WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 16 |

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Київ 200 Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 79). К.: ВД “ЕКМО”, 2007. 124 с. У збірнику представлено ...»

-- [ Страница 5 ] --

Фактично призупинено хімічну меліорацію, що зрештою позначилося на стані родючості грунтів Київщини. Незначне збільшення останніми роками обсягів внесення мінеральних добрив (до 38 кг/га NРК у 2003 р.) не покриває втрати ґрунтом поживних речовин, про що свідчать розрахунки балансу гумусу та основних елементів живлення рослин у землеробстві області. Багаторічні спостереження за балансом гумусу і 30 основних поживних речовин свідчать, що за останні 10 15 років відбулося суттєве порушення екологічної рівноваги в біотичному кругообігу речовин регіону.

–  –  –

Збільшення сальдо від’ємного балансу гумусу свідчить про зростаючу дегуміфікацію грунтів. Особливо інтенсивно вона відбувається у лісостепових районах, де у 1996 2001 рр. втрати гумусу перевищили 470 кг/га. Основна причина прискорення процесів мінералізації і втрат гумусу це різке зниження обсягів застосування органічних добрив, за рахунок яких у поліських районах за рік на 1 га в середньому утворилося лише 50 кг гумусу, у районах перехідної міжзональної території та лісостепових близько 100 кг (табл. 3).

Сальдо балансу основних поживних елементів азоту, фосфору та калію у землеробстві області до 1990 р. було додатнім за всіма елементами живлення, що зумовило нагромадження в ґрунтах залишкових кількостей фосфатів, обмінно і необмінно фіксованого калію, повністю компенсувало витрати азоту. Проте, починаючи з 1996 р., сальдо балансу стало від’ємним за всіма мікроелементами, що свідчить про винесення поживних речовин з грунтів (табл. 4).

У останні роки сальдо поживних речовин (азот, фосфор і калій) було від’ємним і щороку перевищувало 90 тис.т елементів живлення.

Найбільше від’ємне сальдо балансу елементів живлення спостерігається у районах лісостепової зони мінус 104 кг/га. Найінтенсивніше використовуються ґрунтові запаси поживних елементів у Кагарлицькому районі, де кожен гектар втратив у середньому 140 кг NРК, Миронівському 130, Таращанському 127 кг. У зональному відношенні значніше вичерпуються запаси елементів живлення в зоні Лісостепу, де одержують вищі врожаї.

Аналіз інтенсивності балансу поживних речовин за 1970 2002 рр.

показав, що у землеробстві Київщини основний закон землеробства – повернення елементів живлення дотримувався лише у період 70 х початку 90 х років, коли до грунту надходило більше поживних речовин, ніж їх виносилося сільськогосподарськими культурами. У 2001 р. до грунту було повернуто лише 39,4 % елементів живлення від винесених урожаєм.

Отже, у період інтенсивної хімізації сільського господарства відбувалося постійне нагромадження у ґрунтах елементів живлення, стабілізувався вміст гумусу, зменшувалася кислотність ґрунтового розчину. Різке зниження обсягів застосування добрив призвело до від’ємного балансу гумусу, зумовили істотне зниження елементів живлення у ґрунтах районів усіх природно сільськогосподарських зон. З 1991 р. практично на всій території Київської області набули глобального

–  –  –

Визначаючи потребу сільського господарства області в органічних добривах, слід орієнтуватися на досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах. За науковими даними, нині оптимальними дозами органічних добрив (без урахування додаткових джерел надходження органічної речовини у ґрунт), які забезпечать рівноважний баланс гумусу, є 10 11 т/га для лісостепової зони та 12 14 т/га для Полісся. Розрахована

–  –  –

Значне скорочення останніми роками поголів’я худоби у господарствах області і різке зменшення гною, змушує шукати додаткові джерела поповнення грунту органічною речовиною. Так, для покриття втрат гумусу використовують післяжнивні рештки, частка яких може становити до 70 80 % загального надходження органічної речовини в ґрунт.

Встановлено, що 1 т соломи зернових колосових і кукурудзи забезпечує приріст 0,2 т гумусу. Збільшення посівних площ багаторічних трав, особливо бобових, дає змогу нагромаджувати щорічно до 0,8 1,0 т/га гумусу.

Важливими резервами поповнення органічної речовини є торф і сапропель, які використовуються як торфокомпости, торфогній та органо мінеральних добрив, осад міських стічних вод, тверді побутові відходи, ставковий мул тощо. Крім того, зменшення втрат з грунту органічної речовини досягається також мінімізацією обробітку грунту, оптимізацією співвідношення у сівозмінах просапних культур та культур суцільного висіву, застосуванням хімічних меліорантів, які закріплюють гумус на поверхні мінеральної частини грунту[7].

У системі заходів, спрямованих на призупинення виснаження грунтів підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, важливе місце належить застосуванню мінеральних добрив. За оцінкою зарубіжних спеціалістів, за рахунок мінеральних добрив у США забезпечується приріст урожаю на 41 %, у Німеччині на 50, а у Франції навіть на 50 70 % [5]. Незважаючи на зростання останнім часом популярності ідеї біологізації землеробства для вирощування екологічно чистої продукції, у країнах з постійно високою продуктивністю 34 сільськогосподарського виробництва обсяги застосування мінеральних добрив залишаються високими.

Відзначимо, що для відновлення втрат винесених урожаями з грунту поживних речовин, для стабілізації основних показників родючості та підвищення продуктивності грунту альтернативи мінеральним добривам немає.

Щорічна потреба Київської області в мінеральних добривах, визначена з урахуванням умісту в ґрунтах поживних елементів під запланований врожай, становить 1864,4 тис ц. При цьому на 1 га посівної площі необхідно вносити по 156 кг д.р. NРК, у тому числі азоту 76, фосфору 37, калію 44 кг/га. Зазначимо, що заплановані норми добрив призначені лише для компенсації винесених урожаєм поживних речовин. Для підвищення вмісту поживних речовин в орному шарі грунту на 10 мг/кг необхідно додатково вносити по 30 кг/га Р2О5 і К2О у вигляді мінеральних добрив.

Тому основними вимогами ефективного використання визначених мінімально оптимальних доз при нинішніх складних економічних умовах є: внесення добрив тільки під пріоритетні культури способом, що забезпечує найвищу окупність одиниці діючої речовини приростом урожаю; врахування агрохімічних показників грунту та результатів діагностики мінерального живлення рослин; оптимізація норм і строків внесення добрив залежно від рівня удобрення і біологічних особливостей попередника тощо [9]. Так, наприклад, локальний спосіб внесення суперфосфату та інших фосфоровмісних мінеральних добрив підвищує їхню агрономічну ефективність на 15 20 %.

Серед заходів щодо призупинення втрати ґрунтової родючості за умови нестачі мінеральних добрив досить ефективними є використання мікродобрив, біоенергетичних матеріалів (сидерати, післяжнивні рештки, посіви бобових культур), біопрепаратів та стимуляторів росту рослин.

Зокрема, заслуговують на увагу низьковитратні технології обробки посівного матеріалу активними штамами азотофіксувальних мікроорга нізмів, що сприяють процесу фіксації атмосферного азоту, та застосування фосфатомбілізувальних препаратів, що забезпечують мобілізацію важкорозчинних фосфоровмісних сполук, які накопичилися в ґрунті за роки інтенсивної хімізації сільського господарства.

Отже, для збереження і відтворення родючості грунтів, поліпшення їхнього еколого агрохімічного стану та забезпечення сталого розвитку агроекосистем необхідно застосовувати органічні і мінеральні добрива у кількості, що не тільки забезпечують повернення винесених урожаєм поживних елементів, а й підвищують їхній уміст у ґрунтах; збільшити масштаби хімічної меліорації земель; ширше застосовувати, крім традиційних добрив, заходи з біологізації агротехнологій подрібнену солому, проміжні та післяжнивні посіви сидеральних культур, збільшити в структурі посівних площ питомої ваги багаторічних бобових трав, застосовувати азотофіксувальні і фосфатомобілізувальні мікробіологічні препарати, стимулятори росту тощо, які можуть забезпечити надходження у ґрунт близько 50% поживних елементів від щорічної потреби на відновлення ґрунтової родючості.

1. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель / За ред. В.П.Патики, О.Г.Тараріко. — К.: Фітосоціоцентр, 2002.— 296с

2. Каштанов А.Н. Деградация почв, опустынивание и мери по их предотвращению в адаптивно—ландшафтном земледелии России //Докл. Рос.

акад. с. х.наук. 2000. МЗ. С.23 24.

3. Методика суцільного грунтово агрохімічного моніторингу сільськогосподар ських угідь України / Козлов М.В., Лапа М.А., Грабовський М.П. та ін.;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Заред. О.О.Созинова, Б.С.Прістера. – К, 1994. – 162 с.

4. Новаковський Л.Я., Канаш О.П., Льонець В.О. Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель України // Вісн. аграр. науки. – 2000. – №11. – С 54 59.

5. Патика В.П., Тараріко О.Г., Бенцаровський Д.М. Сучасні проблеми охорони, агрохімічного обстеження та паспортизація сільськогосподарських угідь //Агроекологічний журнал. – 2001. – №2. – С. 3 7.

6. Прянишников Д.М. Вынос питательных веществ из почвы урожаєм и возмещение его при помощи удобрений / Избр. соч. ТІ.: Агрохимия. – М.: Колос, 1965. – С.234 249.

7. Стан родючості грунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства / За ред. В.В.Медведєва, М.В.Лісового. – Х.: «ШТРІХ», 2001. – 100 с.

8. Чепков Б.М., Канаш А.П., Носко Б.С., Деревянко Р.Г., Розумний И.А., Деревицкий А. В. Природно сельскохозяйственное районирование Украинской ССР// Агрохимия и почвоведение. – 1985. – Вып. 48. – С.8 22.

9. Шляхи підвищення родючості грунтів у сучасних умовах сільсько господарського виробництва / Носко Б.С., Патика В.П., Тараріко О.Г. та ін.;

За ред..Б.С.Носка. – К: Аграрна наука, 1999. –110 с.

В статье рассмотрены вопросы динамики баланса основных питательных элементов в земледелии Киевской области и мероприятия по сохранению и возрождению плодородия почв.

The article considers the questions of dynamics of basic nutrient balance in agriculture of the Kiev region and measures on soil conservation and restoring its fertility.

УДК 576.8:631.4:633.15:631.86:631.

Л.Б. Бітюкова, Ю.О. Драч, кандидати біологічних наук

ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН”

ВПЛИВ ДОБРИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ

МІКРОБНОГО ЦЕНОЗУ СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ

ПІД КУКУРУДЗОЮ

Ринкові умови розвитку аграрного комплексу потребують нових шляхів оптимізації мінерального живлення рослин в агроекосистемах, зокрема розробки і впровадження нових високоефективних органо мінеральних біоактивних добрив, створених на основі природних ресурсів чи продуктів антропогенного походження і специфічної біоти, а також доз мінеральних добрив, розрахованих на основі видового генотипного співвідношення поживних елементів у культурі [1,6]. Таке співвідношення є спадковою ознакою кожного виду рослин і не залежить від географічних, грунтово кліматичних умов, віку організму, технологій вирощування тощо [5,8,11]. Актуальним у цьому напрямі є комплексна оцінка впливу ефективності їхнього застосування не тільки на врожайність культури, а й закономірності формування і функціонування мікробного ценозу, діагностування біологічної активності, яка є найчутливішим екологічним та агрономічним індикатором антропогенної дії.

Мета досліджень. Встановити оптимальні параметри мікробо біохімічної активності і фітотоксичності сірого лісового грунту за різних доз удобрення для обгрунтування високоефективної екологічно безпечної технології вирощування кукурудзи.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження впливу органо мінерального біоактивного добрива (ОМБД) “Екобіом Північ”, створеного на основі перехідного торфу і розрахованого на основі видового генотипного співвідношення поживних елементів у культурі.

Дію доз мінеральних добрив на стан і функціонування мікробного ценозу сірого лісового пилувато легкосуглинкового грунту під кукурудзою на силос вивчали в 2001 2005 рр. у короткостроковому досліді відділу агрохімії та фізіології рослин (дослідне господарство “Чабани”).

Агрохімічні показники орного шару грунту такі: вміст гумусу 1,19%, рНсольовий 5,9, гідролітична кислотність 1,2 мг екв. на 100 г грунту, легкогідролізованого азоту 6,0 мг, рухомого фосфору (за Чириковим) 16,7 мг, обмінного калію –6,7 мг на 100 г грунту.

Чисельність і видове різноманіття таксономічних та еколого трофічних груп мікроорганізмів визначали методом висіву грунтової суспензії на стандартні поживні середовища [3]; активність © Л.Б. Бітюкова, Ю.О. Драч, 2007 оксидоредуктаз – дегідрогенази і поліфенолоксидази та гідролаз – протеази і целюлази, показники напруженості мінералізаційних процесів (коефіцієнти мінералізації імобілізації азоту й активність процесу мінералізації гумусу) визначали за загальноприйнятими в грунтовій мікробіології та ензимології методами [4,7,9,12,13,14]. Токсичність грунту вивчали з використанням рослинних біотестів – кукурудзи й озимої пшениці [2,10].

Результати й обговорення досліджень. Відомо, що життєдіяльність мікробного угруповання тісно пов‘язана з наявністю поживного субстрату, джерела енергії та живлення, що є провідним лімітуючим фактором розвитку мікробіоти грунту.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК: 332.68 САПИЧ Вадим Іванович, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ Однією із особливостей надходжень від земельного...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ Вип. 75 Бібліографічний покажчик за II півріччя 2007 року КИЇВ 2008 Сімдесят п’ятий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України у IІ півріччі 2007 року. Покажчик розрахований на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«IX МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В КИЄВІ СПОНСОРСТВО Ми пропонуємо вам скористатися унікальністю заходу IX міжнародної конференції «Енергія з біомаси» першої конференції, що регулярно проводиться з 2002 р. та висвітлює всі питання розвитку біоенергетики в Україні. Цього року вперше конференція проходитиме за підтримки біоенергетичної Асоціації України. Ми будемо раді запропонувати вам варіанти стандартних Спонсорських пакетів конференції, а також розробити спеціально для вас індивідуальний...»

«Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ (За сторінками шкільного підручника) Поточний бібліографічний покажчик 2013 рік. Вип. 1 Київ 2013 ББК 91.9 С 9 УДК 01 Сходинки до знань : за сторінками шкільного підручника : поточ. бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 1 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. В. Красножон. — К., 2013. — 28 с. У список увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли в Національну бібліотеку України для дітей у І кварталі...»

«Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ‘2009, № 88 СОЦІОЛОГІЯ В СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ УДК 316.74:37 СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ Бакіров Виль Савбанович – член-кореспондент НАН України, доктор соціологічних наук, професор, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Статтю присвячено проблемам соціологічного осмислення вищої освіти у зв’язку із її радикальними трансформаціями під впливом становлення...»

«УДК 81:39 БІОМОРФНИЙ КОД КИТАЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ Голубовська Ірина Олександрівна д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті в термінах культурного коду йдеться про метафорико-символічні іпостасі тваринної і рослинної царин Китаю, які створюють багато у чому неповторні національно автентичні фрагменти китайської національно-мовної картини світу. Ключові слова: культурний код, концептуальна метафора, експресивно-оцінна метафора, символ, омофонія....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Харківський політехнічний інститут” «Паблік рилейшнз у бізнесі» «Зв’язки з громадськістю у бізнесі» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів БФ факультету спеціалізації «Зв’язки з громадськістю» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 02.04.09 Харків НТУ “ХПІ” 2009 ББК 60. 56 С 60 УДК 659.4 Рецензенти: В.М. Ніколаєвський, кандидат соціологічних наук, професор, декан соціологічного факультету ХНУ ім....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В. КОПАНЄВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ Монографія Київ УДК 021 : 004.7 ББК Ч73 + З970 У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»