WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 9 ] --

Ключевые слова: психологическое сопровождение, научноисследовательская деятельность, мотивационная сфера личности, тренинг, самопрезентация.

The article reveals psychological aspect of the organization of students and scientists’ joint scientific and research activity. The issue of psychological accompaniment and the role of psychologist in formation of psychological preparedness to the Olympiads and defense of scientific and research projects of students-members of the territorial departments of “Minor Academy of Sciences of Ukraine” is viewed.

Keywords: psychological accompaniment, scientific and research activity, motivational sphere of personality, training, self-presentation.

З точки зору особистісно орієнтованого підходу до навчання екологічні експедиції та польові практики є перспективними формами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Вони допомагають формувати в учнів науковий світогляд і здатність самостійно здобувати знання та розвивати себе як творчу особистість. Наочне ознайомлення з природними та штучними рослинними угрупуваннями, вивчення їх ботанічного складу є однією з найефективніших форм залучення учнівської молоді до науково-дослідницької роботи, а також дійовим засобом профорієнтаційної роботи.

Предметне спілкування дитини з науковцями сприяє розвитку її мотивації. Важливим аспектом мотивації є усвідомлення корисності власної діяльності у дослідженні природи рідного краю, причетність до важливої суспільно значимої справи.

Науково-дослідницька діяльність учнів включає в себе два взаємопов’язані елементи: навчання основ дослідницької діяльності та наукові дослідження, що здійснюються під керівництвом науковців і вчителів. Участь в експедиціях та польових практикумах дає змогу поєднати ці компоненти.

Мета екологічних експедицій і польових практик:

–  –  –

об’єктів виховання ціннісних орієнтирів, патріотизму, любові до рідного краю, естетичне виховання;

еколого-природоохоронна та еколого-просвітницька – • ознайомлення з успішним досвідом природоохоронної роботи;

оздоровчо-валеологічна використання рекреаційного • – потенціалу для оздоровлення учнівської молоді, психологічне розвантаження старшокласників наприкінці навчального року, фізична підготовка та зміцнення навичок здорового способу життя.

Виходячи з мети експедицій і польових практик місце для їх проведення повинне мати:

широкий спектр природних і штучних рослинних угрупувань, • що характеризуються значним видовим різноманіттям та повністю забезпечує досягнення освітньо-навчальної мети заходу;

непересічну цінність як краєзнавча й історична пам’ятка, що • забезпечує досягнення виховної та естетичної мети заходу;

високий рекреаційно-оздоровчий потенціал, що забезпечує • досягнення оздоровчо-валеологічної мети заходу.

Учні, які беруть участь в експедиціях та польових практиках, краще адаптовані до соціуму, більш творчо підходять до вирішення будь-яких проблем.

Психологічний супровід учнів, що займаються науковою діяльністю, на нашу думку, набуває сьогодні рис одного з пріоритетних напрямів діяльності навчального закладу.

Серед напрямів роботи практичного психолога з учнями, що займаються науковою роботою, можна виокремити такі:

аналіз психологічного портрета особистості учня з метою • пошуку оптимальних методів навчання і виховання;

діагностика мотиваційної сфери учня, особливостей її • формування;

своєчасна профілактика негативних психологічних станів під • час наукової діяльності (стреси, фрустрації тощо);

навчання психологічних прийомів ефективної демонстрації • результатів досліджень (публічний захист науково-дослідницької роботи тощо).

У польових умовах особливо гостро постає проблема адаптації учасників експедиції до нових умов співіснування, які можна вважати для них психологічно екстремальними. Тому залучення психолога до підготовчого етапу експедиції з метою вивчення психологічних особливостей кожного з учасників допоможе підібрати оптимальний склад групи за психологічною сумісністю. У такий спосіб діти зможуть швидко і безболісно подолати проблеми адаптаційного періоду і зосередитися на науково-дослідницькій роботі.

Психологічний супровід учасників під час екологічних експедицій і польових практик має бути спрямований на забезпечення сприятливих умов для актуалізації творчих нахилів учнів, формування навичок роботи в команді. Особливу увагу потрібно приділити розвитку навичок самопрезентації, технологіям публічного виступу перед аудиторією.

Педагог спільно з психологом мають навчити учнів формулювати висновки власних наукових досліджень, вести наукову дискусію, полемізувати, обстоювати власну думку щодо наукових проблем.

Поєднання навчальної діяльності з тренінговою роботою в умовах експедицій та польових практик сприяє кращому засвоєнню отриманих знань.

Розглянемо основні аспекти роботи групи під час тренінгу.

–  –  –

Важливою частиною тренінгу є оцінювання. Воно допомагає дізнатися, як учні сприймають застосовані стиль і методи роботи. Крім того, оцінювання дає змогу з’ясувати, чи досягли учасники тренінгу очікуваних результатів.

Спільно розроблені та прийняті правила, яких слід дотримуватися під час екологічних експедицій і польових досліджень, сприяють уникненню ситуації примусу, створюють атмосферу добровільності й одностайності. В умовах експедицій правила особливо важливі, вони допомагають також регулювати життя групи поза межами навчальної діяльності.

Висловлювання учасників щодо їх очікувань від навчання допоможуть правильно скерувати роботу групи. Тож перед початком роботи тренер і група мають домовитися щодо бажаного результату спільної роботи.

Основна частина тренінгу зазвичай складається з трьох послідовних блоків (підчастин), що спрямовані на визначення проблеми, якій присвячено тренінг; пошук шляхів її розв’язання; розвиток необхідних для цього практичних навичок.

Тематика тренінгових занять залежить від мети експедиції, місця її проведення, потреб учасників і фахової підготовки керівників групи.

Важливе значення має також індивідуальна робота психолога з учнями під час експедицій та польових практик, які можуть носити консультативний характер.

Отже, психологічний супровід учнів під час експедицій і польових практик сприяє їхньому подальшому успіху в різноманітній діяльності, що пов’язана з науково-дослідницькою діяльністю. Досягти цього можна лише за умови правильно організованої підготовки та психологічної підтримки майбутніх науковців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. – Кн. 1 : Особистісно 1.

орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : наук. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Вербицький В. В. Формування практичного розуму 2.

цілеспрямованого учня (з досвіду сталого розвитку позашкільної екологонатуралістичної освіти) : монографія / В. В. Вербицький. – К. : Деміур, 2002. – 230 с.

Позашкільна освіта : історичні поступи та здобутки :

3.

зб. матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції (Київ, 2–3 грудня 2008 р.) / за заг. ред. В. В. Вербицького. – К. : АВЕРС, 2008. – 308 с.

Олійник Л. М. Психодіагностика і корекція : навч.-метод.

4.

посібник з практичної психології / Л. М. Олійник. – Миколаїв :

ПП «Принт-Експрес», 2010. – 218 с.

Рогов Е. Настольная книга практического психолога в 5.

образовании : учебн. пособ. : в 2 кн. – Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста / Е. Рогов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

Фоппель К. Энергия паузы. Психологические игры и 6.

упражнения : практическое пособие : пер. с нем. / К. Фоппель. – М. :

Генезис, 2001. – 240 с. : илл.

–  –  –

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ ЛІТНІХ ПРОФІЛЬНИХ

ЕКОЛОГІЧНИХ ШКІЛ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК В статье проанализированы современные психологопедагогические подходы к проблемам воспитания и, в частности, экологического воспитания как одной из наиболее значимых его составляющих, определены сущность, цель и особенности этого процесса.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Внимание акцентируется на формировании гуманистических ценностей и бережного отношения учащихся к природе.

Ключевые слова: экологическое воспитание, летняя профильная школа, гуманистические ценности, ценностное отношение к природе.

The paper deals with the analysis of the modern psychological and pedagogical approaches to the problem of ecological education. The core, goal and features of this process are determined. The attention is paid to the formation of the gumanistic values and students’ valuable attitude to the nature.

Keywords: the ecological education, the summer profile school, the humanistic values, value attitude to nature.

85 Формування ціннісного ставлення людини до природи є передусім проблемою моральною, що випливає з необхідності формування екологічної культури, екологічного мислення, які ґрунтуються на моральному ставленні й засновані на нерозривному і довічному взаємозв’язку людини з природою. У вирішенні цієї проблеми екологічне виховання безумовно посідає провідну роль.

Виховання зазвичай розглядають у соціальному, широкому сенсі – як функцію суспільства у підготовці підростаючого покоління до життя та у більш вузькому, педагогічному сенсі – це спеціально організований і керований процес формування людини, здійснюваний педагогами у навчально-виховних закладах і спрямований на розвиток особистості;

передавання суспільно-історичного досвіду новим поколінням з метою підготовки їх до суспільного життя і виробничої праці. В українському педагогічному словнику С. Гончаренка виховання визначається як процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. У широкому розумінні – це вся сума впливів на психіку людини, спрямованих на підготовку її до активної участі у виробничому, громадському й культурному житті суспільства. Наукові підходи до виховання особистості у сучасних умовах розроблялися у дослідженнях І. Беха, М. Боришевського, А. Вірковського, С. Гончаренка, Г. Данилової, В. Добровського, К. Дорошенко, Г. Жирської, О. Кононко, Т. Поніманської, О. Ростовцевої, О. Столяренко, Ю. Стежка, Ю. Танюхіна, Т. Шангірей та інших.

Ціннісно-смислова сфера особистості, змістовний аналіз поняття «цінності» та принципи їх класифікації розглядалися в працях Б. Ананьєва, І. Беха, О. Дробницького, А. Здравомислова, М. Рокича, Г. Пустовіта, В. Тугарінова, В. Ядова та ін.

Певний науковий інтерес для нашого дослідження становить Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, автори якої розглядають виховання у світлі системного підходу, що передбачає цілісність, багаторівневість, ієрархічність, взаємозалежність, детермінованість, відкритість процесу у постійному розвитку, саморозвитку. Зазначимо, що у Концепції національну ідею сприймають як усвідомлену нацією актуальну й перспективну мету, за умови досягнення якої нація спроможна повніше розкрити й реалізувати потенційні можливості, зробити помітний внесок у розвиток людської цивілізації та посісти гідне місце серед інших національних спільнот світу. Водночас більшість педагогів і психологів вважає екологічне виховання складовою суспільного виховання, спрямованого на виховання екологічної свідомості; поступовий розвиток у підростаючого покоління та у всього населення високої екологічної культури, яка включає гуманне ставлення до природи, почуття відповідальності за її долю як найвищу національну і загальнолюдську цінність.

Питання взаємодії Природи і виховання знайшли своє відображення у класичних педагогічних вченнях Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, К. Ушинського, Л. Толстого. Посилення уваги до означеного питання відбулося наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Новий погляд на взаємовідносини особистості і природи представлено у працях філософів-космістів – В. Соловйова, М. Федорова та ін.

Формування відповідного ставлення людини до Природи як результат цілеспрямованого виховання трактувалося ними як основа збереження космічної єдності і гармонії.

Можна вважати, що у певному сенсі такі підходи стали підґрунтям для розробленої пізніше теорії академіка В. Вернадського про ноосферу. Культурологічні, естетичні, аксіологічні аспекти екологічного виховання досліджувалися особливо активно останніми роками. Зокрема, до проблеми виховання ціннісного ставлення молоді до природи зверталися Т. Баранова, Н. Ігнатовська, Л. Клімова, О. Колонькова, Г. Кондратенко, О. Крюкова, О. Лазебна, В. Маршицька, Д. Попова, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, М. Роганова, А. Степанюк, Г. Тарасенко.

Родоначальниками екологічної освіти й виховання вважають:

А. Дістервега, Р. Карсона, Я. Коменського, Д. Марша, І. Песталоцці, Е. Реклю, К. Рульє, Ж.-Ж. Руссо та ін. Так, у праці Ж.-Ж. Руссо «Еміль»

вперше було сформульовано концепцію «природного» виховання, яке передбачало природовідповідне, тобто урахування віку дитини, формування її на лоні природи, підкреслюючи вирішальне значення природи як виховного фактору. Водночас А. Дістервег вважав, що природа є суттєвою складовою справжньої освіти, засобом морального та інтелектуального виховання.

«Знати природу, – стверджував А. Дістервег, – це не тільки її загальне відчуття, але й знання її фактів і законів».Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 77. 2013 81 УДК 631.11:332.3 З.О. Котик, Ю.В. Шкурченко Національній університет “Львівська політехніка” ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НОВОСТВОРЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ © Котик З.О., Шкурченко Ю.В., 2013 Благоустройство территорий пахотных земель вновь созданных сельскохозяйственных предприятий заключается в создании территориальных условий для повышения культуры земледелия, возобновления и приумножения...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Пер. с фр. – М.: Изд-во иностр. лит., 5. 1955. – 416 с. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с. 6. Бондарко А.В.Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – 255 с. 7. Большакова Н.І. Мовне оформлення модусних категорій (на матеріалі листування М. Цвєтаєвої і 8. Б. Пастернака): Автореф.дис.. канд. філол. наук: 10.02.02 / Київ. держ. пед. ін-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1993. – 22 с. Виноградов В.В. О...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів 1-го курсу факультету електроніки напрямів підготовки “Мікрота наноелектроніка” і “Комп’ютерні науки” КВ ЛЬВІВ 2011 Рекомендовано до друку кафедрою вищої математики Протокол № 1 від 31 серпня 2011 р. Уклала: Жаннета Ярославівна Цаповська Відповідальний за випуск Б.І. Копитко М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів...»

«Серія Міністерство культури і мистецтв України біобібліографічних Одеська державна довідників наукова бібліотека імені М.Горького Заснована 1994 року ВЧЕНІ ВЧЕНІ ВУЗІВ ОДЕСИ ВУЗІВ Біобібліографічний довідник Випуск II Природничі науки 1946-1996 ОДЕСИ Частина І Геологи. Географи Упорядник Л.М.Бур’ян Випуск II Природничі науки 1946-1996рр. Частина 1 Геологи. Географи Одеса Одеса Науковий редактор Ю.О.Амброз, кандидат географічних наук, доцент Редактор І.С.Шелестович Видання здійснене за сприяння...»

«УДК 371. 32.91(07) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії О. Ф. Надтока, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: nadtoka.ol@ukr.net Постановка проблеми. Ми живемо в інформаційному суспільстві, яскравою ознакою якого є постійне збільшення обсягу наукової інформації, посилення інтеграційних процесів в усіх галузях діяльності людини. В умовах глобалізації освіченість стала пріоритетною ознакою життєвої...»

«демократичних цінностей і правил гри та поступове їх включення в нову політичну систему. Цей процес засвоєння має закріпитись на рівні повсякденної свідомості у формі простої звички та проявлятися у різноманітних формах активності. Лише тоді можна буде говорити про формування в українців нової громадянської культури, притаманної усім демократичним державам, які вважають основою своїх політичних процесів саме виборчий процес. У цьому випадку головна роль відводиться політичній просвіті, яка...»

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ УДК 371.13(4) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ Людмила Пуховська Стаття присвячена питанню підвищення професійної компетентності учителів з урахуванням нових вимог до навчального процесу. Автор розглядає феномен європейського виміру в освіті. Висновки, зроблені автором статті, ґрунтуються на вивченні європейського досвіду організації вищої педагогічної освіти у контексті стрімких соціальних і освітніх трансформацій. Наприкінці ХХ – на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»