WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«Шановна громадо! Працівники Рівненської державної обласної бібліотеки подають Вашій увазі звіт про свою роботу у 2010 році. Кожен з моїх коллег, який очолює певний напрямок, представить ...»

-- [ Страница 2 ] --

Дослідження показало, що основним джерелом наповнення ЕБ є Інтернет ресурси - 40.8%. На другому місці ресурси, створені бібліотекою – 35.7%, оцифровані бібліотекою – 5.7%, подаровані авторами – 11.6%. У видовому аспекті найбільшу кількість складають публікації – 75%, другу позицію посідають книги – 11.6%, ізо- та фотодокументи – 8.4%.

Найширший видовий аспект ЕР представлений на сайті «Історична Волинь».

Результати дослідження розглянуто на засіданні ради при директорі, визначено шляхи подальшого розвитку ресурсів ЕБ, серед яких: розробка стратегічного плану розвитку ЕБ, введення в суспільний обіг інформації з власних фондів, оцифрування рідкісних і цінних документів, створення БД регіональних періодичних видань, представлення в електронній бібліотеці матеріалів для слабозорих людей та з вадами слуху, перегляд структури та пошукових можливостей «Електронної бібліотеки книг» та «Історичної Волині».

В полі зору працівників бібліотеки було виконання рекомендацій ради при директорі за результатами соціологічного дослідження «Лінгвістичне забезпечення створення електронних каталогів ДОБ». З метою покращання якості електронних каталогів, створення пошукових образів документа проведено навчання бібліотечних працівників, підготовлено інструкцію по створенню ключових слів, уніфіковано предметний рубрикатор, який використовується при формуванні каталогів всіма структурними підрозділами. Виконано роботи поетапного редагування ретроспективного каталогу бібліотеки. Відредаговано 75 тис. бібліографічних записів ретромасиву.

Одним із провідних напрямків науково-дослідної роботи бібліотеки залишаються дослідження – моніторинги. Саме вони, вивчаючи об’єкт та явища в динаміці, допомагають зробити прогнози розвитку. В звітному році проведено щорічний «Моніторинг стану акумуляції та використання книг, виданих згідно обласної Програми розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшення випуску книжкової продукції місцевих авторів на 2006рр. у публічних бібліотеках області».

Для забезпечення впровадження інновацій в практику роботи бібліотеки розроблено Інструкції: ретроконверсії краєзнавчих документів, автоматизованої видачі літератури відділом абонемента, Положення про навчально-тренінговий центр, Правила користування навчально-тренінговим центром. Внесено зміни до Правил користування ДОБ. На основі примірних затверджено норми часу на всі процеси роботи, які виконуються в бібліотеці.

14-15 вересня 2010 року на базі Рівненської державної обласної бібліотеки відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Історична Волинь і проблеми духовного відродження України». В її підготовці і проведенні активну участь брали Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра культурології. На конференції працювали секції: Бібліотеки, архіви, музеї як центри концентрації інтелекту на Волинських теренах; Волинь в наукових дослідженнях: історичний контекст;

Історико-культурні діячі Волинського краю в історичній ретроспективі;

Замкове та садово-паркове мистецтво Волинського краю в культурній практиці України; Фольклорно-етнографічні традиції Волині: історичний контекст. Учасниками конференції були науковці з Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, Національного університету «Острозька академія», бібліотеки Волинського університету, Київського Національного університету культури і мистецтв, обласного краєзнавчого музею Тернопільської області, музею книги та друкарства державного історикокультурного заповідника м. Острога, Нетишинського краєзнавчого музею Хмельницької області, аспіранти вузів, директор Брестської обласної бібліотеки Білорусії, бібліотечні працівники Волинської області, краєзнавці.

Директор Рівненської державної обласної бібліотеки В. Ярощук виступила з доповіддю «Історична Волинь у контексті сучасного наукового пошуку». Електронну бібліотеку «Історична Волинь» на конференції презентувала заступник директора Р. Щербан.

Матеріали науково-практичної конференції ввійшли до збірника «Актуальні питання культурології:

Альманах наукового товариства «Афіна», кафедри культурології. - Вип. 9. – Рівне : О. Зень, 2010. – 170 с. – іл. ; табл. Головний редактор Виткалов В.Г. – канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри культурології РДГУ, автор передмови «Культурно-мистецькі процеси на Волинських теренах в історичній ретроспективі: за матеріалами науково-практичної конференції «Історична Волинь та проблеми духовного відродження України». В збірнику 36 матеріалів, цінністю яких «є широке використання їх авторами джерел - інвентарних, метричних книг, реєстрів нерухомості, польових записів, архівних зразків тощо, збережених від тієї чи іншої дати…».

Працівники державної обласної бібліотеки брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах. Промська О., провідний методист, аспірантка РДГУ на міжнародному науково-практичному семінарі «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», що відбувся 28 травня 2010 р. в Київському Національному університеті культури і мистецтв, виступила з доповіддю «Метабібліографічна інформація на сайтах українських бібліотек»; 23 лютого 2010 року - з доповіддю «Розвиток універсальної ретроспективної метабібліографії в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.)» - на звітній науковій конференції викладачів, аспірантів і студентів РДГУ.

Протягом 2010 року в наукових фахових виданнях та збірниках опубліковано роботи:

Промська О. Перші кроки української мета бібліографії // Бібл. вісн. – 2010. - № 1. – С. 32-36.

Промська О. Метабібліографія і віртуальне середовище // Наук. пр.

Нац. б-ки України ім. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В.І.

Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2010. – Вип. 27. – С. 191-199.

Промська О. Метабібліографічна інформація на сайтах українських бібліотек // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб.

наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Ін-т держ. упр. – К., 2010. – Вип. 4. – С. 99-107.

Промська О. Розвиток краєзнавчої метабібліографії в Україні // Актуальні питання культурології : альм. наук. наук. т-ва «Афіна» каф.

культурології РДГУ / Рівнен. обл. наук. універс. б-ка ; Рівнен. держ. гуманіт.

ун-т ; Каф. культурології. – Рівне, 2010. – Вип. 9. – С. 55 – 58.

Ярощук В.П. До історії становлення універсальних бібліотек (до 90-х років ХХ ст.) // Там само. – С. 49-55.

Промська О. Розвиток універсальної ретроспективної метабібліографії в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Звітна наук. конф. викладачів, аспірантів, співроб. і студ. РДГУ. Секція «Актуал. пробл. бібліотекознавства і бібліогр.»

/ РДГУ. – Рівне, 2010. – С. 80-84.

Підготовлено та видано науково-допоміжні бібліографічні посібники:

Літопис головної книгозбірні Рівненщини : (Рівненська державна обласна бібліотека на сторінках друкованих видань) : ретросп. бібліогр.

покажч. (1940 – 2009 рр.) / уклад. Л.М. Стадницька ; наук. ред. та відп. за вип.

В.П. Ярощук ; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 168 с.

В усі віки найважча ноша – Слово : до 70-річчя від дня народження Євгена Шморгуна : біобібліографічний покажчик / укладачі : Л.А Костильова, З.Б. Мартинюк ; наук. ред. В.П. Ярощук ; ред. Л.Г. Сахнюк, З.М.

Тирак. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с. - (Сер. «Славетні земляки»).

Книга Рівненщини 2009 : Анотований каталог видань : (З фондів Рівнен. держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред. Л.Г. Сахнюк ;

відп. за вип. В.П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – Вип. 7. – 60 с. + іл.

Про роботу відділу комплектування, обробки документів та організації каталогів Плетьонка Н.Л., зав. відділом Основними напрямками роботи відділу є якісне формування бібліотечного фонду на традиційних та електронних носіях відповідно до запитів користувачів, комплектування фонду обов’язковим документом краєзнавчого змісту і місцевим примірником, формування фонду абонемента сучасною українською літературою і дозвіллєвими періодичними виданнями.

Впродовж 2010 р. до бібліотеки надійшло 3859 назв документів загальною кількістю 6733 примірників.

Основними джерелами комплектування були обов’язковий місцевий та краєзнавчий примірники: книги, видані на території Рівненщини, в інших регіонах України, пов’язані з краєм. Це переважно художні твори, книги з історії краю, підручники. Всього надійшло в бібліотеку 721 прим. (295 назв).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Через мережу Інтернет вивчалися пропозиції видавництв, книготорговельних організацій і здійснювався відбір необхідної, у результаті чого було придбано 1061 примірників.

Від видавців, установ та приватних осіб було отримано в дар1563 прим.

Як і в попередні роки бібліотекою було передплачено 270 назв періодичних видань – наукових, науково-методичних, науково-популярних, виробничої тематики. Отримано безкоштовно понад 50 назв місцевих періодичних видань.

Фонд бібліотеки поповнився документами на електронних носіях.

Придбано 112 назв видань класичної вітчизняної та зарубіжної літератури, твори сучасних авторів.

На формування документів з загального фонду бюджету виділено 148 тис. грн., з них – 84 тис. грн. на передплату періодичних видань, 64 тис. грн.

на придбання літератури та електронних видань.

Працівники відділу здійснювали обробку документів, ЕК поповнився 4 тис. записів і становить 58550 БЗ. Проводилася робота по вдосконаленню формування пошукової мови. Предметні рубрики проставлялися відповідно до уніфікованого предметного рубрикатора.

Відповідно до рішення Ради при директорі „Про лінгвістичне забезпечення створення ЕК РДОБ”, проведено редагування ретрокаталогів – 7 тис. БЗ.

Велику роботу було проведено працівниками відділу по створенню БЗ та нанесенню штрих-кодів на фонд відділу абонемента. Всього опрацьовано 20523 документи.

В полі зору працівників відділу залишалися традиційні каталоги.

Вилучено 12 тис. карток на книги з алфавітного генерального, алфавітного читацького каталогів.

Як і в попередні роки створено зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками міста та бібліотеками - членами корпорації (http://libr.rv.ua).

–  –  –

Відділ маркетингу і наукової роботи С.П Ступницька, зав. відділом 2010 рік став знаковим в діяльності відділу маркетингу і наукової роботи. В практику роботи стрімко запроваджувалися форми роботи з використанням ІКТ, технологій веб 2.0. Завдяки гранту Програми „Бібліоміст” відкрито навчальнотренінговий центр, оснащений 10 ПК з периферійними пристроями. Відкриття центру кардинально змінило підходи до фахового навчання бібліотекарів і надало нової якості організації обслуговування користувачів. Навчання цільових груп (бібліотекарі Млинівської та Сарненської ЦСПШБ) організовувалося за трьома модулями: «Основи комп’ютерної грамотності.

Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників», «Нова бібліотечна послуга:

використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці», «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек». Підвищення професійної компетентності сільських бібліотекарів проходить в рамках проблемноцільового навчання «Робота бібліотек в умовах інформатизації суспільства».

За 7 місяців функціонування на базі центру проведено 15 тренінгів, проблемно-цільових занять, в ході яких пройшло навчання 180 бібліотекарів області. Послугами центру скористалися 1715 відвідувачів.

Одним з пріоритетних напрямків відділу залишається організація обслуговування людей з інвалідністю. Нові можливості в обслуговуванні користувачів цієї категорії розглядалися на Міжнародному семінарі-тренінгу «Надання послуг людям з обмеженими фізичними можливостями у публічних бібліотеках». У його роботі брали участь представники Центру Інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, провідні спеціалісти Воєводської публічної бібліотеки м.

Ольштин (Польща), Брестської обласної універсальної наукової бібліотеки (Беларусь) та обласних наукових і спеціалізованих бібліотек України. До Міжнародного Дня інвалідів організовано скайп-консультацію для людей з фізичними обмеженнями за участю провідних спеціалістів Головного управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Для спеціалістів бібліотек інших систем і відомств проведено традиційний День спеціаліста, на якому розглядалися інноваційні підходи до обслуговування різних категорій користувачів.

Працівники відділу взяли участь в організації першого обласного молодіжного форуму, присвяченого дню молоді та Інтернет-конфернції в рамках відзначення 20-ої річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Резонансною подією стало започаткування і проведення щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини», який уже набув популярності серед літераторів та книголюбів краю.

Для бібліотек області підготовлено:

• 2 випуски інформаційного бюлетеня «Інва.net» (23, 24);

• дайджести за матеріалами фахових періодичних та Інтернетвидань: «Організація дозвілля та популяризація читання в бібліотеках», «Забезпечення рівних можливостей користувачам у публічних бібліотеках», «Інноваційні діяльність бібліотек на сторінках фахової періодики», «Створення комфортних умов для працівників і користувачів бібліотеки та кодекс професійної етики бібліотекаря»;

• серія плакатів за підсумками обласного щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини»;

• методичні матеріали «Робота бібліотек з популяризації художньої літератури: нові тенденції та підходи»;

• список веб-сайтів для бібліотекарів, які працюють з людьми з обмеженими фізичними можливостями.

Розроблено положення про фестиваль інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест».

Для популяризації ресурсів і послуг бібліотеки створено відеоролик «Рівненська державна обласна бібліотека – регіональний інформаційний центр».

Підготовлено низку рекламних видань: закладка «Освітній навігатор», буклети «Вчимося у бібліотеці використанню інформаційно-комунікативних технологій», «Рівненська державна обласна бібліотека», серія плакатів «Електронні ресурси РДОБ», плакат «Читай і бережи природу».

Проведено скайп-консультацію з центральними районними бібліотеками «Пріоритети діяльності бібліотек у 2011 році та підсумки роботи 2010 року».

Здійснено експерно-прогностичний аналіз Рокитнівської, Корецької, Березнівської, Дубенської ЦСПШБ та Дубенської ЦМБ.

Видано статистичний щорічник «Аналіз діяльності бібліотек області у 2009 році».

Проведено дослідження:Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49 Е-mаіІ: ministгу@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 15.05.2013 № 1/9-321 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Про організацію виховної роботи в таборах відпочинку з денним перебуванням влітку 2013 року З метою якісної організації...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2009 УДК 37.013.42:372 Світлана Семчук, аспірант, викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У статті розкриваються особливості медіасоціалізації дітей дошкільного віку. Ключові слова: медіасоцалізація, діти дошкільного віку. В статье раскрываются особенности медиасоциализации детей дошкольного возраста. Ключевые слова:...»

«Луганський гуманітарний центр Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Кафедра кримінології та соціології Лабораторія кримінологічних і соціологічних досліджень К ри м і на л ь на су б к у л ь т у ра я к ф а к тор зл оч и н н о с т і Кримінологічні дослідження Випуск 2 Луга нськ УДК 343.9.01+343.97] (063) ББК 67.99 (4 Укр) 308 я 43 КР е д а к ц і й н а к о л е г і я : Є. Гнатенко, канд. філос. наук (Луганськ, Україна); Т. Денисова, канд. юрид. наук (Запоріжжя,...»

«У ДК373.5:82(1-87).09+82(1-87).09](075.3) Б Б К 83.3(0)я721 К Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 177 від 3.03.2010р.) Наукову експертизу проведено в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Психолого-педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН України.Експерти, які здійснювали експертизу: Шевчук Л. Г., Хмельницькиіі спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки, учитель-методист; Мотуз В. П., районний...»

«ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ Фінальний звіт 20 вересня 2006 року Видання здійснене Агентством США з міжнародного розвитку. Підготовлено компанією Кемонікс Інтернешнл Інк. Фахівець Проекту з приватизації земель сільськогосподарського призначення відповідає на питання нових землевласників.ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 2001-2006 Фінальний звіт Контракт USAID № PCE-I-00-98-00015-00 Завдання 811 Погляди авторів даного видання не обов’язково відображають погляди...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка Сергієнко В.М., Полтавцева Т.І. ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ Навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична культура” Суми СумДПУ ім. А.С. Макаренка УДК 796.011.3 (075) ББК 75.119я73 С 3 Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (протокол № 12 від 01 липня 2008 р.) Рецензенти:...»

«УДК 378.147 С.С. Коломієць, Я.Г. Гулецька м. Київ, Україна РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ Постановка проблеми. Одним із завдань, що ставить перед українською вищою школою Болонський процес, є підвищення рівня творчої активності студентів згідно з завданнями створення в Україні Європейського простору вищої освіти, до яких належать: формування духовного майбутнього нації, держави, світового співтовариства; формування особистості суб'єкта навчання в...»

«Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» краєзнавча розвідка до 85-річчя створення природного заповідника «Михайлівська цілина» Суми Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Заповідний степ на Сумщині краєзнавча...»

«ББК Ч215я8 Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2001. 80 с. — Бібліогр. с. 80 ISBN 966-7396 08-8 Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного...»

«УДК: 373.2.016 (075.8) І.С.ДЕСНОВА, аспірант (м.Армянськ, АР Крим) Модель формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу У статті запропоновано модель формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку. Ключові слова: „педагогічна культура”, „батьки”, „діти раннього віку”. Постановка проблеми в загальному вигляді. Утілюючись у зміст, засоби та продукти праці, культура вдосконалює світ речей і розвиває сферу людських...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»