WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 16 |

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Київ 200 Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 79). К.: ВД “ЕКМО”, 2007. 124 с. У збірнику представлено ...»

-- [ Страница 3 ] --

Результати досліджень. В умовах частої зміни структури посівних площ під впливом кон’юнктури ринку виключається можливість розробляти традиційні системи удобрення на ротацію сівозміни, в яких дефіцит балансу поживних речовин під одними культурами перекривався позитивним їх сальдо під іншими. Це спонукає до необхідності розробляти системи удобрення на один рік або, у кращому випадку, на ланку сівозміни і здійснювати балансові розрахунки елементів живлення й органіки під кожною культурою з тим, щоб при можливості своєчасно вносити корективи в удобрення наступних культур і таким чином забезпечувати їх розширене відтворення у грунті. У зв’язку з цим важливо встановити особливості формування балансів поживних речовин під окремими культурами при застосуванні різних систем удобрення.

Враховуючи, що у західному регіоні з кожним роком загострюється проблема із забезпеченістю ґрунтів обмінним калієм, висвітлено результати досліджень з вивчення впливу традиційних і адаптивних систем удобрення на баланс та вміст калію в темно сірому опідзоленому грунті. Як свідчать дані табл. за вирощування культур чотирипільної сівозміни без удобрення дефіцит балансу калію становив 28 122 кг/га.

При цьому його винос цукровим буряком був у 2,9 3,7 раза більший, ніж зерновими культурами.

За мінеральної системи удобрення з внесенням рекомендованих доз мінеральних добрив баланс калію під всіма культурами сівозміни значно покращувався, але залишався від’ємним у межах 2 79 кг/га. Крім цукрового буряку, істотно від’ємне сальдо балансу (55 кг/га) сфор мувалось під конюшиною лучною, що дає підстави говорити про погіршення калійного режиму ґрунту під цією культурою за внесення лише 60 кг/га К2О.

–  –  –

Традиційна органо мінеральна система удобрення з внесенням на 1 га сівозміни N64Р71К71 + 10 т гною забезпечувала позитивний баланс калію в кількості 81 кг/га лише під цукровим буряком, що зумовлено внесенням під цю культур крім N120Р120К120 і 40 т/га гною. У той же час на фоні післядії гною зростала врожайність решти культур сівозміни і відповідно винос ними елементів живлення, внаслідок чого баланс калію під ними був більш напруженим, ніж за мінеральної системи удобрення.

Застосування на удобрення гички цукрового буряку за врожайності 459 ц/га дає змогу повернути в грунт 192 кг/га калію і збільшити статтю надходження у балансі під ячменем ярим від 51 до 242 кг/га, внаслідок чого він становив 175 кг/га.

Заміна гною у системі удобрення з повною дозою мінеральних добрив соломою і сидератами призводить, порівняно з внесенням 40 т/га гною, до погіршення балансу калію під цукровим буряком з +86 до 50 кг/га, але під іншими культурами сівозміни він формувався дещо кращим, ніж за органо мінеральної системи удобрення на основі гною, що зумовлено зниженням продуктивності культур сівозміни. Доповнення органо мінеральної системи удобрення на основі соломи та сидератів у поєднанні з повною нормою мінеральних добрив і 20 т/га гною забезпечує додатній баланс калію в кількості 47 кг/га.

Встановлено, що застосування під зернові культури ощадливих доз повного мінерального удобрення в складі N15Р15К15 при сівбі у рядки і внесенням N30 45 у підживлення, що широко нині практикується у виробництві, призводить до різкого зростання виносу калію з ґрунту та істотного погіршення його балансу навіть порівняно з варіантом без удобрення. Системи удобрення у сівозміні з ощадливими нормами добрив не передбачали удобрення конюшини лучної, внаслідок чого від’ємне сальдо балансу у цих варіантах під нею становило 90 108 кг/га, що також значно перевищувало варіант без застосування добрив під культури сівозміни взагалі, де воно складало 80 кг/га.

У розрахунку на 1 га сівозмінної площі додатній баланс калію – 34 кг, забезпечила лише органо мінеральна система удобрення з внесенням N64Р71К71+ 10 т гною і використанням на добриво гички цукрових буряків, а застосування рекомендованої органо мінеральної системи удобрення при внесенні N64Р71К71+ 10 т гною супроводжувалось від’ємним балансом цього елемента в кількості 11 кг. Це свідчить про недосконалість встановлення оптимальних норм удобрення культур без належного обґрунтування балансовими розрахунками, внаслідок чого в них часто не передбачається можливостей для розширеного відтворення вмісту окремих елементів живлення в грунті.

Заміна у системі удобрення з повною дозою NРК гною соломою зумовила зростання дефіциту калію до 32 кг/га сівозміни. Лише за поєднання соломи з половинною нормою гною забезпечувало його баланс на рівні повної норми гною.

За мінеральної системи удобрення з повною дозою NРК та органо мінеральної з ощадливими дозами мінеральних добрив супровод жувалось від’ємним балансом калію в межах 47 67 кг/га сівозмінної площі.

Висновки.

1. Сільськогосподарські культури суттєво відрізняються за здатністю засвоювати ґрунтовий калій. На фоні без удобрення озима пшениця, цукровий буряк, ярий ячмінь, конюшина лучна виносили з ґрунту відповідно 44, 127, 34 і 78 кг/га К2О.

2. Навіть за внесення під зернові культури і конюшину лучну рекомендованих норм мінеральних добрив спостергіється від’ємний баланс калію, що в умовах Західного Лісостепу є однією з причин зниження його вмісту в грунтах.

3. Додатній баланс 34 кг/га калію у сівозміні забезпечується лише за внесення на 1 га сівозміни N64Р71К71 + 10 т гною і використанням на добриво гички цукрових буряків.

4. Перехід на ощадливі норми добрив з одностороннім переважанням азотних призводить до погіршення показників балансу калію навіть порівняно з варіантом без удобрення.

1.Носко Б.С., Прокошев В.В. Калійні добрива в землеробстві України. Міжнародний інститут калію. – 1999. – 55 с.

2. Кулаковская Т.Н. Почвенно агрохимические основы получения высоких урожаев.

– Минск: Ураджай, 1978. – 270 с.

3. Панников В.Д., Минеев В.Г. Почва, климат, урожай: 2 изд., перераб. и доп. – М.:

Агропромиздат, 1987. – 512 с.

4. Петербургский А.В. Круговорот и баланс питательных веществ в земледелии.

– М.: Наука, 1979. – 168 с.

5. Захарченко И.Г. и др. Круговорот и баланс питательных элементов в районах Полесья и Лесостепи Украины. – В кн.: Повышение плодородия почв и продуктивности сельського хозяйства при интенсивной химизации. – М.: Наука, 1983. – С.178 192.

6. Краус Н. Применение калийных удобрений в мире. Эколого агрономическая оценка состояния калийного режима почв и эффективность калийных удобрений.

– Москва: ЦИНАО, 2002. – С.53 68.

7. Польовий В.М., Долженчук В.І. Баланс та динаміка обмінного калію в грунтах Рівненської області залежно від інтенсифікації землеробства //. Наук. вісн.

Чернівецького ун ту: Зб. наук. пр –. Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.207 213.

Приведены расчеты баланса калия в темно серой подзолистой почве под культурами севооборота и в среднем за ротацию, выполненные на основе исследований по изучению эффективности традиционных и адаптивных систем удобрения, проведенных в стационарном полевом опыте на протяжении 2002 2005 гг.

20 The calculations of potassium balance are adduced in dark grey podsolic soil under the cultures of crop rotation and on the average for a rotation cycle executed on the basis of research on the study of efficiency of the traditional and adaptive fertilizer systems conducted in the stationary field experiment in 2002 2005.

УДК: 631.95:631.816.3:633.Ю.А. НикитюкЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ УААН

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ

КАРТОПЛІ В ПОЛІССІ Проблема родючості грунтів і раціональне використання земельних ресурсів залишається однією з найактуальніших у сучасному землеробстві, адже за останні 10 12 років кількість внесених мінеральних добрив зменшилась у 8 10 разів, органічних – у 4 5 разів. До того ж, майже не проводиться хімічна меліорація кислих і засолених ґрунтів. Це зумовило від’ємний баланс усіх елементів живлення, дефіцит якого за сумою NPK в середньому становить 100 120 кг/га щорічно. Отже, тривалий спад сільськогосподарського виробництва і помітне зниження родючості основних типів грунтів спонукають до пошуку нових шляхів поновлення природного потенціалу родючості [1].

Картопля – надзвичайно цінна продовольча, кормова і технічна культура, яка займає провідне місце в сільськогосподарському виробництві України.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найбільші площі вона займає на Поліссі, де Чернігівська область завжди була і залишається дотепер одним з основних регіонів з її виробництва. За узагальненими даними Чернігівського інституту агропромислового виробництва У ААН, щороку в господарствах усіх категорій власності в області висаджують приблизно 100 тис. га картоплі. Окремі господарства одержують урожайність до 200 300 ц/га, проте переважна більшість збирає менше 100 ц/га. Головна причина такої продуктивності картоплі неприпустимо низький рівень застосування добрив, насамперед гною, виробництво і застосування якого під картоплю зменшилося порівняно з 1990р. приблизно в 10 разів. Це зумовило гостродефіцитний баланс гумусу і поживних елементів у землеробстві протягом останніх 15 років, деградацію орних земель, погіршення грунтово екологічних умов вирощування картоплі й інших культур, зниження їхньої продуктивності та якісних показників урожаю, які не завжди відповідають вимогам чинних стандартів та міжнародних норм [2].

Останніми роками в Україні застосовують альтернативні або диверсифіковані технологічні моделі – системи удобрення картоплі:

© Ю.А. Никитюк, 2007 сидеральну, сидерально мінеральну та сидерально органо мінеральну, особливістю яких є використання проміжних сидеральних культур на добриво. За показниками агрохімічної й екологічної ефективності та енергоємності вони суттєво відрізняються як поміж собою, так і від традиційних моделей [3, 4, 5] Так, агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі, а також розробка критеріїв і нормативів для такої оцінки є актуальними як при вирощуванні картоплі, так і в цілому для землеробства Полісся України.

Мета наших досліджень полягала в розробці наукових основ ведення картоплярства з насиченням технологій вирощування елементами біологізації при обмеженому використанні мінеральних добрив, управління врожайністю за рахунок мобілізації поживних елементів ґрунту, активізації грунтових процесів, зменшення втрат біогенних елементів, отримання високоякісної та безпечної продукції, збереження стану екологічної рівноваги в балансі поживних речовин, забезпечення високого рівня рентабельності виробництва.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

1. Дати комплексну характеристику різних систем удобрення картоплі.

Проаналізувати баланс поживних речовин та гумусу в системі “грунт добриво рослина” як теоретичну базу раціональних систем удобрення картоплі.

2. Обгрунтувати можливість використання результатів лізиметричних досліджень при проведенні екологічної оцінки систем удобрення картоплі.

3. Встановити втрати біогенних елементів ґрунту та розробити агротехнічні заходи їх регулювання.

4. Оцінити продукцію на предмет санітарно гігієнічної відповідності, харчової та насіннєвої якості.

Умови та методика досліджень. Дослідження проводилися протягом 2001 2005рр. на базі Чернігівського інституту агропромислового виробництва У ААН.

Вивчення поставлених задач проводили у польовому стаціонарному, лізиметричному та виробничому дослідах. Досліди було закладено на характерному для цієї зони грунті дерново середньопідзолистому супіщаному, характеристику якого наведено у таблиці 1.

Схема досліду передбачала вивчення дев’яти варіантів: Контроль (без добрив); N120Р60К120; Сидерат І – вузьколистий люпин; Сидерат І + NРК;

Гній, 40 т/га; Гній, 40 т/га + NРК; Сидерат І + гній + NРК; Сидерат ІІ зеленоукісне жито; Сидерат ІІ + гній + NРК.

За метеорологічними умовами найсприятливішим слід вважати 2004 й рік; 2001 й рік був перезволожений, а посушливими в критичний період вегетації (фаза цвітіння) виявилися 2002 і 2005 рр.

Відбір проб ґрунту, рослин і води, а також лабораторні аналізи

–  –  –

Фізико хімічний стан ґрунтів оцінювали: загальний вміст гумусу – за методом Тюріна; груповий склад гумусу – за методом Кононової Бєльчикової; вміст вільних і зв’язаних з рухомими півтораоксидами гумусових речовин (агресивна фракція фульвокислот) – у ході визначення фракційного складу гумусу за схемою Тюріна в модифікації Пономарьової і Плотникової; актуальну кислотність – шляхом вимірювання концентрації Н+ у розчині методом потенціометрії за допомогою іонселективних електродів; обмінну кислотність і вміст рухомого алюмінію – за методом Соколова; гідролітичну кислотність – шляхом вилучення водню оцтовокислим натрієм; вміст обмінного натрію

– у водній витяжці полуменевим фотометром; вміст NO 3 потенціометричним методом за допомогою іонселективного мембранного електроду. Активність ферментів ґрунту визначали за методом Галстяна;

нітрифікаційну здатність за методом Кравкова; токсичність за показниками розвитку насіння пшениці за методом Акулова.

Результати і обговорення. Наукові дослідження засвідчують, що співвідношення між процесами мінералізації і гуміфікації органічної речовини зумовлює екологічну рівновагу в ґрунті. Збалансованість зазначених процесів відбиває суть екологічної стійкості не тільки ґрунтового блоку, але й агроекосистеми в цілому.

Результати досліджень і дані Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів свідчать, що останніми роками в землеробстві України склався гостродефіцитний баланс гумусу. Так, у Чернігівській області у 2004 р. він становив 390 кг/га.

Для компенсації такого значного дефіциту потрібна велика кількість органічних добрив. Зокрема під картоплю необхідно вносити на 1 га не менше 40 60 т напівперепрілого гною. Проте такої кількості гною в господарствах області немає. Таким добривом, як показали дослідження, може бути зелена маса люпину вузьколистого і озимого жита, вирощених у проміжних посівах на фоні органо мінеральної системи удобрення.

Перший сидерат (люпин вузьколистий) забезпечив позитивний баланс гумусу – + 380 кг/га, другий (озиме жито) – + 780 кг/га.

Таким чином, за показниками балансу гумусу і ефективного впливу на гумусовий стан ґрунту сидерально органо мінеральна система удобрення картоплі заслуговує на позитивну агроекологічну оцінку і як ефективний екологостабілізуючий захід має впроваджуватися в зоні поширення дерново підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу, гумусовий стан яких на разі не відповідає оптимальному рівню – 2,0%.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ХАНЕЦЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА УДК 159.9 : 316.454.52 (043) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі практичної психології та психотерапії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...»

«4. СПОЖИВАННЯ І ГРОМАДА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КЛАСУ 4.1. Програма та календарно тематичне планування (17 год на рік) 4.1.1. Програма IV К ть Державні вимоги до рівня Зміст навчального матеріалу год загальноосвітньої підготовки учнів 9 Тема 1. Товари та послуги, які споживає Учень: громада називає індивідуальні та групові потреби, Індивідуальні та групові потреби. Суспільні суспільні потреби, потреби громади потреби. Потреби громади (класу, школи, мі (класу, школи, мікрорайону,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия: География. Том 22 (61). 2009 г. № 2. С.173-176. УДК 911.3: 796.5 (100) ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА У ВИЗНАЧЕННІ ДЕФІНІЦІЇ «ТУРИЗМ» Вороніна Г.Б. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь В статті розглядаються основні аспекти географічної складової у визначені дефініції «туризм». Ключові слова: туризм, дестинація, аттрактивность, регіон Термін туризм (tourism) першим використав В. Жекмо...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010 г. С. 52-56. УДК 340.141 МІСЦЕ ЗВИЧАЮ В СУЧАСНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Стрєльникова І. Ю., Погорєлов Є. В. Кримський юридичний інститут Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого, Сімферополь, Україна E-mail: irena_sij@ukr.net Аналізується цивільне, сімейне, господарське законодавство України на предмет визнання звичаю джерелом права. Визначаються види, ознаки,...»

«КНИГОТОРГОВЕЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРКАСИ) О. В. Безугла Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького Однією із складових видавничої справи є розповсюдження видань. У суспільстві поширена думка, що, що занепад ринку україномовної книжки спричинений ліквідацією єдиної книготорговельної мережі «Укркнига». Нині спостерігається повільне зростання кількості книгарень. Переважна їх більшість розташовані в обласних центрах. В окремих районних центрах, не кажучи вже про малі...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА КОЛТОК Леся Богданівна УДК 378.111.212 (477) ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. доктор...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 19-24 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.19-24. УДК 376.3:371.13 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Світлана Миронова Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет вул. Огієнка, 61, 32300 Кам’янець-Подільський, Україна Обґрунтовано актуальність проблеми підготовки вчителів-дефектологів до корекційної роботи у спеціальних закладах для дітей з особливими...»

«Власов Г.В. Кувшинчиков І.М. Кобзар А.М. ОСНОВНІ АСПЕКТИ РІВНЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького Анотація. У статті досліджено стан здоров'я студентів Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького, розкрито зміст категорії «здоров'я», «охорона здоров'я студентів-медиків» та обґрунтовано основні аспекти, від яких залежить рівень здоров'я студентів вищих медичних навчальних закладів....»

«УДК 371.134+37.036.001.13 (045) А.А.ГРИГОР’ЄВА, здобувач (м.Хмельницький) Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів У статті розглядається питання формування творчої особистості вчителя. Аналізуються різноманітні підходи до трактування понять „творчість” та „творча особистість”. Обґрунтовується роль інтерактивних методів у підготовці педагогічних працівників. Висвітлюється проблема формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом...»

«Інформаційно-консультативний жіночий центр ПОГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ Київ Інформаційно-консультативний жіночий центр ПОГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ Київ Поговоримо про майбутнє / Олена Суслова. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 48 с. Видання надруковано за фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд». Ця брошура – довірча розмова з небайдужою молоддю, яка прагне щасливого майбутнього і бажає докласти власних зусиль для його побудови вже сьогодні на засадах рівності, толерантності, любові....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»