WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 16 ] --

4. Можливі алергічні прояви фітозасобів (зустрічаються значно рідше ніж при фармакотерапії).

5. Незручність форм фітозасобів (мало імовірне приготування фітозасобів для дуже «заклопотаних» пацієнтів).

Взагалі, недоліки фітотерапії мають відносний характер і в певних випадках перетворюються на її переваги.

Література

1. Немедикаментозні методи лікування: Навчальний посібник / Ред. В.П.Лисенюк. — К.: «Каскад-Медікал», 2004. — 71 с.

2. Лизогуб В.Г., Лисенюк В.П., Наумова М.І. Фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати для загальної лікарської практики: Навчальний посібник. — К., 2007. — 98 с.

3. Лизогуб В.Г., Лисенюк В.П. Сучасні фітотерапевтичні засоби та фіторпепарати. — К.: «Книги для бізнесу», 2009. — 568 с.

4. Збірник тестових завдань з вибіркових навчальних дисциплін: «Фітотерапія», «Основи рефлексотерапії», «Основи гомеопатії». Навчальний посібник / Ред.

В.П.Лисенюк. – К..: «Каскад-Медікал», 2010. — 236 с.

• Матеріали науково-практичної конференції Лисенюк В., Фадєєв В., Наумова М., Головчанський О., Симоненко Г., Шаповал В.

ПРОГРАМА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ»

В НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ кафедра неврології і реабілітаційної медицини НМУ імені О.О.Богомольця Рефлексотерапія є дієвим способом лікування, який підвищує функціональні можливості організму й ефективно використовується при дисфункції окремих систем і органів. Про це свідчить не тільки історія її застосування, але й сучасний досвід і нові наукові розробки. Крім відсутності побічних явищ, рефлексотерапія відзначається відносно високою ефективністю при певних патологічних станах, а також доступністю і економічністю. Деякі методи рефлексотерапії практично не потребують витрат на впровадження в практику.

Починаючи з 1993 р., ведеться викладання курсу за вибором з рефлексотерапії для студентів вищих медичних навчальних закладів України з використанням відповідної програми. У зв’язку з набутим навчально-методичним досвідом та появою нових наукових даних вказана програма перероблена та розширена, включений також російсько-український словник спеціальних термінів. Нова програма з основ рефлексотерапії має на меті об’єднати в одному методичному документі зусилля теоретичних та клінічних кафедр, направлені на підготовку лікаря загальної практики. Програма розроблена таким чином, щоб дати можливість студентам старших курсів не тільки засвоїти основні теоретичні аспекти рефлексотерапії, а й набути практичних навичок її використання в комплексному лікуванні на різних етапах патологічного процесу, а також реабілітації хворих.

Програма з основ рефлексотерапії (курс за вибором) для вищих медичних закладів освіти України ІІІ—ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньопрофесійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України від 18.06.02 № 221. Враховуючи, що термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, базова медична підготовка, кінцеві цілі з дисципліни — однакові, тому складена єдина програма з рефлексотерапії для зазначених спеціальностей.

Згідно з навчальним планом вивчення основ рефлексотерапії здійснються на 5-му році навчання. Програма курсу за вибором містить основні розділи сучасної рефлексотерапії і розрахована на 30 аудиторних годин (практичні заняття) і 15 годин СРС.

Програма дисципліни структурована на 2 змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS — залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модуля в цілому.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні 80 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи заняття, б) самостійна робота студентів.

Практичні заняття з рефлексотерапії проводяться на клінічних базах терапевтичного профілю з демонстрацією хворих відповідно до тематики занять, клінічним аналізом стану хворого й призначенням методів рефлексотерапії в залежності від фази чи стадії патологічного процесу, індивідуальної реактивності.

Під час викладання курсу з рефлексотерапії допускається внесення змін до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей відповідних кафедр, але повинен бути виконаний в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями.

Засвоєння теми та змістовних модулів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв’язування ситуаційних задач.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по його завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

Метою вивчення дисципліни є створення у студентів цілісного уявлення про основні теоретичні і методичні аспекти рефлексотерапії, а також набуття практичних навичок використання її в клінічних умовах.

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

1. Визначати ключові поняття рефлексотерапії як клінічної дисципліни.

2. Трактувати взаємозв’язок між рефлексогенними зонами та їх рефлексотерапевтичними ефектами.

3. Визначати показання та протипоказання до рефлексотерапії, призначати оптимальний метод рефлекторного впливу.

4. Оволодіти простими способами проведення рефлексотерапії (точковий і сегментарний масаж, терморефлексотерапія, постізометрична релаксація м’язів тощо).

Орієнтовний тематичний план практичних занять

–  –  –

№ Кількість Тема п/п годин 12 Електроміостимуляція. Лазеротерапія. 2 13 Міофасціальний больовий синдром. Мануальні методики м’язової 2 корекції.

14 Оптимізація статико-динамічних навантажень на хребетний стовп та 1 суглоби.

15 Особливості застосування рефлексотерапії в медичній практиці. 1 16 Підсумковий модульний контроль 2 Всього 30

Конкретні цілі змістовного модулю 1 «Загальна рефлексотерапія»:

• Засвоїти визначення рефлексотерапії, властивості точок акупунктури, основні компоненти пунктурної рефлексотерапії (прийом, місце та момент стимуляції), ключові поняття мануальної рефлексотерапії.

• Демонструвати знання щодо систематизації та проведення рефлексодіагностики.

• Аналізувати акупунктурні зони в аспекті їх рефлексотерапевтичних ефектів, зокрема акупунктурної аналгезії.

• Використовувати основні правила вибору та проведення пунктурної та мануальної рефлексотерапії в клінічній практиці.

Конкретні цілі змістовного модулю 2 «Спеціальна рефлексотерапія»:

• Аналізувати клінічні прояви захворювання та формувати алгоритм застосування рефлексотерапії (пунктурної та мануальної).

• Демонструвати володіння простими способами проведення рефлексотерапії (точковий і сегментарний масаж, терморефлексотерапія, постізометрична релаксація м’язів тощо).

• Обгрунтовувати оптимальні параметри електростимуляції для проведення черезшкірної електронейростимуляції й електроміостимуляції.

• Визначати особливості використання методів рефлексотерапії в різних медичних ситуаціях (перша медична допомога, лікування, реабілітація, прфілактика).

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Таким чином, згідно введенню нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікованого рівня «спеціаліст» кваліфікація «лікар» у вищих навчальних закладах III—IV рівня акредитації України, створено нову навчальну програму з дисципліни «Основи рефлексотерапії» за кредитномодульною системою, яка сприяє об’єктивізації оцінювання отриманих студентами знань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• 82 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Литвин О.В., Коваленко О.Є ДИСФУНКЦІЯ ГІПОТАЛАМО — ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ

ТА ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Церебро-васкулярна патологія в теперішній час є третьою причиною смертності та однією з головних причин інвалідізації в більшості країнах світу. ВООЗ прогнозує в майбутньому подальше її зростання у зв’язку з процесом старіння населення планети та частотою поширеності артеріальної гіпертензії (АГ), цукрового діабету, гіперхолестеринемії, паління, ожиріння, гіподинамії та ін. (Міщенко Т.С., 2010 р.; Мороз В.А. 2008 р.). Серед вищевказаних факторів ризику хронічної ішемії мозку важливу роль у розвитку серцево-судинної патології відіграє метаболічний синдром (МС). Окремим предиктором МС за визначенням IDF (2005) вважаються порушення гіпофізарно-адреналової системи. Як відомо, маркером функціональної активності передньої долі гіпофізу є тиреотропний гормон (ТТГ), зміни рівня якого мають прямий патогенетичний зв’язок з дисфункцією щитоподібної залози (ЩЗ) (Балаболкин М.И., Клебанова Е.И., 2007).

За даними МОЗ України 2007 р., понад 3,5 млн. осіб в Україні перебувають на диспансерному обліку з різною патологією ЩЗ (Гайдаєв Ю.О., Моісеєнко Р.О., 2007).

Разом із зростанням поширеності метаболічного синдрому в останній час зростає патологія органів–мішеней метаболічного синдрому таких, як головний мозок, серце, судини, нирки.

В багатьох дослідженнях давно встановлений зв’язок дисліпідемії та артеріальної гіпертензії, котра розглядається як один з основних факторів ризику розвитку хронічної ішемії мозку. Хронічне підвищення артеріального тиску призводить до спазму мозкових судин та зниженню перфузії головного мозку. Порушення кровообігу спостерігається переважно в глибинних відділах білої речовини та підкоркових ядер, що робить ці структури більш вразливими. Порушення кровообігу в глибинних відділах білої речовини призводить до розладів функції гіпоталямо–гіпофізарної системи, що може проявлятися різними метаболічними змінами в організмі. При наявності таких факторів ризику як артеріальна гіпертензія, атеросклероз, дисліпідемія, інсулінорезістентність, паління, ожиріння, гіподинамія, стреси, розвивається дисфункція ендотелію, порушується реактивність судин, стеноз сонних артерій, збільшення товщини комплексу інтима–медіа судин головного мозку.

Все це призводить до хронічної ішемії мозку. Виникає хибне коло. Питання пошуку можливостей його зруйнувати, тобто, розробити патогенетичне лікування є надзвичайно цікавим і актуальним.

Існує багато досліджень в яких вивчався вплив тиреоідної дисфункції на параметри гемодинаміки, систолічну та діастоличну функцію серця, ліпідний спектр крові (Панченкова Л.А., Трошина Е.А., 2009). Однак залишається невивченим питання щодо особливостей мозкової гемодинаміки та можливос

<

Матеріали науково-практичної конференції

тей її корекції у хворих з хронічною гіпертонічною енцефалопатією та супутньою патологією щитовидної залози.

В практичній діяльності лікаря-невролога поліклініки часто зустрічаються випадки, коли у хворих з хронічною ішемією мозку на фоні артеріальної гіпертензії має місце патологія щитовидної залози, яка може супроводжуватись гіпо-, гіперфункцією та структурними змінами без функціональних змін.

Вивчення взаємозв’язку цих патологічних станів та розробка етіопатогенетичного лікування має науково–практичні перспективи, які несуть в собі великі можливості не тільки лікувального, але й профілактичного спрямування.

• Лишневский С.А., Попов А.В., Кошель Т.В., Заводий Н.В., Хоменко Т.В.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ

НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

В РАННЕМ ПЕРИОДЕ.

Цереброваскулярные заболевания приводят к инвалидизации населения и наносят обществу огромный материальный ущерб. Изменить существующую ситуацию можно путем создания адекватной системы лечебно-профилактической помощи населению.

Цель нашей работы — реабилитация больных, начатая в ранних сроках заболевания, перенесших инсульт и имеющих стойкий неврологический дефект в виде параличей, парезов.

За последний год нами проведено лечение 19 больных в условиях отделе-ния периферической нервной системы, ранней реабилитации, с интенсивной терапией и восстановительной терапии цереброваскулярной патологии Киевской областной больницы. В эту группу вошли пациенты, перенесшие инфаркт головного мозга в ветвях левой (9), правой (10) средних мозговых артерий. Все больные получали стандартною медикаментозную терапию, по показаниям физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК, курсы иглорефлексотерапии (ИРТ).

В последние годы в практику лечения двигательных церебральных нарушений внедряются комбинированные методы ИРТ, цель которых — воздействие на различные уровни нервной системы, участвующие в формировании двигательного дефекта. В этой связи при ИРТ двигательных дефектов мы использовали корпоральные точки, скальптерапию, аурикулярную терапию.

Результаты: после проведенного комплексного лечения с применением методов ИРТ у 12 больных наблюдались уменьшение болевого синдрома, нарастание объема движений в паретичных конечностях, увеличение мышечной силы на 1—1,5 бала. Увеличение спастического тонуса нарастало медленнее и чаще отсутствовало по сравнению с больными не получавшими ИРТ и другие реабилитационные мероприятия в раннем периоде заболевания. У больных с давностью инсульта более одного месяца происходило увеличение мышечной силы, однако чаще развивался стойкий мышечный тонус в парализованных конечностях.

84 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Выводы: с целью более полной реабилитации больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения целесообразно применение ИРТ в ранних сроках в комплексе с традиционными методами медикаментозной терапии.

• Лук’яненко О.Ю.

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУPages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Суми 2011 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Вчіться світ любити, доки ще малі. Методичні поради бібліотечним працівникам з популяризації літератури морально-етичної тематики Суми 2011 ББК 87 В90 Вчіться світ любити, доки ще малі : методичні поради з популяризації літератури морально-етичної тематики /...»

«Участь у наукових конференціях, круглих столах у 2012 р. № Назва конференції, круглого Теми доповідей Автори столу ХІ Міжнародна наукова Датированные иконы и иконостасы Киева XVIII ст. Рыжова О. О. 1. конференція «Филевские чтения», присвячена проблемам російської художньої культури XVII – першої половини XVIII ст., (м. Москва, РФ, 24–26 грудня). VIII Міжнародна конференція Києво-Печерська лавра та Троїце-Сергієва лавра як об’єкти Лятавська О. А. 2. «Троице-Сергиева лавра в всесвітньої спадщини...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2012. УДК 378.126 Наталія Оверко РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Процес модернізації системи української освіти вимагає переосмислення і нових оцінок національного і закордонного досвіду організації професійної освіти і навчання, а також впровадження у вітчизняну практику кращих інновацій. Успішне розв’язання завдань підготовки кваліфікованих робітників, які стоять перед професійно-технічними...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 19-24 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.19-24. УДК 376.3:371.13 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Світлана Миронова Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет вул. Огієнка, 61, 32300 Кам’янець-Подільський, Україна Обґрунтовано актуальність проблеми підготовки вчителів-дефектологів до корекційної роботи у спеціальних закладах для дітей з особливими...»

«MCM(2005)005 Ukrainian version 7-ма Європейська міністерська конференція з питань політики у сфері ЗМІ Київ, 10-11 березня 2005 „Інтеграція та різноманіття: нові рубежі європейської політики у сфері засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю” MCM(2005)005 Політична Декларація 1. Міністри держав, що беруть участь у 7-ій Європейській міністерській конференції з питань ЗМІ (Київ, 10-11 березня 2005), 2. Будучи переконаними в необхідності захищати та сприяти подальшому розвитку...»

«Збірник наукових №1 (76) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 338.439:633.01 Логоша Р.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницький національний аграрний університет КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОВОЧІВ У статті розкрито сутність світового ринку овочів та висвітлено тенденції його розвитку. Визначено поняття конкурента перевага та проведено оцінку конкурентних переваг аграрних підприємств України на світовому ринку...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 343.14 В. П. Гмирко кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету (Академія митної служби України) ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В теорії доказування вітчизняного Постановка проблеми. кримінального процесу через очевидне нестикування, розрив між його діяльнісним трактуванням даного соціокультурного інституту та недіяльнісною практикою його теоретичного опанування...»

«УКРАЇНА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ 03.02.2011 № 8-п Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 9 лютого 2011 р. за №21/1598 Про затвердження Положення про обласний конкурс „Краща книга Полтавщини” Відповідно до Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” та Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління...»

«Праці Теріологічної школи. Випуск 10 (Моніторинг теріофауни) © І. Парнікоза, 2010 УДК 639.1.07:111.623 ПІДСУМКИ РОКУ ЗУБРА 2009 В УКРАЇНІ Іван Парнікоза Kyiv Ecological & Cultural Center, 31–48 Rayduzhna str., 02218, Ukraine E-mail: Parnikoza@gmail.com Totals of European Bison year 2009 in Ukraine. — Parnikoza I. — The Ukrainian Eco-NGO Coalition, Theriological School and Ministry for Environmental Protection proclaimed the year 2009 the Bison Year in Ukraine. The campaign allowed to evaluate...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСІПОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 796.035:615.825 КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ 24.00.03 – фізична реабілітація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту Львів – 2010 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»