WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 13 ] --

НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЛІТНІХ ПРОФІЛЬНИХ ШКОЛАХ

МАН УКРАЇНИ В статье рассмотрены организационно-технологические и психолого-педагогические принципы учебно-воспитательной работы, которая предусматривает использование современных форм и методов, направленных на формирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей ученической молодежи к поисковоисследовательской деятельности во Всеукраинских летних профильных школах МАН Украины.

115 Ключевые слова: организационно-технологические и психологопедагогические принципы, учебно-воспитательная работа, поисковоисследовательской деятельности, интеллектуальные и творческие способности.

In the article organizational and technological, psychological and pedagogical principles of teaching and educational work are considered. The activity provides using of different modern forms and methods directed on formation and development of intellectual and creative abilities of students to research activity in the process of upbringing and health-improving work at summer profile MASU schools.

Keywords: organizational and technological, psychological and pedagogical principles, teaching and educational work, research activity, intellectual and creative abilities.

Соціальні проблеми сьогодення впливають на визначення стратегічних і тактичних орієнтирів сучасної освіти. Національною доктриною розвитку освіти в Україні формування інтелектуального потенціалу нації визначено одним з головних завдань. Діяльність Малої академії наук України як цілісної навчально-виховної системи, спрямованої на формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької роботи, сприяє його розв’язанню.

Проблему розвитку творчих здібностей у навчанні висвітлено в наукових дослідженнях А. М. Алексюка, Ю. К. Бабанського, В. П. Беспалька, І. Я. Лернера, Ю. І. Мальованого, В. Ф. Паламарчука, П. І. Підкасистого, А. В. Усової, Т. І. Шамової. Дидактичні умови розвитку дослідницьких здібностей і формування дослідницьких умінь учнів обґрунтовано в наукових працях В. І. Андреєва та В. І. Смагіна.

Вагомий внесок у розвиток МАН України зробили також В. Вербицький, C. Довгий, В. Касаткін, Л. Ковбасенко та інші. Здійснений за їх сприяння комплекс наукових, інформаційно-методичних, організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на педагогічне управління дослідницькою діяльністю учнів, став основою для створення наукової та програмно-методичної бази МАН, підвищення рівня професійної компетентності педагогів, які працюють з інтелектуально обдарованою молоддю.

Сучасний етап діяльності МАН України потребує подальшого розроблення методик і технологій навчально-виховної, методичної та організаційно-координаційної роботи; оптимізації змісту, форм і методів навчально-дослідницької роботи з учнівською молоддю. Такий процес має ґрунтуватися насамперед на державній підтримці інноваційної та інтеграційної спрямованості діяльності закладів, їх співпраці з громадськими установами та організаціями, використанні нових підходів до навчання, виховання і розвитку інтелектуально обдарованої особистості [6].

У контексті зазначеного актуальність діяльності МАН України визначається необхідністю зміни традиційних підходів до організації навчально-виховної роботи зі старшокласниками. Вирішити це питання можна за умови формування нового підходу до організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю; впровадження ефективніших форм взаємодії між освітніми та іншими соціальними інституціями; створення ефективного позашкільного освітньо-виховного середовища. Зростає також роль діяльності, спрямованої на виявлення здібностей та обдарувань особистості, сприяння її самовизначенню і самореалізації в процесі науково-дослідницької роботи, а також забезпечення творчого, інтелектуального і духовного розвитку особистості, її підготовки до майбутньої професійної і громадської діяльності [1].

У роботі з інтелектуально-творчого розвитку учнівської молоді засобами пошуково-дослідницької діяльності особливе значення має конструктивна співпраця загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів, науково-виробничих установ, що забезпечує високу ефективність і профорієнтаційну спрямованість навчально-виховного процесу у креативному позашкільному просторі [6]. Підтвердженням цього є реалізація проекту «Всеукраїнські літні профільні школи МАН».

Головна мета діяльності літніх профільних шкіл – залучення обдарованої учнівської молоді до організованих форм пошуково-дослідницької роботи, гармонійне поєднання навчального процесу з активним відпочинком під час третього оздоровчо-виховного семестру.

Реалізується вона шляхом формування в учнів уміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності; розвитку творчих здібностей особистості в процесі навчально-творчої і дослідницької діяльності;

підсилення мотивації до самоосвітньої діяльності; удосконалення змісту, форми і методів навчально-виховної та розвивальної роботи в межах освітньої системи «Загальноосвітній – позашкільний – вищий навчальний заклад»; створення мікроклімату, сприятливого для ефективної комунікативно-творчої взаємодії; поєднання навчально-виховного процесу з активним відпочинком [2].

Органічне поєднання навчального процесу з оздоровленням і відпочинком, інтеграція навчального курсу з основ науководослідницької роботи і базових та спеціальних навчальних дисциплін;

залучення досвідчених педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів і провідних спеціалістів науково-виробничих установ та організацій забезпечують формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності.

Досвід організації роботи Всеукраїнської літньої хіміко-біологічної школи, котра два роки поспіль проводиться на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю і Сумського національного університету, свідчить про те, що найоптимальнішим навчально-виховним середовищем для подібних заходів є вищі навчальні заклади за умови наявності в них можливостей для організації проживання, харчування, проведення теоретичнопрактичних занять, спортивно-оздоровчих і дозвіллєво-пізнавальних заходів. Сучасні навчальні приміщення, навчально-наукові лабораторії, лабораторії садівництва, виноградарства, бджільництва, птахівництва й тваринництва, спортивні майданчики, стадіони сприяють ефективній реалізації навчально-виховних завдань діяльності школи. Базою для проведення навчально-практичних занять також можуть бути державні лісові підприємства (секція лісознавства), національні природні парки, природні об’єкти (секції біології, хімії); установи ветеринарної медицини (секція ветеринарії); сільськогосподарські дослідницькі станції (секція агрономії) [3].

Схематично організаційно-педагогічну модель діяльності Всеукраїнської літньої хіміко-біологічної школи можна представити так (табл.

1):

–  –  –

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТНЬОЇ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ МАН УКРАЇНИ Методичний супровід навчально-виховного процесу в літній хімікобіологічній школі включає інформаційно-методичне та програмне забезпечення, моніторинг навчально-виховного процесу, розроблення рекомендацій щодо коригування навчально-виховних програм. Регламент роботи школи передбачає дотримання певного режиму, розкладу занять, плану проведення заходів, санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки під час проведення навчальних занять, практичної роботи, оздоровчодозвіллєвих заходів. Форма навчально-виховної роботи зі слухачами школи залежить від кількісного складу учнів у секціях, рівня їхньої базової підготовки та місця проведення занять.

У зв’язку з цим основними формами організації навчально-виховного процесу визначено:

колективні (лекційно-практичний курс) – лекції; лабораторнопрактичні заняття; робота на навчально-дослідних ділянках, пасіках, у саду, лісництві; майстер-класи; психологічні тренінги; експедиційнодослідницька робота; творчі зустрічі з видатними особистостями;

екскурсійні програми; круглі столи; науково-практичні конференції;

індивідуальні – педагогічний супровід виконання слухачами • завдань науково-дослідницьких робіт, самостійної навчальнопізнавальної діяльності за обраною темою; індивідуальні консультації.

Навчально-виховний процес організовується за навчальнотематичними планами, що передбачають поєднання теоретичного курсу з основами науково-дослідницької роботи.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З огляду на специфіку організації навчально-виховного процесу в літній хіміко-біологічній школі зміст навчальних програм розробляється з огляду на принципи наступності, послідовності, логічності, доступності; завдання з формування та розвитку вмінь і навичок самостійної навчальнопізнавальної та дослідницької діяльності учнів, напрям наукових досліджень, терміни їх реалізації.

Підсилення мотивації до дослідницької діяльності відбувається за програмами спеціальних дисциплін, що мають на меті підготовку школярів до практичної роботи (лабораторні роботи, індивідуальні завдання; практична діяльність у природі), участі в учнівській науковопрактичній конференції.

Ефективна робота щодо реалізації мети і завдань роботи Школи сприяє формуванню профільної компетентності слухачів, а саме таких її складових:

теоретичної розширення наукового світогляду;

• – поглиблення знань учнів з базових і спеціальних дисциплін; формування уявлення про навчально-виховний простір вищого навчального закладу;

практичної – удосконалення спеціальних умінь і навичок • науково-дослідницької діяльності;

творчої – розвиток творчих здібностей особистості; творчої • активності в системі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності хіміко-біологічного спрямування;

соціальної розвиток комунікативності, ініціативності, • – самостійності, самоконтролю, культури дослідницької діяльності;

формування позитивної «Я-концепції» в контексті формування креативної та екологічної культури особистості.

Реалізація ідеї оптимізації навчально-виховного процесу в Школі у форматі оздоровчого профільного табору передбачає нові напрями роботи педагогічного колективу, а саме: аналіз ефективності застосованих методів і методик навчально-виховної роботи;

впровадження інноваційних педагогічних технологій роботи з обдарованою молоддю.

Важливим аспектом організації роботи Всеукраїнської літньої хіміко-біологічної школи МАН є психологічний супровід навчальновиховного процесу, що здійснюється з огляду на організацію роботи Школи, особливості якісного складу слухачів. Основними завданнями психологічного супроводу навчально-виховного процесу є: підвищення психологічної культури суб’єктів навчально-виховного процесу;

формування у дітей навичок здорового способу життя і ціннісного ставлення до здоров’я; розвиток творчих здібностей; сприяння особистісному саморозвитку. Успішність навчально-виховного процесу забезпечується створенням сприятливого психологічного клімату завдяки особистісно орієнтованому спілкуванню та інтерактивним формам організації навчання, що передбачають індивідуальну та групову роботу практичних психологів зі старшокласниками, спрямовану на ефективне засвоєння знань і практичних умінь, пізнання себе, своїх можливостей, самоствердження та самореалізацію під час навчальної діяльності;

консультаційно-просвітницьку роботу з педагогами, спрямовану на вироблення стилю ефективного спілкування з обдарованою дитиною.

З метою розвитку соціальної активності і творчого потенціалу учнів у Школі проводяться різноманітні оздоровчо-дозвіллєві заходи. Вони позитивно впливають на навчально-пізнавальну діяльність учнів, адже в умовах вільного часу найефективніше відбуваються рекреаційнооздоровлювальні процеси. Для максимального розкриття комунікативнотворчих здібностей учнів, підсилення емоційної складової креативної діяльності у структурі оздоровчо-дозвіллєвих заходів перевагу надають активним формам виховного впливу, зокрема інтелектуальнорозважальним програмам, літературно-музичним святам, спортивнорозважальним заходам тощо. Низка інших заходів (організація екскурсій з відвідуванням історичних місць, музеїв, філармонії) спрямована на задоволення культурних потреб слухачів Школи. Отже, виховна робота у вільний від навчання час має на меті розвиток соціальної активності учнів, залучення їх до участі в організації колективної діяльності, дитячого самоврядування.

Аналіз роботи Школи свідчить про те, що реалізація цього проекту сприяє не лише отриманню дітьми нових знань, а й розвитку в них прагнення до оригінальності під час розв’язання науково-дослідницьких завдань, зацікавленості в пошуку нового, самостійності та наполегливості в досягненні мети, винахідливості, гнучкості мислення, сміливості та інших якостей, необхідних для здійснення науково-дослідницької діяльності. Сучасний етап розвитку позашкільної освіти не лише підтверджує необхідність проведення подібних заходів, а й спонукає організаторів третього навчально-виховного семестру вдосконалювати зміст, форми і методи формування обдарованої особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 1.

№ 26. – С. 2–4.

Васильєв А. В. Формування та розвиток творчих здібностей 2.

дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі : зб.

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 вересня 2008 р. / А. В. Васильєв, Л. В. Тихенко; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Суми : Сумська обласна друкарня, 2008. – С. 125–134.

Дослідницька робота школярів з біології : навчальнометодичний посібник / під ред. С. М. Панченко, Л. В. Тихенко. – Суми :

ВТД «Університетська книга», 2008. – 368 с.

Ковбасенко Л. І. Стимулювання творчої активності членів 4.

МАН України засобами науково-дослідницької діяльності / Л. І. Ковбасенко // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів : зб.

матеріалів наук.-практ. конф., 30–31 березня 2006 р. – К. : Грамота, 2006. – 231 с.

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта : дидактичні основи 5.

методів навчально-виховної роботи : монографія / Г. П. Пустовіт, Л. В. Тихенко. – Кн. 2. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.

Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в 6.

системі роботи Сумського територіального відділення МАН України :

метод. посібн. / Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко ; за ред.

Л. В. Тихенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 296 с.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«УДК 811.161.2+811.161.1]’246.2-057.875 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ НА МОВНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ Лисенко Н.О., канд. філол. наук (Харків) У статті досліджується специфіка функціонування української мови у сучасному студентському середовищі, а також запропонована система заходів щодо подолання негативного впливу українсько-російського білінгвізму на мовну культуру студентів-фармацевтів. Ключові слова: білінгвізм, суржик, штучний суржик, мовна культура...»

«Наукові записки УДК 378.1 Богдан Камінський ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті висвітлюється залежність розвитку науки у ВНЗ від ефективного управління нею, основні функції і особлива роль вузівських менеджерів в організації, плануванні, мотивації наукових досліджень. У процесі розвитку економіки і культури України наука і її знання все більше використовуються в процесі вирішення найрізноманітніших проблем суспільства. Економіка нового типу, яка базується на...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 102-109 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 102-109 УДК 808.81: 398.8(477)(092) О. Кольберг ПОСТАТЬ ОСКАРА КОЛЬБЕРГА НА ТЛІ НАРОДОЗНАВЧОЇ НАУКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Ірина ЗБИР Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, e-mail: vtorak@mail.ru Проаналізовано наукові методи та принципи збирацької роботи...»

«Дерій Людмила Павлівна Вчитель початкових класів Переяслав Хмельницької ЗОШ І ІІІ ступенів №4 Предмет: Українська мова Клас: 3 Розділ: Будова слова Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом. Мета. Формувати в учнів знання про ненаголошені [е], [и] в коренях слів, що перевіряються наголосом. Розвивати фонематичний слух та орфографічні навички третьокласників. Виховувати культуру мовлення, любов до рідної мови....»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»

«Східноукраїнський центр громадських ініціатив ЯК ЗБЕРЕГТИ ШКОЛУ У ВЛАСНІЙ ГРОМАДІ: КЕРІВНИЦТВО ДО ДІЇ Практичний посібник із правової самоосвіти для педагогів Луганськ УДК 373.07: 34 (076) ББК 67.401.122р3+74.04р3 Я-4 ISBN: 978-966-97143-4-3 Колектив авторів: Дрєпіна О.М. (підрозділи 1.1, 1.2, 3.4, перелік основних термінів), Сабінін В.О. (підрозділи 1.1, 1.2, 4.2,5.2), Андреєв С.О. (підрозділи 1.3, 5.1), Переходченко О.В. (підрозділи 1.4, 3.5.), Громовий В.В. (підрозділ 3.1.), Шмігельський...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління у справах преси та інформації Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської XIV регіональний фестиваль Преса і книга Донеччини–2009 ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ КНИГА ДОНБАСУ–2009 Донецьк 2009 ББК 91.11(4УКР-ДОН) П 27 Переможці та лауреати конкурсу Книга Донбасу–2009 [Текст] : бібліогр. покажч. / Донец. облдержадмін., Упр. у справах преси та інформації, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. Т. М....»

«Міністерство культури україни державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв україни н.в. плахцінська Музична абетка для Маленьких скрипалів 1-2 класи навчальний посібник Затверджено Міністерством культури України як навчальний посібник і клавір для музичних шкіл та музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) партія скрипки Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 787.2 ББК 85.955.4 П 37 рецензенти: Я.Г. Рівняк —...»

«ББК 74.262.6 Г35 Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украй (листвід30.01.2004р. № 1/11-385) ЗМІСТ Програми для профільного навчання Географія, 10-11 класи. Пояснювальна записка З Глобальна географія. Н. Муніч, П. Шищенко 5 Геоекологія. Г. Уварова 27 Загальна географія. С. Кобернік.Р. Коваленко 37 Взаємодія суспільства і природи. /. Половина 57 Медична географія. Л. Паламарчук, В. Шевченко 65 Країнознавство. Н. Бєскова, В. Бойко 71 Географія населення з основами демографії. Л. Паламарчук....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua від 20,08.10 № _1/9-577 від _ на № Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Рекомендації щодо висвітлення питань з виховної роботи та позашкільної освіти на серпневих конференціях педагогічних працівників у 2010 році Завдання сучасної освіти щодо...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»