WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 16 |

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Київ 200 Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 79). К.: ВД “ЕКМО”, 2007. 124 с. У збірнику представлено ...»

-- [ Страница 12 ] --

Норми висіву насіння забезпечували задану кількість рослин на одиницю площі. Збільшення норми висіву призводило до підвищення в стеблостої недорозвинених та рослин, що випали. На ріст рослин у висоту та приріст біомаси крім норм висіву вплинув також рівень мінерального живлення кудьтури.

Проте слід відмітити, що ріст та розвиток рослин льону довгунцю відрізнялися між сортами, що відповідає їхнім біологічним особли востям.

Польові спостереження свідчать, що льон довгунець, а саме: сорти Каменяр та Ірма стійкі до посушливих умов вирощування, що підтверджують дані сортовипробування, проведені на базі Житомир ського Держекспертцентру, але нестача вологи в період бутонізації та цвітіння впливала на ріст та розвиток рослин льону.

–  –  –

Позитивно вплинуло на врожайність соломи підвищення норм висіву насіння. Найвищу врожайність соломи з гектара отримано при нормі висіву насіння 35 млн схожих насінин на гектар: Каменяр – 4,92 т/га;

Ірма – 4,24 т/га.

Встановлено, що внесення добрив у досліді сприяє підвищенню врожайності насіння для сорту Каменяр, мінімальний приріст врожайності 0,07 т/га при нормі висіву 35 млн насінин, а максимальна – 0,14 т/га при нормі висіву 20 млн насінин на гектар. Урожайність соломи сорту Каменяр при внесенні підвищених норм добрив збільшувалась до варіанта з нормою висіву 35 млн схожих насінин, в якому врожайність знижувалась з внесенням підвищених норм добрив.

Для сорту Ірма підвищене внесення норм добрив впливало на зростання врожайності як насіння, так і соломи. Мінімальний приріст врожайності насіння з внесенням добрив при нормі висіву 35 млн насінин склала 0,07 т/га, а максимальна – 0,14 т/га при нормах висіву 20, 25 млн насінин.

Слід зауважити, що мінімальне підвищення врожайності як насіння, так і соломи обох сортів при внесенні добрив відбувалося при нормі висіву насіння 35 млн, що пояснюється високою густотою стояння рослин і малою площею живлення.

При врахуванні всіх досліджуваних факторів найвищу врожайність насіння отримували при нормі висіву насіння 25 млн насінин на гектар і внесення під обидва сорти N30P90K105.

Потрібно звернути увагу, що посушливі погодні умови більшою мірою знижували урожайність насіння, ніж стебел. Проведені фізико механічні дослідження стебел льону довгунцю показали, що з підвищенням доз мінеральних добрив, підвищувалась міцність соломи і вміст волокна загального, знижувався вихід довгого волокна.

З підвищенням норм висіву знижувалась міцність соломи, а вміст волокна підвищувався. Дана тенденція спостерігалась як для сорту Каменяр, так і для сорту Ірма. Солому з найвищим виходом волокна 33,0 % отримано від сорту Ірма при нормі висіву 25 млн насінин та внесенні N30P60K75. Для сорту Каменяр найвищий вихід волокна становив 32,3 %, при таких же нормах висіву й удобрення.

Вихід довгого волокна 21,1% був найвищим у сорту Ірма у варіанті 25 млн насінин та удобренні N30P75K90; для сорту Каменяр найвищий вихід довгого волокна спостерігався при такий самій нормі висіву, але за внесення N30P60K75 і становив 20,6%.

Висновки.

Підсумовуючи аналіз одержаних експериментальних даних при врахуванні норм висіву та добрив можна зробити висновок, що:

в умовах Центрального Полісся кращим варіантом висіву, що забезпечує отримання найвищого врожаю соломи доброї якості на дерново підзолистих ґрунтах для сортів Каменяр та Ірма є 35 млн схожих насінин на гектар;

при вирощуванні льону довгунцю сортів Каменяр та Ірма на дерново підзолистому ґрунті при внесенні N30P90K105 створюються умови, які забезпечують отримання найвищого врожаю з добрими фізико механічними властивостями;

при зниженні норми мінеральних добрив до N30P45K60 зменшу валася врожайність та якість волокна в обох сортів культури;

90 сорт льону довгунцю Каменяр при застосуванні однакових прийомів агротехніки забезпечував вищу врожайність насіння і соломи, поступаючись сорту Ірма якістю отриманої продукції.

1. Рекрученко Г.В. На интенсивной основе // Технические культуры. – 1988. – №3. – С.29 31.

2. Ковальов В.Б., Рудик Р.І. Вплив різних форм азотних добрив на врожайність і якість льону довгунця. // Вісн. Білоцерків. Держ. аграр. у ту. – 2000. – №10. – С.120 125.

3. Локоть А.Ю., Окрушко Е.Н., Садченко В.Г. Влияние способов и сроков сева на продуктивность сортов льна // Льняное дело. – 1998. – №1. – С.19 23.

4. Дідора В.Г. Агроекологічне обгрунтування технології вирощування льону довгунцю // Житомир. – 2003. – С. 186 197.

5. Локоть. О.Ю. Нетрадиційна технологія удобрення льону довгунця // Аграрна наука виробництву. – 2000. – №2. – С.8.

Проведенные в зоне Центрального Полесья исследования показывают, что продуктивность и качество собранного урожая новых сортов Каменяр и Ирма в большей степени зависят от установления оптимальных норм сева и удобрения.

Результаты двух лет исследований доказывают получение высоких урожаев сорта Каменяр, которые, в свой чередь, уступают по качеству сорту Ирма.

The research conducted in the central Polissia zone shows that the productivity and quality of the harvest derived from the new cultivars Kamenyar and Irma depend largely on the determination of optimum seeding rates and amount of fertilizer. The results of the two year research prove getting the high yields of Kamenyar, which in its turn are at a disadvantage in relation to Irma cultivatr in terms of guality.

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

УДК 633.11/.14”324”:636.085.51:631.5 І.В. Свистунова, аспірантка

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ

ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА

БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОРТУ

Ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності, що спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції, неможливе без добре налагодженого кормовиробництва, оскільки воно є не лише джерелом реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин, але й важливою статтею формування собівартості виробленого продукту [1]. Та сьогодні, поряд з організа ційними чинниками, що призвели до зниження виробництва кормів, вагому роль відіграють екологічні умови, які в останні роки різко погіршилися. В Україні більше, ніж удвічі, зросла повторюваність посух і повеней, змінилися умови й тривалість вегетації провідних сільсько господарських культур, що зумовило порушення щорічної стабільності виробництва усіх видів вирощуваної продукції [7].

Однак, нинішні проблеми кормовиробництва загострені не лише кліматичними катаклізмами, але й економічною значимістю галузі кормовиробництва, оскільки сьогодні аграрії звузили свою діяльність до виробництва пшениці, ячменю, соняшнику та ще небагатьох культур.

Кормові ж види сільськогосподарських рослин за своєю важливістю у господарствах стоять далеко позаду. Це зумовлює науковий пошук шляхів виходу із ситуації, що склалась, а саме: за рахунок впровадження нових високопродуктивних культур, обґрунтування ефективності їх вирощування удосконаленими елементами технологій [3]. Однією з таких культур є озиме тритикале [2].

Відомо, що на кормові цілі вегетативну масу озимих зернових культур використовують у період від фази трубкування до повного колосіння, оскільки в цей час зелена маса за зоотехнічною оцінкою є найзбалансованішою і повноціннішою [8]. Динаміка формування елементів продуктивності, що особливо важливо при плануванні кормового конвеєра, залежить не лише від культур, але й їхніх сортів, що значно впливає на хід продуційного процесу і зміщення календарних © І.В. Свистунова, 2007 92 строків сівби. Виходячи з цього, дослідженнями передбачалось вивчити і розробити технологічні основи підвищення продуктивності різних за скоростиглістю сортів озимого тритикале.

Польові дослідження проводили на Агрономічній дослідній станції Національного аграрного університету в 2003 2005 рр. на чорноземах типових малогумусних. Вміст гумусу в орному шарі становить 4,34 4,68 %, рН – 6,8 7,3, ємність вбирання – 30,7 32,5 мг екв на 100г ґрунту.

Об’єктом досліджень були озимі культури: пшениця (контроль), жито (контроль) та тритикале (АД 3/5, АД 44, АДМ 9, Поліський 29, АДМ 11, АД 52, висіяне у п’ять календарних строків.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розмір посівної ділянки становив 36 м2, облікової – 25 м2. Розміщення варіантів – систематичне, повторність – чотириразова. Попередник – кукурудза на силос. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин проводили за “Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур”[4], облік урожаю – за методикою напрацьованою науково дослідним Інститутом кормів У ААН [5].

Погодні умови в роки спостережень характеризувались такими особливостями: 2003 р. – пізня, суха весна з інтенсивним наростанням температури, ГТК у червні становив 0,3; 2004 р. – раннє відновлення вегетації в умовах наростання температури повітря та дефіциту вологи;

протягом травня червня відносно середньобагаторічних значень, відмічалось зниження температури повітря на фоні недостатньої кількості опадів; 2005 р. – раннє відновлення вегетації, сприятливі умов для росту і розвитку рослин протягом квітня червня.

При вирощуванні амфідиплоїдів (АД) на зелений корм інтегральна продуктивність їхніх посівів визначалась щільністю стеблостою, площею листкової поверхні і висотою рослин.

У середньому за роки спостережень лінійний ріст рослин тритикале у фазі трубкування дорівнював 29,2 44,7 см, залежно від строку сівби та сорту. Висота рослин озимої пшениці за таких же умов вирощування знаходилась на рівні 31,1 33,6, озимого жита – 42,4 56,5 см. Як свідчать результати спостережень, за параметрами лінійного росту переважають посіви ранніх строків сівби. Однак, в окремі вегетаційні роки, внаслідок дії абіотичних факторів, жовтневі посіви за висотою травостою можуть не поступатись серпневим, що мало місце у 2003 та 2005рр. Дане явище зумовлювалось несприятливими умовами перезимівлі (2003р. – наднизькі температури, 2005р. – часте відновлення вегетації протягом зими), внаслідок якої перерослі з осені вузли кущення рослин ранніх строків сівби значно пошкоджувались, що вимагало тривалого часу на їх відновлення у ранньовесняний період та уповільнювало інтенсивність лінійного росту. Погіршувало умови весняного відростання і стрімке наростання температури повітря, яке стимулювало активний ріст

–  –  –

Різниця між посівами за показником висоти стеблостою, як і у фазі трубкування, зумовлювалась сортовою приналежністю та погодними умовами. Так, у 2003 році колосіння відбувалось на фоні екстремально високих температур, у зв’язку з чим рослини часто повністю не виколошувались, їхній ріст істотно гальмувався. Серед досліджуваних сортів у фазі колосіння найменшу висоту рослин формували посіви сорту АДМ 11 (72,3 83,7 см), що обумовлювалось посиленим його кущенням та, порівняно, слабким розвитком кореневої системи.

Під час фази цвітіння максимальна інтенсивність лінійного росту, як і під час колосіння, була характерна для високорослих сортів АД 3/5, АД 44 та АДМ 9 – відповідно 120,2 132,3, 113,5 134,7 та 108,9 131,8 см, залежно від строку сівби.

Рівень урожаю зеленої маси зернових колосових культур значною мірою визначається також щільністю стеблостою, яка, згідно отриманих результатів, змінювалась під впливом сортових особливостей, строків сівби та метеорологічних умов у роки вегетації. Так, у фазі виходу рослин у трубку максимально потужний за щільністю травостій формувався за сівби 15 вересня: тритикале – залежно від сорту 1799,9 2136,1, жито – 1964,6, пшениця – 1139,2 пагони/м 2. За сівби 5 жовтня, навпаки,

–  –  –

Так, до настання фази колосіння зменшення щільності стеблостою відмічалось на всіх дослідних ділянках, але як і під час трубкування, найпотужніший травостій формувався за сівби 15 вересня – 1668,9 1909,9 пагона/м2, в той час як щільність же стеблостою жовтневих посівів не перевищувала 860,3 1017,1 пагона/м2.

Внаслідок подальшої біологічної саморегуляції у фазі цвітіння щільність стеблостою у посівах за сівби 15 вересня не перевищувала 1554,7 1731,7 пагона/м2, на жовтневих – 828,5 934,5. За відповідних строків сівби жита він нараховув відповідно 1614,6 та 900,1, пшениці – 847,6 та 438,1 пагона/м2.

Відомо, що формування врожаю відбувається у результаті фотосинтезу [6], перетворення енергії сонячного світла в енергію необхідну для загального метаболізму рослини. Оскільки ж основним фотосинтезуючим органом рослин є листки, площа листкової поверхні рослин на конкретну фазу розвитку визначає ступінь використання сонячної радіації та вологи на створення врожаю. Якщо ж, зернові колосові культури вирощують на кормові цілі, де листя є основою господарсько цінного врожаю, від розвитку листкової поверхні залежить не лише фізичний урожай органічної маси, але й хімічний склад та поживність зеленого корму.

Згідно з нашими спостереженнями, амфідиплоїди (АД) мають добре розвинену фотосинтетичну поверхню. Так, після відновлення весняної вегетації до настання фази трубкування рослини тритикале інтенсивно нарощують площу листкової поверхні залежно від сорту та строку сівби до 22,8 40,9 тис. м2/га. Озимі пшениця і жито за таких же умов формували 17,8 27,3 і 28,5 41,2 тис. м2/га відповідно. При цьому загальна площа листкової поверхні в посівах визначалась переважно щільністю стеблостою, а не площею однієї окремої рослини. Таким чином, найменшу площу листкової поверхні формують жовтневі посіви тритикале – 22,8 27,5 тис. м2/га, у той час як посіви від 15 вересня залежно від сорту, – 33,9 40,9. Серед сортів, що вивчались, максимальну площу листкової поверхні формував пізньостиглий сорт АД 52 – 27,5 40,9 тис. м2/га залежно від строку сівби і Поліське 29 за сівби 25 вересня 5 жовтня – 34,2 27,4 тис. м2/га.

До настання фази колосіння відмічалось збільшення площі листкової поверхні до 45,3 61,7 тис.м2/га (залежно від сорту та строку сівби) (табл.

3).

Таблиця 3. Площа листкової поверхні озимого тритикале у фазі колосіння залежно від строку сівби та сорту, тис.

м2/га (середнє за 2003 2005 рр.) Строки сівби Вид, сорт 25.08. 5.09. 15.09. 25.09. 05.10.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 4 (20), 2012 Аннотации В статье на основе анализа научно-методической литературы обозначена важность гармонического физического развития для здоровья детей, одним из составляющих которого является состояние осанки. Нарушения осанки оказывают влияние на различные органы и системы организма. Проведено исследование состояния осанки 166 школьников в возрасте 8–11 лет и установлена взаимосвязь нарушений...»

«_Педагогічні науки_ Література 1. Джуринский А. Н. История педагогики : [учебн. пособ. для студентов педвузов] / А. Н. Джуринский.– М. : ВЛАДОС, 1999. – 432 с.2. Заболотна О.А. Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США: дис..канд. пед. наук: 13.00.01 /Заболотна Оксана Адольфівна.– Умань, 2005.– 192 с 3. Куджаспирова Г.М. Педагогический словарь / Куджаспирова Г. М., Куджаспиров А. Ю. – М. : Academa, 2000. 174с. 4. Кукушкин В.С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ На правах рукопису КАЧУРОВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ УДК: 797.2 :: 304.2 :: 37 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО ПЛАВАННЯ 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Науковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мічуда Юрій Петрович Київ – 2014 ЗМІСТ Стор. ВСТУП.. 5...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 1 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 1 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 6. Bosco С. La valaraciyn de la fuerza can ettest de Bosco / Bosco С. – Barcelona : Paidotribo, 1994. – 350 p.7. Maud P. J. Physiological Assessment of Human Fitness / P. J. Maud, С. Foster. – Champaign, IL. : Human Kinetics, 2006. – 319 p.8. Reiman M. P. Functional Testing in Human Performance / M. P. Reiman, R. С. Manske. – Champaign, IL. : Human Kinetics, 2008. – 308 р. Анатації Розглянуто питання технології тестування й контролю...»

«УДК 37.091.3:331.548 І.Б. Дремова м. Київ, України ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Актуальність. Проблеми профільного навчання і професійного самовизначення старшокласників залишаються одними з актуальних у вітчизняній педагогіці. Шкільна освіта має мобільно реагувати на соціальні зрушення і гнучко адаптуватися до змін у суспільних пріоритетах. У зв'язку з цим виникає потреба в модернізації системи середньої освіти в контексті...»

«36 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XL. 2013 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ КАЗЬМИРЧУК М.Г. РОСІЯНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 1861 1917 рр. У статті проаналізовано становище, умови проживання, етнічні особливості та участь у суспільному та економічному житті росіян Київської губернії пореформеного періоду. Автор висвітлює особливості формування російського етносу в ракурсі розкриття національного складу населення Київської губернії. Етнічно-релігійний склад населення наприкінці ХІХ на початку ХХ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЛОБАНЧУК Олена Анатоліївна УДК 371.38:78 ІНТЕГРАЦІЯ ВИДІВ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Варзацька...»

«Луганський обласний молодіжний центр праці Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень Луганська обласна громадська організація «АТОМ» «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ТРУДОВИХ ЗАГОНІВ» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Луганськ – 2011 р. У запропонованому посібнику представлені інформаційно-методичні матеріали з досвіду діяльності Луганського обласного молодіжного центру праці та Луганської обласної молодіжної громадської організації «АТОМ». Посібник умістив...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 330.1:339.9 РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ФАКТОРА В РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ КРАЇНАМИ КОНЦЕПЦІЇ «СТАЛОГО РОЗВИТКУ» С. М. Макуха, доктор економічних наук, професор Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Розглянуто роль і значення зовнішньоекономічних зв’язків щодо реалізації концепції «сталого розвитку» транзитивними країнами. Запропоновано шляхи забезпечення оптимального розвитку економічної, соціальної та екологічної складових...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»