WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 8 ] --

організаційні, освітні та виховні засади позашкільної освіти визначено в Законі України «Про позашкільну освіту» [2]. У Концепції позашкільної освіти і виховання, затвердженій рішенням колегії Міністерства освіти України № 16/3-8 від 25.12.1996 р. [3], було визначено сутність, мету, завдання позашкільної освіти і виховання у цілісній системі освіти Україні. У Концепції розвитку освіти в Україні (2007 р.), яка визначила загальну філософію освіти, пріоритети, принципи, основні напрями і механізми розвитку на ближчі роки, одним з важливих її концептуальних положень є необхідність забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Проте, в умовах реформування системи позашкільної освіти склалася критична ситуація з подальшим розвитком мережі позашкільних навчальних закладів (ПНЗ), центрів науково-технічної творчості.

Відбувається невиправдане згортання цілої низки державних проектів і програм розвитку позашкільної освіти, закриття окремих позашкільних навчальних закладів, розширення платних послуг.

Протягом першого десятиліття незалежності України спостерігалося стійке скорочення і контингенту учнів, вихованців, слухачів центрів, станцій і клубів технічної творчості на 35,5%, юних натуралістів – на 16%, туристів-краєзнавців – на 13,7%, флотилій – на 39,3%, дитячо-юнацьких клубів фізичної підготовки – на 57,7%, центрів патріотичного виховання молоді – на 20%.

Досить тривала непланомірність, недооцінка державної підтримки цієї важливої ланки освіти для розвитку, виховання, навчання і професійного самовизначення молоді призвели до того, що на сьогодні відсутнє об’єктивне оцінювання потреби у фахівцях для різнопрофільних ПНЗ.

Актуальним залишається питання здобуття повної вищої освіти педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів. Так, на сьогодні лише 68% педагогів у системі позашкільної освіти мають вищу освіту, при цьому серед керівників ПНЗ частка осіб з вищою освітою становить 96,7%. Динаміку співвідношення педагогів позашкільних навчальних закладів з вищою освітою і загальної кількості за п’ятирічний період можна простежити на рис. 1 і 2 (за матеріалами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

Рис. 1. Динаміка співвідношення педагогів з вищою освітою у позашкільних навчальних закладах і загальної кількості (2006–2011 рр.) Водночас треба зазначити, що позитивна тенденція до зростання частки педагогічних кадрів ПНЗ з вищою освітою за останні п’ять років зовсім незначна. Вирішенню завдання професійної підготовки фахівців для позашкільної освіти має сприяти активне запровадження у вищих навчальних закладах нових спеціальностей і спеціалізацій, розроблення навчальних програм і спецкурсів з питань позашкільної освіти, оптимізація мережі закладів післядипломної педагогічної освіти.

Рис. 2. Освітній рівень працівників позашкільних навчальних закладів у 2011 р.

Особливої уваги потребують питання професійної підготовки керівних кадрів центральних, регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які несуть відповідальність за державне регулювання розвитку позашкільної освіти.

Станом на сьогодні увага держави і суспільства до проблем позашкільної освіти, безумовно, зросла, проте ця важлива ланка освітньої системи все ще не стала предметом належної державної уваги, як загальноосвітня школа, професійно-технічний чи вищий навчальний заклад.

Спробуємо проаналізувати причини, які зумовили виникнення означених проблем.

Комплексне та системне вивчення сучасного стану розвитку системи позашкільної освіти дало змогу виявити низку актуальних проблем, які насамперед зумовлені:

• непослідовністю дій центральних, регіональних та місцевих органів виконавчої влади у реалізації вимог державної політики щодо збереження мережі ПНЗ державної і комунальної форм власності та створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку особистості;

• неузгодженістю законодавчої та нормативно-правової бази щодо бюджетного фінансування ПНЗ та оплати праці в них педагогів, наукових кадрів, спеціалістів інших кваліфікацій;

• відсутністю науково обґрунтованої єдиної державної статистики щодо розвитку позашкільної освіти;

• наявністю порушень прав дитини щодо вільного доступу до якісної освіти та безоплатності навчання за інтересами, особливо у сільській місцевості;

• відсутністю міжвідомчого координаційного органу регулювання розвитку системи позашкільної освіти і належної системи прогнозування її інноваційного розвитку;

• скороченням мережі ПНЗ і творчих об'єднань за інтересами в них, які вважаються пріоритетними в учнівському і батьківському середовищі, а саме: науково-технічної творчості та військово-патріотичного виховання, спортивних гуртків;

• недостатністю використання потенціалу виховних можливостей загальноосвітніх навчальних закладів щодо охоплення дітей позашкільною освітою, відкриття на їх базі філій ПНЗ, створення навчально-виховних комплексів, нормативно-правового забезпечення цієї діяльності;

• невідповідністю якості освітніх послуг частини ПНЗ сучасним вимогам, відсутністю науково обґрунтованих положень наступності й інтеграції до інших складових загальної системи освіти, що зумовлює дублювання у навчанні та зниження мотивації учнів, вихованців до творчої діяльності;

• відсутністю загальнодержавної цільової програми кадрового забезпечення навчальних закладів системи позашкільної освіти компетентними спеціалістами, підготовки і перепідготовки до вирішення сучасних завдань на високому професійному рівні;

низьким рівнем професійної компетентності спеціалістів • управлінь освіти органів місцевого самоврядування у галузі позашкільної освіти;

• повільністю переходу до громадсько-державного управління розвитком позашкільної освіти, запровадженням практики створення опікунських рад, інших державно-громадських та громадських організацій за різними напрямами позашкільної життєдіяльності дітей і молоді.

Зазначені вище проблеми неодноразово піднімалися автором на колегіях у Міністерстві освіти і науки України, міжвідомчих засіданнях, були предметом обговорення під час круглих столів Асоціації позашкільних закладів України, Верховної Ради України, на раді директорів у Кабінеті Міністрів України, дискусіях на брифінгах, висвітлювались на сторінках періодичних і фахових видань.

Результатом цих обговорень стало обґрунтування автором статті у складі робочої групи при Міністерстві освіти і науки України необхідності розроблення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, яку було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1260-р від 5 жовтня 2009 року [4]. Схвалення Концепції стало важливим кроком держави для підтримки подальшого розвитку позашкільної освіти.

Необхідність переосмислення сутності, мети, завдань позашкільної освіти і виховання насамперед, спричинена:

посиленням реформаційних і пов’язаних з ними кризових • процесів у суспільно-політичному житті країни за останнє десятиріччя;

особливостями адаптації громадян, зокрема дітей та молоді, • до умов ринкової економіки (міграційні процеси сімей та молоді у пошуках покращення свого матеріального стану);

інтеграцією України до європейського освітнього простору, • зміна освітніх стандартів відповідно до умов Болонського процесу;

поглибленням деструктивних процесів у суспільстві, що • зумовлюють посилення розмежування верств населення, внаслідок чого не забезпечується рівний доступ до якісної позашкільної освіти (частина освітніх послуг є платною);

послабленням уваги сім'ї до виховання, бездоглядність дітей;

–  –  –

самосвідомості дітей, учнівської та студентської молоді;

відсутністю інтересу значної частини молодих людей до • участі у громадсько-політичному житті країни;

девальвацією моральних, культурних і духовних цінностей у • значної частини молоді;

катастрофічними показниками здоров'я дітей, учнівської, • студентської молоді та юнаків призивного віку.

У процесі реалізації цієї програми в системі позашкільної освіти станом на сьогодні вже намітилася низка позитивних тенденцій:

вживають заходів щодо збереження мережі ПНЗ; поглиблюється процес інтеграції позашкільної освіти до єдиного освітнього простору;

оновлюється зміст, методика і технології позашкільної освітньої діяльності; вдосконалюється нормативне, програмно-методичне та інформаційне забезпечення; розвивається міжнародне співробітництво;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


зміцнюються зв'язки з наукою, вищою освітою тощо.

Однак, у сучасних умовах виникає потреба глибшого переосмислення сутності, мети і завдань розвитку позашкільної освіти, що зумовлено динамікою трансформаційних процесів у системі освіти України та необхідністю впровадження положень низки нових державних документів.

Актуальність зазначеного питання посилюється ще й тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства кризові явища суттєво вплинули на функціонування системи ПНЗ різних типів і форм підпорядкування. Це потребує пошуку ефективних механізмів модернізації державного регулювання розвитку позашкільної освіти. У Проекті Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» однією з причин неефективності механізму державного фінансування системи освіти названо недосконалість норм бюджетного фінансування позашкільних закладів.

Важливим кроком у напрямі подальшої реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти має стати послідовна реалізація Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року [5].

Відповідно до її мети, що полягає у модернізації позашкільної освіти шляхом створення умов і вдосконалення механізмів регулювання її сталого розвитку, основними завданнями є:

• удосконалення механізмів державного регулювання розвитку позашкільної освіти у сфері вільного часу дітей і молоді в Україні;

• визначення стратегії державної політики щодо розвитку позашкільної освіти й підвищення її якості;

• збереження потенціалу та пріоритетних напрямів розвитку позашкільної освіти на основі відродження кращих традицій позашкільного навчання і виховання, їх науково-методичне забезпечення;

• розроблення нових технологій і програм інтеграції позашкільної освіти до інших ланок неперервної освіти України;

• визначення шляхів удосконалення навчально-виховної діяльності ПНЗ різних типів і підпорядкування з питань виховання життєвої компетентності, підготовки учнів, вихованців, слухачів до практичної діяльності;

• розроблення нових напрямів роботи з пошуку, виявлення, розвитку й підтримки обдарованої молоді засобами позашкільної освіти;

• удосконалення роботи з дітьми і молоддю за такими суспільно значущими напрямами, як науково-технічний, військово-патріотичний і соціально-реабілітаційний;

• поглиблення міжнародного співробітництва у сфері позашкільної освіти й організації вільного часу молоді.

Реалізація державної регуляторної політики щодо вдосконалення й розвитку кадрового забезпечення освітньої сфери, зокрема позашкільної освіти, має здійснюватися послідовно, відповідно до завдань, визначених у Стратегії державної кадрової політики України на 2012–2020 роки [6] та окреслених у Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [7]. Позитивним чинником удосконалення кадрового забезпечення позашкільної освіти стане створення системи моніторингу з вивчення потреб країни та окремих регіонів у педагогічних і керівних кадрах позашкільної освіти в рамках реалізації завдань «Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року». А вдосконалення порядку фінансування позашкільних навчальних закладів, зокрема шляхом міжбюджетних трансферів, дасть змогу суттєво поліпшити матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну базу позашкільних навчальних закладів.

Напрями подальших досліджень. На окрему увагу заслуговує питання підвищення якості управлінської підготовки керівників позашкільної освіти всіх рівнів, розроблення концептуальних підходів до координації їх роботи і моніторингу діяльності державних структур управління позашкільною освітою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про освіту» / Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

2. Закон України «Про позашкільну освіту» / Освіта України:

Нормативно-правові документи. – Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

3. Концепція позашкільної освіти та виховання / Позашкільні заклади України. – Книга керівника позашкільного навчального закладу.

Нормативно-правові документи. – Х.: ПП «Торсінг плюс» – 2006. – С. 91– 99.

4. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1260-р від 05.10.2009 р. [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/.

5. Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.zakon.rada.gov.ua.

6. Стратегія державної кадрової політики на 2011–2020 роки: Указ Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012. «Офіційний вісник Президента України» від 03.02.2012 р., № 4, стор. 68, ст. 127.

7. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [авт.: В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. Бурда та ін.; ред. кол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст.

голови), В. М. Мадзігон (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. – 304 с.

–  –  –

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ

ПІД ЧАС ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ

ТА ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

В статье раскрывается психологический аспект организации совместной научно-исследовательской деятельности учащихся и ученых.

Рассматривается вопрос психологического сопровождения и роли психолога в формировании психологической готовности к олимпиадам и защите научно-исследовательских работ учащихся членов

– территориального отделения Малой академии наук Украины.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 76 – 115 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 76 – 115 УДК 061.22 (477.83-25)“1848/1870” ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870) Олександр СЕДЛЯР Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59, ел. пошта: sedlyar@rambler.ru У статті досліджено видавничу діяльність “Галицько-руської матиці” протягом...»

«Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ Кіровоград УДК 027.52:023.5 ББК 78.34 (4УКР) 751 О – 16 Обласний форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини: Зб. Матеріалів /Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського; упоряд. Козлова В.А., Дубина Л.О., Кудря М.А. – Кіровоград, 2010. — 264с. ISBN 978-966-2294-08-8...»

«3. Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / упор. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с.4. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.5. Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.6. Философский энциклопедический словарь / [сост. С. С. Аверинцев, Э. А. АрабОглы, Л. Ф. Ильичов]. – 2-е изд....»

«Управління культури і туризму обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 5 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту: інформдайджест / укл. Тарадименко І.І.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. Херсон : [Б.в.], 2010. Вип.5. 34 с. Черговий випуск інформдайджесту “На замітку методисту” пропонує вашій увазі матеріали на допомогу діяльності бібліотек щодо...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 182-187. УДК 343.6 ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА УЧАСТЮ ПСИХОЛОГА, ЛІКУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНИМ ЗЛОЧИНАМ Губанова О. В. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна В статті розглянута необхідність проведення лікування та корекції осіб, що вчинили...»

«БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XХV сесія VІ скликання РІШЕННЯ від 28 травня 2014 року № 537-VІ Про звіт директора комунального закладу «Барвінківська централізована бібліотечна система » Барвінківської районної ради Харківської області Романової Л.В. та подовження дії контракту з нею Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств ( установ) спільної...»

«УДК 37(092):329.78(477) Остапйовська Ірина Ігорівна к. пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ Анотація. У статті досліджено сучасний стан впливу дитячих та молодіжних громадських організацій на виховання дітей та молоді, їх внесок у формування нового покоління громадян, які здатні...»

«УДК 378 В.В. Мішедченко СТРУКТУРА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У статті розкривається сутність та структура музично-педагогічної культури як професійної якості особистості вчителя. Ключові слова: культура, музична культура, педагогічна культура, музично-педагогічна культура вчителя. Постановка проблеми. У світлі сучасних наукових уявлень метою музичного виховання в загальноосвітній школі є формування в учнів музичної культури як важливої і невід`ємної частини їхньої...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Українське ботанічне товариство МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОСЛИННИЙ СВІТ У ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ УКРАЇНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН» Colchicum fominii Bordz. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 11-15 ЖОВТНЯ 2010 р. КИЇВ Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Ботанический сад имени акад. А.В. Фомина Институт ботаники им. Н.Г....»

«8/D/E/Olia/Nikitin/27955 21.06.02 Володимир Нікітін, доктор культурології, консультант МЦПД Якісна освіта. Проблеми рівного доступу У №№ 38—39 за 2001 р. “ДШ” ми розпочали друкувати матеріали аналітичних досліджень, здійснених у рамках проекту МФ “Відродження” “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти”. Продовжуємо тему розмови статтею, в якій розглядаються проблеми рівного та справедливого доступу до якісної освіти. Метою дослідження в рамках проекту МФ “Відродження”...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»