WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 12 ] --

Принципово важливим є застосування найменших, але, разом з цим, найефективніших доз препаратів. Саме фармакопунктура, як один із різновидів РТ, наближається до вирішення цих питань: досягнення високих терапевтичних результатів відбувається за поєднаного використання пріоритетів РТ та фармакотерапії.

Питання терапії неврологічних наслідків гострих порушень мозкового кровообігу, як однієї з найпоширеніших причин інвалідності та смертності населення, є надзвичайно актуальним. Те саме стосується й хронічних форм цереброваскулярної патології. Багато років з визнаною ефективністю використовується церебролізин – поліпептидний препарат, який має ноотропну, антиоксидантну дію. Пошук оптимального дозування препарату не припиняється. Одним із перспективних способів комплексного лікування є застосування фармакопунктури в точки, що рефлекторно пов‘язані з вегетативними регуляторними центрами мозкового кровопостачання. Так, доцільним може бути застосування точок акупунктури, які топічно формують так звані трикутники V11 (2), T14, Т14, Т15, VB20 (2) тощо, де в кожну акупунктурну точку вводиться по 0,2 – 0,6 мл церебролізину (сумарна разова доза – 1-3 мл).

• Коваленко О.Є., Червоненко О.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ

ПРИ ВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕННЯХ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ

ЗМІН ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Цереброваскулярні захворювання є важливою медико–соціальною проблемою сучасної неврології в зв’язку зі значною поширеністю, високими показниками втрати працездатності і первинної інвалідізації, зниженням якості життя, та посідають друге місце серед причин смертності населення (Міщенко Т.С., 2002-2009рр., Гусєв Є.І., Скворцова В.І., 2006р.). За останні 10 років кількість пацієнтів з цереброваскулярною патологією (ЦВП) в Україні зросла в 1,8 рази (Колосова Т.В., Головченко Ю.І., 2007р.).

Цереброваскулярні порушення у хворих молодого і середнього віку у вигляді хронічної вертебрально-базилярної ішемії мозку, як регіонального варіанту загальної цереброваскулярної недостатності, частіше зумовлені дегенеративними змінами шийного відділу хребта в зв‘язку з високою залежністю вертебрально-базилярного кровотоку від стану шийного відділу хребта, у той час, коли у більш старшому віці першочерговими чинниками є атеросклероз та артеріальна гіпертензія. Патологія викликає значний інтерес у зв’язку з її високою поширеністю, складністю патогенезу, досить частими діагностичними утрудненнями та резистентністю пацієнтів до лікування із-за низької специфічності ранніх клінічних проявів (Верещагін М.В., 1980, 2005; Камчатнов В.Н., 2003, 2005; Сітель А.Б. та співав, 2005; Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., 2007 та ін).

60 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Судини вертебрально-базилярного басейну мають специфічні анатомофізіологічні особливості, які зумовлюють те, що дегенеративні зміни шийного відділу хребта можуть призводити до рефлекторного спазму або екстравазальної компресії хребтових артерій з розвитком хронічної гіпоксії мозку та зниженням адаптаційних можливостей мозкового кровообігу. З іншого боку, порушення кровообігу в судинах ВББ, зокрема тих, що забезпечують верхньошийний відділ, сприяють розвитку дегенеративних змін в цій ділянці хребта (Верещагін М.В., 1980, 2005; Сітель А.Б. та співав, 2005; Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., 2007).

Тому в терапевтичній тактиці при означеній патології доцільною, на наш погляд, є оптимізація функціонування мікроциркуляторного русла, яке страждає найраніше у зв‘язку з віддаленістю від магістральних судин, що буде на користь як безпосередньо мозковій тканині, так і перихребтовим тканинам.

Отже, застосування препарату «Мемоплант форте» буде патогенетично обґрунтованим при васкулярних ускладненнях дегенеративних змін шийного відділу хребта.

Також перспективним методом комплексного лікування судинних порушень, пов’язаних з патологією шийного відділу хребта, є точковий масаж рефлексогенних зон, який сприятиме розриву так званих «хибних кіл» в патогенезі даного захворювання.

Отже, комплексний підхід із застосуванням рефлекторних методів впливу та препаратів, що покращують мікроциркуляцію, на наш погляд, дозволить досягти успіху в лікуванні вертеброгенної вертебрально- базилярної ішемії мозку.

• Ковальчук В.В., Середа В.Г., Довгий І.Л., Панікарський В.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ ТА МАНУАЛЬНОЇ

ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ

ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика Лікування хворих остеохондрозом шийного відділу хребта (ОШВХ) залишається однією з актуальних проблем клінічної неврології. Це обумовлено тим, що частота неврологічних проявів при цій локалізації остеохондрозу досягає 20—60%. При цьому найбільш часто звертаються по медичну допомогу особи у віці від 25 до 60 років, тобто в період найбільш активної трудової діяльності. Рефлекторні (м’язово-тонічні, нейродистрофічні та нейроваскулярні) синдроми при ОШХВ зустрічаються частіше, ніж корінцеві.

Однією зі складових клінічних проявів рефлекторних синдромів при ОШВХ є біль, в основі якого лежать механізми порушення мікроциркуляторних, метаболічних процесів тканин шийно-плечового рівня, голови, а також подрзнення рецепторів синувертебрального нерва, що викликає аферентну імпульсацію в ноцицептивних структурах.

Матеріали науково-практичної конференції

У лікуванні рефлекторних больових синдромів ОШВХ застосовують широкий спектр медикаментозних засобів та фізичних факторів, а також їхні різні комбінації, проте застосовувана терапія в хворих цієї групи недостатньо ефективна. Тому розробка нових підходів по підвищенню ефективності лікування хворих з неврологічними проявами ОШВХ є оправданною.

Метою нашого дослідження було оцінити вплив комплексного лікування з використанням методів рефлексотерапії в поєднанні з мануальною терапією (МТ) при лікуванні хворих з неврологічними проявами ОШВХ, підвищення ефективності лікування хворих із зазначеною патологією.

Обстежено 45 хворих, з них 15 чоловіків і 30 жінок у віці від 30 до 65 років з рефлекторним синдромом ОШВХ — цервікобрахіалгією.

В динаміці контролювали клініко-неврологічний статус хворих, включаючи оцінку стану вегетативно-судинних проявів в області плечового поясу і верхньої кінцівки, вираженості больового синдрому з оцінкою його хворими по візуальній аналоговій шкалі (ВАШ), за допомогою русифікованої версії Мак-Гіловського опитувальника (МРQ) проводили нейропсихологічну оцінку болю.

Для відображення вираженості та динаміки патологічних вогнищ у вертебральних та екстравертебральних структурах визначали пальпаторну болючість в балах:

0 балів — відсутність болючості;

1 бал — помірна болючість без рухових реакцій, про неї судять лише за словесним поясненням хворого;

2 бали — виражена болючість, що супроводжується мімічною реакцією;

3 бали — різко виражене відчуття болю, що супроводжується мимовольною загальною руховою реакцією хворого.

Кількісну оцінку клінічної ознаки болю визначали як показник сумарної вертебральної та екстравертебральної болючості — суму балів для всіх алгічних зон.

Також проводили оцінку стану регіонального кровообігу в динаміці, змін шийного відділу хребта за даними рентгенографії, за показниками комп’ютерної томографії (КТ) і магнітно-резонансної томографії (МРТ).

З метою об’єктивізації результатів лікування та оцінки стану периферичної гемодинамикинами була використана реовазографія (РВГ). Застосовано подовжній метод реєстрації вазограмм на ураженій і неураженій стороні. Проведено візуальний аналіз реографічних кривих, а також розрахунок основних кількісних показників реографічного індексу, тривалість висхідної частини реографічної хвилі, відношення тривалості висхідної частини хвилі до тривалості усієї хвилі до T, дикротичний індекс — відношення амплітуди реографічної хвилі на рівні інцизури до максимальної амплітуди, діастолічний індекс — відношення амплітуди на рівні дикротичного зубця до максимальної амплітуди реографічної хвилі, час запізнювання реографічної хвилі Q-(модуль пружності), коефіцієнт асиметрії.

Статистичну обробку матеріалів проводили з використанням критерію Ст’юдента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Серед хворих з явищами цервікобрахіалгії домінували скарги на біль у шиї й у руці, відчуття оніміння в руці, поколювання, «повзання мурашок», обмеження активних рухів у шийному відділі хребта і плечовому поясі (у плечовому суглобі й у руці), зниження сили в руці і відчуття похолодання пальців рук.

62 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи При огляді хворих з цервікобрахіалгією виникав біль при пальпації шийного відділу хребта, що підсилювався при повороті голови у бік ураженої кінцівки. Пальпаторне обстеження проводилось по остистих та суглобних відростках кісткових виступах, зв’язках, м’язах і сухожилках плечового поясу та верхніх кінцівок.

У хворих з переважанням в клінічній картині нейродистрофічних синдромів більше проявлялись екстравертебральні порушення з явищами та симптомами вегетативно-судинних дисфункцій, що були більш вираженими у дистальних відділах кінцівок. При цервікобрахіалгії частіше дегенеративнодистрофічні зміни спостерігались в нижньо-шийному відділу хребта.

Зміни реографічних показників у хворих з переважними порушеннями рефлекторної регуляції тонусу судин верхніх кінцівок істотно не розрізнялися і мали однакову спрямованість. На стороні ураження виявлені патологічні зміни усіх вивчених показників реовазограми, особливо зміни реографічного індексу, a, співвідношення a/Т, коефіцієнта асиметрії, а також дикротичного і діастоличного індексів, модуля пружності. Це свідчило про збільшення тонусу артеріальних судин верхніх кінцівок у хворих з цервікобрахіалгією, деякій зміні тонусу вен. Реперфузіонні зміни на ураженій стороні були в більшості спостережень помірно виражені (р 0,05).

У лікуванні пацієнтів використовували інфрачервону лазеропунктуру (ЛП), що включала в себе курс з 12—14 сеансів ЛП апаратом «Біомед-001» (довжина хвилі ІЧЛВ 0,89 мкм., режим імпульсно-безперервний, середня потужність випромінювання — до 20 мВт; час впливу на корпоральні точки — 2—3 хв.; на аурикулярні — 60 сек.; загальна кількість точок впливу за один сеанс 12—14.;

загальна тривалість процедури за один сеанс до 25 хв.). Для індивідуального підбору точок акупунктури (ТА), оцінки функціонального стану меридіанів хворі були обстежені методом акупунктурної діагностики по Накатані.

МТ у хворих розпочинали після проведення мануального тестування.

Проводили прийоми направлені на розслаблення м’язів. Для цього застосовували методику постізометричної релаксації м’язів (ПІРМ). Методику ПІРМ також застосовували для усунення м’язево-тонічних та нейродистрофічних змін в м’язах верхніх кінцівок. Для зіставлення суміжних хребців та нормалізації рухомості в міжхребцевих суглобах (усунення функціонального блокування) проводили мобілізацію і при необхідності — маніпуляцію. Курс МТ складав до 10 сеансів.

Після курсу лікування відзначалася повна клінічна ремісія, що відповідало критерієві «значне поліпшення» у 82% хворих. У 56% випадків досягнуто купування спонтанного болю і болю при пальпації. У 46% випадків за даними оцінки болю хворими по ВАШ інтенсивність болю знизилася з 4,8±0,37 см до 2,05±0,18 см (р0,05). За даними показників Мак-Гилівського опитувальника достовірно знижувалися загальна сума дескрипторів та загальна сума рангів, індекс болю у сенсорній, афективній та евалюативній шкалах у хворих (р 0,05).

Після проведеного лікування у хворих, поряд з покращенням клінікофункціональних показників, спостерігалось зниження величини сумарної вертебральної болючості (з 16,7±1,7 до 4,3±0,7 балів (р 0,05)) та піддалися регресу ділянки екстравертебральних змін (сумарна екстравертебральна болючість знизилась з 25,0±2,6 до7,4±1,3 бали (р 0,05)).

Матеріали науково-практичної конференції

У хворих з гострими болями, у яких тривалість захворювання варіювала від 1 року до 3 років, суб’єктивна оцінка болю відповідала болю при пальпації. У хворих із хронічним, часто рецидивуючим больовим синдромом із тривалістю захворювання більше 3 років суб’єктивна оцінка болю була вищою, ніж при оцінці болю при пальпації. Це імовірно, відбувалося через виникнення стереотипу болю не тільки за рахунок міофасциальних та м’язово-тонічних синдромів, але і за рахунок центральних підкіркових структур головного мозку, на що варто звертати увагу.

Значне поліпшення стану хворих проявилося в зменшенні болю, зміні його характеру в 94%, збільшенні обсягу руху в шийному відділі хребта і плечовому суглобі в 78%, відновленні чутливості в 57%, зменшенні нічного болю до його зникнення в 87%, збільшенні сили згиначів плеча в 88% випадків.

Відзначено достовірне поліпшення периферичного кровообігу за даними РВГ. У хворих з цервікобрахіалгією після лікування відзначена нормалізація показників, насамперед реографичного індексу, коефіцієнта асиметрії, завдяки чому вони в цілому досягали нормальних показників (р 0,05). Інші показники, такі як час, співвідношення /Т, модуль пружності, а також дикротичний індекс також змінилися убік їхньої нормалізації (р 0,01). Реперфузійні зміни практично зникли. Це дає нам підставу вважати результати комплексного лікування, за даними реовазографії, оптимальними.

Таким чином, ми виявили знеболюючю, спазмолітичну, трофічну дію за рахунок вираженої компенсації регионарного кровообігу при застосуванні інфрачервоної лазеропунктури в поєднанні з МТ у хворих з неврологічними проявами ОШВХ, що дозволяє рекомендувати цей метод для використання в лікувально-профілактичних установах.

• Кононов В.И.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ

АППАРАТНОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

Мезотерапия — универсальный метод, основанный на введении в мезодерму (следующий после эпидермиса слой кожи) различных препаратов и лекарственных «коктейлей» путем инъекций.

Термин «мезотерапия» был предложен в 1958г. французским врачом Мишелем Пистором.

Он же формулировал и основные принципы мезотерапии «мало, редко, в нужное место».

В настоящее время мезотерапия широко применяется в различных областях медицины: неврологии, ревматологии, ортопедии, стоматологии, спортивной и реабилитационной медицине, эстетической медицине.

Целью лечения является получение клинического эффекта за счет фармакологического действия препарата, в минимальной (пороговой) дозе, рефлекторного ответа на действие иглы в области рефлексогенных зон кожи, активации нейро-гуморальных реакций, активизации местных и общих адаптационных механизмов организма.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

««Теоретичні засади індивідуалізації фізичної підготовки при заняттях фізичною культурою та спортом» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО Матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми фізичної підготовки різних груп населення» 28 квітня 2011 року Одеса 20 УДК. 613.7 + 371.394 ББК. 74.267 + 88.5 Р. 69 Друкується...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ навчальна програма дисципліни “трудове право і право соціального забезпечення” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права І. В. Новосельською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 16 від 09.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом новосельська і. в. Навчальна програма дисципліни “Трудове право і...»

«Зміст Зміст Україна – поступ Кононенко П. П. Українська національна ідея. Проблема методології.7 Українознавство: теорія, методологія, практика Мостяєв О. І. Концепт «геополітична реальність» та його застосування в українознавстві..24 Україна – освіта Трофим’як Б. Є. Національна освіта й виховання незалежної України в небезпеці..33 Павлова Г. В. Якість освіти в контексті сучасності.38 Істоміна Н. М. Моделювання системи педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів у...»

«Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Після завершення командних змагань на смузі перешкод підводяться підсумки, визначаються переможці й призери. Паралельно цим змаганням підводяться підсумки з проведення краєзнавчої вікторини. Після цього підводяться загальні підсумки щодо проведення в школі дня туризму й здійснюються нагородження переможців та призерів з кожного виду програми. За результатами проведення дня туризму визначаються кращі учні для участі в районних та...»

«УДК 342.951:351.85] (477) І. Г. ІГНАТЧЕНКО, канд. мист. наук, канд. юрид. наук, асистент кафедри адміністративного права, Національний університет «Юридична академія України і мені Ярослава Мудрого», м. Харків ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СВІТОВІ СТАНДАРТИ Стаття присвячена визначенню теоретичних засад формулювання культурної політики на стадіях її ініціювання та реалізації в Україні з використанням світового культурно-політичного досвіду....»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Рекомендаційний список літератури для дітей молодшого шкільного віку ХАРКІВ 2011 Народні казки Английские народные сказки : проза / пер. с англ. – М.: Современный писатель, 1993. – 192 с. Цікаві та веселі англійські казки не залишать вас байдужим та багато чому навчать.Відчиняє двері казка : казки / худ. В.Г. Ворслова. Х.: Септіма, 2008. 64 с. : ілюстр. – (Читаємо разом). – Зміст:...»

«УДК 378.011.3–051:796 Г.В. Олефір, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Олефір Г.В. Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури У статті теоретично обґрунтовані проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Автор аналізує процес становлення й розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури, проблеми й напрями...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація УДК 796.035+615.82 Олександр Валькевич, Олександр Бичук Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. Як засвідчує аналіз літературних джерел [2; 4; 6], однією з основних умов, що забезпечує здоров’я, є раціональна рухова активність. Рухові дії – могутні...»

«Сторiнка Законодавство України сайту Верховної Ради ( 07.02.2013) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80/conv ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР,...»

«Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Бібліотека Менеджмент і маркетинг музейної діяльності Рекомендаційний бібліографічний список літератури Луцьк – 2012 1. Бєлофастова Т. Ю. Музей у системі сучасних комунікацій [Електронний ресурс] / Т. Ю. Бєлофастова // Вісн. держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. – 2009.– № 4. – Режим доступу : //tp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_4/8.pdf. – 22.06.12. – Назва з екрану.2. Бойко О. Сучасні маркетингові комунікативні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»