WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 16 |

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Київ 200 Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 79). К.: ВД “ЕКМО”, 2007. 124 с. У збірнику представлено ...»

-- [ Страница 7 ] --

14. Хазиев Ф.Х. Почвенные ферменты (Биохимия служит земледелию). – М.:

Знание, 1972. – 32 с.

В полевом опыте на серой лесной почве под кукурузой на силос проведена комплексная оценка применения различных видов удобрений. Диагностирование микробо биохимической активности, фитотоксичности почвы и продуктивности кукурузы показало эколого экономическую целесообразность использования органо минерального биоактивного удобрения «Екобиом Север» 2 т/га, а также минеральных удобрений в дозе N 60P 16K 55, расчитанной по генотипичному соотношению питательных элементов в культуре.

In the field experiment on gray forest soil under maize for silage the complex evaluation of different fertilizer kind application is conducted. The diagnosis of microbial and biochemical activity, soil phytotoxicity and maize productivity showed the ecologo economic advisability of the organo mineral bioactive fertilizer “Ekobiom Sever” (2 t/ ha) use as well as mineral fertilizers in dose N60P16K55 calculated on a genotypical nutrient ratio in the crop.

УДК 631. 95: 631. 445. 6 (477.41) Н.М. Рідей, кандидат сільськогосподарських наук В.П. Строкаль, магістр

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ НА

ЧОРНОЗЕМАХ ТИПОВИХ

Агроекологічна оцінка земель базується на проведенні еколого агрохімічної паспортизації полів та кормових угідь і є першочерговим етапом виконання комплексу робіт по визначенню придатності сільськогосподарських земель для вирощування екологічно чистих врожаїв [2, 7, 8].

Мета, об’єкт, методика досліджень. Метою наших досліджень було за даними еколого агрохімічної паспортизації полів та кормових угідь провести агроекологічну оцінку ґрунтового покриву трьох видів чорноземів типових. Дослідження проводились у навчально дослідному господарстві (далі НДГ) “Великоснітинське” Фастівського району Київської області. Ґрунтовий покрив НДГ є типовим для Білоцерків ського агрогрунтового району.

При проведенні паспортизації сільськогосподарських земель керувалися нормативним документом “Еколого агрохімічна паспор тизація полів та земельних ділянок”. Паспортизація полів і земельних ділянок проводилася згідно з Наказом Президента України “Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення” від 2 грудня 1995 року № 1118/95 [3, 7].

Агроекологічна оцінка земель здійснювалась згідно з методикою В.В. Медведєва, розробленої в Інституті ґрунтознавства та агрохімії ім.

О.Н. Соколовського У ААН, в основі якої лежать три рівні опису умов: 1 оптимальні умови; 2 – допустимі (задовільні); 3 – недопустимі (погані).

Перший рівень відповідає таким умовам, при яких можливо отримати максимальні екологічно чисті врожаї, при другому – є загроза зниження врожайності на 20 30, за третім рівнем – до 50 % [1].

Об’єктами досліджень були чорнозем типовий малогумусний мулувато крупнопилувато легкосуглинковий на лесі, чорнозем типовий легкосуглинковий на лесовидному суглинку, чорнозем типовий слабозмитий легкосуглинковий на лесовидному суглинку.

Результати досліджень. Паспортизовано і проведено агроекологічну оцінку трьох видів чорноземів типових (табл.1): 394,5 га чорнозему типового малогумусного мулувато крупнопилувато легкосуглинкового на лесі (7 полів, 10 кормових угідь, 2 пасовища, 1 переліг), 371,2 га © Н.М. Рідей, В.П. Строкаль, 2007 чорнозему типового легкосуглинкового на лесовидному суглинку (4 поля, 4 кормових угіддя) і 56,0 га чорнозему типового слабозмитого легкосуглинкового на лесовидному суглинку (1 кормове угіддя).

Таблиця 1. Обстежені поля і кормові угіддя чорноземів типових земель сільськогосподарського призначення (2004 2006 рр.

) ковим номером Нумерація полів за поряд

–  –  –

Ґрунти досліджувались протягом 2004 2006 рр. на замовлення Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НАУУ у навчальній науково виробничій лабораторії Екологічної експертизи та паспортизації територій і підприємств ННІ охорони природи і біотехнологій згідно з науковими тематиками: 110/13 л пр “Обґрунтування оцінки придатності сільськогосподарських земель для формування екологічно чистих сировинних зон у господарствах НАУ”, 110/5 л пр “Розробка екологічних паспортів полів та кормових угідь НДГ “Великоснітинське””, 110/134 л пр “Розробка наукових основ екологічної експертизи територій сільськогосподарського призначення на прикладі господарств Правобережного Лісостепу України”.

Результати проведеної еколого агрохімічної паспортизації полів та кормових угідь чорнозему типового представлені в таблиці 2. На основі отриманих даних була проведена агроекологічна оцінка ґрунтового вкриття для вирощування сільськогосподарських угідь (табл. 3).

Важливими показниками родючості ґрунтів є агрофізичні та водно фізичні властивості. Серед агрофізичних властивостей вивчали потужність гумусового шару, гранулометричний склад, щільність зложення ґрунту, запаси продуктивної вологи, а водно фізичних рівень ґрунтових вод [1, 2]. За рівнем ґрунтових вод (далі РГВ) чорноземи типові характеризуються оптимальними умовами для вирощування сільськогосподарських культур, тому що всі види чорнозему типового мають РГВ до 6,0м, що вважається оптимальним для сільськогоспо дарських культур. На полях № 10 (цукровий буряк), 12 (цукровий буряк), 13 (цукровий буряк), 17 (цукровий буряк) ґрунт чорнозем типовий малогумусний мулувато крупнопилувато легкосуглинковий на лесі має недостатні запаси продуктивної вологи (108 мм) і відповідно до агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур характеризується недопустимими умовами для їх вирощування [3].

Агрофізичні показники чорноземів типових мають оптимальні і допустимі умови для одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур [4].

Фізико хімічні (реакція ґрунтового розчину) та агрохімічні (вміст в орному шарі гумусу та поживних речовин) властивості впливають на поживний режим ґрунту, його біологічну активність, взаємодію добрив з ґрунтом і рослинами і зумовлюють урожайність та якість сільськогосподарської продукції [2]. На трьох видах чорноземів типових задовільна реакція ґрунтового середовища (pHkcl), характерна майже для всіх дослідних ділянок окрім поля № 17 (цукровий буряк). Дане поле має середньокислу реакцію ґрунтового середовища (pHkcl 5,56), що для цукрового буряку є несприятливим, оскільки оптимальна реакція ґрунтового середовища для них знаходиться у межах 7,0 7,5 [5].

–  –  –

Д Д О О Д О О Д О О О Д Д О

25-конюшина

Д Д О Д Н О О Д О О О Д Д О

27-люцерна О – оптимальні; Д – допустимі; Н – недопустимі умови.

53 підвищеного теплового режиму, а на кормових угіддях (№ 8, 9, 16, 21, 22), де вона вирощується, склалися допустимі умови для одержання максимальних врожаїв. За ГТК Селянінова, згідно з нормативами агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур, чорноземи типові мають оптимальні (пшениця озима, пшениця яра, цукровий буряк, ячмінь з підсівом конюшини, кукурудза на силос) та допустимі (ячмінь, конюшина, люцерна, сіножаті, ячмінь з підсівом конюшини, пасовище) для росту і розвитку сільськогосподарських культур. Прогнозується зниження врожайності на 20 30% на полях під такими культурами, як конюшина, люпин, ячмінь, люцерна, оскільки коефіцієнт зволоження дослідних ґрунтів є недостатнім для добрих сходів, росту і розвитку культур [1].

Одним з важливих факторів ґрунтової родючості, що впливає на екологічну чистоту рослинної продукції і сировини є вміст у ґрунтах рухомих форм важких металів. Гранично допустимою концентрацією для кадмію є вміст 0,7 мг/кг ґрунту, а свинцю 2,0 мг/кг ґрунту (за даними В.І. Кіселя, 1997) [8]. Як показують результати, ґрунт чорнозем типовий малогумусний мулувато крупнопилувато легкосуглинковий на лесі має перевищення за вмістом кадмію майже у 2 рази на полі № 8 (пасовище) та перевищення за вмістом свинцю на ділянках № 1, 8, 11, 16,

– кормові угіддя, 10, 12, 13, 17 поля. Чорнозем типовий легкосуглин ковий на лесовидному суглинку та чорнозем типовий слабозмитий легкосуглинковий на лесовидному суглинку не мають перевищення гранично допустимих концентрацій за вмістом важких металів і тому характеризуються оптимальними умовами для отримання екологічно чистих урожаїв [7, 8].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновок. Чорнозем типовий малогумусний мулувато крупно пилувато легкосуглинковий на лесі, в цілому за методикою В.В. Медведєва характеризується допустимими умовами для вирощу вання сільськогосподарських культур. Одним із ризиків зниження якості врожаю є середня забезпеченість сполуками азоту, що легко гідролізуються, низький вміст рухомих сполук фосфору, недостатній вміст запасів продуктивної вологи у 0 100 см шарі та перевищений вміст свинцю і кадмію.

Оптимальними умовами для вирощування сільськогосподарських культур і отримання екологічно чистих урожаїв за агрофізичними, фізико хімічними та екологічними властивостями характеризуються чорноземи типові легкосуглинкові на лесовидному суглинку та чорноземи типові слабозмиті легкосуглинкові на лесовидному суглинку.

Недостатній вміст гумусу, обмінного калію та низька забезпеченість вологою зменшують можливість отримання високих врожаїв.

Таким чином, агрофізичні, фізико хімічні, агрохімічні та екологічні 54 параметри досліджуваних чорноземів типових, стосовно нормативів агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур, відповідають градації “оптимальні” та “допустимі”. Лімітуючим фактором є вологозабезпеченість ґрунту в період вегетації, низький вміст рухомих форм фосфору та перевищення вмісту свинцю і кадмію на деяких ділянках.

1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / Под редакцией академика УААН В.В. Медведева. – К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.

2. Агрохімія: Підручник/ М.М. Городній, А.Г. Сердюк, В.А. Копілевич та ін.: За ред.

М.М. Городнього. – К.: Вища школа, 1995 – 526 с.

3. В.П. Патика, О.Г. Тараріко. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських угідь. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с

4. Гнатенко О.Ф., Петренко Л.Р., Капштик М.В., Вітвицький С.В., Кравченко Ю.С., Богданович Р.П. Ґрунтознавство. Лабораторний практикум. – К.: РВЦ НАУ, 2000. – 170 с.

5. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України. – К.: Урожай, 1994. – 336 с.

6. Козлов М.В., Плішко А.А. Агрохімічне забезпечення високопродуктивних технологій вирощування зернових культур. – К.: Урожай, 1991. – 232 с.

7. Керівний нормативний документ “Суцільний грунтово агрохімічний моніторинг сільськогосподарських угідь України”: Методика. Чинний з 1994.07.07. – К., 1994.

– 162 с.

8. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи.

– Х.: ПФ «Антиква», 2002. – 428 с.

9. Оцінка придатності сільськогосподарських земель України для створення екологічно чистих сировинних зон і господарств по виробництву продуктів дитячого та дієтичного харчування: Методичні рекомендації: За ред. акад.

О.Г. Тараріко. – К.: 1998. – 58 с.

Представлена агроэкологическая оценка черноземов типичных учебно исследовательского хозяйства “Великоснитинское” им. А.В. Музыченко Фастовского района Киевской области, которая оценивает оптимальные условия грунтового покрова для выращивания сельскохозяйственных культур.

The agroecological evaluation of typical chernozems of the Muzychenko Educational and Research Farm Velyka Snitynka of the Fastiv district of Kiev region is presented it evaluates the optimal conditions of the given soil cover for agricultural crop growing.

УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук

ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС

ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й

УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ

Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг селітри. Тому він є кращим попередником під сівбу зернових культур.

Сучасні сорти гороху досягли генетичного рівня врожайності – 40 50 ц/га. Але, водночас, в останні десятиріччя в аграрному виробництві країни спостерігалось істотне скорочення посівів гороху, головною причиною чого стала низька технологічність вирощування більшості вітчизняних сортів (потреба в двофазному збиранні), у той час як країни Західної та Східної Європи повністю перейшли на вирощування безлисточкових сортів, стійких до вилягання, придатних до прямого комбайнування.

Останніми роками подібні сорти створені і в Україні – Харківський еталонний, Камертон, Царевич.

Існують і інші вузькі місця при вирощуванні гороху, зокрема нові сорти зі значно зменшеною листковою поверхнею створюють сприятливі умови для росту бур’янів, що потребує обов’язкового внесення гербіцидів.

Значно зросла потреба і у захисті від шкідників, особливо горохової зернівки [1].

У галузі землеробства розроблена й постійно вдосконалюється інтенсивна система виробництва сільськогосподарської продукції для господарств Лісостепу, яка базується на веденні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Обґрунтовано доцільність протиерозійного обробітку грунту й органо мінеральної системи удобрення, що в часі зумовлює позитивні зміни агрофізичного, біологічного та гумусного стану чорноземів опідзолених.

В Україні аргументовано екологічну необхідність й економічну доцільність застосування мінімалізації обробітку грунту. За умов високої культури землеробства технології мінімального обробітку сприяють збереженню родючості ґрунтів, підвищенню їхньої протиерозійної стійкості, забезпечують зростання урожайності культур суцільного способу сівби на 10 30% [2].

В умовах Західного Лісостепу на чорноземі опідзоленому стабільно, зі щорічним відхиленням на 10 15%, забезпечується продуктивність © Ф.С.Галиш, 2007 56 зерно просапної сівозміни без трав за органо мінеральної системи удобрення на рівні до 100 ц к.од./га при 60 ц к.од./га на природному фоні родючості. За таких умов відбувається поступове підвищення цього показника в середньому на 1,5 ц к.од./га за рік [3].Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна агія чарівного слова Бібліографічний покажчик Київ 2012 Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна агія чарівного слова Бібліографічний покажчик Київ – 2012 ББК 91.9:82 + 82.3 (0) + 84 (0) М 12...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13 т. 731-31-32 БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (Тематично-бібліографічний список за матеріалами преси 2012 року) Матеріал підготували: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки...»

«Національна академія наук України Інститут енциклопедичних досліджень Наукове товариство ім. Шевченка Міжнародна асоціація україністів УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ Київ – 2014 ББК Ч 617.3(4Укр)я431 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (протокол № 1 від 21 січня 2014 р.).Головний редактор: М.Г. Железняк, к.ф.н. Редакційна колегія: І.М. Дзюба, академік НАН України,...»

«2-4 березня, Гонконг, готель Langham HongKong Інформаційний бюлетень №4 15 січня Новини конференції Група компаній UkrLandFarmіng PLC виступила генеральним спонсором конференції «Українське зерно – світу!» Провідний виробник продукції рослинництва та тваринництва в Євразії – група компаній UkrLandFarmіng PLC виступила генеральним спонсором першої міжнародної конференції «Українське зерно – світу!» (2-4 березня 2014 р., Гонконг). За останні 5 років UkrLandFarmіng PLC стала лідером українського...»

«Мирослава Чорна ЦІКАВА ГРАМАТИКА ДЛЯ ДОПИТЛИВОГО ГНАТИКА Програма, календарне планування, зразки конспектів уроків Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 811.161.2(075.2) ББК 81.2Укр я71 Ч-75 Чорна М.М. Цікава граматика для допитливого Гнатика. Програма, каленЧ-75 дарне планування, зразки конспектів уроків / М.М. Чорна. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 88 с. ISBN 978-966-10-2316-0 УДК 811.161.2(075.2) ББК 81.2Укр я71 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього...»

«Національна академія наук України Український комітет славістів Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського До Дня слов’янської писемності і культури Назустіч XV Міжнародному з’їзду славістів СУЧАСНА СЛАВІСТИКА: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 23–24 травня Киїів 2013 Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури ; 23–24 трав. 2013 р. / НАН України ; Укр....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ Вип. 74 Бібліографічний покажчик за I півріччя 2007 року КИЇВ 2007 Сімдесят четвертий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України у І півріччі 2007 року....»

«О. Г. Найдьонов Наблюдается конфликтная ситуация внутри титульного этноса, которая связана с языковокультурной и этноконфессионной идентичностью, а также проблемные ситуации между регионами (Галичина, Крым). Рассматривая проблему межэтнических конфликтов в нашей стране, надо сосредоточить свое внимание на основных факторах консолидации украинского народа и недопущении разгорания очагов этнической нестабильности. На наш взгляд, важнейшим фактором консолидации общества является авторитет лидера...»

«Зачепилівська центральна районна бібліотека Кількісні на якісні показники діяльності Зачепилівська центральна районна бібліотека – одна з найстаріших бібліотек району, заснована 26 серпня 1951 року, в цьому році відмітила своє 60-ти річчя. Бібліотека розташована в самому центрі селища поряд з Зачепилівських ліцеєм, дитячим садком «Ромашка», дитячою музичною школою, Будинком дитячої та юнацької творчості, районним будинком культури, що робить її доступною для всіх вікових категорій дітей –...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 48 УДК 37.013.73 О.В. КРАСНІКОВА (Начальник управління вищої освіти і науки, молодіжної та сімейної політики) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим oksana_vk@mail.ru СВОБОДА ПРОТИ РІВНОСТІ: ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ КОЛІЗІЙ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ З ОСВІТНЬОЮ ПРАКТИКОЮ Гуманізація освітньої сфери набуває реальних ознак лише у результаті ґрунтовної рефлексії щодо фундаментальних проблемних аспектів, серед яких...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»