилого віку на перший план виходили наслідки дегенеративно-дистрофічних змін ШВХ, що проявлялось унковертебральним артрозом, артрозом дуговідросткових суглобів та розростанням остеофітів, дещо в меншій мірі але важливим в розвитку захворювання продовжував залишатися і міотеногенний фактор.

Висновок. Отримані дані свідчать про дещо різну роль провідних етіопатогенетичних факторів у формуванні ЕКХА в залежності від віку пацієнтів.

Така гетерогенність в механізмах формування даної патології обумовлена різними структурно-функціональними передумовами у пацієнтів кожної з вікових груп.

• 178 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Сулік В.В., Чуприна Г.М., Сулік Р.В.

ДОПЛЕРОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ХІРУРГІЧНОГО

ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЇPages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«УДК 338.246.87 E. Mazur-Wierzbicka, PhD the University of Szczecin, Szczecin, Poland О.М. Олійниченко Національний університет харчових технологій, Київ, Україна ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Екологічна політика Європейського Союзу на даний час спрямована на реалізацію концепції сталого (відтворюваного, екологозрівноваженого) розвитку, тобто такого, «що задовольняє потреби сьогодення, не піддаючи ризику здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні...»

«ЛЕКЦІЯ № 2 ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РОКІВ ЖИТТЯ з дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання” для студентів ІІІ курсу факультету здоров’я людини і туризму ПЛАН Фізичне виховання дітей першого року життя: Фізичне виховання дітей до 3 місяців та віком від 3 до 4 місяців. Фізичне виховання дітей віком від 4 до 6 місяців. Фізичне виховання дітей віком від 6 до 9 місяців та віком від 9 до 12 місяців. Фізичне виховання дітей другого року...»

«Державний архів Закарпатської області Закарпатський обласний центр зайнятості Методичні рекомендації з питань підготовки та оформлення документів для зберігання в архівному підрозділі районних, міських центрів зайнятості Закарпатської області СХВАЛЕНО Протокол засідання науково-методичної ради Державного архіву Закарпатської області від 30 грудня 2008 р. № 4 м.Ужгород 2008 рік Вступ Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Харківський політехнічний інститут” «Паблік рилейшнз у бізнесі» «Зв’язки з громадськістю у бізнесі» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів БФ факультету спеціалізації «Зв’язки з громадськістю» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 02.04.09 Харків НТУ “ХПІ” 2009 ББК 60. 56 С 60 УДК 659.4 Рецензенти: В.М. Ніколаєвський, кандидат соціологічних наук, професор, декан соціологічного факультету ХНУ ім....»

«8/D/E/Olia/Nikitin/27955 21.06.02 Володимир Нікітін, доктор культурології, консультант МЦПД Якісна освіта. Проблеми рівного доступу У №№ 38—39 за 2001 р. “ДШ” ми розпочали друкувати матеріали аналітичних досліджень, здійснених у рамках проекту МФ “Відродження” “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти”. Продовжуємо тему розмови статтею, в якій розглядаються проблеми рівного та справедливого доступу до якісної освіти. Метою дослідження в рамках проекту МФ “Відродження”...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про культуру Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 травня 2012 року N 4731-VI, від 3 липня 2012 року N 5029-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI, від 27 березня 2014 року N 1166-VII Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ...»

«УДК 378.147:373 Котенко О. В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Веклич Ю.І., старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНШОМОВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація: У статті проаналізовано шляхи оптимізації підготовки майбутніх...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ Вип. 78 Бібліографічний покажчик за I півріччя 2009 року Київ 2009 Сімдесят восьмий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України у I півріччі 2009 року. Покажчик...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 1 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ В.В. Колодяжна УДК 340.5 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї В статті аналізується розвиток та сучасний стан романо-германської правової системи; вплив цієї правової системи на стан моралі, правосвідомості та правопорядку європейського суспільства. Подано наукові прогностичні оцінки подальших перспектив континентальної правової системи. Ключові слова: правова система,...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.27 Н. І. МАРТИНОВА ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІЗМУ В ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ЕРІКА САТІ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ «ФРАНЦУЗЬКОЇ ШІСТКИ» У статті досліджується естетична природа урбаністичних тенденцій у західноєвропейській музиці початку ХХ століття. Окреслюються соціокультурні передумови актуалізації теми міста та комплекс виразових засобів, спрямованих на її втілення у фортепіанних творах Е. Саті та представників «Французької шістки». Простежено еволюцію композиторської свідомості від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»