WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 2 ] --

Методика состоит не просто в обдумывании действий выдающихся личностей, но в намеренной концентрации собственных усилий на их отдельных приемах и целостной стратегии. Высшим уровнем этого можно считать постижение медитативных практик и визуализаций, то есть моделирование деятельности образа с учетом применения определенных приемов в своей собственной жизни. Важно, правда, оговорить, что копировать гения нельзя ни в коем случае. Нужно понять его образ мышления и применить к своему социальному и историческому контексту.

И, кстати, общая небезынтересная деталь: все упомянутые выше личности имели своих собственных героев. А значит, определенно применяли гений-терапию.

Это лишь одна из методик. В неустанной практике гений-терапии можно развивать и применять ряд других. Например, формирование успешного окружения, использование имиджа уже известных личностей, искусственное создание заданных «встреч», формирование жизненной миссии и многие другие.

–  –  –

Работа Тернопольского областного коммунального территориального отделения Малой академии наук Украины в летний период направлена на обучение и развитие одаренных учащихся. Такая форма деятельности способствует заинтересованности слушателей научно-исследовательской работой, побуждает их к поиску новых интересных тем, позволяет на основе материалов, собранных во время летней школы, расширять рамки собственных научных исследований.

Ключевые слова: одаренность, летняя школа, научноисследовательская работа, формы роботы, Тернопольское отделение МАН.

The work of Ternopil regional municipal territorial department of Minor Academy of Sciences of Ukraine during summer period is directed on education and development of gifted children. Such form of activity promotes more interest in student’s research, assists in searching new and interesting themes, on the basis of material collected during summer school, helps to expand their own research skills.

Keywords: talent, summer school, research work, form work, Ternopil department of MASU.

Інтерес до розвитку творчості й обдарованості постійно зростає.

Більшість психологів розглядає креативність (творчий потенціал) людини як один з найважливіших і певною мірою незалежний фактор обдарованості. Американський психолог П. Торренс визначив креативність як процес, що породжується сильною потребою людини зняти напругу, яка виникає в ситуації невизначеності та дефіциту інформації. Цей процес включає пошук і визначення проблеми, висунення і перевірку гіпотез про шляхи її вирішення, пошук та обґрунтування рішень. Головну роль при цьому відіграє дивергентне (що йде в різних напрямках) мислення, здатне приводити до несподіваних висновків, на відміну від конвергентного, послідовного мислення.

Причому креативність обов’язково передбачає інтелектуальний розвиток людини вище середнього рівня, оскільки лише за таких умов може бути забезпечена основа для творчої продуктивності. Крім того, в численних дослідженнях була продемонстрована важлива роль мотиваційноособистісних особливостей та умов соціального оточення обдарованих дітей у реалізації їх потенціалу. Згідно з концепцією Дж. Рензуллі розвиток обдарованості заснований на взаємозв’язку трьох складових – інтелекту вище середнього рівня, креативності та прихильності до поставленої проблеми [4].

Обдарованість – це якість психіки, що розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів у одному або кількох видах діяльності [3].

Обдарованість – це якісне своєрідне поєднання здібностей, що забезпечують успішне виконання діяльності. Спільна дія здібностей, що представляють певну структуру, дає змогу компенсувати недостатність окремих здібностей за рахунок переважного розвитку інших.

Виявлення обдарованих учнів – тривалий процес, пов’язаний з аналізом розвитку конкретної дитини.

Обдарованість зараз визначається як здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності. Її слід розглядати як досягнення і як можливість досягнення. Сенс твердження полягає в тому, що потрібно брати до уваги й ті здібності, які вже проявилися, і ті, що можуть проявитися у майбутньому.

Ефективна ідентифікація обдарованості за допомогою разового тестування неможлива. Система розвитку обдарованої дитини повинна бути ретельно вибудувана та чітко індивідуалізована, а її реалізація має припадати на сприятливий для цього віковий період. Підлітковий період – це час становлення здібностей, формування особистості, час бурхливих інтеграційних процесів у психіці. Рівень і широта такої інтеграції характеризує формування і зрілість самого явища обдарованості.

Інтенсивність або, навпаки, зупинка цих процесів визначає динаміку розвитку обдарованості.

У другій половині XX ст. активно досліджувалися проблеми системності пізнання явищ природи і суспільства у різних галузях науки.

У педагогіці поняття системності досліджували російські вчені Ю. К. Бабанський, Н. В. Кузьміна та інші. Ю. К. Бабанський під системою розумів єдність елементів, які функціонують за внутрішньо властивими їй законами. З цих міркувань вчений двояко розглядає навчально-виховний процес як систему: з погляду об’єднаної системи, в якій функціонує процес, і власне, процес пізнавальної діяльності.

Проблема обдарованості є комплексною, в ній перетинаються питання різних наукових дисциплін, основними з яких є виявлення, навчання і розвиток обдарованих дітей, а також професійна та особистісна підготовка педагогів, психологів для роботи з обдарованими дітьми. Обдарованість як загальна характеристика сфери здібностей потребує комплексного вивчення психофізіологічного, диференціальнопсихологічного та соціально-психологічного розвитку. Висновки щодо обдарованості дитини потрібно робити виходячи із спостережень не лише за її шкільною діяльністю, а й зважаючи на те, чим живе дитина поза школою, в чому проявляє ініціативу, в яких саме формах та сферах діяльності. Саме тому щороку при Тернопільському обласному комунальному територіальному відділенні Малої академії наук України функціонує літня школа, робота якої сприяє розширенню можливостей для власних наукових досліджень. Науково-дослідна робота є складовою навчального процесу, яка виконується у вільний від занять час.

Основними завданнями науково-дослідницької роботи є:

оволодіння науковими методами пізнання;

–  –  –

оволодіння методикою самостійної постановки і вирішення • наукових і технічних завдань;

виховання навичок роботи у науковому колективі;

–  –  –

розробці актуальних наукових і технічних завдань.

В основу виховної роботи з дітьми у літній період покладено ідеї українознавства, етнопедагогіки, основ християнської етики, краєзнавчонародознавчу діяльність.

За змістом і характером отриманих результатів наукові дослідження можуть бути фундаментальними, пошуковими і прикладними. Під час навчання у літніх школах слухачі МАН працюють над фундаментальними дослідженнями, котрі є основою для пошукових і прикладних.

На першому етапі підбирається і вивчається науково-технічна література й інші матеріали з теми, обговорюються отримані дані, на їхній основі складається аналітичний огляд і висуваються гіпотези. За результатами аналізу обираються напрями роботи і шляхи реалізації. На другому етапі здійснюється теоретична розробка теми, у процесі якої перевіряються наукові ідеї.

Літні школи зазвичай організовуються для слухачів секцій природничого, історико-географічного та філологічного відділень. Метою їх роботи є ознайомлення учнів з біологічним і ландшафтним різноманіттям Тернопільщини, його історичними та культурними пам’ятками, станом довкілля. Учні мають можливість на практиці вивчати природу, культуру та історію рідного краю.

Викладачі літніх шкіл зазвичай використовують такі форми роботи:

бесіди;

–  –  –

У 2001, 2004, 2005, 2006 рр. літня школа проходила у Бережанському районі на базі Голицького ботаніко-ентомологічного заказника; у 2002 та 2010 рр. – у Кременецькому районі на базі Державного заповідника «Медобори»; у 2003 та 2008 рр. – у Заліщицькому районі на базі Природного ландшафтного парку «Дністровський каньйон»; у 2007 та 2009 рр. – у Теребовлянському районі на базі Зарваницького ландшафтного парку, зоологічного заказника в урочищі Знесіння.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Влітку 2011 року на базі Теребовлянської гімназії-спецшколинтернату була організована літня школа, в якій з користю для себе провели час 50 учнів. Крім традиційних занять з вивчення історії, природи та культури краю для учнів були організовані цікаві екскурсії: до с. Зарваниці, музею Степана Будного (с. Струсів), шевченківськими місцями (с. Моринці та м. Канів) та до Софіївського заповідника у м. Умані Черкаської області.

У Всеукраїнських літніх профільних школах взяли участь 19 наших слухачів. На основі матеріалів, зібраних під час літньої школи, учні виконували науково-дослідницькі роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Ананьев Б. Психология и проблемы человекознания / 1.

Б. Ананьев. – М. : Изд-во «Институт практической психологи» ; Воронеж :

НПО «МОДЭК», 1996. – 384 с.

Виготський Л. Гра і її роль у психологічному розвитку 2.

дитини / Л. Виготський // Питання психології. – 1966. – № 6. – С. 80–91.

Словник практичного психолога [укл. С. Ю. Головін]. – 3.

Мінськ : Харвест, 1998. – 800 с.

Шандрук С. Психологічні проблеми дослідження творчості / 4.

С. Шандрук // Вісник ТДТУ. – 1996. – № 1. – С. 132–136.

5. http://school.keldysh.ru/avto096887/oda.ru

6. http://www.babyshop.com.ua/lib/htm

7. http://www.iro.yar.ru

8. http://gtk.yaroslavl.ru

–  –  –

ЛІТНЯ ШКОЛА РОБОТОТЕХНІКИ МАН

Летние профильные школы – одна из эффективных интересных форм роботы с одаренными учениками. Летние школы способствуют развитию творческих и интеллектуальных способностей одаренных школьников. В статье обсуждаются основные организационные принципы летних школ, в частности школы робототехники для учеников МАН.

Ключевые слова: летняя школа, робототехника, робот, LEGO Mindstorms, промышленные роботы, одаренные дети.

Summer profile schools are one of the most effective and interesting form of the work of gifted pupils. Summer schools contribute to the development of creative and intellectual abilities of gifted children. The article discussed the basic organization principles of summer schools, particularly schools of robotics for pupils of Minor Academy of Sciences.

Keywords: summer school, robotics, robot, LEGO Mindstorms, industrial works, gifted children.

Літні профільні школи – одна з ефективних і цікавих форм роботи з обдарованими школярами, яка поєднує у собі навчальний процес із активним відпочинком. Літні школи сприяють розвитку творчих та інтелектуальних здібностей обдарованих учнів, допомагають підготуватися до конкурсів-захистів, олімпіад, визначитися у професійному виборі. У літніх школах створюється особливе культурнонтелектуальне середовище для спілкування та співпраці учнів і вчених.

Найбільш ефективними є школи, які проводяться на базі університетів, де є сучасне технічне забезпечення та висококваліфіковані педагоги. Також літні профільні школи можуть проводитися на базі таборів відпочинку, туристичних комплексів тощо. Обов’язковим є залучення вчених вищих навчальних закладів, академічних інститутів, аспірантів, студентів до роботи з учнями.

З 2010 року літня школа робототехніки проводиться Львівською обласною МАН і НЦ «Мала академія наук України» в Карпатах на базі відпочинку «Бойківщина». Учасниками літньої школи робототехніки стали призери та переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт, олімпіад з фізики, математики, інформатики і робототехніки. Мета літньої школи робототехніки зацікавити

– обдаровану учнівську молодь проблемами створення високотехнологічних, наукомістких та інноваційних продуктів, зокрема роботів і штучного інтелекту, сформувати в учнів знання з основ робототехніки, розуміння будови та принципу роботи роботів, уявлення про використання роботів у побуті та промисловості. Перебуваючи на межі суто теоретичних і прикладних наук, робототехніка містить у собі елементи математики, фізики, механіки та комп’ютерних наук. Її вивчення допомагає розкрити творчий потенціал учнів та опанувати ази професії інженера-дослідника.

До проведення занять з учнями були залучені молоді перспективні науковці НУ «Львівська політехніка», Львівського національного університету імені Івана Франка, представник компанії Lego education, студенти, колишні олімпіадники, педагоги Львівської обласної МАН та комп’ютерної академії «ШАГ».

Навчальний процес тривав 6 годин:

4 години до обіду і 2 години після обіду. Заняття з учнями проводилися у формі лекцій, практичних занять і майстер-класів.

Літня школа мала добре матеріально-технічне забезпечення:

15 наборів конструкторів роботів LEGO Mindstorms, 20 ноутбуків, лазерний принтер, мультимедійний проектор та інше.

На теоретичних та практичних заняттях, які проводили представники компанії Lego Education, учні знайомилися з історією робототехніки, сферами застосування та сучасним станом розвитку цієї галузі науки. Учасники школи прослухали основні теми з курсу робототехніки (робот, робототехніка, маніпулятор, датчики, пристрій введення, пристрій виведення, пристрій обробки інформації), вивчили складові конструктора LEGO Mindstorms education та їх призначення, навчилися за аналогією та самостійно конструювати і програмувати моделі роботів. Для цього учні опанували нове для них середовище програмування LEGO Mindstorms NXT. Виконали низку практичних робіт з використанням датчиків ультразвуку та освітленості.

Лекції для учасників літньої школи читали викладачі НУ «Львівська політехніка». На лекціях висвітлювався сучасний стан промислової робототехніки, вивчалася термінологія в робототехніці та класифікація промислових роботів (ПР). Було окреслено особливості та принципи конструювання промислових роботів, переваги використання сучасних комп’ютерних САПР (SolidWorks, CATIA, Компас) під час конструювання та моделювання роботи роботів із залученням інформації з різноманітних інтернет-сайтів (відео уроків Robot Design корпорації SolidWorks).

Окремі заняття були проведені у вигляді змагань з робототехніки.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про культуру Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 травня 2012 року N 4731-VI, від 3 липня 2012 року N 5029-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI, від 27 березня 2014 року N 1166-VII Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ...»

«® Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація маркетингу»ПІДПРИЄМЦІ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ТА ЗАВДАННЯ В УКРАЇНІ Проект здійснений за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Київ – 200 Українська Асоціація Маркетингу ЗМІСТ Сергій Лилик Передмова.......................................................... 3 Сергій Лилик Дослідження рівня інституційної спроможності та...»

«УДК ББК Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: сборник научных статей участников международной конференции «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» (Алушта – Форос, 13-15 сентября 2012 г.).– Симферополь, 2012. – Вып. 1. – 493 с.Редакционная коллегия: Барсуков Н.П. – доктор медицинских наук, профессор Богданович Г.Ю. – доктор филологических наук, профессор Николаи Г.Ю. – доктор педагогических наук, профессор Локшина Е.И. – доктор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський обласний відділ Українського географічного товариства Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Бєлгородський державний національний дослідницький університет Харківська обласна станція юних туристів СТРАТЕГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (м. Харків, 25–26 жовтня 2012 р.) Харків ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 1-й день...»

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«Теоретические и практические научные инновации ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория и история культуры. Прищенко Михайло Докторант PhD, ст. викладач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами Міжнародної кадрової академії (Київ, Україна) ПРИНЦИПИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ WEB-РЕСУРСІВ «Ідеал — це не коли нема чого додати, а коли нема чого прибрати» Антуан де Сент-Экзюпері Актуальність теми дослідження. Розробляючи стратегії розвитку, сучасні компанії, установи, підприємства не...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної і соціальної педагогіки Л.О. Ковальчук ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Ме то д и чні в к а з і в к и до вивчення навчального курсу д л я с ту д е н ті в х і м і ч н о г о ф а к у л ь т е ту (доповнення до посібника “Основи педагогічної майстерності ” відповідно до вимог КМСОНП) Львів 201 Л.О.Ковальчук ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Хімічний факультет І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ...»

«УДК 811.14:808.2+252.9 КОНЦЕПТИ evlehmosu,nh ТА qerapei,a У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ГРЕКОМОВНІЙ ПРОЗІ Левко Олександр Вадимович, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті досліджується зміст концептів evlehmosu,nh та qerapei,a та прийоми їх вербалізації в ранньохристиянській грекомовній прозі. Автор розглядає концепти evlehmosu,nh та qerapei,a у творах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста як результат лінгвокультурного діалогу античності та...»

«УДК 613:159.955-057.87 ОЦІНКА СТАНУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Усманова А. І. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Харків, Україна В даній статті розглянутий рівень психологічного здоров’я студентів другого курсу спеціальності «Спортивна медицина й фізична реабілітація» Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК) та студентів другого курсу спеціальності «Валеологія» ХНУ імені В. Н. Каразіна, дана оцінка та порівняльний аналіз отриманих даних, досліджено...»

«Український жорстокий романс // Народознавчі зошити, 1996, №5. [8] Гайдай М. Слов’янська балада в її зв’язках з іншими жанрами // Розвиток і взаємовідношення жанрів слов’янського фольклору. – К., 1973. [9] Грінченко М. Вибране. – К., 1956. [10] Гудошников Я.И. Русский городской романс: Учебное пособие. – Тамбов, 1990. [11] Даценко Н. Крізь віки і серця. – Вінниця: Нова книга, 2008 [12] Добровольський Б.М. Чухловський район (Експедиція в Костромську область) // Русский фольклор. – Т.6. – М.;...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»