WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 24 ] --

• Framingham Study публикуют о меньшем уровне МА среди пациентов черной расы в сравнении с белой.

Как уже было сказано выше, выделяют два основных направления первичной профилактики: популяционная стратегия и стратегия высокого риска.

Стратегия высокого риска предполагает выявление лиц с высоким риском развития определенной патологии. Выявление групп риска может осуществляться тремя путями: при проведении селективного скрининга; во время массовых профилактических осмотров населения или работников конкретных предприятий; путем оценки факторов риска при любом обращении человека в медицинское учреждение.

Стратегия высокого риска ясна и адекватно воспринимается как врачами, так и пациентами, однако не лишена недостатков. Во-первых, необходима специальная организация работы по выявлению лиц с высоким риском развития заболевания. Во-вторых, оценка значимости факторов риска не всегда осуществляется легко, в частности, нормальные значения многих из них (уровень АД, показатели липидов крови и др.) условны и не означают, что риск развития заболевания отсутствует у тех, у кого они ниже некоторого порогового показателя. В-третьих, возникают существенные психологические проблемы. В-четвертых, лицам группы риска чрезвычайно важна сбалансированность питания, оптимизация уровня физической активности, отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Однако соблюдение указанных норм здорового образа жизни затруднительно без создания для этого соответствующих социально-экономических условий, микросоциальной поддержки на уровне семьи и трудового коллектива, что возможно только при реализации популяционной стратегии профилактики на региональном или национальном уровне.

–  –  –

Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В., Парнікоза Т.П., Коркушко О.О.

МІСЦЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

В ЛІКУВАННІ ЦЕРЕБРОВСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, Київський медичний університет УАНМ Аналіз літературних джерел, проведений останнім часом, показав, що на теперішній час медикаментозна терапія є пріоритетною в ангіоневрології.

Враховуючи складність патогенетичних механізмів цереброваскулярної патології, необхідна нормалізація системного та мозкового кровообігу, корекція порушень обміну речовин мозкової тканини, а також стану гемореології та гемокоагуляції. Але в цей же час важливим залишається мінімізація медикаментозної та немедикаментозної терапії, що має не тільки медичне, але і соціально-економічне значення. Тому лікування цереброваскулярних захворювань все більше включає в себе методи рефлексотерапії, зокрема акупунктуру (АП) та лазеропунктуру (ЛП).

За літературними даними, а також за результатами деяких наших робіт, виявлено позитивний вплив методів рефлексотерапії на перебіг цереброваскулярної патології, та доцільність їх використання в комплексній терапії цієї патології. Особливо всебічно вивчений вплив АП на перебіг артеріальної гіпертензії (АГ), як одного із основних етіологічних чинників цереброваскулярних захворювань. Виявлено регулюючий вплив голкорефлексотерапії (ГРТ) на судинний тонус. Завдяки проведеним дослідженням, а також нашим спостереженням доведено, що АП сприяє нормалізації фібринолітичної активності крові, імунобіологічних показників, може мати стимулюючу, регулюючу та нормалізуючу дію на загальну та системну реактивність організму, підвищувати його захисні сили, активізуючи функцію системи макрофагів, мієлоїдної та гіпофізарно-наднирникової системи, сприяючи рівновазі та рухливості основних нервових процесів, усуненню вегетативних, вегетативно-вісцеральних, та вегетативно-судинних порушень.

Одною із фундаментальних основ ГРТ є підтримка гомеостазу, здатність регулювання гіпо- і гіперфункції. В цей же час АП швидко нормалізує психоемоційну сферу, створюючи більші можливості для реабілітації без побічної дії. За нашими даними АП впливає на перекисне окислення і цим самим веде до підсилення ефекту стабілізації клітинних мембран. При вивченні церебральної гемодинаміки під впливом АП з допомогою РЕГ та УЗДГ у хворих з цереброваскулярною недостатністю спостерігаються достовірні зміни, що проявляються у вигляді зменшення судинного опору, покращення венозного відтоку та покращення мозкового кровотоку.

Останнім часом з’явилось багато праць присвячених вивченню дії ГРТ на вегетативну регуляцію серцево-судинної системи. Зокрема, наші дослідження показали істотне збільшення адаптаційних можливостей та резервів системи кровообігу, значне зниження компоненти VLF, тобто зменшення симпатичної активності, збільшення компоненти LF, що свідчить про підсилення барорефлекторних впливів, збільшення компоненти HF, тобто підвищення вагусних впливів на варіабельність ритму серця (ВРС) під впливом ГРТ.

На нашій кафедрі було проведене дослідження, яке полягало у визначенні ефективності впливу на різні ТА, які використовують при АГ, шляхом 122 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи вимірювання артеріального тиску (АТ) й частоти серцевих скорочень (ЧСС) у спокої до проведення ГРТ та через кожні 5 хвилин впливу і по закінченні сеансу.

Виявилося, що ГРТ впливає на АТ і ЧСС у хворих з АГ по-різному:

від значної дії до відсутності ефекту. Розташувавши середнє зниження АТ і ЧСС в порядку зниження, ми визначили, що максимальний гіпотензивний і ефект зменшення ЧСС притаманний впливу на ТА Е(ІІІ)9. Вколювання ТА GI(практично не впливає на АТ і ЧСС, а вплив на точки VВ(ХІ)20, V(VII)10 не впливає суттєво на ЧСС при значному гіпотензивному ефекті. Вплив на ТА:

Е(ІІІ)9, Е(ІII)36, ТR(Х)5, МС(ІХ)6, GІ(II)11 достовірно знижує ЧСС і справляє гіпотензивний ефект.

Викликає безсумнівний інтерес аналіз зміни хвильової структури серцевого ритму протягом сеансу голковколювання. Розглянемо це на прикладі точки Е(ІІІ)9. Протягом перших п’яти хвилин впливу тонус симпатичної ланки вегетативної нервової системи, при вихідній симпатикотонії ще більше збільшується. Однак до десятої хвилини дослідження показники відновлюються до вихідних, а до двадцятої хвилини досягається стан ейтонії. Показники АТ і ЧСС змінюються також поетапно. Усе це підтверджує постулати ТКМ та ГРТ про залежність ефекту від часу і методу впливу.

На сьогоднішній день вдосталь робіт, присвячених вивченню впливу лазеротерапії на цереброваскулярну патологію. В основі механізму дії лазерного випромінювання на організм лежать фотохімічні зміни біомолекул, що впливають частково на біофізичні властивості тканин і біохімічні процеси, які відбуваються в них. Тобто, низькоінтенсивне лазерне випромінювання (НІЛВ) діє на рівні клітинних мембран, впливає на перебіг окисно-відновних процесів. Під впливом ЛП в організмі виникають нервово-рефлекторні та нейрогуморальні реакції, активується симпато-адреналова система та імунна, збільшується концентрація адаптивних гормонів. Лазерне випромінювання покращує тонус і еластичність судин артеріального русла, збільшує рівень кровонаповнення мозкових і периферичних судин, сприяє регресу різноманітних вегетативно-судинних дисфункцій, покращує швидкість проведення моторного імпульсу по периферичних нервах. НІЛВ дає судиннорозширюючий, стимулюючий, обезболюючий, протизапальний ефект, покращує обмін речовин, покращує біоенергетичні можливості на молекулярному рівні, на основі чого оптимізується регуляторні процеси.

Слід відмітити позитивний вплив лазеротерапії на мікроциркуляцію. Порушення мікроциркуляції, як важлива патогенетична ланка, включається в цілий ряд типових патологічних станів, зокрема при цереброваскулярній патології. Показано, що під впливом НІЛВ виникає безпосередня активація гемомікроциркуляції за рахунок збільшення локального тканинного кровотоку, і більш пролонгований процес, зв’язаний із новоутворенням капілярів. Під впливом інфрачервоного лазерного випромінювання нормалізується тонус мікросудин, покращується капілярний кровотік, зменшуються застійні явища в посткапілярній ланці, значно знижується внутрішньосудинна агрегація, збільшується діаметр мікросудин, наростає щільність функціонуючих капілярів. Ці дані отримані нами за допомогою таких методик, як телевізійна біомікроскопія капілярів нігтьового ложа, лазер-доплерівська флоуметрія та телевізійна біомікроскопія судин бульбарної кон’юктиви.

Дослідження впливу лазеротерапії на перебіг АГ досить багаточисленні і глибоко висвітлюють динаміку показників центрального кровотоку при даній


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Матеріали науково-практичної конференції

патології. Зокрема, ЛП позитивно впливає на гемодинаміку через зниження судинного тонусу, а також шляхом нормалізації міокардіальної функції серця, знижує в крові рівень альдостерону, незалежно від типу гемодинаміки.

Також появились дані, які показують, що застосування НІЛВ в режимі постійно мінливої частоти (від 10 Гц до 1500 Гц) у хворих з АГ, незалежно від вихідного типу гемоциркуляції, викликає більше виражений гіпотензивний ефект у порівнянні з фіксованими частотними параметрами (1500 Гц), при застосуванні яких гіпотензивний ефект відзначається лише при вихідному гіперкінетичному типі. В основі гіпотензивного ефекту лазеротерапії в режимі постійно мінливої частоти лежить більше виражене зниження активності пресорних гуморальних систем регуляції у вигляді зменшення рівня кортизолу, ренін-ангіотензину й альдостерону в плазмі крові в порівнянні з лазерним випромінюванням у режимі фіксованої частоти. Проведене дослідження показало виражену корекцію вегетативної дисфункції та психо-емоційних порушень, відновлення до значень фізіологічної норми показників кардіоінтервалографії й медико-психологічного тестування.

Враховуючи нормалізацію показників ССС, ці зміни можна розцінювати як підвищення функціонального резерву ССС і здатності систем регуляції адаптуватись до навантажень.

За нашими даними у хворих з дисциркуляторню енцефалопатією під впливом комплексного лікування відмічено виражений регулюючий вплив на церебральну гемодинаміку як в артеріальній ланці (зменшення ангіоспазму), так і в венозній, а також спостерігалось зменшення ступеню міжпівкульової асиметрії мозкового кровотоку. При чому, у пацієнтів, що отримували поряд з традиційним лікуванням тільки ЛП нормалізуються показники, що характеризують тонус судин переважно в судинах інтракраніального відділу каротидного і вертебро-базилярного басейну. А при поєднанні вище згаданої терапії з ГРТ, ще й нормалізуються показники, що характеризують стан кровотоку в крупних екстракраніальних судинах.

В літературі ми можемо побачити небагато даних щодо впливу методів рефлексотерапії на біоелектричну активність ГМ. Аналіз проведеного нами лікування вище згаданих пацієнтів показав позитивні результати динамічного дослідження функціональної активності ГМ. Комплексна терапія мала регулюючий вплив на функціональні структури ГМ, що генерують -ритм і мала деякий активуючий вплив на рівень біоелектричної активності кори ГМ в лівій півкулі.

При аналізі ВРС показник симпатовагальної рівноваги також зменшився, що пов’язано із зменшенням спектру низькочастотних коливань, які характеризують симпатичну активність та підвищенням високочастотного спектру.

Для пацієнтів, що отримували тільки медикаментозну терапію було характерне зниження тільки низькочастотного спектру (LF), а на фоні застосування методів рефлексотерапії — спостерігалось підвищення високочастотного компоненту (HF), тобто нормалізація балансу вегетативної нервової системи.

Звичайно, успіх передових методів лікування безумовно залежить від виваженого проекту клінічних досліджень, які можуть висвітлити не лише нові патофізіологічні грані, але й чітко визначити фундаментальні принципи дії тих чи інших методів терапії на людський організм. На сьогоднішній день не вистачає науково обґрунтованих рекомендацій щодо вибору режиму впливу в області популярних терапевтичних методик, зокрема лазеротерапії — пріоритетного вибору лікування, оскільки характеризується мінімальним потенРефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи ційним ризиком та впливає на імунозапальні процеси, які відіграють велику роль у розвитку цереброваскулярної патології.

Нами запроваджена методика лазеротерапії, згідно якої частоти опромінення ґрунтуються на двох основних діапазонах коливальних процесів головного мозку та серця — високо та низькочастотних, що характерно для здорових осіб (у бадьорому стані) середнього та молодого віку.

Так, -ритм ГМ і HF спектр ритму серця знаходяться відповідно у діапазонах відносно високих частот — 14-40 Гц та 15-40 Гц 10-2, що дає основи визначити проміжну частоту опромінення 30 Гц для ЛП. У свою чергу -ритм і LF спектр знаходяться відповідно у діапазонах відносно низьких частот — 4-15 Гц та 8-13 Гц 10-2, а тому можна визначити проміжну частоту опромінення у 10 Гц. Зважаючи на існування також дуже низьких коливальних процесів (наприклад VLF спектр ритму серця у межах 0,3-4 Гц 10-2), ми також обрали додатковий третій діапазон, який для опромінення лазером становив 1 Гц.

Таким чином, впроваджена методика імпульсно-безперервного режиму лазеротерапії, при якій використовувалися основні частоти опромінення — 1, 10 та 30 Гц, а зони застосування виходять із місць розташування морфофункціональних структур вегетативної нервової системи та домінуючих областей основних ритмів головного мозку.

Показано, що після застосовування даної методики лазеротерапії у пацієнтів кращим чином (у 2,6 рази відносно хворих, які не отримували НІЛВ) відновлюється приріст LF/HF (різниця значень у горизонтальному положенні та вертикальному). Гемодинамічний аналіз активної ортостатичної проби також дозволив стверджувати, що використання лазеротерапії викликає більш виражені позитивні зміни, зокрема з боку таких показників, як ЧСС, систолічного АТ (у 1,8 разів), диастолічного АТ (у 2,2 рази) (р0,001).Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«Управління культури Черкаської облдержадміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка Що? Де? (Коло читання бібліотекаря) Черкаси – 2009 Інформаційний бюлетень „Що? Де?” вміщує актуальні публікації на допомогу професійному самовдосконаленню працівників бібліотек. Бібліотека. Інформація. Суспільство Ашаренкова, Н.Г. Мережа публічних бібліотек України: проблеми оптимізації / Н.Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформація. – 2009. – №1. – С. 26-37....»

«УКРАЇНА Тютюнниківська сільська рада Чуднівського району Житомирської області РІШЕННЯ 22 -ї сесії шостого скликання від 27 лютого 2013 року № Про Програму економічного та соціального розвитку сіл на 2013 рік. Розглянувши подану виконавчим комітетом Програму економічного та соціального розвитку сіл на 2013 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій, сільська рада В И Р І Ш ИЛ А : 1.Затвердити Програму економічного та...»

«3. Вайзер С.Р. Это помогает обучению / С.Р. Вайзер // Физическая культура в школе.– 1975. №7. – С. 27-28.4. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навчальний посібник / Вільчковський Е.С., Курок О.І. / В.К. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.5. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. – М., 1999. – 348 с. 6. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДІ ФАХІВЦІ – МАЙБУТНЄ НАУКИ Випуск Харків 2011 УДК 81’243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 Друкується за рішенням вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (протокол № 7 від 14 квітня 2011 р.) Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 2. –...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Головне управління статистики у Львівській області Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. І. Зимовіної Відповідальна за випуск О. А. Голод Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський У збірнику наведено показники–індикатори, що характеризують рівень життя населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної...»

«УДК 37(092):329.78(477) Остапйовська Ірина Ігорівна к. пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ Анотація. У статті досліджено сучасний стан впливу дитячих та молодіжних громадських організацій на виховання дітей та молоді, їх внесок у формування нового покоління громадян, які здатні...»

«РОЗКЛАД ЗАХОДІВ ОМКФ-2014 11.07 (п'ятниця) Подія Примітка Учасники Місце Фільм-відкриття Кінотеатр Родина, 11:00 Прес-показ фільму-відкриття ЛЮДСЬКИЙ Синій зал КАПІТАЛ режисер Паоло Вірді, Італія, (вул.Мечнікова, 104) Франція, 2013, 110 хв. Президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, Модератор Юлія Сінькевич Кінотеатр Родина, 13:30 Прес-конференція відкриття виконавчий продюсер Юлія Синій зал Сінькевич,програмний директор Алік (вул.Мечнікова, 104) Шпилюк, голова правління «Таскомбанк» Володимир Дубей,...»

«УДК 37.036.5 Кардашов В.М. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ Постановка проблеми. Проблема розвитку в школярів цілісних художніх уявлень, які пов’язані з оточуючим культурним середовищем є складною і багатогранною. Протягом останніх десятиріч актуалізувалася проблема пошуку об’єднавчих основ взаємодії різних видів мистецтва, зокрема розкривається фундаментальна роль у цих процесах педагогічної науки і освіти а цілому. У передмові до посібника О.Вишневського “Теоретичні...»

«Олімпійський і професійний спорт УДК 796.03 Ніна Долбишева Характеристика зовнішнього дихання спортсменів, які займаються силовими видами спорту Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (м. Дніпропетровськ) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес дихання являє собою один з основних процесів, котрий забезпечує нормальну життєдіяльність організму в стані спокою, дає енергію для забезпечення фізичної та розумової працездатності. За...»

«УДК [378.016:811.111]-057.87 ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИСТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Наталія ЯЦИШИН (Луцьк, Україна) У статті розглянуто особливості і значення фахової підготовки студентів-юристів у процесі вивчення іноземної мови. Наведено можливі варіанти профільно-орієнтованого навчання та його основних принципів, ефективність яких перевірена практикою. Ключові слова: навчально-виховний процес, особистість фахівця, іноземна мова,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»