WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 4 ] --

МАН : підготовка науково-дослідницьких проектів. – К. :

10.

Редакція загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с.

Маринушкіна О. Є. Організація роботи з обдарованими 11.

дітьми в закладах освіти / О. Є. Маринушкіна, Г. В. Шубіна. – Х. : Основа, 2008. – 138 с.

Маринушкіна О. Є. Родина та обдарована дитина [Текст] / 12.

О. Є. Марінушкіна, Г. В. Шубіна. – X. : Основа, 2008. – 191 с.

Микитюк О. М. Наукові дослідження школярів: [навч.-метод.

13.

посіб.] / О. М. Микитюк, В. О. Соловйов, С. О. Васильєва. – Х. :

Скорпіон, ХДПУ ім. Г. Сковороди, 2003. – 80 с.

Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної 14.

роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / О. М. Микитюк. – Х. : ОСВ, 2001. – 256 с.

Заболотний О. В. Таїна обдарованості : практикозорієнтований збірник на допомогу тим, хто працює з обдарованими дітьми / під ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2005. – 160 с.

Танабаш Л. Креативність, або Творчі здібності / 16.

Л. Танабаш // Математика у школах України. – 2004. – № 11. – С. 8–9.

Тихенко Л. В. Можливості позашкільного соціуму. Завдання.

17.

Пошук. Знахідки / Л. В. Тихенко // Рідна школа. – 2006. – № 11.

Тихенко Л. В. Формування творчих здібностей 18.

старшокласників засобами пошуково-дослідницької діяльності в системі позашкільної освіти / Л. В. Тихенко // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів : зб. матеріалів наук.-прак. конф. – К. : Грамота, 2006. – Ч. 3. – С. 176–179.

Тихенко Л. В. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді 19.

в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України» : навч.-метод.

посіб. / Л. В.Тихенко, Л. В. Ніколаєнко. – Суми : ВТД «Універсальна книга», 2007. – 120 с.

–  –  –

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЛІТНІ ПРОФІЛЬНІ ШКОЛИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ НАЦІЇ В статье раскрываются ключевые аспекты организации Всеукраинских летних профильных школ Малой академии наук как важного фактора формирования научной элиты нации. Автором доказана эффективность данной формы работы с одаренными детьми.

Ключевые слова: Всеукраинские летние профильные школы МАН, научная элита, одаренный ребенок, внешкольное образование, компетентность личности.

The article is devoted to the key aspects of the organization of allUkrainian summer profile schools of Minor Academy of Sciences as an important factor in formation the scientific elite of the nation. The author proved the effectiveness of this form of work with gifted children.

Keywords: the all-Ukrainian summer profile schools of Minor Academy of Sciences, the scientific elite, the gifted child, the out-school education, the competence of the person.

Процес модернізації освіти в Україні неможливо уявити без інтенсивного розвитку інтелектуального та духовного потенціалу громадян. Особливої актуальності нині набуває питання формування української наукової еліти, що потребує інноваційних форм роботи з учнівською молоддю.

В Україні існує державне замовлення, яке передбачає роботу з обдарованими та соціально активними дітьми. З метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку обдарованих учнів та розквіту їхнього творчого потенціалу Мала академія наук України (далі – МАН) розробила проект «Літо інтелекту», в рамках якого організовується проведення Всеукраїнських літніх профільних шкіл.

Така форма роботи, як Всеукраїнські літні профільні школи, дає змогу обдарованим дітям з усіх регіонів України під час літніх канікул знайомитись із сучасним станом різних наукових напрямів, поглиблювати знання в обраній галузі наукового дослідження, отримувати допомогу в професійному самовизначенні та виборі напряму для подальшого навчання.

Всеукраїнські літні профільні школи МАН продовжують кращі традиції організації дитячих літніх наукових шкіл радянського періоду, які свого часу стали новою формою роботи з обдарованими дітьми, а згодом і визначним явищем як у радянській, так і в українській педагогіці.

Із початком формування в Україні мережі спеціалізованих позашкільних навчальних закладів малих академій наук учнівської молоді відпрацьовується досвід організації регіональних літніх науководослідницьких шкіл, таборів, пошукових експедицій. Ідея більшості цих заходів полягає в тому, щоб зібрати зацікавлену у певній сфері діяльності молодь, яка бажає вчитися влітку в компанії однодумців. Це і численні знайомства, й особисте спілкування з викладачами, і дружня атмосфера, й обмін досвідом.

Сьогодні Всеукраїнські літні профільні школи МАН не лише успішно використовують кращий міжнародний та вітчизняний досвід організації дитячих літніх наукових шкіл, а й стають невід’ємною частиною системи роботи з обдарованою молоддю в Україні. Відкрито новий інноваційний етап у діяльності літніх шкіл, зміст роботи яких постійно розширюється та удосконалюється.

Учасниками Всеукраїнських літніх профільних шкіл МАН зазвичай є школярі 8–11-х класів (по 1–2 особи від АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), які представляють кращих учнів свого регіону, а саме:

• переможці та учасники Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН;

• переможці та призери інших міжнародних, всеукраїнських, обласних предметних олімпіад, інтелектуальних і творчих конкурсів та змагань, науково-практичних конференцій тощо.

Навчання старшокласників у Всеукраїнських літніх профільних школах МАН, які вже третій рік поспіль проводить Національний центр «Мала академія наук України» спільно з регіональними малими академіями наук учнівської молоді, створює сприятливі умови для розвитку природних задатків учнів, популяризації нових знань серед обдарованої учнівської молоді, врахування інтересів дітей та їх орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності [6, c. 5–6].

Навчання обдарованих дітей у літній період є складовою цілісного процесу формування майбутнього вченого в системі МАН.

Метою проведення Всеукраїнських літніх профільних шкіл МАН є забезпечення умов для активної науково-дослідницької діяльності обдарованих дітей – учнів МАН, формування їх свідомого ставлення до заняття наукою шляхом створення освітньо-розвивального середовища та інтенсивного інтелектуального спілкування.

Завданнями Всеукраїнських літніх профільних шкіл МАН є:

розвиток в учнів інтересу до науково-дослідницької, • конструкторської, винахідницької діяльності, створення умов для змістовного дозвілля дітей;

• виявлення та відбір школярів, які мають нестандартне творче мислення, здібності та нахили до наукової творчості, підтримка і подальший розвиток таких учнів;

• формування у школярів навичок самостійного мислення, інтересу до сучасної науки, уявлення про специфіку наукової роботи;

• створення ситуації особистісно орієнтованого навчання через безпосереднє спілкування та співпрацю вчених, аспірантів, педагогів, студентів і школярів (у тому числі робота у складі однієї дослідницької групи);

• оптимізація процесу відпочинку та оздоровлення, виховання й освіти обдарованих дітей засобами програмно-методичного і кадрового забезпечення, психолого-педагогічного супроводу;

створення інтелектуального командного середовища, • психологічно комфортного для кожної дитини клімату, формування навичок роботи в команді;

• стимулювання школярів до продовження наукового дослідження з обраних тем упродовж навчального року;

• визначення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

• стимулювання діяльності педагогічних колективів щодо розвитку здібностей учнів МАН;

реалізація ідеї безперервної освіти шляхом підготовки • обдарованих учнів для продовження навчання у вищих навчальних закладах.

Перебування обдарованих дітей у спеціально організованому інтелектуальному, соціокультурному середовищі (літній профільній школі) дає змогу реалізувати такі основні соціально-педагогічні функції:

освітню – навчання школярів на основі програм науководослідницького спрямування, отримання учнями нових знань;

розвивальну – розвиток критичного мислення і творчих 2) здібностей дітей, формування дослідницьких вмінь і навичок до узагальнення та систематизації знань;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


виховну – невимушене виховання дітей через їх залучення до 3) національної та світової науки і культури, визначення на цій основі чітких моральних орієнтирів;

креативну – реалізація індивідуальних творчих інтересів і 4) потреб особистості;

компенсаційну – засвоєння школярами напрямів діяльності, 5) які поглиблюють і доповнюють основну (базову) освіту, створення умов для досягнення успіху в різних сферах діяльності;

рекреаційну – організація змістовного дозвілля як сфери 6) відновлення психофізичних сил школярів;

профорієнтаційну – формування зацікавлення до соціально 7) значущих видів діяльності, стимулювання професійного самовизначення дітей;

інтеграційну – створення єдиного освітнього простору, 8) підвищення мотивації школярів;

соціалізації засвоєння дітьми соціального досвіду, 9) – отримання ними навичок відтворення соціальних зв’язків та особистих якостей, необхідних для життя, індивідуальної та колективної самоідентифікації;

самореалізації – самовизначення школярів у соціально і 10) культурно значущих формах життєдіяльності, переживання ними ситуацій успіху, відчуття особистої цінності; саморозвиток дітей [1, c. 16– 17].

Зазначені функції певною мірою реалізуються закладами МАН протягом навчального року, проте саме в умовах літньої школи, що відрізняються від звичних для дітей умов, спостерігається досягнення значних результатів у роботі з обдарованими дітьми.

Діяльність Всеукраїнських літніх профільних шкіл МАН базується на основних принципах позашкільної освіти: науковості і доступності;

наступності й систематичності; гуманізації і демократизації;

природовідповідності; культуровідповідності, а також інших специфічних принципах [10, c. 46].

Під час організації навчання дітей в літній період необхідно також брати до уваги основні організаційні принципи позашкільного педагогічного процесу, а саме психологічний комфорт, захопливе інтелектуальне напруження, соціальну значущість, свободу вибору [11, c. 69].

Серед методів навчально-виховної діяльності у Всеукраїнських літніх профільних школах мають домінувати продуктивні, активнотворчі, які передбачають самостійну й творчу діяльність школярів і мають на меті дати не лише певні знання, а й досвід їх самостійного здобування, використання у практичній діяльності, житті. При цьому необхідно зважати на напрям творчої і дослідницької діяльності учнів, тематику їх досліджень, експериментальних робіт.

У літніх профільних школах можна використовувати методи колективної творчої діяльності, прикладні, індивідуальні; методи, які забезпечують варіативність застосування знань до вирішення особистих проблем учнів; методи, які допомагають школярам перенести знання у нові, нетипові ситуації; методи, які вчать самостійності у виконанні пошуку, дослідження, експерименту тощо.

Основні форми роботи з учасниками Всеукраїнських літніх профільних шкіл поділяються на колективні, групові та індивідуальні.

До колективних і групових форм належать:

• виступи перед учасниками школи провідних вчених, інтерактивні лекції;

• лабораторно-практичні заняття, наукові семінари, круглі столи, дискусії за участю педагогів, вчених, фахівців;

• організація спецкурсів, секцій, гуртків з поглибленого вивчення окремих тем предметів шкільного курсу, основ науково-дослідницької діяльності;

• майстер-класи, психологічні тренінги;

• наукові конференції, за результатами яких надаються рекомендації щодо подальшого проведення досліджень, публікації матеріалів;

• проекти тощо.

До індивідуальних форм організації роботи літніх профільних шкіл належать:

• виконання завдань науково-дослідницької, індивідуальної творчої роботи під керівництвом викладачів, аспірантів або студентів, які мають досвід організації науково-дослідницької роботи школярів;

• індивідуальні консультації.

Успішність проведення Всеукраїнських літніх профільних шкіл залежить від створення належних організаційно-педагогічних та соціально-психологічних умов, врахування особливостей основних етапів їх діяльності.

Організацію роботи літньої профільної школи можна поділити на три етапи:

діагностично-прогностичний (організація підготовки 1) проведення профільної зміни для обдарованих дітей: вивчення нормативно-правової бази, аналіз та забезпечення матеріально-технічних, організаційно-педагогічних, програмно-методичних, кадрових умов, розроблення програми школи, комплектування навчальних груп, залучення навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій тощо);

діяльнісний (організація навчально-виховної, науководослідницької та оздоровчо-дозвіллєвої діяльності);

констатувальний (підбиття підсумків роботи літньої 3) профільної школи, аналіз та узагальнення матеріалів щодо реалізації завдань заходу, створення банку педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми в умовах літньої профільної школи; визначення перспектив її діяльності) [7, c. 20].

Кожен з етапів має свій алгоритм і технології підготовки та здійснення, дотримання яких суттєво впливає на результативність проведення Всеукраїнських літніх профільних шкіл.

Необхідними чинниками якісної організації заходів також є:

• місце проведення;

• наявність певної наукової бази;

• зміст навчальної діяльності;

ефективне поєднання навчально-виховного процесу з • оздоровленням і відпочинком;

• інтеграція навчального курсу з основ науково-дослідницької діяльності з базовими та спеціальними навчальними дисциплінами;

• залучення до процесу навчання досвідчених педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, провідних спеціалістів наукових установ, інших закладів та організацій.

Важливим аспектом організації роботи літніх профільних шкіл є також психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, мета якого полягає в оптимізації соціально-педагогічних і психологічних умов навчально-виховного процесу.

Як правило, період роботи літньої профільної школи МАН складається з двох навчальних тижнів, а кожен день – з двох блоків:

• навчального (профільно-орієнтовані заняття);Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Володимир Кравченко (Харків) ДВОЛИКИЙ ГОГОЛЬ-ЯНОВСЬКИЙ Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England: Harvard University Press, 2007. — 448 p. * Здавалося б, про Гоголя вже написано чимало різноманітних наукових і художніх творів, проте інтерпретатори його життя та творчості ніколи не втомлюються знаходити в них щось нове. Його тексти зберігають дивовижну властивість відкриватися для читача новими гранями й зберігати безпосередню...»

«УДК 378.1. К. А. Нужненко, здобувач кафедри європейської інтеграції, директор Центру міжнародних зв’язків, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація: Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між університетами. Ключові слова: вища освіта, глобалізація, інтеграція,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»

«Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А. П. Гайдара Відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу Збірка матеріалів обласного семінару-практикуму м. Кіровоград ЗМІСТ Манжула Т.С. Дитячі бібліотеки Кіровоградщини: від традиційної бібліотечної академічності до вимог сучасності. 3 Ліпей О.В. Віртуальна складова інформаційно-навчального процесу бібліотечних кадрів.. 8 Расторгуєва Н.І. Маркетингові підходи в управлінні – основа успішної діяльності бібліотеки бібліотеки.. 12 Босюк Л.С....»

«РАЙОННА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ МАТЕРІАЛИ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЙНОМЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ 19 вересня 2013 року ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник голови районної державної адміністрації, голова районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення І.Б.Кобута 19 вересня 2013 рік ПЛАН проведення засідання Рогатинської районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 19...»

«Захист жінок від насильства Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні вона нараховує сорок чотири держави члена. Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та...»

«Інтеграція раніше депортованих осіб у Криму, Україна спільнота об’єкти релігія етнічні установи держава соціально-економічні адміністративні дискримінація прийнято рамки житло просувати потреби натуралізація правовий підтримка –  –  – Інтеграція раніше депортованих осіб у Криму, Україна Оцінка потреб серпень 2013 р. Видано і поширюється Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ). Дане видання є перекладом з англійської мови. У разі виникнення розбіжностей між...»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця УДК: 636 У збірнику, присвяченому Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: глобальні зміни та ризики», висвітлені питання прогресивних технологій вирощування кормових культур, стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка, енергозберігаючих технологій заготівлі,...»

«Запорізька обласна рада Запорізька обласна державна адміністрація Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти Запорізький національний університет Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України ВГО Всеукраїнська федерація «Спас» МАТЕРІАЛИ ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 02-03 грудня 2010 Запоріжжя 2010 УДК: 37.035.6 (063) ББК: Ч421.352.23л0...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА» БІБЛІОГРАФІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ АЛФАВІТНОГО КАТАЛОГУ Методичні поради Харків 201 ББК 78.3 УДК 025.3 Б 5 Бібліографічне редагування алфавітного каталогу : метод. поради / Держ закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка» ; уклад. : О.А. Поліщук, В.К. Разінкова. – Х., 2012. – 63 с. Мета видання – надати методичну допомогу бібліотечним працівникам з питань технології всіх видів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»