WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЛЕКЦІЯ № 12-13 ТЕМА: МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Характеристика поняття „методика”. Загальні правила розвитку фізичних якостей. 2. Загальна ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЛЕКЦІЯ № 12-13

ТЕМА: МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ

ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПЛАН

1. Характеристика поняття „методика”. Загальні правила розвитку фізичних якостей.

2. Загальна характеристика фізичних якостей. Сприятливі періоди розвитку основних

фізичних якостей.

3. Особливості методики розвитку основних фізичних якостей у молодших школярів.

4..Особливості методики розвитку основних фізичних якостей в учнів середнього і старшого шкільного віку.

5. Контроль за станом розвитку фізичних якостей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч.

посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Універсальна книга, 2004. – 428 с. – ISBN 966-680-142-6.

2. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз.

виховання і спорту] / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с. – ISBN 966-7133-97-4.

3. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С.

Вільчковський. – Л. : ВНТЛ, 1998. – 336 с.

4. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку :

посіб. для дошкільн. відділення пед. ін-тів та учнів дошкільн. відділень пед. училищ / Т. І.

Дмитренко. – К. : Вища школа, 1979. – 242 с.

5. Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В.

Кенеман, Д. В. Хухлаєва. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания : учебн. для ин-тов физ. культуры / под. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – Т. 2. – 256 с.

7. Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Л. ; Краків ; Париж :

Просвіта, 1993. – 127 с.

1. Характеристика поняття „методика”. Загальні правила розвитку фізичних якостей.

Стосовно розвитку рухових якостей, поняття „методика” означає раціональне застосування відповідних фізичних вправ і адекватних методів їх виконання, з метою ефективного вирішення конкретної педагогічної задачі в окремому занятті і системі суміжних занять.

Методика розвитку відповідної рухової якості повинна передбачати точні вказівки щодо виконання у певній послідовності системи основних операцій, які сприяють позитивному вирішенню поставленої задачі.

В основу методики розвитку рухових якостей покладено можливість та здатність організму до накопичувальної адаптації, в процесі якої під впливом дій, що регулярно повторюються, відбувається точне пристосування до характеру та сили дій, підвищуються функціональні можливості організму у цьому конкретному напрямі.

Схема побудови алгоритму методики розвитку рухових якостей:

1. постановка педагогічної задачі (яку якість розвивати) і видів потреб (оздоровчі, спортивні);

2. вибір відповідних вправ;

3. добір адекватних методів вправи;

4. визначення місця вправ в окремому занятті;

5. визначення тривалості періоду та необхідної кількості тренувальних занять;

6. визначення загальної величини тренувальних навантажень та їх динаміки у відповідності з закономірностями адаптації до тренувальних навантажень.

2. Загальна характеристика фізичних якостей. Сприятливі періоди розвитку основних фізичних якостей.

Фізичні якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову дію.

Для подолання великого зовнішнього опору потрібна, перш за все, відповідна м’язова сила; ля подолання короткої відстані за можливо менший відрізок часу – швидкість; для тривалого й ефективного виконання будь-якої фізичної роботи – витривалість і т.д. особливо великого значення фізичні якості набувають у змагальній діяльності.

Численні дані спортивно-педагогічних і медико-біологічних наук дозволяють розробляти методики розвитку фізичних якостей з урахуванням статевих і вікових особливостей людей. Знання психологічних, фізіологічних і біомеханічних передумов диференційованого і комплексного прояву фізичних якостей – важлива складова частина професійної підготовки фахівця з фізичної культури.

Між фізичними якостями існує тісний взаємозв’язок, який у спортивній літературі прийнято називати „переносом”.

Розрізняють три види перенесення (рис. 1).

Перенос фізичних якостей

Позитивний Негативний

З однієї З однієї З однієї групи фізичної рухової м’язів вправи якості на іншу на іншу на іншу Рис. 1. Схема переносу фізичних якостей Перший полягає у позитивній або негативній взаємодії окремих фізичних якостей між собою.

Так, на початкових етапах тренування зростання максимальної сили позитивно діє на прояв швидкості в циклічних рухах.

При розвитку гнучкості збільшується не тільки рухливість у суглобах, але і сила м'язів, які піддаються розтягуванню (Алтер, 2001 та ін). Розвиток загальної витривалості (у певних межах) веде до підвищення спеціальної витривалості, яка, у свою чергу, сприяє збільшенню сили м'язів. У той самий час у спринтерів високої кваліфікації може спостерігатися навіть зворотний зв'язок, тобто приріст сили (внаслідок тренування з обтяженнями) може негативно вплинути на швидкість бігу. Ще яскравіше зворотний зв'язок проявляється між максимальною силою і загальною витривалістю.

Другий вид перенесення полягає в тому, що певна фізична якість, яка розвинена за допомогою одних вправ, переноситься (позитивно позначається) на виконанні інших фізичних вправ, виробничих та побутових дій.

Так, наприклад, сила, що розвинена за допомогою вправ з обтяженнями, може сприяти покращанню результатів у штовханні ядра або у роботі вантажника; витривалість, котра розвинена в бігу, буде сприяти покращанню результатів у лижних перегонах і т.д.

Третій вид перенесення – перехресний. Установлено, що витривалість тренованої ноги майже на 45 % переноситься на нетреновану.

При тривалому тренуванні одного (правого або лівого) боку тіла спостерігається збільшення сили м'язів симетричного нетренованого боку, але із зростанням тренованості і збільшенням тривалості занять ефект перенесення знижується.

В онтогенезі людини найбільш тісний позитивний взаємозв’язок між фізичними якостями припадає на дитячий та підлітковий вік. При досягненні статевої зрілості він зменшується, а з повним біологічним розвитком може набувати негативного характеру.

Характер взаємозв’язку між фізичними якостями залежить також від рівня фізичної підготовленості. Чим нижчий рівень розвитку фізичних якостей, тим тісніший позитивний взаємозв’язок між ними, і навпаки, чим вищий рівень розвитку фізичних якостей, тим слабкіші позитивні взаємозв’язки та більш можливе виникнення негативного перенесення.

Проте широко відомий факт, що переважна більшість видатних спортсменів мають високі спортивні результати не тільки в обраному виді спорту, а і в багатьох інших, свідчить про те, що висока фізична підготовленість, яка досягнута у процесі спеціалізованого тренування, має досить широке позитивне перенесення. Вона значною мірою сприяє досягненню добрих результатів у процесі виробництва, у побуті та інших видах рухової діяльності. Разом з тим цілком очевидно, що прямої залежності між загальним рівнем розвитку фізичних якостей і результативністю у специфічних видах рухової діяльності не існує. Саме цим обґрунтовується система спеціальної фізичної підготовки у спорті та професійно-прикладному фізичному вихованні.

Природний розвиток систем організму дітей має чітку послідовність і циклічність:

етапи прискореного розвитку періодично змінюються фазами уповільненого розвитку. Це стосується і рухової функції школярів. В наукових дослідженнях та досвіді праці встановлено, що організм дітей у зазначені фази, етапи по-різному реагує на засоби ФВ.

Одні і ті ж методи за однаковим обсягом та інтенсивністю фізичного навантаження можуть дати різний педагогічний ефект. Він підвищується в період природного вікового прискорення темпів розвитку тієї або іншої рухової якості. Періоди прискореного розвитку тих чи інших рухових якостей називають чутливими (або сенситивними), а також сприятливими (або продуктивними).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Серед сприятливих періодів розвитку рухових якостей вирізняють и (зміни перевищують більше, ніж у 2 рази середньо річну величину приросту показника за 10 років); середньої чутливості (зміни перевищують у 1,5–2 рази середньорічну величину зміни показника), низької чутливості (зміни відповідають середньорічній величині приросту показника). Крім цього, в окремі роки зміна показників менше середньорічної величини їх приросту за 10 років. Ці вікові періоди називають критичними або субкритичними.

Ефективність ФВ школярів залежить від того, наскільки широко використовуються сприятливі можливості для впливу на розвиток рухових якостей в ці чутливі періоди. Рухові якості, нереалізовані в межах певного вікового періоду, в пізнішому віці можуть бути розвинуті шляхом триваліших вправ, іноді з меншою повнотою, або не можуть бути вдосконалені взагалі.

Чутливі фази розвитку рухової функції в учнів шкільного віку (за А. Гужаловським Вікові періоди (роки) Стать Рухові якості 10- 11- 12- 14- 15- 16

–  –  –

Як методичні прийоми, що ускладнюють умови виконання, використовують „суміжні завдання” (наприклад, виконання розбігу для стрибка в довжину зі звичною, дещо збільшеною чи зменшеною довжиною кроку); „контрастні завдання” (наприклад, кидки м’яча в ціль з різко відмінної відстані, з 5 і 10 м); тимчасове виключення зорового контролю (ведення м’яча із заплющеними очима).

У процесі розвитку координаційних здібностей останні обов’язково пов’язуються з технічним і тактичним навчанням, а також з розвитком інших рухових якостей. Цієї мети досягають за допомогою різних комбінованих вправ, всіляких естафет, спортивних ігор та ін.

Для розвитку спритності і координації рухів необхідно використовувати різні поєднання елементарних рухів рук і ніг, поступово удосконалюючи їх, танцювальні рухи, ритмічну ходьбу у різних сполученнях, стрибки із скакалкою з додатковими рухами рук;

стрибки через різні перешкоди: вправи з великим м’ячем.

У дітей 7–8 років швидко вдосконалюється здатність до різних точних рухів. Цьому допомагають метання в ціль; вправи з малим м’ячем – удари об підлогу і кидки об стінку з наступним ловінням, підкиданням і ловінням м’яча з додатковими рухами.

Слід пам’ятати і про зв’язок спритності із функцією рівноваги. Для вдосконалення рівноваги необхідно ставити учнів в такі умови, при яких є ризик її втрати. Це виконання вправ на рівновагу без зорового контролю на фоні втоми. Використовуються такі ускладнені умови, як зменшення площі опори, збільшення висоти опори, рухливості опори (горизонтальний канат), введення стрибків, поворотів і додаткових рухів. Найкращий ефект дає включення вправ, що розвивають спритність, на початку основної частини уроку. Це 2-3 вправи, які виконують по 6-12 разів при нетривалій роботі (до 5 с) або 2-3 рази при триваліших завданнях. Тривалість активного або пасивного відпочинку між вправами дорівнює 1-2 хв.

Для розвитку статичної витривалості доцільно використовувати вправи з достатньо тривалим утриманням певних поз: виси, упори, стояння на носках, рівновага на одній нозі.

Вправами, що розвивають динамічну витривалість є багаторазові повторення згинання і розгинання рук в упорі, присідання. Застосовують метод „до відмови”.

Для розвитку витривалості застосовують вправи, що дають фізичні навантаження на організм дитини трохи більше за те, яке вона звикла переносити. Поступово її організм адаптується до більшого обсягу роботи, набуває здатності довше виконувати той чи інший рух (біг, серії стрибкі) і швидко відновлювати сили після фізичних навантажень.

Витривалість передусім виробляється під час бігу, стрибків, ходьби на лижах, це так звана спеціальна витривалість, яка має властивість переходити на інші види діяльності такого ж характеру, інтенсивності і тривалості. Так відбувається підвищення загальної витривалості дитини.

Найкращий засіб для розвитку витривалості – ігри з короткими повтореннями дій та з безперервним рухом, пов’язаним із значною витратою сил та енергії. Проте загальна кількість повторних дій має бути невелика – їх слід чергувати з короткими перервами для відпочинку.

Вправи з метою розвитку гнучкості рекомендується застосовувати шляхом виконання рухів, амплітуда яких поступово збільшується; використання пружних рухів, погойдувань, махів з великою амплітудою. У молодшому шкільному віці їх використовують переважно в активному динамічному режимі. При виконані вправ на гнучкість дуже важливим є правильне дозування навантажень. Орієнтовна кількість повторень у серії для розвитку рухливості у плечових, тазостегнових суглобах і хребті становить 15–25 у молодшому шкільному віці. Вправи на гнучкість виконують серіями по 3–5 повторень у кожній. Інтервали між серіями заповнюють вправами на розслаблення.

При визначені дозування вправ з обтяженням слід пам’ятати чим більша маса обтяження, тим менше число разів має виконуватись рух до відмови (обтяження 1–2 кг).

Для забезпечення ефективності вправ на гнучкість важливе значення має методика їх виконання. Головна умова якої слід дотримуватися – обов’язкова розминка перед виконанням цих вправ. При виконані вправ на гнучкість треба ставити перед собою конкретну мету: дістати до певної точки або предмета. Для вдосконалення рухливості у суглобах неабияку роль відіграє час доби. Дослідження свідчать: протягом дня амплітуда рухів змінюється і найбільші її величини характерні для 10–11 ранку, а також 15–16 год.

дня.

4. Особливості методики розвитку основних фізичних якостей в учнів середнього і старшого шкільного віку.

У ФВ школярів середнього віку 40% часу відводиться на формування рухових навичок і 60% на розвиток рухових функцій. В процесі розвитку рухових якостей за даними В. Г. Романенко 20% фізичних навантажень передбачають розвиток загальної витривалості і 30% – розвиток таких видів спеціальної витривалості як швидкісна, силова, статична. Отже, середній шкільний вік є сприятливим для розвитку швидкості, сили та швидкісно-силових здібностей.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 2 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки ЛЕЩИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 519.711.3:519.68 АЛГЕБРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СТРУКТУР ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 19-24 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.19-24. УДК 376.3:371.13 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Світлана Миронова Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет вул. Огієнка, 61, 32300 Кам’янець-Подільський, Україна Обґрунтовано актуальність проблеми підготовки вчителів-дефектологів до корекційної роботи у спеціальних закладах для дітей з особливими...»

«УДК 371. 32.91(07) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії О. Ф. Надтока, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: nadtoka.ol@ukr.net Постановка проблеми. Ми живемо в інформаційному суспільстві, яскравою ознакою якого є постійне збільшення обсягу наукової інформації, посилення інтеграційних процесів в усіх галузях діяльності людини. В умовах глобалізації освіченість стала пріоритетною ознакою життєвої...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Харківський політехнічний інститут” «Паблік рилейшнз у бізнесі» «Зв’язки з громадськістю у бізнесі» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів БФ факультету спеціалізації «Зв’язки з громадськістю» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 02.04.09 Харків НТУ “ХПІ” 2009 ББК 60. 56 С 60 УДК 659.4 Рецензенти: В.М. Ніколаєвський, кандидат соціологічних наук, професор, декан соціологічного факультету ХНУ ім....»

«6. Крадінова О.О. Обгрунтування комплексного санаторно-курортного лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом : автореф.. к. мед. наук, спец.: 14.01.33 курортологія та фізіотерапія / О. О. Крадінова. – Ялта : МОЗ АР Крим Кримський республ. НД і фізичних методів лікування і мед. кліматології ім. І.М. Сєчєнова, 2004. – 40 с.7. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / За ред. член.-кор. НАН та АМН України, проф. М.Д. Тронька. – К. : Здоров'я України, 2005. – 312 с. 8....»

«Зміст Зміст Україна – поступ Кононенко П. П. Українська національна ідея. Проблема методології.7 Українознавство: теорія, методологія, практика Мостяєв О. І. Концепт «геополітична реальність» та його застосування в українознавстві..24 Україна – освіта Трофим’як Б. Є. Національна освіта й виховання незалежної України в небезпеці..33 Павлова Г. В. Якість освіти в контексті сучасності.38 Істоміна Н. М. Моделювання системи педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів у...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 1. С.342-346. УДК 811.161.2: 82-84/92 КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕЦЕДЕНТНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЮ ПРАОСНОВОЮ Каіка Н. Є Донецький інститут соціальної освіти, м. Донецьк, Україна У статті проаналізовано рекламні слогани із фразеологічною праосновою. Охарактеризовано структурну, семантичну та функціональну близькість фразеологізма та...»

«НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ За програмою Українська книга бібліотеці університету свої видання передали безкоштовно: Торговий дім Міст Експрес Видавничо-торгова фірма Велес ДП Всеукраїнське спеціалізоване видавництво Світ ПАТ ДАК Укрвидавполіграфія Крижова Н.О. Шляхами Великого Кобзаря Крижова Н. О. Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» / Н. 0. Крижова. К.: ДНВП «Картографія», 2013. 88 с: іл. ISBN 978-617-670-367-9 Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науковопопулярним картографічним...»

«УДК 124.456.7 : 878.9 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ А. М. Якимова, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, В. А. Горб, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна У статті аналізується сукупність проблем, пов’язаних з діяльністю Фондів соціального страхування та визначено шляхи вдосконалення її розвитку для подолання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»