WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 5 ] --

• пізнавально-дозвіллєвого (культурно-розвивальні заходи).

Під час проведення літньої профільної школи необхідно дотримуватися режиму дня, розкладу занять, плану проведення заходів, санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки під час проведення навчальних занять, лабораторно-практичних робіт, оздоровчо-дозвіллєвих заходів.

Літня профільна школа комплектується такими педагогічними кадрами:

• науковцями, викладачами, аспірантами і студентами вищих навчальних закладів;

• педагогами-організаторами (вчителями загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, педагогами позашкільних навчальних закладів тощо);

• вожатими (студентами вищих навчальних закладів педагогічного спрямування);

• педагогами-психологами з числа психологів шкіл чи позашкільних навчальних закладів або працівників медичних закладів, які мають спеціальну освіту за профілем;

• педагогами позашкільних навчальних закладів (спеціалістами, методистами тощо).

Важливою складовою організації роботи в літній профільній школі є науково-методичний супровід, який передбачає: науково-методичне, інформаційне і програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, створення системи діагностики і моніторингу навчання та розвитку дітей, аналіз та оцінку його результативності.

Навчально-виховний процес у літніх профільних школах має ґрунтуватися на психолого-педагогічних і науково-методичних засадах організації навчання, виховання та розвитку учнів у позашкільних навчальних закладах. Так, Т. І. Сущенко наголошує на визначенні позашкільного навчального процесу як цілеспрямованого духовного взаємозбагачення педагогів і дітей в умовах комфортного діалогічного спілкування та інтелектуальної співтворчості [11, с. 76], що відповідає основній меті та завданням діяльності літніх шкіл.

Для організації навчального процесу в літніх профільних школах МАН необхідно складати програми на основі блоково-модульного підходу з формулюванням мети і детального плану проведення кожного дня, щоб учасники літньої школи мали змогу обрати для себе саме ту програму, яка їх найбільше цікавить.

Навчально-виховний процес у літніх профільних школах організовують відповідно до навчальних планів та програм.

Зміст програм визначається метою формування компетентностей особистості:

пізнавальної, практичної, творчої і соціальної.

Пізнавальна компетентність спрямована на поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів наук, ознайомлення з основами пошукової і дослідницької діяльності, методологією та методикою досліджень в обраній науковій галузі.

Практична компетентність передбачає: оволодіння навичками науково-дослідницької діяльності, вмінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом; розуміння взаємозв’язків між природничими та гуманітарними науками; формування мовної культури, системно-логічного мислення.

Творча компетентність забезпечує: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток логічного і просторового мислення, творчих здібностей, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до пошукової, науково-дослідницької діяльності, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Соціальна компетентність спрямована на розвиток моральних якостей, громадянської позиції, формування національних і загальнолюдських культурних та духовних цінностей, екологічної культури, наукової та пошуково-дослідницької ініціативи, прагнення до нових знань, потреби у творчому самовдосконаленні, ціннісного ставлення до себе та інших [5, с. 147].

З огляду на специфіку організації навчально-виховного процесу у Всеукраїнських літніх профільних школах навчальні програми розробляють з урахуванням часу на їх реалізацію, а також вимог щодо актуалізації опорних знань з базових дисциплін [9, с.12].

Під час розроблення навчальних програм потрібно зважати на те, що вони повинні:

включати теми, матеріали, не передбачені державним • компонентом навчального плану;

• розширювати зміст понять, повідомлень, практичних заходів з теми, яка є головною для юного дослідника;

• передбачати види діяльності, що потребують творчого та критичного мислення;

• створювати умови для розширення бази знань і розвитку здібностей учнів;

• створювати умови для демонстрації організаторських здібностей;

• передбачати навчальний час для самостійної роботи, презентації її результатів.

При цьому потрібно зважати на вимоги до технології розроблення змісту навчального предмета, який є базовим у науковому дослідженні учня.

Навчальний матеріал має:

• виводити учасника літньої профільної школи МАН за межі підручника та навчально-тематичного плану і програми;

• розширювати його світогляд, сприяти використанню отриманих знань у системному розробленні проблеми дослідження;

• вчити логічно будувати кожен розділ, підрозділ, тему, підтему навчального матеріалу з подальшим пошуком нових повідомлень з найбільш вузьких тем;

• вчити узагальнювати окремі питання;

• навчати прийомів і методів більш глибокого засвоєння матеріалу окремих тем.

З метою оптимізації активного навчання школярів, підтримки їх творчої активності та посилення закладеного в них потенціалу до програм літніх профільних шкіл необхідно включати комплекс заходів щодо рекреації учнів.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови рекреація – це: відпочинок, поновлення сил людини, витрачених на трудову діяльність [2, с. 1211].

Забезпечити режим постійної зміни видів і галузей діяльності дає змогу створення системи різноманітних оздоровчо-дозвіллєвих заходів;

це допомагає відновити сили, тобто реалізувати рекреаційну функцію.

Оздоровчо-дозвіллєва робота в літніх профільних школах передбачає гармонійне поєднання відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю.

Дозвілля – необхідна складова життя кожної людини, особливо дитини, яка перебуває в процесі активного розвитку. Вільний час для школярів – це та сфера, у котрій діти, виступаючи в нових соціальних ролях, відмінних від сімейних та шкільних, особливо повно розкривають свої потреби в незалежності, активній діяльності та самовираженні [3, с. 80].

Однією з умов повноцінного оздоровлення та виховання дітей є раціональний режим їх перебування у літній профільній школі. Під час складання режиму беруть до уваги такі фактори, як розклад навчальних занять, природно-кліматичні умови, санітарно-гігієнічні вимоги до харчування та сну дітей.

Крім створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей, літні профільні школи мають значний потенціал для виховання особистості через залучення до різних видів діяльності: навчальної, пізнавальної, трудової, ігрової, художньо-естетичної, фізкультурно-спортивної, екологічної тощо.

Організація дозвілля у літніх профільних школах є важливим фактором формування духовності дітей, яка відіграє дедалі вагомішу роль у житті суспільства і кожної людини. Духовно-ціннісні орієнтири є одним із основних чинників формування національної свідомості особистості.

Різноманітна дозвіллєва діяльність сприяє розширенню діапазону інтересів дітей, фізичному і духовному оздоровленню.

У зв’язку з цим рекомендується передбачити проведення різнопланових заходів:

тематичних, культурно-виховних конкурсів, вікторин, • театральних, концертних дійств, спрямованих на виховання у дітей почуття національної самосвідомості, патріотизму, на популяризацію загальнолюдських і національних цінностей;

• спортивних і туристичних змагань, подорожей, тематичних естафет;

• конкурсів юних біологів, фізиків, математиків, екологів тощо, інтелектуальних та інтерактивних ігор;

• випуск періодичних, стендових видань, роботу прес-центрів у рамках літньої школи.

Під час організації заходів важливо витримувати оптимальний баланс між масовими, груповими та індивідуальними формами роботи.

Урізноманітненню діяльності дітей сприяє використання у виховному процесі інноваційних технологій: методу проектів, інтерактивних форм в організації колективних творчих справ, програмування діяльності літніх профільних шкіл та ін.

Таким чином, Всеукраїнські літні профільні школи є унікальною формою роботи з обдарованою молоддю. Вони забезпечують оптимальний простір для навчання, виховання і всебічного розвитку особистості юного вченого, сприяють інтелектуальному прогресу країни, роблять великий внесок у формування наукової еліти нації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Болотова В. Г. Технология формирования познавательной 1.

активности школьников в каникулярное время / В. Г. Болотова // Наука и практика воспитания и дополнительного образования : научнометодический журнал. – 2011. – № 4. – С. 15–34.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / 2.

Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.

Духовні потреби дітей України : монографія / Під заг. ред.

3.

Ж. В. Петрочко. – К. : Видавничий дім «Калита», 2005. – 108 с.

Ковбасенко Л. І. Методика виховної діяльності в Малій 4.

академії наук України : метод. посіб. / Л. І. Ковбасенко. – Вид. 2-ге, випр.

й допов. – К. : Інформ. системи, 2008. – 213 с.

Лихота С. О. Розробка програмного забезпечення 5.

дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти / С. О. Лихота // Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.

(Україна, Київ, 27–28 жовтня 2010 р.) / упоряд. : О. В. Биковська, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. Л. Макаренко // М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т екол. екон. права, Нац. центр «Мала академія наук України», Ін-т обдарованої дитини. – Вип. 2. – К. : Інформаційні системи, 2010. – С. 145–148.

Літо інтелекту – 2010. Всеукраїнські літні профільні школи 6.

Малої академії наук України. – К., 2010. – 249 с.

Матросова Н. Н. Золотой запас Республики – 2011 / 7.

Н. Н. Матросова // Дополнительное образование и воспитание. – 2011. – № 6. – С. 16–21.

Матросова Н. Н. Организация летнего отдыха, оздоровления, 8.

воспитания и дополнительного образования детей в рамках авторской программы «Содружество активных, любознательных, юных талантов» / Н. Н. Матросова // Наука и практика воспитания и дополнительного образования : научно-методический журнал. – 2011. – № 4. – С. 96–108.

Організаційно-педагогічні аспекти діяльності Всеукраїнської 9.

літньої хіміко-біологічної школи МАН України / відп. за вип.

Л. В. Тихенко. – Суми, 2010 – 25 с.

Позашкільна освіта в Україні : навч. посіб. / За ред.

10.

О. В. Биковської. – К. : ІВЦ АЛКОН, 2006. – 224 с.

Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка: теорія, історія, 11.

практика : наук.-метод. посібник / Т. І. Сущенко. - К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. - 299 с.

–  –  –

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЛІТНІ ПРОФІЛЬНІ ШКОЛИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ Статья посвящена освещению роли Всеукраинских летних профильных школ в социокультурной самоидентификации личности юного ученого.

Ключевые слова: социокультурная идентификация личности, Всеукраинская летняя профильная школа МАН, социализация, одаренный ребенок.

The article is devoted to the lighting of the role of all-Ukrainian summer profile schools of Minor Academy of Sciences in the socio-cultural identity of the young scientist’s personality.

Keywords: the socio-cultural identity of the person, the all-Ukrainian summer profile school of Minor Academy of Sciences, the socialization, the gifted child.

В умовах соціокультурних трансформацій, багатогранності соціальних ролей та групових норм, наростання суперечностей між поколіннями ускладнюється процес самоідентифікації дитячої особистості. При розкритті та реалізації внутрішнього потенціалу людина, особливо в період юності, неодноразово змінює мету, шукаючи більш реальні шляхи, способи їх досягнення, самозмінюється у пошуках 47 свого покликання, призначення, зростає, набуває досвіду і в результаті цього саморозвивається. Особливої ролі набуває самоідентифікація особистості у кризовій ситуації подолання старої і становлення нової соціальної системи, в якій опинилося сьогодні українське суспільство.

Витоки дослідження цієї тематики можна відшукати в роботах античних філософів, зокрема Платона та Аристотеля, Демокріта і Епікура. Вивчаючи типи особистостей та їх виховання, античні мислителі зазначали зокрема, що цей процес відбувається як процес входження в культуру того соціуму, в якому людина існує, як ототожнення себе з тими характеристиками, які в ньому домінують. Сократівське «пізнай самого себе», триєдність розуму, пам’яті і волі Аврелія Августина, раціональний, логічний початок соціальної антропології епохи Відродження і Нового часу (Ф. Петрарка, Р. Декарт, Б. Паскаль), пошуки самого себе у Г. Сковороди, фіхтеанське самоутвердження, «загальна самосвідомість»

Г. Гегеля, міркування про самоідентичність людини Ж.-П. Сартра, «розпач-виклик» особистості, що самоідентифікується і бажає стати творцем свого «Я», у С. Кьєркегора, невтомна боротьба індивіда із самим собою й оточенням за своє «справжнє Я» у М. Бердяєва, комунікативна практична філософія постмодернізму (Ж.-Ф. Ліотар, К.-О. Апель, Ю. Хабермас), що проголосила принцип рівносуб’єктності всіх учасників дискурсу, – все це суттєві кроки до сучасного розуміння змісту і соціальної функції самоідентифікації особистості.

Сучасна гуманітаристика під процесом самоідентифікації особистості розуміє уподібнення, встановлення тотожності (із соціумом і з собою), усвідомлення себе як подібного до інших і водночас як особливу істоту – «Я» – унікальну індивідуальність. Самоідентифікація розгортається як ототожнення себе з іншою особою (групою, класом) у цілому або включення в образ власного «Я» окремих їх якостей, як наслідування цієї особи та розвитку емоційних зв’язків з нею. Соціальна самоідентифікація виступає як основа для визначення життєвих стратегій у взаємовідносинах із соціальним оточенням. У процесі соціальної самоідентифікації особистість усвідомлює своє становище в суспільстві, визначає тип соціальних взаємозв’язків.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«УДК 378.147.2:811.161.1’243 © Ротова Н. В.ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Постановка проблеми. Перспективи викладання російської мови іноземцям у вишах України перебувають у контексті основних тенденцій розвитку сучасної світової освіти, яка є глобальним чинником міжнародного суспільного розвитку й інтеграції. У сфері українських освітніх інтересів залишається простір ближнього і далекого зарубіжжя, зокрема...»

«УДК 339. 924 ГОНЧАРУК АНДРІЙ, ТРОЯН ІРИНА Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена обґрунтуванню торговельно-економічних пріоритетів інтеграції України у Чорноморське економічне співробітництво. Проаналізовано інтеграційні можливості країни, що охоплюють такі вектори, як західновропейський та проросійський вектор інтеграції, бігравітаційну модель, альтернативний субрегіональний напрям співпраці. Виявлено секторальні пріоритети поглиблення її економічного...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 1 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ В.В. Колодяжна УДК 340.5 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї В статті аналізується розвиток та сучасний стан романо-германської правової системи; вплив цієї правової системи на стан моралі, правосвідомості та правопорядку європейського суспільства. Подано наукові прогностичні оцінки подальших перспектив континентальної правової системи. Ключові слова: правова система,...»

«Молодіжний науковий вісник (2011). О. А. Сапожник– аспірант Волинського УДК 796.011.3:613.97–0.57.87 національного університету імені Лесі Українки; О. П. Митчик – докторант Волинського національного університету імені Лесі Українки Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях зміцнення та збереження здоров’я студентської молоді Роботу виконано на кафедрі здоров’я та фізичної культури ВНУ ім. Лесі Українки У статті узагальнено методику формування здоров’язбережувальної...»

«ЗВІТ FATF ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ФУТБОЛЬНИЙ СЕКТОР Червень 2009 року 1    ЗМІСТ КОРОТКИЙ ЗМІСТ ВСТУП Сфера Методологія РОЗДІЛ 1: ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА СПОРТ Який спорт? Чому футбол?РОЗДІЛ 2: СТРУКТУРА ФУТБОЛЬНОГО СЕКТОРУ Футбольне управління 1 Футбольні фінанси РОЗДІЛ 3: ВРАЗЛИВІСТЬ ФУТБОЛЬНОГО СЕКТОРУ Вразливість структури сектору Вразливість фінансів Вразливість культури сектору РОЗДІЛ 4: СПРАВИ ТА ТИПОЛОГІЇ Володіння клубами Ринок трансферів та володіння гравцями РОЗДІЛ 5: ОГЛЯД ІНІЦІАТИВ...»

«Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Ukrajinsk jazyk a literatura Klra Blkov Аналіз агентивів юридичних текстів (на матеріалі Цивільного, Сімейного та Адміністративного кодексу України) Magistersk diplomov prce Vedouc prce: Doc. HALYNA MYRONOVA, CSc. Prohlauji, e jsem diplomovou prci vypracoval/a samostatn s vyuitm uvedench pramen a literatury... Podpis autora prce Dkuji doc. Halyn Myronov, CSc. za odborn veden m diplomov prce a podntn rady, kter mi poskytla. Podkovat bych...»

«Серія Міністерство культури і мистецтв України біобібліографічних Одеська державна довідників наукова бібліотека імені М.Горького Заснована 1994 року ВЧЕНІ ВЧЕНІ ВУЗІВ ОДЕСИ ВУЗІВ Біобібліографічний довідник Випуск II Природничі науки 1946-1996 ОДЕСИ Частина І Геологи. Географи Упорядник Л.М.Бур’ян Випуск II Природничі науки 1946-1996рр. Частина 1 Геологи. Географи Одеса Одеса Науковий редактор Ю.О.Амброз, кандидат географічних наук, доцент Редактор І.С.Шелестович Видання здійснене за сприяння...»

«ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА ХV сесія шостого скликання РІШЕННЯ від 27 січня 2012 року № 445 Звіт про роботу секретаря міської ради Метика Т.М. Заслухавши та обговоривши звіт секретаря міської ради Тараса Метика про роботу Дрогобицької міської ради, координацію роботи у гуманітарній сфері, охорони здоров’я та соціального захисту за 2011 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій ради з питань охорони здоров’я, екології, довкілля, праці та соціального захисту населення (протокол № 7 від...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО 10. Савченко В.К. Генетический анализ в сетевых пробных скрещиваниях / В.К. Савченко. – Минск: Наука и техника, 1984. – 273 с.11. Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск: Наука и техника, 1990. – 176 с.12. Eberhart S. A. Stability parametres for comparing varieties / S.A. Eberhart, W.A. Rassel // Сrор. Sсі. – 1966. – № 6. – Р. 36-40. Аннотация...»

««Теоретичні засади індивідуалізації фізичної підготовки при заняттях фізичною культурою та спортом» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО Матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми фізичної підготовки різних груп населення» 28 квітня 2011 року Одеса 20 УДК. 613.7 + 371.394 ББК. 74.267 + 88.5 Р. 69 Друкується...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»