WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 16 |

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Київ 200 Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 79). К.: ВД “ЕКМО”, 2007. 124 с. У збірнику представлено ...»

-- [ Страница 13 ] --

Жито (контроль) 52,9 58,2 58,9 58,5 50,0 Пшениця (контроль) 35,3 39,5 40,7 40,4 30,5 АД 3/5 51,1 57,0 58,6 58,9 48,2 АД 44 51,5 57,2 58,7 58,3 49,5 АДМ 9 53,5 57,8 59,3 59,0 50,0 Поліське 29 56,1 58,8 61,7 60,3 51,8 АДМ 11 50,4 53,3 54,9 55,2 45,3 АД 52 56,3 60,0 61,3 60,2 52,5 Дослідженнями встановлено, що в усі фази розвитку озимих культур облистяність рослин значною мірою визначалась погодним фактором, особливо в роки з дефіцитом вологи на фоні підвищених температур повітря (2003 р.). Серед досліджуваних сортів тритикале максимальну площу листкової поверхні у фазі колосіння формували АД 52 та Поліське 29 (відповідно 52,5 61,3 і 51,8 61,7 тис. м2/га). На відміну від зазначених сортів листкова поверхня АДМ 11 була незначною – 45,3 55,2 тис. м2/га, проте навіть за таких параметрів фотосинтезуючої поверхні даний сорт переважав площу листя озимої пшениці за всіх строків сівби.

До настання повної фази цвітіння, незалежно від виду, сорту та строку сівби відмічалось зменшення площі листків: на посівах амфідиплоїдів до 35,8 53,6, пшениці і жита – відповідно 27,4 36,6 та 35,5 47,6 тис. м2/га.

За тривалістю активного функціонування листкової поверхні переважав сорт Поліське 29, що дає змогу використовувати його на зелений корм і в пізніший період вегетації.

Інтегральним показником ефективності будь якого агротехнічного заходу є врожайність сільськогосподарських культур, тобто елементів технології вирощування і конкретних грунтово кліматичних умов, які в сукупності зумовлюють величину та якість вирощеного врожаю. Так, при виході в трубку найвищий рівень урожайності відмічали за сівби 15 вересня – 9,20 11,91 т/га (залежно від сорту). Врожайність зеленої маси озимої пшениці за відповідних умов становила 6,67, озимого жита – 15,06 т/га. Низькопродуктивними за збором зеленої маси з одиниці площі виявились посіви за сівби 25 вересня та 5 жовтня, відповідно 8,10 9,48 та 6,03 7,70 т/га.

Серед досліджуваних сортів за всіх строків сівби і рівнем урожайності вирізнялись ранньостиглий АД 3/5 та пізньостиглий АД 52. Посіви цих сортів тритикале переважали пшеницю на 3,72 та 3,50 т/га, що зумовлювалось підвищеною їхньою стійкістю проти несприятливих метеорологічних умов протягом осінньо зимової вегетації, потужною кореневою системою та швидкою адаптацією під час відновлення вегетації навесні.

Під час колосіння (табл. 4) всі сорти тритикале, за винятком ранньостиглого високоінтенсивного сорту АД 3/5, подібно до озимої пшениці забезпечували максимальну продуктивність при сівбі 5, 15 та 25 вересня – відповідно 30,80 35,37, 40,43 46,80 та 29,40 33,50 т/га.

За час досліджень відмічена сортова диференціація на строки сівби, згідно з якої кожен сорт реалізує свою максимальну продуктивність лише за сівби в найоптимальніший календарний проміжок часу. Так, для сорту АД 3/5 оптимальною є сівба у ранні строки – з 25 серпня до 5 вересня. За таких умов рослини цього сорту встигають восени добре розкущитись та утворити навесні велику кількість пагонів і потужну кореневу систему.

Добре розвинені і розкущені з осені рослини навесні швидко відновлюють ріст, формують потужний травостій і раніше досягають укісної стиглості.

Сорт Поліське 29, що характеризується уповільненим типом розвитку та тривалим функціонуванням листкового апарату, навпаки, забезпечує

–  –  –

За сівби з 15 до 25 вересня у фазі колосіння сорти озимого тритикале (АД 3/5, АДМ 9, Поліське 29 та АД 52) переважали за збором вегетативної маси навіть посіви озимого жита. Для сорту Поліське 29 така перевага характерна і за сівби 5 жовтня.

1. Артёмов И.А., Черных Р.Н., Первушин В.М., Велибекова Э.Б. Первоклассные корма – главный резерв укрепления кормовой базы // Кормопроизводство. – 2001.

– №12. – С.26 31.

2. Кочурко В.И., Пугач А.А., Павловская Е.А. Роль тритикале и его смесей в укреплении кормовой базы // Зерновое хазяйство. – Москва. – 2005. №3. – С. 9 10.

3. Мельцаев И.Г. Полевое кормопроизводство – основа развития животноводства // Кормопроизводство. – 2005. – №5. – С. 14 19.

4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.

Технологическая оценка зерновых, крупяных и зернобобовых культур. – М. – 1988

– 72 с.

5. Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин. –К.: Аграрна наука. – 1998. – 80 с.

6. Ничипорович А.А. Фотосинтез – ресурсы биосферы – человек. – Пущино. – 1990. – 29 с.

7. Подобєд Л.І. Перспективні напрямки удосконалення кормовиробництва в Україні 98 // Корми і кормовиробництво. – Вінниця. – 2002. – Вип. №48. – С. 3 7.

8. Чепец А.Д., Чепец Т.А. Особенности использования разносозревающих сортов тритикале в зеленом конвеере // Пути интенсификации кормопроизводства и использования кормов в Ростовской области: Сб. статей. – Персиановка, 1981, Том. XVI. – Вып. 4. – С. 37 41.

Представлены результаты изучения зависимости интенсивности линейного роста, формирования густоты стеблестоя и площади листовой поверхности от сроков сева и биологических особенностей сорта тритикале, выращиваемого на зеленый корм.

The results of the study of dependence of intensity of linear growth, forming of the density of stand and leaf area on sowing terms and biological features of the tritikale,variety growing for green forage are presented.

УДК 631.816: 631.87:633.16 «321»

Г.С. Кириєнко, молодший науковий співробітник

РІВНЕНСЬКА ДСГДС УААН

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ

ЗЕРНА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ

ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

Вирощування ячменю ярого на пивоварні цілі в умовах Західного Лісостепу України залишається для господарств різних форм власності одним з головних джерел прибутку.

Як відомо, зерно пивоварних сортів для виготовлення високоякісного пива має відповідати нормі за певними фізико хімічними показниками.

Пивоварні якості зерна ячменю ярого в умовах Західного Лісостепу можна отримати лише при застосуванні відповідної технології вирощування, яка за нинішніх умов господарювання потребує певного удосконалення[1]. У зв’язку із скороченням площ традиційних (кращих) попередників, переходом господарств до спеціалізованих короткоро таційних сівозмін, нестабільністю цін на добриво і пальне, зменшенням кількості внесення органічних добрив при скороченні галузі тваринництва важливого значення набувають заходи по оптимізації системи удобрення шляхом застосування побічної продукції і біопрепа ратів азотофіксувальної дії.

За останні 10 15 років рівень внесення мінеральних і органічних добрив катастрофічно упав. Це стало причиною не тільки зниження рівня врожайності культур та показників родючості ріллі, а й причиною посилення тенденції до біологізації рослинництва. [2] Солома була і залишається альтернативою в системі удобрення, проте © Г.С. Кириєнко, 2007 її ефективність завжди буде залежати від дотримання відповідної технології, пов’язаної, у першу чергу, з азотним режимом ґрунту внаслідок широкого співвідношення C:N, технологією внесення та її заробки. Тому покращення азотного режиму при застосуванні соломи попередника на добриво є важливим фактором впливу як на урожайність культур, так і підвищення поживного режиму ґрунту [3].

За даними досліджень багатьох учених, при застосуванні соломи на добриво необхідно на 1 т вносити 7 10 кг азоту для зменшення широкого співвідношення C:N та поліпшення азотного режиму [3].

У склад органічної речовини соломи входять всі необхідні рослинам поживні речовини, які мікрофлорою ґрунту мінералізуються в легкодоступні форми. Крім того, целюлоза, пентозани, геміцелюлоза і лігнін (до 80%) є вуглецевими енергетичними матеріалами для ґрунтової мікрофлори, яка здатна підвищувати поживний режим [5].

Кюн протягом 20 років отримував хороші врожаї жита, не вносячи в грунт азотних добрив. Потім Костичев С.П. пов’язував це з розвитком і життєдіяльністю азотофіксувальних бактерій і після 1901р, коли Бейєринком був виділенний у чисту культуру аеробний мікроорганізм Azotobacter choococcum, запропонував спосіб внесення азотобактера як мікробіологічного азотофіксувального добрива разом з насінням культур.

При цьому способі (після проростання насіння) азотобактер знаходиться в безпосередній близькості з кореневою системою, що має важливе значення для азотного живлення рослини. Оскільки за багатьма дослідженнями азотобактер може щороку накопичувати в орному шарі 1 га ґрунту, залежно від погодних та ґрунтових умов, в межах 10 40 кг азоту [4].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчення й удоскона лення ефективності застосування побічної продукції попередника, мікропрепаратів азотофіксувальної дії та мінеральних добрив на урожайність і якість зерна пивоварного ячменю, вирощуваного в Західному Лісостепі України.

Методика досліджень. Дослідження проводилися на Рівненській сільськогосподарській дослідній станції У ААН у 2001 2003рр.

Основний метод дослідження – тимчасовий польовий дослід, у якому вивчалися:

фактор А – обробка насіння мікробіологічним препаратом: 1) без обробки;

2) з обробкою; фактор Б – застосування соломи попередника (ріпаку озимого): 1)без соломи; 2) із соломою; фактор С – внесення мінеральних добрив: 1) без добрив (контроль); 2) N30P40K60.

Попередник – ріпак озимий сорту Дангал. Грунт дослідної ділянки – чорнозем типовий слабогумусований крупнопилувато легкосуглин ковий з умістом гумусу 1,95 1,96% (за Тюріним), азоту, що легко гідролізується, 11,66 11,76 мг (за Корндфільдом), рухомих форм Р2О5 і 100 К2О відповідно 26,85 39,58 і 13,18 14,5 мг на 100 г ґрунту (за Кірсановим), рН сольової витяжки 6,0 6,2, гідролітична кислотність 0,51 2,06 мг екв.

на 100 г ґрунту (за Каппеном).

Загальна площа ділянки – 60 м2, облікова – 25м2. Повторність – чотириразова. Розміщення ділянок систематичне.

При проведенні досліджень керувались методикою польового досліду Б.А. Доспехова (1985) та іншими методиками і держстандартами.

У досліді вивчалась продуктивність двох сортів ячменю пивоварного Гонар і Цезар. Сівбу ячменю проводили в оптимальні строки (І ІІ декада квітня). Для обробки мікробіологічним препаратом азотофіксувальної дії використовували азотобактерин у дозі 100 г гельної форми на гектарну норму насіння.

Результати досліджень. За результатами наших досліджень (2001 2003рр.) обробка насіння азотобактерином сприяла підвищенню врожайності ячменю пивоварного на 0,19 т/га або на 6% порівняно з варіантом без обробки. Така тенденція спостерігалася і в розрізі років.

Що можна пов’язати з покращенням азотного режиму за рахунок азотофіксації азотобактерином (табл. 1).

Таблиця 1. Урожайність пивоварного ячменю сорту Гонар залежно від варіантів удобрення (2001 2003 рр.

) Варіант Урожайність, т/га азотобактерином

–  –  –

Застосування побічної продукції попередника (ріпаку озимого) на добриво суттєво не підвищувало урожайність ячменю ярого як за роками, так і в середньому за три роки. Приріст врожаю становив 0,04 т/га або 1,2 % при НІР05 – 0,11 т/га. Низьку ефективність застосування соломи ріпаку озимого можна пов’язати з повільним розкладанням без внесення компенсуючої дози азоту. За дослідженнями H. Maeder (1960) через 8 місяців целюлоза соломи без внесення азоту розкладається на 40 %, а з його внесенням – майже повністю [5].

Максимальний приріст урожаю 0,70 т/га або 23 % був сформований при внесенні мінеральних добрив у дозі N30P40K60 порівняно до контролю

– без добрив, де рівень урожайності в середньому по фактору становив 2,96 т/га.

Така ж тенденція щодо впливу факторів удобрення на урожайність пивоварного ячменю спостерігалася і для сорту Цезар.

Таблиця 2. Порівняння урожайності сортів пивоварного ячменю залежно від удобрення (2001 2003 рр.

) Варіант Урожайність сортів, т/га ±, до контролю азотобактерином

–  –  –

Проте, слід відмітити, що врожайність пивоварного ячменю сорту Цезар була вищою на 0,06 0,21 т/га порівняно до сорту Гонар (табл. 2).

Крім того, прирости урожайності сорту Цезар були вищими, і без застосування мінеральних добрив. Тобто, даний сорт урожайніший при меншому рівні удобрення.

Якісні показники зерна ячменю ярого в середньому за роки досліджень відповідали фізико – хімічним показникам пивоварного ячменю І ІІ класу (табл. 3). Удобрення, що вивчалося, суттєво не впливало на зміну якісних показників пивоварного ячменю. Проте, спостерігалися певні тенденції.

Обробка насіння азотобактерином, застосування побічної продукції попередника і мінеральних добрив сприяло підвищенню вмісту білка, маси 1000 зерен та натурної маси, зменшенню вмісту крохмалю в зерні ячменю ярого.

–  –  –

Висновки. В умовах Західного Лісостепу України при вирощуванні ячменю ярого на пивоварні цілі обробка насіння азотобактерином та застосування мінеральних добрив у дозі N30P40K60 сприяли підвищенню врожайності відповідно на 6 і 23 %. Застосування побічної продукції попередника на добриво суттєвого впливу на урожайність ячменю ярого не мало. Сорт пивоварного ячменю Цезар протягом років досліджень сформував вищу урожайність порівняно до Гонору.

1. Кияк Г.С. Рослинництво. – К.: Вища школа, 1976. – 398 с.

2. Лихочвор В. Удобрення соломою.//Агроном. – №4. – 2005. – С. 97–98.

3. Захарченко І.Г., Пироженко Г.С., Шиліна Л.І. Баланс азоту, фосфору і калію в землеробстві Української РСР // Землеробство. – 1980. – Вип. 5. – С.11–20.

4. Березова Е.Ф., Доросинский Л.М. Бактериальные удобрения. – Л.: Сельхозиздат, 1961. – 407с.

5. Авров О.А., Мороз З.М. Использование соломы в сельском хозяйстве. – Л.:

Колос, 1979. – 200с.

В статье представлены результаты исследований, относительно влияния на урожайность и качество зерна ячменя пивоваренного сорта Гонар минеральных удобрений и азотобактерина в условиях Западной Лесостепи.

The article presents the reslarch results concerning influence of mineral fertilizers and azotobacterin upon the brewing barley (the Gonar variety) yield and grain quality in the conditions of the western Forest Steppe.

УДК 636.086.25:.637.35(477.42) В.І. Ратошнюк, І.Ю. Ратошнюк, О.Г. Ратошнюк, Є.М.Данкевич

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ІPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«СТАТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА Код ЄДРПОУ 02071205 Прийнято конференцією трудового колективу 24 грудня 2010 року (протокол № 3) Зміни до Статуту прийняті конференцією трудового колективу 30 серпня 2013 року (протокол № 1) 1. Загальна частина 1.1. Даний Статут розроблено відповідно до законодавства України. Статут є документом, що регламентує діяльність Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі університет), створеного згідно зі...»

«Науково-методичні підходи до планування корекційної роботи педагога в освітньому процесі загальноосвітньої школи Лупінович С.М. Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти Анотація. Стаття присвячена проблемі корекційно-педагогічної діяльності вчителя загальноосвітньої школи з дітьми із особливостями психофізичного розвитку. Подаються методичні вимоги та орієнтовна форма складання індивідуальних корекційно-розвивальних програм. Ключові слова: корекційно-педагогічна...»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН” ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” ВИПУСК 3 Київ Випуск 3, Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” – К.: ВД “ЕКМО”, 2010. – Вип. 3. – 260 с. У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 3 – 9 2009. Is. 4. P. 3 – 9 КНИГОЗНАВСТВО УДК 090.1(477.41+477.82)“09/13” СЕРЕДОВИЩЕ “ЛЮДЕЙ КНИЖНИХ” В УКРАЇНІ X–XIV ст. Віра ФРИС Український католицький університет, вул. І. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011, Україна, тел. (032) 240-99-40 Коротко досліджено середовище книжників на українських землях X–XIV ст. Ці люди читали книги, слухали, інтерпретували та...»

«УДК 339.54 Шемаєва Л.Г., д-р екон. наук, доц. (Інститут проблем національної безпеки РНБОУ, Київ) ВПЛИВ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ Зроблено аналіз сучасної товарної структури експорту та імпорту України в контексті її впливу на складові економічної безпеки держави. Запропоновано шляхи покращення структури зовнішньої торгівлі та скорочення від’ємного зовнішньоторговельного сальдо. Ключові слова: товарна структура, експорт, імпорт, економічна безпека....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДІ ФАХІВЦІ – МАЙБУТНЄ НАУКИ Випуск Харків 2011 УДК 81’243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 Друкується за рішенням вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (протокол № 7 від 14 квітня 2011 р.) Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 2. –...»

«РАЙОННА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ МАТЕРІАЛИ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЙНОМЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ 19 вересня 2013 року ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник голови районної державної адміністрації, голова районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення І.Б.Кобута 19 вересня 2013 рік ПЛАН проведення засідання Рогатинської районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 19...»

«УДК 911.3 Орлова М. Л Функціональні складові інфраструктури туризму України Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса e-mail: vassianovka@mail.ru Анотація. Інфраструктура туризму розглядається у даній роботі у контексті міжгалузевого комплексу індустрії туризму, а саме як комплекс допоміжних структур у процесі створення турів. Відповідно до функціонального підходу у складі інфраструктури туризму виокремленні чотири блоки: транспортна інфраструктура; організації, задіяні у...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 19-24 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.19-24. УДК 376.3:371.13 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Світлана Миронова Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет вул. Огієнка, 61, 32300 Кам’янець-Подільський, Україна Обґрунтовано актуальність проблеми підготовки вчителів-дефектологів до корекційної роботи у спеціальних закладах для дітей з особливими...»

«ЛІНГВОДИДАКТИКА лише за умови органічного поєднання системно-описового, функціонально-стилістичного та комунікативно-діяльнісного підходів, у процесі активної мовленнєвої діяльності, зорієнтованої на вимоги професії юриста. Ключові слова: мовлення, мовленнєва компетентність, мовленнєві уміння, мовленнєва діяльність, мовленнєва культура. М. И. КРЫСЬКИВ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ С КУРСА «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ» Изложены основные...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»