WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 23 ] --

На відміну від ультразвукових методів діагностики, що базуються на ефекті Доплера, при застосуванні більш короткохвильового зондуючого лазерного випромінювання, можливо отримати відображений сигнал найбільшої амплітуди від окремих еритроцитів з тоншого шару, близько 1 мм (Крупаткин А.И., 2007, Fagrell B., 2004). Цей шар зондування може містити залежно від типу тканини артеріоли, термінальні артеріоли, капіляри, посткапілярні венули, венули і артеріоло-венулярні анастомози (Рогаткин Д.А., 2008, Крупаткин А.И. и др. 2007, Крупаткин А.И., 2003).

Суть методу полягає в тому, що монохроматичний пучок світла малої інтенсивності, що випромінюється лазерним діодом, вбудованим в допплерівський лазерний флоуметр, проходить по гнучкому світлопроводу і через наконечник датчика освітлює досліджувану тканину, при цьому використовується червоне монохроматичне гелій-неонове оптичне джерело. У тканині світло розсіюється частинками, яке здатне його відображати. Частина світла відбивається назад і по приймальному світлопроводу потрапляє на внутрішній фотоприймач апарату. В зв’язку з ефектом Доплера, тільки рухомі частинки (головним чином еритроцити) приводять до частотного зсуву.

Спектр прийнятого сигналу обробляється в апараті відповідно до алгоритму, отриманому Бонером для такого типу відображення, і розраховується об’єм потоку (мл/хв/100 грам тканини). В методі ЛДФ результуючий параметр визначає динамічну характеристику мікроциркуляції крові — зміна потоку крові (перфузії тканини кров’ю) в одиницю часу в зондованому об’ємі. Амплітуда 116 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи сигналу, пропорційна вказаному добутку, вимірюється у відносних або перфузіонних одиницях (пф. ед.). Таким чином, в основі методу ЛДФ лежить вимірювання доплерівської компоненти в спектрі відображеного лазерного сигналу, розсіяного на рухомих в мікросудинах формених елементах крові.

Мета дослідження. Дослідити мікроциркуляцію крові в нижніх кінцівках у хворих із загостренням вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в динаміці лікування з включенням лазеропунктури.

Матеріали і методи. Було обстежено і проліковано 27 хворих з загостренням вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в віці від 29 до 55 років, середній вік становив 44,1±8,9 рік. Серед досліджених хворих чоловіків було 12 (44,4 %), жінок 15 (55,6 %). Всім хворим було проведено клініко-неврологічне, вертебро-ортопедичне, а також загальноклінічне обстеження для виключення супутньої патології. В дослідження не включались хворі з будь-яким іншим ураженням периферичної та центральної нервової системи, цукровим діабетом, захворюваннями серцево-судинної системи, хворі з захворюваннями судин нижніх кінцівок, патологією щитовидної залози чи інших ендокринних органів, хворі, що зловживають наркотиками чи алкоголем.

Критеріями включення в дослідження стали: клінічні ознаки вертеброгенного попереково-крижового радикулярного ураження на одній стороні, які підтверджувались за допомогою ЕМГ, хронічний перебіг захворювання, МРТ картина грижі (гриж) міжхребцевого диску попереково-крижової локалізації, які відповідали рівню ураженого корінця.

В залежності від лікування, що призначалось всі хворі були розділені на дві однорідні за статтю та віком групи. До першої групи увійшло 14 хворих яким крім загальноприйнятої терапії (НПЗЗ, судинні препарати, вітаміни, масаж, фізіотерапія, ЛФК) отримували лазеропунктуру. До другої групи увійшло 13 пацієнтів, які отримували лише загальноприйняту терапію. Контрольну групу склало 10 практично здорових осіб у віці від 28 до 49 років (середній вік 37,3±7,6 років), клінічне дослідження яких не виявило ніяких ознак ураження м’язів, периферичної та центральної нервової системи, серцевосудинної системи, судин нижніх кінцівок, ендокринної патології.

Для підтвердження вертеброгенного ґенезу і виключення можливих інших причин захворювання всім хворим було проведено Ro-графію та МРТ поперекового відділу хребта. Щоб виключити тунельні синдроми нервів нижніх кінцівок проводилась стимуляційна ЕНМГ нижніх кінцівок. Для ЕНМГ досліджень використовували багатофункціональний комплекс «Нейрон-спектр-4/ВП»

(«НейроСофт»), Росія.

Дослідження мікроциркуляції проводилося за допомогою двохканального лазерного доплеровського флуометра BLF21 фірми «Transonic Systems Inc.»

(США). Цей прилад дозволяє досліджувати кровопостачання в 1 кубічному мм тканини.

Перед дослідженням пацієнти не приймали вазоактивні препарати впродовж щонайменше 6 годин, неменше ніж за 2 години виключалось куріння.

Дослідження проводилось в приміщенні з рівномірним неяскравим освітленням при температурі 20—25°С. На шкіру після попереднього обезжирення за допомогою липких дисків прикріплювались датчики. Через 20 хвилин періоду адаптації, хворому, в положенні лежачи, впродовж 5 хвилин, проводилося вимірювання базального рівня мікроциркуляції (фонова ЛДФ-грама). Кровоток вимірювався на тилі стопи в області першого міжпальцового проміжку

Матеріали науково-практичної конференції

датчиком для поверхневих вимірювань (тип R) (Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005, Крупаткин А.И., 2003, Гинзбург М. Л., 2005).

Аналіз отриманих результатів проводили шляхом співставлення з аналогічними даними контрольної групи (Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005). Показники лазерної допплерівської флоуметрії оцінювали до лікування і через 11—14 днів після початку лікування.

Лазеропунктуру проводили інфрачервоним лазерним випромінюванням за допомогою апарату «Биомед-001». Довжина лазерного випромінювання 0,89 мкм. Курс лікування включав 10—12 сеансів, з впливом на одну корпоральну точку 1—3 хв, аурикулярну до 60 секунд. Один сеанс включав вплив на 18—16 точок акупунктури. Набір точок впливу підбирався індивідуально для кожного хворого, використовували точки загального впливу, місцевосегментарні точки та віддалені точки, больові точки. З аурикулярних точок використовували точку сідничного нерва, симпатичну, шень-мень, больові аурикулярні точки та точки відповідного відділу хребта. За сеанс використовували 2—3 аурикулярні точки.

Статистичний аналіз проводився з використанням ліцензійної програми MedStat (Copyright © 2003—2006).

Результати дослідження. Всім хворим було проведено дослідження мікроциркуляції крові в ділянці першого міжпальцьового проміжку на обох кінцівках за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії.

У 4 (14,8 %) хворих було виявлено підвищення перфузії відносно групи контролю, у 6 (22,2 %) хворих показники перфузії не відрізнялись від групи контролю і у 17 (62,96 %) хворих перфузія була знижена відносно групи контролю. Результати отриманих даних представлені в табл. 1.

Цікавою знахідкою було те, що у хворих в яких спостерігалось підвищення перфузії на хворій стороні, на протилежній стороні виявлялась тенденція до зниження даного показника. У хворих зі зниженням перфузії, зниження кровотоку було статистично вірогідно більш виражене на хворій стороні (див. табл. 1).

Таблиця 1 Показники мікроциркуляції на стопі у хворих з загостренням вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в залежності від досліджуваної групи.

–  –  –

(n=10) Примітка: пф.од. — перфузійна одиниця р1 — достовірність між хворою і здоровою сторонами р2 — достовірність між хворою стороною і контрольною групою * р0,05 відносно групи контролю 118 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Таким чином, було виявлено підвищення перфузії крові на «ураженій»

кінцівці у 4(14,8 %) хворих, зниження перфузії у 17(62,9 %) хворих і у 6 (22,2 %) хворих показники перфузії не відрізнялись від групи контролю.

У хворих з підвищенням перфузії на хворій стороні, на здоровій кінцівці відмічалась тенденція до зниження базального кровотоку. У хворих зі зниженням перфузії на «хворій» стороні, на здоровій кінцівці також відмічалось зниження базального кровотоку, однак менш виражене відносно «хворої»

сторони.

Методом випадкової вибірки в залежності від стану мікроциркуляції в нижніх кінцівках до 1А підгрупи було відібрано 9 хворих зі зниженою перфузією, 3 хворих без порушень перфузії та 2 хворих із збільшеною перфузією.

До 1Б підгрупи відповідно було відібрано 8 хворих зі зниженою перфузією, 3 хворих без порушень перфузії та 2 хворих із збільшеною перфузією.

Показники, що були отримані після лікування представлені в табл.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Так у пацієнтів 1А підгрупи з нормальним та зниженим базальним кровотоком після лікування було виявлено статистично достовірне його підвищення. У пацієнтів з підвищеною перфузією достовірно вірогідної динаміки відмічено не було, однак тенденція до покращення все ж таки відмічалась. У пацієнтів 1Б підгрупи достовірно покращився кровоток тільки у хворих з його зниженням, тоді як у пацієнтів з нормальною та підвищеною перфузією статистично достовірних змін після лікування виявлено не було.

Таблиця 2 Характеристика мікроциркуляції крові на стопі «ураженої» кінцівки у пацієнтів із загостренням вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в динаміці лікування

–  –  –

Примітка: * — р0,05 в порівнянні з 1Б підгрупою Крім того, було відмічене більш значне покращення мікроциркуляції у хворих із зниженою перфузією в 1А підгрупі відносно хворих 1Б підгрупи.

Таким чином, після лікування було відмічено покращення мікроциркуляції крові на стопі «ураженої» кінцівки у хворих 1А підгрупи зі зниженою та нормальною перфузією, тоді як в 1Б підгрупі покращення кровотоку було відміченно лише у хворих з його зниженням, у хворих у яких на початку лікування порушень мікроциркуляції крові не було виявлено та у хворих з підвищеною перфузією статистично достовірних змін виявлено не було. У хворих із зни

<

Матеріали науково-практичної конференції

женою перфузією більш значне покращення статистично достовірно було виявлено у пацієнтів 1А підгрупи відносно 1Б.

Збільшення кровотоку (по даним ЛДФ), як правило, виникає внаслідок зниження нейрогенного тонусу артеріол, тоді як зменшення перфузії до 50 % від контролю відбувається в результаті підвищення нейрогенного тонусу (А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров, 2005). В нашому дослідженні у хворих в яких були отримані показники підвищення перфузії, мали більш довшу тривалість захворювання, мали місце трофічні зміни шкіри та підшкірної клітковини, більш виражена гіпотонія відповідних м’язів, хворі скаржились на «тяжкість» та відчуття втоми в кінцівці, у 2 хворих були виявлені ознаки пастозності гомілки та стопи, що співпадає з даними ЛДФ та може розцінюватись як вазодилататорний тип вегетативно-судинних порушень. Хворі в яких мало місце зниження перфузії, навпаки скаржились на мерзлякуватість кінцівки, спостерігались явища її похолодання, блідніть, також виявлялись трофічні порушення у вигляді стоншення шкіри в ділянці гомілки та стопи, її сухість та інколи трухлявість.

Висновки

1) Таким чином серед досліджених хворих з загостренням вертеброгенного радикулярного синдрому методом ЛДФ у 62,9 % випадків було виявлено зниження перфузії в шкірі стопи (вазоспастичний тип вегетативносудинних порушень), в 14,8 % випадках підвищення (вазодилататорний тип вегетативно-судинних порушень) і у 22,2 % випадків змін перфузії виявлено не було.

2) В динаміці лікування було виявлено, що хворі з вазодилататорним типом вегетативно-судинних порушень при загостренні вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому гірше піддаються терапевтичним заходам по відношенню до хворих з вазоспастичним типом вегетативно-судинних порушень, що потрібно враховувати при проведенні лікувальних дій.

3) Лазеропунктура в комплексному лікуванні вегетативно-судинних порушень при загостренні вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому сприяє швидшому відновленню мікроциркуляції крові в тканинах кінцівки.

Література

1. Афанасьев А.И., Рогаткин Д.А., Сергиенко А.А., Шумский В.И. Методики и аппаратура неинвазивной оптической тканевой оксиметрии / В сб. «Голография:

Фундаментальные исследования, инновационные проекты и нанотехнологии» // Материалы XXVI школы по когерентной оптике и голографии. /// Под. ред.

проф. Малова А.Н. — Иркутск: Изд-во «Папирус», 2008. — 505—513с.

2. Богин Ю.Н., Стулин И.Д., Глозирова Т.Г. О применении тепловидения// Ж. невропатол. и психиатрии. — 1975. — 5, 663—667.

3. Бугаенко П.А, Зинченко А.П., Перепелица А.Л., Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника и компрессионно-васкулярний корешковый ишиас // В кн.: Остеохондроз позвоночника. — Новокузнецк, 1973. — Ч.1, 288—290

4. Гинзбург Моисей Львович. Лазерная доплеровская флоуметрия и спектрофотометрия в диагностике и оценке эффективности лечения микроциркуляторных нарушений у больных вибрационной болезнью : диссертация... кандидата медицинских наук : 14.00.50 / Гинзбург Моисей Львович; — Москва, 2005. — 140 с.:

23 ил. РГБ ОД.

5. Кипервас И.П. Периферические нейроваскулярные синдромы — М.: Медицина,

120 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

6. Крупаткин А.И. Клиническая нейроангиофизиология конечностей (периваскулярная иннервация и нервная трофика). М.: Научный мир, 2003. — 328 с.

7. Крупаткин А.И., Рогаткин Д.А., Сидоров В.В. Клинико-диагностические показатели при комплексном исследовании микрогемодинамики и транспорта кислорода в системе микроциркуляции крови // Материалы международной конференции «Гемореология и микроциркуляция» — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2007. — с.106.

8. Крупаткин А.И., Сидоров В.В., Меркулов М.В. и др. Функциональная оценка периваскулярной иннервации конечностей с помощью лазерной допплеровской флоуметрии. Пособие для врачей. М., 2004.- 26с.

9. Лазерная доплеровская флоуметрия микроциркуляции крови: руководство для врачей // Под ред. А.И. Крупаткина, В.В. Сидорова — М.: Медицина, 2005. — 125 с.

10. Любченко П.Н., Горенков Р.В., Рогаткин Д.А. и др. Использование лазерных методов диагностики для оценки трофических нарушений в дистальных отделах верхних конечностей у больных вибрационной болезнью // Лазерная медицина, т.9, №3, 2005. — с. 38—43.

11. Рогаткин Д.А., Быченков О.А., Лапаева Л.Г. Точность, достоверность и интерпретация результатов in vivo лазерной флюоресцентной диагностики в спектральном диапазоне флюоресценции эндогенных порфиринов. // Оптический журнал, Т. 76, №11, 2009. — стр. 46—53.

12. Рогаткин Д.А., Быченков О.А., Поляков П.Ю. Неинвазивная медицинская спектрофотометрия в современной радиологии: вопросы точности и информативности результатов измерений. // Альманах клинической медицины, Т. XVII.

Часть 1. — М.

: МОНИКИ, 2008. — стр. 83—87.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ФОНД РОЗВИТКУ ЗМІ Відділ преси, освіти та культури Тел.: (044) 521 5044 Посольства США в Україні Факс: (044) 521 5575 вул. Сікорського, 4 (колишня вул. Танкова) м. Київ 04112, Україна БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ, ЗБЕРЕЖІТЬ ТА НАДІШЛІТЬ НА KyivMDF@state.gov Англійська версія заявки наявна за адресою http://ukraine.usembassy.gov/media-fund.html Увага!!! Усі поля для заповнення мають фіксований розмір. Якщо не вистачає місця, створюйте додатки. ІНФОРМАЦІЯ ПРО...»

«ЛІТЕРАТУРА 1. Чернов Ю.К., Палферова С.Ш. Квалиметрические методы выделения базовых компетенций при подготовку специалистов инженерного профиля / Материалы ХІ симпозиума «Квалиметрия в образовании: методология, методика, практика» / Под науч. ред. Н.А. Селезневой, А.И. Субетто. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 27 с.2. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Затверджено наказом Міністерства освіти України №310 від 20.08.93 року //...»

«14. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения метода / В.М.Михайлов. – Иваново, 2000. – 200 с. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / 15. Д.Я.Райгородский. – Самара: Бахрах, 1998. – 668 с. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / [под ред. 16. И.П.Волкова]. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с. Степанский В. И. Влияние мотивации достижения успеха и избегания неудачи на 17. регуляцию деятельности / В.И.Степанский // Вопросы...»

«Л.П.Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко Профільний рівень Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Генеза» pidruchnyk.com.ua Шановні старшокласники! Радою ЮНЕСКО на 166 сесії у 2003 р. проголошено десятиліття освіти для сталого розвитку, впродовж якого потрібно докорінно змінити роль освіти, зокрема й екологічної, у повсякденному житті людей. Основним пріоритетом сталого розвитку є турбота про людей і їхні права на здорове...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (38) 2010 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ Л.В. Кошева В роботі надані експериментальні визначення ступеня впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів Донбаської державної машинобудівної академії (на прикладі студентів інженерно-економічного факультету). В работе представлены...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинськ Ювіляри АПН України Випуск 22 Валентина Михайлівна Оржеховська До 65-річчя від дня народження Каталог виставки Київ 2004 ББК 91.9:74 УДК 016:37 О-65 Рекомендовано до друку радою при директорові ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського 28.10.2004 р., протокол № 6. Даний бібліографічний посібник із серії „Ювіляри АПН України” представляє бібліографію наукових праць Валентини Михайлівни...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 37+008 (477.84) Ж. Ю. ДАЮК МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ 1805–1832 РОКІВ У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. Відзначено культурнопросвітницьку місію вихованців ліцею у поширенні музичної освіти у Кременці та всьому волинському регіоні (ХІХ – поч. ХХ ст.) Ключові слова: освіта, культура, ліцей, викладач, дослідник, музичне виховання. Ж. Ю. ДАЮК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ...»

«Бюджет – величезне чудовисько, дивна риба, гачки якій кидають з усіх боків. В. Гюго Бюджет відбиває рівновагу між державними потребами і можливостями (ресурсами). Ж.-Б. Сей Державний бюджет – акт, який передбачає попереднє схвалення державних доходів і видатків. Декрет Франції «Про державний бухгалтерський облік», 1862 р. Підручник За науковою редакцією докторів економічних наук, професорів, заслужених діячів науки і техніки України В. М. Федосова, С. І. Юрія Затверджено Міністерством освіти і...»

«ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД – НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААНУ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАН БІЛОРУСІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ Матеріали міжнародної конференції молодих учених 21-25 вересня 2010 року Ялта Сімферополь – M.G. KHOLODNY INSTITUTE OF BOTANY, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE NIKITSKY BOTANICAL GARDENS – NATIONAL SCIENTIFIC CENTER, NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE CENTRAL BOTANICAL GARDENS, NATIONAL...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 2 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»