WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 7 ] --

Статья посвящена проведению летних профильных школ и проблемам современных научных подходов к работе с одаренной ученической молодежью. Предложен ряд практических рекомендаций, направленных на решение проблем учебы одаренных детей летом.

Освещается блок документации по работе летней школы, которая способствует качественной подготовке работы как с детьми, так и с профессорско-преподавательским составом.

Ключевые слова: одаренный ребенок, положение летних школ, концептуальные принципы, приоритетные виды деятельности, личностно ориентированный подход.

The article is sanctified to realization of summer profile schools and problems of the modern scientific going near work with the gifted student's young people. The row of the practical suggestions sent to the decision of problems in relation to the studies of the gifted children in summer is offered.

The block of documentation is illuminated in relation to work of summer school, that assists quality preparation of work both with children and with faculty advisors.

Keywords: the gifted child, position of summer schools, conceptual principles, priority types of activity, personality oriented approach.

Вступ В усі періоди історії людства у педагогіці існувала проблема розвитку обдарованості дитини. А для того, щоб створювати умови для виявлення й розвитку здібностей дітей, потрібна мудра, творча, неординарна особистість. Це має бути вчитель (керівник), який добре володіє спеціальними методиками, має власну систему пошуку таких дітей. Саме Мала академія наук учнівської молоді Київської області згуртувала навколо себе таких учителів – майстрів своєї справи.

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно бути реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості [1]. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності Малої академії наук учнівської молоді як позашкільного закладу для створення чіткої системи роботи влітку з названою категорією учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для поглиблення знань та навичок у власних науково-дослідницьких роботах, практичне підкріплення її досліджень.

Отже, масштабність, актуальність і перспективність завдань, пов’язаних із проведенням літніх профільних шкіл для юних дослідників, потребують пошуку нових підходів до організації навчально-виховного процесу влітку [3].

Побудова навчально-виховного процесу, орієнтованого на розвиток особистості під час відпочинку і водночас навчання, – справа складна і, як свідчить практика, пов’язана з вирішенням актуальних психологопедагогічних, організаційних, науково-методичних, управлінських проблем.

Тому завдяки зусиллям методичних служб різного рівня адміністрація Малої академії наук учнівської молоді намагалася створити таке освітньо-розвивальне середовище, у якому кожен конкретний учень за допомогою педагогів:

самостійно пізнавав свої можливості;

–  –  –

міркуваннями;

отримав практичний досвід з досліджуваної ним проблеми.

• Саме для реалізації цих завдань покликана Літня школа як організаційна форма освіти учнів, де відбувається навчальне співробітництво між учнями та науковцями.

І. Положення про літню школу Літня школа для юних науковців – це тимчасове об’єднання всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Створюється і проводиться на добровільних засадах на базі навчального або оздоровчого дитячого закладу.

Літня школа – це школа самовизначення.

Мета школи:

формування організаційної культури учнів;

–  –  –

системи навчання та відпочинку;

формування позитивного іміджу.

• Для досягнення цієї мети необхідно вирішити низку завдань.

Завдання школи:

узагальнення даних комплексної діагностики з огляду на •

–  –  –

допомоги з питань освіти і саморозвитку;

пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

• залучення професорсько-викладацького складу, працівників • наукових установ до активної співпраці;

формування інтелектуальної еліти.

–  –  –

школа - самоосвітня діяльність – навчальна діяльність – відпочинок);

нестандартність (своєрідність та оригінальність проведення • занять).

ІІ. Особливості організаційної діяльності літньої школи Відповідно до мети, завдань і принципів роботи діяльність усіх суб’єктів Літньої школи слід планувати, організовувати, контролювати, регулювати.

Пріоритетні види діяльності Літньої школи: діагностична, планово прогностична, проектна, консультативна.

Орієнтація на талановитих учнів передбачає розробку системи заходів для оптимізації організаційних умов освітнього процесу [4].

Обдаровані учні прихильні до вибору професійно-самореалізаційної моделі навчання, сутність якої полягає в:

• інтересі до професії (високий рівень професійної спрямованості);

• орієнтації на творчу працю, можливості проявляти ініціативу, самостійність;

• критичності мислення, схильності до пошуку нестандартних рішень [2].

Такі учні особливо потребують створення умов для самостійної роботи, вважаючи за краще не традиційні форми занять, а роботу в комп'ютерному класі, у творчих майстернях, лабораторіях, архівах тощо.

Під час організації процесу навчання особливо важливо зважати на потребу обдарованої учнівської молоді у самостійній роботі як пріоритетній формі навчання.

Освітній процес такої категорії дітей повинен включати такі форми самостійної роботи, як написання і захист рефератів, проектів, розробка і захист цільових програм, написання анотацій, рецензування наукових статей, авторефератів, реферування, переклад з іноземних мов і анотування публікацій іноземними мовами, самостійні творчі роботи, складання структурно-логічних схем, тестів, тезаурусів, розробка комп'ютерних програм навчального призначення та ін.

Під час перебування у Літній школі учні не лише творчо й інтелектуально розвиваються (відвідуючи профільні заняття з учнівською молоддю провідних учених науково-дослідних інститутів НАН України, викладачів освітніх установ і представників громадських організацій), а й отримують послуги спортивно-оздоровчого напряму (створення належних умов для духовного та фізичного оздоровлення молоді, що включає комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, які спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я) і культурно-пізнавального (забезпечення культурно-інтелектуального середовища для розкриття талантів і розвитку творчих здібностей, знайомство з культурно-історичними місцями та природно-заповідними територіями м. Києва та Київщини, відвідування музеїв, театрів та інших культурно-мистецьких закладів).

Терміни проведення та режим Літньої школи:

доцільне проведення школи у червні – липні по 12–14 днів;

• кількість годин занять та відпочинку визначається щоденним • планом роботи.

Управління Літньою школою здійснює адміністрація Малої академії наук учнівської молоді», а контроль діяльності школи – НЦ «Мала академія наук України».

Літня школа працює чітко за планом, який розроблений, обговорений на методичній раді (загальних зборах учасників педколективу) Київської обласної МАН, затверджений безпосередньо директором і погоджений з НЦ «Мала академія наук України».

–  –  –

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аніськіна Н. О. Літня школа. Нова організаційна модель освіти старшокласників / Н. Аніськіна, О. Тимощук, О. Чорна. – К. : Ред.

загальнопед. газ., 2005. – 10 с.

2. Здібність. Обдарованість. Таланти : система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

3. Ковбасенко Л. І. Методика виховної діяльності в Малій академії наук : метод. посіб. / Л. І. Ковбасенко. – К., 2006. – 116 с.

4. Німак О. М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі / О. М. Німак. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 144 с.

5. Шелакін В. Планування роботи навчального закладу : метод.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


матеріал / В. Шелакін. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л. Галіцина, 2006. – 112 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

–  –  –

усовершенствования государственного регулирования развития внешкольного образования в Украине. Анализ практики функционирования сети внешкольных учреждений в условиях демократизации общественных процессов позволил выделить ряд актуальных проблем, которые должны определять государственную стратегию регулирования развития внешкольного образования, направленную на ее усовершенствование.

Ключевые слова: внешкольное образование, реформирование внешкольного образования, сеть внешкольных учебных заведений, государственное регулирование внешкольного образования.

The article based on research and summarize the literature and practical experience revealed the necessity of state regulation of extracurricular education in Ukraine. Analysis of the functioning of out-ofnetwork facilities in a democratization of social processes allowed to allocate a number of topical issues that have to define a national strategy on management of extracurricular education, aimed at its improvement.

Key words: extracurricular education, reform of extracurricular education, a network of extracurricular institutions, state regulation of extracurricular education.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. Процес реформування усієї системи освіти України зумовлює необхідність переходу в якісно новий стан її складової – позашкільної освіти і потребує удосконалення державного регулювання. Першорядного значення в колі цих завдань набувають питання розроблення державної стратегії розвитку й збереження мережі позашкільних навчальних закладів різних типів, запровадження сучасних технологій організації навчально-виховного процесу, його науково-методичного та інформаційного забезпечення.

Особливо актуальними ці завдання стають в умовах інтеграції України у європейський освітній простір і потребують докорінного перегляду методологічних підходів до проблеми професіоналізації державного регулювання подальшого розвитку і модернізації позашкільної освіти.

Вибір стратегії розвитку позашкільної освіти визначається такими чинниками: державними і соціальними запитами, інтересами суспільства, його груп і окремих представників. Курс нашої держави на розбудову, потреба в модернізації та інформатизації суспільства загострюють і соціальні протиріччя. Ринкові умови потребують від громадянина з високим рівнем національної самосвідомості здатності швидко змінювати стратегію діяльності, здобувати нові професії та кваліфікації, адаптуватися до видозмін соціальних ролей. Головною проблемою стає розвиток творчої особистості з інноваційним мисленням і практичною спрямованістю діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання побудови системи державного регулювання позашкільної освіти України стали предметом наукового дослідження порівняно недавно. Систематизація результатів наукових досліджень, що стосуються питань становлення та розвитку позашкільної освіти (Л. Березівська, В. Берека, О. Биковська, С. Букреєва, В. Вербицький, Г. Пустовіт, Т. Сущенко, Н. Харінко, Т. Цвірова, А. Шепилова та ін.); сучасних підходів до організації додаткової освіти (В. Горський, А. Журкін, А. Золотарьова, М. Коваль, В. Лешер, О. Фоміна, А. Щетиніна та ін.) дає змогу зробити висновок, що в основному вони були присвячені загальним питанням вивчення досвіду організації змісту навчально-виховної діяльності в позашкільних установах та вирішенню завдань активізації їх виховного потенціалу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячено статтю. Проблема державного регулювання позашкільної освіти розглядалася частково і не була предметом спеціального дослідження.

Мета статті – обґрунтування теоретико-методологічних засад державного регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Вивчення зарубіжного досвіду демократизації та гуманізації державного управління в галузі позашкільної освіти свідчить, що наразі актуальним є питання створення системи управління на основі синергетичного підходу, який передбачає розробку механізмів поєднання державних і громадських функцій управління в інтересах окремої дитини, суспільства і влади.

Аналіз стану державного регулювання розвитку позашкільної освіти показує, що в Україні законодавчою основою забезпечення права кожного на здобуття позашкільної освіти є Конституція України (1996).

Зокрема, ст. 53 Конституції України передбачає забезпечення доступності позашкільної освіти, її розвиток, закріплено такі поняття як «позашкільна освіта», «позашкільний навчальний заклад».

Відповідно до головного Закону – Конституції України Верховна Рада України визначає державну політику в галузі освіти, яку провадять органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

З метою забезпечення єдиної освітньої політики закон встановлює державний контроль за діяльністю освітніх закладів незалежно від форм власності. Він здійснюється управліннями освіти центральних і місцевих органів виконавчої влади та Державною інспекцією закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України.

Державну політику у сфері позашкільної освіти й стратегічні напрями її розвитку визначено у: Законі України «Про освіту» (1991), Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1996), Законі України «Про позашкільну освіту» (2000), Законі України «Про загальну середню освіту» (1999), Законі України «Про охорону дитинства» (2001), Положенні про позашкільний навчальний заклад (2001), Національній доктрині розвитку освіти (2002).

Так, у ст. 29, 38, 39 Закону України «Про освіту» визначено структуру освіти України й позашкільну освіту як її складову, а також основні принципи здійснення Правові, соціально-економічні, [1].Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРА Т. Донецьк Східний видавничий дім Засновано в 2001 р. Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т. 23 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2008. – 292 с. Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Заїка В.К. Ріст сосни звичайної в умовах радіаційного опромінення// Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.4. – С. 25-30.2. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. К.: Урожай, 1987. С. 166-172.3. www.kmu.gov.ua Допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в деревній продукції лісового господарства (станом на 12.12.2006 р.). 4....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДІ ФАХІВЦІ – МАЙБУТНЄ НАУКИ Випуск 3 Харків 2012 УДК 81’243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М54 Друкується за рішенням Вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Протокол № 5 від 27 квітня 2012 р.) Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 3....»

«3. Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / упор. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с.4. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.5. Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.6. Философский энциклопедический словарь / [сост. С. С. Аверинцев, Э. А. АрабОглы, Л. Ф. Ильичов]. – 2-е изд....»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 3. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов – М. : МЕДпресс–информ, 2008.– 384 с.4. Исанова В. А. Концепция реабилитации в условиях специализированного реабилитационного учреждения / В. А. Исанова // Комплексная реабилитация больных и инвалидов. – 2008. – № 2–3. – С. 33–40.5. Кадыков А. С. Реабилитация...»

«6. Науково-дослідна та методична робота 6.1. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та надання практичної допомоги на місцях У 2013 році у зв’язку з нестримною модернізацією бібліотечних технологій, зміною інформаційних запитів, появою нових видів документів система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ЮСП бібліотек Херсонської області розвивалася завдяки застосуванню нових форм та методів з використанням новітніх інформаційних технологій. Різноманітні форми професійного...»

«Рекреаційна географія і туризм Наукові записки. №2. 2010. УДК 379.85 Ірина СМАЧИЛО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті проведено наукове обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи менеджменту туристичних організацій. Розроблено систему менеджменту туристичної організації, яка ґрунтується на динамічній ідентифікації тенденцій на ринку туристичних послуг, ранньому виявленні тенденцій зміни туристичних потоків, дослідженню закономірностей ринку...»

«Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Наукова бібліотека Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект Дайджест Миколаїв 2013 Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект [Текст] : дайджест / уклад. О. І. Маєр. – Миколаїв : НУК, 2013. – 10 с. Щоб наукові бібліотеки майбутнього не були лише засобами поширення інформації, а являли собою центри формування...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Українське ботанічне товариство МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОСЛИННИЙ СВІТ У ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ УКРАЇНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН» Colchicum fominii Bordz. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 11-15 ЖОВТНЯ 2010 р. КИЇВ Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Ботанический сад имени акад. А.В. Фомина Институт ботаники им. Н.Г....»

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна агія чарівного слова Бібліографічний покажчик Київ 2012 Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна агія чарівного слова Бібліографічний покажчик Київ – 2012 ББК 91.9:82 + 82.3 (0) + 84 (0) М 12...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»