WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 32 ] --

162 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Вибір точок, послідовність впливу визначали відповідно до принципів класичної АП з урахуванням даних акупунктурної діагностики по Накатані, загального стану хворого, супутньої патології. Впливали на точки місцево-сегментарної дії, больові (V 22 — 28, 31 — 34, 46 — 50, 54, T 3 — 5, VB29, 30, 34, 36, Е36, 42, 44V40, 50, 54, 57, 60, 65, 67 і VB30), віддалені і загальнозміцнюючі (GI4, P7, VB34, VB 39, TR5, IG17, RP6, E36, MC6, V11, T14), які визначають розвиток загальної реакції і розташовані в комірцевій зоні, в області рук, ніг, а також точки які знаходяться в зоні переважної іннервації пошкодженого корінця. Використовували правила міжмеридіальних зв’язків класичної РТ: «поперекове-ло», «у-сін», «полудень-полуніч», «чудові меридіани». Для цього, з метою збалансування «інь-ян» енергії, впливали на стандартні пункти (седативні, тонізуючі точки, точки-посібники, ло-пункти та ін.) в залежності від індивідуальних особливостей хворого. Використовували 2-3 аурикулярні точки. Для посилення лікувального ефекту використовували точки на непошкодженій нижній кінцівці. При проведенні всього курсу РТ і кожної процедури враховували наявність у хворого супутньої патології, тобто здійснювали вплив як на основні точки, так і на симптоматичні.

Після лікування у більшості хворих відзначалося клінічне поліпшення.

Воно виражалося в зменшенні або зникненні больового синдрому, напруги поперекових м’язів, сколіозу, болючості паравертебральних точок, симптомів натягу, зон гіпестезії, у збільшенні сили в згиначах і розгиначах ступні і пальців. Ахиловий рефлекс з’явився у 4 хворих, підвищився у 24 і цілком нормалізувався, будучи зниженим, у 4 хворих (див. табл. 1).

Таблиця 1 Динаміка неврологічних симптомів під впливом РТ Ознака До лікування Після лікування абс % абс. % Зниження ахілового рефлексу 65 51,6 34 27 Випадіння ахілового рефлексу 29 23 21 16,7 Симптом Ласега 76 60,3 41 32,5 Інші симптоми натяжіння 58 46 30 23,8 Гіпестезія в зоні іннервації корінця S1 69 54,8 34 27 Гіпестезія в зоні іннервації корінця L5 20 15,9 9 7,1 Гіпестезія в зоні іннервації корінців L5 — S1 37 29,4 18 14,3 Зниження м’язевої сили в н/кінцівках 52 41,3 14 11,1 Клінічне поліпшення було підтверджене позитивними змінами електронейроміографічних параметрів Н- і М-відповідей: зниження порога та збільшення амплітуди Н-рефлексу з одночасним збільшенням амплітуди М-відповіді, яке супроводжувалось збільшенням величини коефіцієнта співвідношення Нмакс/Ммакс (в %), що указує на покращання стану сегментарного рефлекторного апарату, а також ШПЗ по еферентних волокнах малогомілкового та великогомілкового нервів. У 15 хворих був отриманий Н-рефлекс.

Таким чином, у хворих з вертеброгенними поопереково-крижовими корінцевими синдромами, помірновираженим стійким больовим синдромом за допомогою стимуляційної ЕНМГ вивчена ефективність їх лікування методом поєднання ГРТ з ЛП. У хворих з даною патологією у виключній більшості

–  –  –

випадків отримано позитивний ефект за рахунок усунення або зменшення вираженості больового, м’язово-тонічного синдрому та відновлення рухових порушень.

• Симоненко Г., Шаповал В., Головчанський О., Фадєєв В.

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ

«ОСНОВИ ГОМЕОПАТІЇ» В НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Впровадження в медичну практику сучасних фармакологічних засобів у значній кількості випадків призводить до ускладнень — розвитку лікарської хвороби з багатьма її проявами, в першу чергу до алергічних реакцій: тяжкого ураження шкіри, внутрішніх органів, астматичного стану, анафілактичного шоку.

Профілактика лікарської хвороби — це, насамперед, використання таких методів лікування, які позбавлені цих ускладнень.

Одним з них є гомеопатичний метод, який використовує в своєму арсеналі препарати в основному мінерального, рослинного та тваринного походження у малих дозах.

Нові відкриття сучасної науки свідчать про біологічну активність таких доз, що є теоретичним обгрунтуванням гомеопатичного лікування.

Результативність та відсутність побічних дій при застосуванні гомеопатичного методу лікування, оригінальний цілісний підхід до лікування, а також наявність в аптеках достатнього обсягу гомеопатичних препаратів — все це сприяє значному зростанню зацікавленості сучасних лікарів.

Гомеопатія є дієвим засобом лікування, який підвищує функціональні можливості організму і ефективно використовується при дисфункції окремих систем і органів. Про це свідчить не тільки історія її застосування, а й сучасний досвід і нові наукові розробки. На теперішньому етапі розвитку гомеопатичного методу дуже важливим є формування правильних уявлень про його можливості, місце в клінічній медицині, а також шляхи інтеграції з іншими видами лікування та профілактики захворювань, медичної реабілітації.

Починаючи з 1994 року ведеться викладання елективного курсу з гомеопатії для студентів медичних вузів України з використанням відповідної програми «Основи сучасної гомеопатії». Кафедра неврології та реабіітаційної медицини є опорною з даної дисципліни. У зв’язку з набутим навчально-методичним досвідом та появою нових наукових даних вказана програма перероблена та розширена з урахуванням стандартів кредитно-модульної системи. Нова програма з основ гомеопатії має на меті об’єднати в одному методичному документі зусилля теоретичних та клінічних кафедр, направлені на підготовку лікаря загальної практики. Програма створена співробітниками кафедри неврології та реабілітаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: завідувачем кафедри, д.м.н., професором В.П.Лисенюком та асистентом Г.Г.Симоненком, обговорена і ухвалена на міжкафедральній нараді завідувачів однопрофільних кафедр ВМНЗ (протокол № 1 від 05.10.2006 р.). Програма розроблена таким чином, щоб дати можливість студентам старших курсів не тільки засвоїти основні теоретичні 164 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи аспекти гомеопатії, а й набути практичних навичок її використання в комплексному лікуванні на різних етапах патологічного процесу, а також реабілітації хворих.

Програма з основ гомеопатії (курс за вибором) для вищих медичних закладів освіти України ІІІ — ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України від 18.06.02 №221. Враховуючи, що термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, базова медична підготовка, кінцеві цілі з дисципліни — однакові, тому складена єдина програма з основ гомеопатії для зазначених спеціальностей.

Згідно з навчальним планом вивчення основ гомеопатії здійснюється на 4-му році навчання. Програма курсу за вибором містить основні розділи сучасної гомеопатії і розрахована на 30 аудиторних годин (практичні заняття) і 15 годин СРС (самостійна робота студентів).

Програма дисципліни структурована на 2 змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS — залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модуля в цілому.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів.

Практичні заняття з основ гомеопатії проводяться на клінічних базах терапевтичного профілю з демонстрацією хворих відповідно до тематики занять, клінічним аналізом стану хворого й призначенням гомеопатичних ліків в залежності від фази чи стадії патологічного процесу, індивідуальної реактивності.

Під час викладання курсу з основ гомеопатії допускається внесення змін до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей відповідних кафедр, але повинен бути виконаний в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями.

Засвоєння теми та змістовних модулів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв’язування ситуаційних задач.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по його завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Метою вивчення дисципліни є створення у студентів цілісного уявлення про основні теоретичні і методичні аспекти гомеопатії, а також набуття практичних навичок використання її в клінічних умовах.

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

1. Обгрунтувати визначення та принципи гомеопатії, історію розвитку гомеопатії та її сучасне наукове обгрунтування.

2. Визначати походження гомеопатичних ліків та способи їх виготовлення.

3. Аналізувати основні гомеопатичні препарати, що використовуються при лікуванні хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціямі (ГРВІ), деякими алергічними проявами та дитячими захворюваннями (для нормалі

–  –  –

розвитку, організація та загальні питання гомеопатії.

2. Наукове обгрунтування гомеопатії. Основні напрямки наукових досліджень в гомеопатії.

3. Гомеопатична фармакопея. Походження і виготовлення гомеопатичних ліків.

4. Методологія гомеопатичного обстеження. Г омеопатична семіотика. 2

5. Конституціональний і синдромальний підходи до вибору гомеопатичних препаратів. Гомеопатичні Materia medica та Repertorium. Критерії відбору 2 симптомів для пошуку ліків та потенції гомеопатичного препарату.

6. Сучасні напрямки біологічної медицини. Гомотоксикологія і антигомотоксичні препарати.

Змістовий модуль 2: «Спеціальна гомеопатія»

7. Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Комплексні гомеопатичні 2 препарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ.

8. Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ, реперторизація індивідуальних симптомів.

9. Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з алергічними станами. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого 2 лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту.

10. Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту, 2 реперторизація індивідуальних симптомів.

11. Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з синдромом вегетативної дистонії. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу.

12. Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу, 2 реперторизація індивідуальних симптомів.

13. Загальні принципи гомеопатичного лікування дітей. Найважливіші комплексні гомеопатичні препарати для використання в педіатричній 2 практиці.

14. Основні гомеопатичні монопрепарати для використання в педіатричній

–  –  –

зації вікових обмінних процесів, стимуляції імунітету, усунення функціональних розладів і лікування алергічних реакцій) та деякими психо-соматичними захворюваннями.

4. Володіти методикою гомеопатичного обстеження хворого (зібрати гомеопатичний анамнез, здійснити ретельне об’єктивне обстеження) і вміти призначити гомеопатичні засоби при деяких патологічних станах.

Конкретні цілі змістового модулю 1: «Загальна гомеопатія»

• Аналізувати визначення гомеопатії і гомеопрепаратів.

• Демонструвати знання про наукове обгрунтування гомеопатії.

• Оволодіти методикою і технікою виготовлення основних лікарських форм гомеопатичних препаратів.

• Виписувати рецепти гомеопрепаратів для дорослих, в педіатричній та геріатричній практиці.

• Використовувати основні правила гомеопатичної семіотики.

Конкретні цілі змістового модулю 2: «Спеціальна гомеопатія»

• Інтерпретувати та враховувати терапевтичні ефекти гомеопатичних засобів, що найчастіше застосовуються в медичній практиці.

• Демонструвати володіння основними комплексними препаратами, зареєстрованими в Україні, і принципами їх формування.

• Аналізувати клінічні прояви захворювання та формувати алгоритм застосування гомеопатії.

• Призначати гомеопатичні комплексні та монопрепарати в залежності від наявних функціональних розладів у хворих різного профілю.

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Таким чином, згідно введенню нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікованого рівня «спеціаліст» кваліфікація «лікар» у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації України, створено нову навчальну програму з дисципліни «Основи гомеопатії» за кредитно-модульною системою, яка сприяє об’єктивізації оцінювання отриманих студентами знань.

Резюме. Ознакомительный курс основ гомеопатии преподается в национальном медицинском университете им.А.А.Богомольца с 1994 года.

Кафедра неврологии и реабилитационной медицины является опорной по данной дисциплине. Согласно приказам МЗ Украины про введение нового учебного плана и организацию учебного процесса в высших учебных заведениях, в 2008 году центральным методическим кабинетом утверждена новая учебная программа дисциплины «Основы гомеопатии», отвечающая стандартам кредитно-модульной системы.

Summary. Acquaintative course on bases of homoeopathy have been teaching in national medical university from 1994. Chair of neurology and rehabilitative medicine is leading on this discipline. Central methodical cabinet confirmed new course educational program according credit-module system in 2008.

• Матеріали науково-практичної конференції Сулік Р.В., Чуприна Г.М.

ДІАГНОСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ПІДТИПУ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З ОКЛЮЗІЄЮ М1 І М2 СЕГМЕНТІВ СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇPages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ (Суми, 18-22 квітня 2011 року) ЧАСТИНА 2 Суми Сумський державний університет УДК [330.34+330.336] (063) Збірник вміщує тези доповідей науково-технічної конференції за результатами науково-дослідних робіт...»

«М.М. Мовчан1 УДК 630*2:504.73 к.с.-г.н. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Рецензент – член редколегії “Вісник ЖНАЕУ”, д.б.н. Крючкова Л.О. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД У статті узагальнено сучасні методи відновлення рослинного світу. Розглянуто проблеми відновлення лісових екосистем після суцільних рубок, на місцях згарищ та ін. Особлива увага приділена аналізу сучасних методів розмноження та відновлення видового різноманіття –...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 14-16 травня 2014 року Педагогічні науки      Чернівці Чернівецький національний університет Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...»

«Програма інформаційно-просвітницького забезпечення громадськості Тлумаччини на 2012 рік Мета Програми : Створення сприятливих умов для висвітлення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань району в засобах масової інформації, просвітницька робота серед населення краю, належне відзначення пам’ятних, ювілейних та знаменних дат, випуск презентаційної продукції про район.Основні завдання Програми: • інформування громадськості району через засоби...»

«УДК 82.091 ТРАДИЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КАРНАВАЛУ В ДРАМАТУРГІЇ ШЕКСПІРА Галина Пастушук Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000) Здійснено спробу розкрити потенціал дослідження Шекспіра з точки зору карнавальної традиції. На прикладі шести п’єс з різних періодів творчості Великого Барда, а саме: “Сон літньої ночі”, “Дванадцята ніч”, “Венеціанський купець”, “Король Лір”, “Зимова Казка”, “Буря”. На прикладі вибіркового аналізу цих п’єс...»

«Книга пророка Авакума Хто з Вас не любить смачно поїсти? • Приємно, коли на столі хороша їжа і можеш їсти досхочу!• Діти: o Чи взагалі буває так, § що мама свариться через те, що занадто багато їсте? § Зазвичай мами хочуть, • щоб їхні діти росли та були здоровими, а отже, їли достатньо.• Недавно мама Ані була в нас у гостях і годувала всю сім’ю, поки Ані не було вдома. o Вона вміє смачно готувати і – як яка бабуся – любить, коли багато їдять. o Коли вона клала їжу мені і дітям, я просив, § щоби...»

«Инновационные методики и технологии приобщения детей к чтению, развитие их творческого потенциала Innovative Methods and Technologies of Attracting Children to Reading and Developing Their Creative Potential Інноваційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу Н. С. Новицкая Областная библиотека для детей, Тернополь, Украина Nadezhda Novitskaya Regional Children’s Library, Ternopol, Ukraine Н. С. Новицька Обласна бібліотека для дітей, Тернопіль, Україна...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«Конструктивна географія і геоекологія Наукові записки. №2. 2013. neighborhoods of the city and bookmark the new park areas, non-residential building construction practices in place of greenery. These causes complications geo-ecological problems of development and interrelated need to introduce effective measures to solve them. Keywords: urboekosystem, Geoecological problem of pollution, spatial comfort, green areas, drinking water, recreational resources. Рецензент: проф. Петлін В.М. Надійшла...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»