WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 6 ] --

Важливу роль у соціальній самоідентифікації дитячої особистості відіграє спілкування з ровесниками. У цьому контексті складно переоцінити значення школи як середовища, що забезпечує постійний зв’язок дитини з однолітками. Однак ще більше значення має спілкування учня зі своїми однодумцями – юнаками та дівчатами, які поділяють спільні інтереси, уподобання. Такі умови забезпечують Всеукраїнські літні профільні школи Малої академії наук України (МАН України) – сучасні форми роботи з обдарованими дітьми, що дають можливість молоді з усієї країни під час літніх канікул поглибити знання в обраній галузі наукового дослідження, зробити крок на шляху до професійного самовизначення, змістовно провести час у колі однодумців.

МАН України продовжила історичні традиції організації спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей, що ведуть свій початок на теренах УРСР з 1963 р., та використовує кращий досвід у цій сфері зарубіжних країн. Проведення літніх профільних шкіл є унікальною формою роботи з обдарованою молоддю, аналогів якої у нашій державі поки що не існує. Це шанс, який дає школярам змогу поглибити свої знання в обраній галузі, розвивати інтерес до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності;

формувати навички роботи в колективі, створювати інтелектуальне командне середовище, розширювати свій світогляд; гармонійно поєднувати науково-дослідницьку роботу з активним відпочинком та оздоровленням.

З цією метою МАН України під час проведення Всеукраїнських літніх профільних шкіл використовує різноманітні форми роботи з учнівською молоддю: лекційні, семінарські та практичні заняття, олімпіади, навчальні проекти; зустрічі з відомими вченими, діячами культури, цікавими людьми; фольклорно-етнографічні експедиції, збирання матеріалів за методикою «жива історія», навчально-пізнавальні екскурсії, мандрівки; вечори знайомств, представлення секцій, територіальних відділень МАН, літературно-поетичні й тематичні вечори біля ватри; інтелектуальні та розважальні ігри; психологічні тренінги, бесіди на теми християнської моралі; конкурси стінних газет, спортивні ігри та змагання.

Всеукраїнські літні профільні школи МАН України працюють за такими орієнтовними напрямами: фізико-математичний, історикоправничий, філологічний, хіміко-біологічний, економіко-географічний.

Це дає змогу охопити широке коло учнівської молоді, якнайкраще задовольнити її наукові запити й інтереси. Літні профільні школи МАН України роблять великий внесок у формування майбутньої інтелектуальної еліти нації.

Значною мірою соціальній самоідентифікації особистості учня сприяє перебування у командному середовищі, формування якого забезпечують літні профільні школи МАН України. Атмосфера здорової конкуренції, інтенсивного предметного спілкування, постійної міжособистісної взаємодії спонукає до самопізнання, самореалізації, самоідентифікації. Остання уможливлюється наявністю відповідного соціального простору, адже розглядається як самопізнання особистості в соціальній системі координат, усвідомлення своєї солідарності чи відчуження стосовно інших соціальних груп. Розглядаючи самореалізацію через самоідентифікацію особистості, слід зазначити, що самоідентифікація пов’язана не тільки з ідентифікацією себе з певною особистістю, групою, а насамперед, із певними метою, цінностями, принципами, ідеалами, смисложиттєвими орієнтаціями, зразками поведінки, з якими співвідносить себе людина, на які орієнтується у процесі самореалізації. У цьому контексті літні профільні школи МАН України завдяки залученню провідних науковців нашої країни, видатних державних, громадських, культурних діячів та створенню середовища, де зібрані «кращі з кращих», виховують високі загальнолюдські цінності, стимулюють до самовдосконалення та розвитку, самореалізації у різних сферах життя і забезпечують соціокультурну самоідентифікацію особистості юного дослідника.

–  –  –

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ

ДІТЬМИ У ЛІТНІХ ШКОЛАХ МАН УКРАЇНИ В статье раскрыты психологические особенности одаренного ребенка, педагогические аспекты, содержание и организация социальнопедагогической работы с одаренными детьми в условиях летних школ МАН Украины.

Ключевые слова: летняя школа, способности, типы одаренности, социально-педагогическая работа, направления и формы работы.

The article deals with the psychological peculiarities of the gifted youth, with pedagogical aspects, the content and organization of the social and 51 pedagogical activity toward the gifted students under the condition of summer schools organized by Minor Academy of science of Ukraine.

Keywords: Summer school, capacities, types of endowments, social and pedagogical activity, main tendencies and forms of activity.

–  –  –

Концепція розвитку освіти в Україні переконливо підтверджує, що у сфері виховання та навчання (позашкільного зокрема) відбуваються суттєві зміни, які зумовлюють необхідність посилення уваги до проблеми обдарованості учнівської молоді, залучення її до національної культури, опанування старшокласниками нового стилю життя в сучасному громадянському суспільстві. Аналіз освітянської практики переконує в актуальності проблеми соціально-педагогічного впливу на діяльність малих академій і територіальних відділень, адже в загальноосвітніх закладах суттєво відстає від часу, а іноді відсутня систематична науково та методично обґрунтована робота щодо розвитку у дітей навичок соціальної активності, передовсім навичок участі в органах самоврядування, культурних заходах, що сприяє розвитку креативності обдарованих старшокласників, розвиває їх нестандартне мислення.

Сьогодні на першому місці поряд з іншими проблемами – проблема цінності людської особистості. Особливої актуальності набуває формування обдарованої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння загальнолюдськими цінностями і засадничими цінностями демократичної культури. З огляду на це особливо цікавим є освітньо-комунікаційний проект Національного центру «Мала академія наук України» – літні школи, одним з головних завдань яких є поєднання освітньої та соціально-комунікативної функцій на якісно новому рівні. Школи формують особливе юнацьке середовище, у якому передовсім цінують знання, пошук, інтелектуальний розвиток, здатність до самовдосконалення. Беручи участь у літніх профільних школах МАН України (навчально-оздоровчих зборах), діти вчаться самостійно приймати рішення, бути активними громадянами України.

Літні профільні школи МАН об'єднують талановиту молодь всієї України, допомагають учасникам знаходити однодумців, взаємозбагачуватись і підтримувати один одного. Доступ до змістовного, інтелектуального та пізнавального відпочинку у школах отримали всі учасники шкіл, незалежно від географії проживання та соціального статусу їхніх сімей. Так народжується новий молодіжний рух, який пропагує прогресивні цінності. Визначаючи мету виховної роботи в літній школі, слід зважати на реалії переходу нашої держави до ринкових відносин. Розширення впливу на дітей та підлітків засобів масової інформації спричинило потребу формування навичок вибіркового підходу, розвитку критичного й самокритичного мислення, вироблення захисного механізму щодо тих засобів масової інформації, які культивують агресивність, насилля тощо. Саме тому соціальнопедагогічна робота у літній школі МАН України має бути підпорядкована розвитку особистих зусиль, особистої відповідальності кожного обдарованого вихованця за здійснення своєї мети, за власні вчинки, за успіх у житті, що є визначальними умовами формування обдарованості.

Мета соціально-педагогічної роботи у літній школі – формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, почуттям відповідальності й соціальної активності. Зростання соціальної ролі обдарованої особистості, актуальність питання гуманізації та демократизації суспільства зумовлюють необхідність використання надбань соціально-педагогічної науки у практиці літніх шкіл МАН України. Дослідженню педагогічних можливостей виховного середовища дитячого табору (літньої школи) присвячено роботи Ю. Буракова, Л. Байбородової, А. Волохова, Є. Рибинського І. Фрішман та ін.

На нашу думку, науково-дослідницька, навчальна та соціальнопедагогічна робота у літній профільній школі МАН сприяє розвитку обдарованості за дотримання таких умов: організації діагностування обдарованості підлітків; надання соціально-педагогічної допомоги в адаптації старшокласників до умов літньої школи, що забезпечує їхнє безперешкодне входження у співтовариство школи; надання соціальнопедагогічної допомоги у проектуванні вихованцями свого перебування в літній школі, що забезпечує визначення траєкторії розвитку їх обдарованості; формування евристичного розвивального середовища, яке стимулює реалізацію потенціалу обдарованих старшокласників у структурі літніх профільних шкіл МАН України.

Творчий, інтелектуальний потенціал особистості є рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість необхідно як своєчасно виявити, так і спрямувати значні зусилля на її розвиток. Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливі умови навчання та виховання. Нерідко інтелектуально обдарована дитина не знаходить розуміння ані однолітків, ані педагогів, тому не менш важливою є попередня спеціальна підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми у рамках літньої профільної школи. Вони повинні бути чуйними, доброзичливими, уважними, емоційно стабільними, мати динамічний характер і почуття гумору й, що не менш важливо, позитивне самосприйняття. Педагоги, не впевнені у собі, схильні переносити власні проблеми на вихованців, емоційно нестійкі, можуть завдати їм шкоди, адже обдаровані діти – не просто носії таланту, а передовсім люди. У їхньому загальному розвитку спільного зі звичайними людьми більше, аніж відмінного. Водночас ставлення до обдарованих дітей є однією з визначальних характеристик суспільства.

На нашу думку, варто зосередитись на найважливіших вимогах щодо підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми в літній профільній школі МАН України:

• усвідомлення педагогами сутності та специфіки роботи Малої академії наук України і літніх профільних шкіл;

• ознайомлення педагогів із психолого-педагогічними основами роботи з тимчасовим колективом обдарованих старшокласників;

• засвоєння основ організації навчально-виховного та оздоровчого процесу в умовах школи;

• оволодіння системою колективного планування роботи дитячого колективу;

• ознайомлення із системою самоврядування у житті тимчасового колективу (на час перебування в літній школі МАН України);

• організація гри та спортивно-оздоровчої роботи.

Таким чином, підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми в умовах літніх шкіл МАН України має сьогодні особливе значення.

Саме тому не менш важливо, аби до роботи у школах було залучено найкращих науковців і талановитих педагогів, продумано й організовано використовувалася сучасна матеріально-технічна база, інформаційний та лабораторний ресурс академічних установ. Насичені новим позапрограмовим фаховим матеріалом щоденні теоретичні та практичні заняття покликані поглибити набуті у загальноосвітніх закладах знання;

виконання запланованих проектних завдань має сприяти засвоєнню отриманої інформації і творчій самореалізації юних манівців; науководослідницьку діяльність у рамках літньої школи необхідно творчо поєднувати з насиченою та розмаїтою екскурсійно-пізнавальною, творчою і розважальною програмами.

Варто наголосити й на виховному аспекті літніх профільних шкіл МАН України. Тут, у школах, напрочуд легко вдається об'єднати талановиту учнівську молодь Півночі і Півдня, Сходу і Заходу країни.

Старшокласники отримують гарну нагоду краще пізнати свою Батьківщину, ознайомитися з духовною та культурною спадщиною українського народу і, що не менш важливо, зустрітися з одноліткамиоднодумцями, такими ж талановитими і захопленими науководослідницькою діяльністю, справою свого життя.

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юні науковці України – це розумовий потенціал держави, її еліта, яка прокладатиме дорогу українському народові до вершин світового прогресу. Саме тому Мала академія наук України в цілому та літні профільні школи як її освітньокомунікаційний проект зокрема несуть і постійно повинні нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, отже, в діяльності кожної літньої школи мають забезпечуватись науково-дослідницькі, психолого-педагогічні й методичні чинники оптимального та ефективного розвитку обдарованих старшокласників.

«Дитяча обдарованість постає перед нами як одне з найцікавіших явищ природи і традиційно займає одне з провідних місць у педагогічній та психологічній науках», – так яскраво охарактеризував учнівську обдарованість О. В. Заболотний [2, с. 37].

Найважливіше завдання літніх профільних шкіл МАН України – створити максимально сприятливі умови для якнайповнішої самореалізації таких обдарованостей у галузі наукового дослідництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вєліканова А. Обдаровані діти – хто вони? / А. Вєліканова // Психолог. – 2006. – № 42. – С. 18–21.

2. Заболотний О. В. Як знаходити знання. Організація науковопошукової дослідницької діяльності учнівської молоді / О. В. Заболотний // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. – 2003.– № 2. – С. 94–106.

3. Іванова Л. І. Школа та шкільний учитель в системі Малої академії наук / Л. І. Іванова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 13–16.

4. Комісарова С. Робота з обдарованими дітьми / С. Комісарова, Д. Ведмеденко, М. Білогірна // Психолог. – 2006. – №№ 25–28. – С. 57–81.

5. Лоткова І. В. Плекаймо обдарованість / І. В. Лоткова // Завучу.

Усе для роботи. – 2009. – №№ 11, 12. – С. 35–37.

6. Остапчук В. Обдаровані діти. Які вони? / В. Остапчук // Шкільний світ. – 2009. – № 19. – С. 9–10.

7. Сорич І. Організація роботи із обдарованими дітьми у навчальних закладах / І. Сорич // Психолог. – 2006. – №№ 25–28. – С. 26–37.

8. Таїна обдарованості : практико-зорієнтований збірник на допомогу тим, хто працює із обдарованими дітьми / укладач О. В. Заболотний ; за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2005. – 160 с.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Запорізька обласна рада Запорізька обласна державна адміністрація Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти Запорізький національний університет Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України ВГО Всеукраїнська федерація «Спас» МАТЕРІАЛИ ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 02-03 грудня 2010 Запоріжжя 2010 УДК: 37.035.6 (063) ББК: Ч421.352.23л0...»

«Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А. П. Гайдара Відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу Збірка матеріалів обласного семінару-практикуму м. Кіровоград ЗМІСТ Манжула Т.С. Дитячі бібліотеки Кіровоградщини: від традиційної бібліотечної академічності до вимог сучасності. 3 Ліпей О.В. Віртуальна складова інформаційно-навчального процесу бібліотечних кадрів.. 8 Расторгуєва Н.І. Маркетингові підходи в управлінні – основа успішної діяльності бібліотеки бібліотеки.. 12 Босюк Л.С....»

«УДК 342.951:351.85] (477) І. Г. ІГНАТЧЕНКО, канд. мист. наук, канд. юрид. наук, асистент кафедри адміністративного права, Національний університет «Юридична академія України і мені Ярослава Мудрого», м. Харків ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СВІТОВІ СТАНДАРТИ Стаття присвячена визначенню теоретичних засад формулювання культурної політики на стадіях її ініціювання та реалізації в Україні з використанням світового культурно-політичного досвіду....»

«Книга пророка Авакума Хто з Вас не любить смачно поїсти? • Приємно, коли на столі хороша їжа і можеш їсти досхочу!• Діти: o Чи взагалі буває так, § що мама свариться через те, що занадто багато їсте? § Зазвичай мами хочуть, • щоб їхні діти росли та були здоровими, а отже, їли достатньо.• Недавно мама Ані була в нас у гостях і годувала всю сім’ю, поки Ані не було вдома. o Вона вміє смачно готувати і – як яка бабуся – любить, коли багато їдять. o Коли вона клала їжу мені і дітям, я просив, § щоби...»

«УДК 37.014.252 В.Г. Базелюк, к.п.н., ст. викл. кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗНЗ Анотація. У статті розкрито зміст та роль організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу. Показані шляхи її формування та розвитку в сучасних умовах Ключові слова: культура, організація, організаційна культура, загальноосвітній навчальний заклад. Аннотация. В статье раскрыто содержание и...»

«Центр місцевої активності для розвитку громади Інститут соціокультурного менеджменту Центр місцевої активності для розвитку громади ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Абрамов Л.К., Азарова Т.В. ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту «Школа громадської участі» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Зміст видання є винятковою відповідальністю ІСКМ та не обов’язково...»

«Мандрик Леся аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У статті на основі аналізу існуючих у психолого-педагогічній джерелах підходів до системи вищої освіти розглядається зміст та структура гендерної культури особистості. Поняття «гендерна культура» тлумачиться як культура, що передбачає сформованість у людини правильного розуміння про призначення чоловіків і жінок, їхній...»

«Збірник наукових праць К ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України УДК 159.922.76 – 056.26 С.Є. Роюк Психологічні особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху У статті викладено результати теоретичного та емпіричного вивчення психологічний особливостей соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Виявлено особливості самооцінки, мотивації і потреб у дітей з порушеннями слуху. Ключові слова: діти з порушеннями...»

«ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЕКТІВ Біда Д. Д. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року [10] обґрунтовано пріоритетність шкільної природничо-математичної освіти та накреслені шляхи вирішення вказаної проблеми, зокрема удосконалення навчальної, налагодження друку методичної,...»

«УДК 371.134+37.036.001.13 (045) А.А.ГРИГОР’ЄВА, здобувач (м.Хмельницький) Формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом проектів У статті розглядається питання формування творчої особистості вчителя. Аналізуються різноманітні підходи до трактування понять „творчість” та „творча особистість”. Обґрунтовується роль інтерактивних методів у підготовці педагогічних працівників. Висвітлюється проблема формування творчої особистості майбутнього учителя технологій методом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»