WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 12 ] --

5. Зарубіжний досвід організації освіти дітей в літній період може бути перенесений у практику вітчизняної освіти, оскільки для України проблема оволодіння іноземними мовами дітьми України та охорони їхнього здоров’я в органічному поєднанні з навчанням залишається актуальною.

6. Визначення обдарованості, що існують у вітчизняній психології, не відповідають повною мірою принципам філософії та психології гуманізму.

7. Обдарованість – це актуальна і змінна у часі якісна своєрідність поєднання здібностей, що забезпечує природну духовну й інтелектуальну потребу людини до натхненної, творчої діяльності та втілення у життя її результатів.

8. З точки зору педагогіки недоцільно вживати у практичній освітянській діяльності поняття «обдаровані діти», оскільки це певною мірою порушує права інших дітей. Тому рекомендуємо широко не використовувати це поняття під час спілкування з дітьми.

9. Утім, оскільки дійсно є діти, котрі виявляють обдарованість і за рівних умов перевершують своїх однолітків за здібностями та результатами особистих досягнень, для них доцільно запроваджувати спеціальні освітні програми, створювати заклади цілорічної діяльності, сприяти їх творчій самореалізації.

10. Крім традиційних загально-педагогічних і дидактичних принципів, які використовуються у позашкільній освіті для розвитку обдарованих дітей, рекомендуємо також дотримуватися принципів безперервності, самоорганізації і креативності.

11. У результаті спостережень ми виокремили такі види педагогічних досліджень з проблем організації та змісту позашкільної освіти: репродуктивні, реконструктивні, евристичні та дослідницькі (або експериментальні).

12. Важливою формою сучасної середньої профільної освіти є літня практика, яка має бути невід’ємною складовою навчального року. Після прийняття Концепції профілізації середньої школи літня практика набула особливого значення. Згідно з розробленою нами Концепцією природничо-наукової освіти в ліцеї літня практика є засобом реалізації пізнавальних потреб учнів-дослідників, вирішення проблем їх оздоровлення, емоційного збагачення, розширення світогляду.

13. В епоху інтенсивного розвитку телекомунікаційних технологій сучасну освіту влітку і розвиток обдарованості у дітей неможливо уявити без застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Особливе значення в реалізації ідей освіти влітку мають Всеукраїнський освітній портал «Острів знань», що має на меті створення потужного соціальноосвітнього простору, та система «Віртуальна школа Малої академії наук», розроблені Інститутом обдарованої дитини НАПН України спільно з Національним центром «Мала академія наук України».

14. Національний центр «Мала академія наук України» є головним організатором і координатором науково-дослідницької діяльності учнів.

Керівники, науковці та методисти Центру головною метою своєї діяльності вбачають створення умов для інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення обдарованої учнівської молоді, що сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.

15. Однією з важливих інновацій позашкільної освіти стало навчання обдарованих дітей в літній період. У зв’язку з цим Всеукраїнські літні школи Національного центру «Мала академія наук України» набувають дедалі більшої популярності як тимчасові навчальні заклади.

16. Заслуговує на увагу досвід позашкільної роботи екологонатуралістичного спрямування в Україні, яку організовує і координує Національний еколого-натуралістичний центр учнівський молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

17. Педагогічну ефективність літніх шкіл рекомендуємо підвищувати засобами ширшого впровадження індивідуальних консультацій юних дослідників щодо вибору теми і програми майбутнього особистого дослідження, яке вони могли б презентувати на конкурсах-захистах, організованих Малою академією наук України.

18. Під час пошуку філософських та психолого-педагогічних підходів щодо розвитку обдарованих учнів влітку ми виходили з природних потреб дітей, які успішно задовольняються лише на засадах філософії гуманізму і креативно-педагогічної парадигми.

19. Переорієнтація української освіти на сучасні засади передбачає формування у свідомості обдарованих учнів цілісної картини світу і гуманітарного мислення.

20. У літніх школах створюються сприятливі умови для вільного вибору дитиною змісту і організації діяльності, що сприяє підвищенню якості освіти України в цілому.

21. Рекомендуємо в умовах літніх шкіл застосовувати креативний педагогічний підхід, відповідно до якого творчість є специфічною діяльністю учнів у загальній навчальній діяльності.

22. Реалізація ідей педагогічної системи креативної освіти пов’язана із втіленням загально-педагогічних принципів демократизму, гуманізму, диференціації, індивідуалізації та креативності, а також дидактичних принципів науковості, системності, активності у навчанні тощо.

23. З метою реалізації ідей креативної особистісно орієнтованої освіти обдарованих дітей влітку рекомендуємо активніше впроваджувати принцип внутрішньої диференціації та індивідуалізації, застосовуючи групові й індивідуальні форми дослідницької роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бадрак В. В. Стратегия выдающихся личностей : учеб. для 1.

каждого / В. В. Бадрак. – Х.: Фолио, 2011 – 380 с.

Гудінг Д. Людина та її світогляд : в 3-х т. Т. 1. Для чого ми 2.

живемо і яке наше місце у світі : перекл. з рос. зі звіркою з англ.

оригіналом / Девід Гудінг, Джон Леннокс; заг. ред. пер. М. А. Жукалюк. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 416 с.

Гудінг Д. Людина та її світогляд : в 3-х т. Т. 2. Для чого ми 3.

живемо і яке наше місце у світі : перекл. з рос. зі звіркою з англ.

оригіналом / Девід Гудінг, Джон Леннокс; заг. ред. пер. М. А. Жукалюк. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 376 с.

Гудінг Д. Людина та її світогляд : в 3-х т. Т. 3. Для чого ми 4.

живемо і яке наше місце у світі : перекл. з рос. зі звіркою з англ.

оригіналом / Девід Гудінг, Джон Леннокс; заг. ред. пер. М. А. Жукалюк. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 480 с.

Дзезинський О. Виконуй та захищай науково-дослідницьку 5.

роботу у відділенні технічних наук : навч. мет. посіб. [ О. Дзезинський, упоряд. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. – 64 с.

Ковбасенко Л. І. Методика виховної діяльності в Малій 6.

академії наук України: Метод. посібник. / Л. І. Ковбасенко. – Вид. 2-ге, випр. й допов. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2004. – 213 с.

Програми з позашкільної освіти. Дослідницькоекспериментальний напрям / [О. О. Артем’єва, С. Ю. Білоус, О. В. Биковська та ін. ; упоряд. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010. –150 с. – Вип. 1.

Програми з позашкільної освіти. Дослідницькоекспериментальний напрям / [Л. Л. Барановська, О. І. Борзенко, О. В. Биковська та ін. ; упоряд. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010, 124 с. – Вип. 2.

Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: теоретикодидактичний аспект : [монографія]. Кн. 1 / Г. П. Пустовіт ; НАПН

України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв :

[Вид-во МДУ ім. В. О. Сухомлинського], 2010. – 379 с.

Сологуб А. И. Креативное образование: талант и здоровье / 10.

А. И. Сологуб. – Кривой Рог: ИВИ, 2000. – 264 с.

Сологуб А. І. Концепція креативної освіти у природничонауковому ліцеї / А. І. Сологуб // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 9–19.

Теорія та методика еклекторного навчання : збірник наукових 12.

праць. Випуск ІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – 409 с.

–  –  –

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВ – ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ В статье рассматривается значение и роль игровой деятельности в организации содержательного досуга воспитанников летних профильных школ. Игра характеризуется как один из эффективных методов, активирующих интеллектуально-практические и творческие возможности ребенка. Игра также рассматривается как один из значимых способов воспитания личности.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключевые слова: игра, игровая деятельность, интеллектуальная игра, творчество, самореализация, летняя школа.

The article outlines the meaning and role of game activity in organization of substantial leisure of summer school alumni. The game is characterized as one of the effective method which activates intellectuallypractical and creative potential of the child. The game considers being a leading means of the child’s upbringing.

Keywords: game, game activity, intellectual game, creativity, selffulfillment, summer school.

Наукові дослідження в галузі педагогіки виявили, що використання ігрової діяльності у виховній роботі завжди приносить позитивні результати. Адже гра, особливо її застосування в роботі з підлітками – одна з найважливіших сфер для формування всіх тих рис, які ми шануємо в людях. Засобами гри можна виховувати терпіння, цілеспрямованість, почуття дружби та відповідальності за спільну справу, самостійність, ініціативність, дієву рішучість. Гра використовується з навчальнопізнавальною, розвивальною і розважальною метою.

Під час гри у вихованців виникає потреба співробітництва, необхідність дотримуватися виконання певних правил, вони привчаються володіти власними емоціями, шанувати права іншого. Під час розумної керованої гри створюються всі умови для виникнення психологічного зв'язку «вчитель – учень». Гра є однією з можливостей у цікавій формі дізнатися не лише щось нове, а й давати розумне обґрунтування своїм діям. Якщо для дітей молодшого віку гра є провідним видом діяльності, який формує знання, вміння і навички, то для старшокласників вона несе ще й вагоме соціальне значення: формування виробничого досвіду і соціальної поведінки, самореалізація особистості та визначення власного місця у команді однолітків, залучення до комунікативної культури – культури спілкування тощо.

Роль педагога в організації ігрової діяльності дуже важлива. Адже від уміння педагога залежить розвиток позитивних якостей підлітка, отримання позитивного емоційного досвіду, спонукання до розвитку творчої індивідуальності, формування орієнтовної моделі людських взаємовідносин і комунікативної культури, прагнення до вдосконалення своїх умінь, отримання нових знань тощо.

За загальноприйнятою класифікацією ігри поділяють на дидактичні, інтелектуальні, творчі та рухливі. Але виокремити ігри за видами досить складно. Вони можуть бути різноманітними за змістом, формами організації, з різними кількісними характеристиками, з відкритими (фіксованими) та прихованими правилами, дидактичні, інтелектуальні, творчі та рухливі тощо. Ознаки однієї гри властиві іншій, вони перетинаються, розмиваючи чіткі межі.

Знання засвоюються там, де вони стають для дитини чимось своїм, що зачіпає власні думки, почуття. Адже засвоєння – це активне мислення, міркування, створення логічних ланцюжків, дослідницький підхід до речей, предметів, явищ, фактів. Отож, активне мислення починається там, де вихованець користується поняттями, судженнями, висновками. Саме такі завдання виконують інтелектуальні ігри. У психолого-педагогічній літературі та в наукових дослідженнях поряд із терміном «інтелектуальні ігри» використовуються також терміни «розвивальні ігри», «інтелектуально-розвивальні ігри», «творчі ігри».

Для організації змістовного дозвілля учасників літніх профільних шкіл ми пропонуємо приділяти увагу іграм комбінованого типу, у яких домінують ознаки інтелектуальних ігор.

Використовуючи таку модель ігрової діяльності, можливо максимально об’єднати веселі, рухливі конкурси з завданнями, які спрямовані на розвиток пізнавальної активності. Під час гри вихованець матиме змогу розвивати творчі здібності, комунікативні властивості, поглиблювати свої знання у різних галузях, розширювати світогляд, розвивати і вдосконалювати логіку, формувати у себе правильну позицію щодо організації власного дозвілля.

Ефективність розвивально-виховного впливу інтелектуальних і творчих ігор залежить від методики педагогічного керівництва ними.

Використовуючи цю форму ігрової діяльності, педагог отримує можливість використовувати не пасивну словесну форму, а динамічно, активно формувати у дітей правильні життєві орієнтири, давати змогу проявитись особистісним рисам, створювати команду однодумців та згуртовувати колектив, що прагне досягти поставленої мети тощо.

Творчий підхід до виконання завдань гри дає змогу розкритись кожному учаснику, формувати позитивні якості на емоційному рівні, включає в себе потужний виховний потенціал. Вміле керівництво педагога сприятиме реалізації виховних завдань і формуванню ініціативності з боку вихованців.

Гра – один з найефективніших методів навчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні й творчі можливості індивіда.

Стимуляція творчих можливостей дитини оптимізує інтелектуальні, практичні й фізичні здібності, виховує риси творчої особистості. Окрім того, ігрові програми мають і рекреаційний ефект. Під час виконання різноманітних конкурсних завдань у вихованців створюються умови отримання емоційного задоволення, формування прийомів релаксації, психологічного розвантаження, яке саме і полягає у вивільненні під час гри яскравих вражень та позитивних емоцій.

Саме творчі, інтелектуальні ігри розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, сприяють розширенню світогляду, тренують пам’ять.

У процесі їх виконання формуються такі якості:

кмітливість, винахідливість, ерудованість, стійкість характеру, дух суперництва, яскрава емоційність, що приносить радість.

Л. С. Виготський стверджував, що у грі відбувається становлення людини. Нехай відома приказка «боротьба думок породжує істину» стане провідною ідеєю-девізом для наших учасників літніх профільних шкіл.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Арістов В. Розвиток інтелектуальних здібностей : психологія 1.

інтелектуальних ігор / В. Арістов // Психолог. – 2006. – № 46. – С. 16–20.

Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, 2.

В. В. Бочелюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Сучасні підходи до використання ігрової діяльності у 3.

виховному процесі : 100 рухливих ігор для дітей / упоряд. Я. М. Шуль. – Тернопіль : Астон, 2004. – 56 с.

–  –  –

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«О. Г. Найдьонов Наблюдается конфликтная ситуация внутри титульного этноса, которая связана с языковокультурной и этноконфессионной идентичностью, а также проблемные ситуации между регионами (Галичина, Крым). Рассматривая проблему межэтнических конфликтов в нашей стране, надо сосредоточить свое внимание на основных факторах консолидации украинского народа и недопущении разгорания очагов этнической нестабильности. На наш взгляд, важнейшим фактором консолидации общества является авторитет лидера...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 378.1(045) В.А.КАВАЛЕРОВ (кандидат педагогічних наук, доцент, директор) Одеський інститут вдосконалення вчителів, Одеса, Україна E-mail: kava@3g.ua КОНЦЕПТ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В КОМУНІКАЦІЯХ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА У статті аналізується віртуалізація освіти в якості характеристики постмодерного суспільства. Акцентується увага на соціальних перетвореннях в умовах розвитку інформаційних технологій, зокрема, в галузі освіти. Доводиться,...»

«Що потрібно знати селянам, аби застрахувати виробництво сільськогосподарських культур? Практичні поради Підготовлено: Вікторією Якубович Проект “Розвиток Агробізнесу в Україні” Міжнародна Фінансова Корпораця Київ 200 Автор висловлює подяку за коментарі та поради, надані під час підготовки посібника: Олені Сосенко, Начальнику відділу страхування сільськогосподарських ризиків, НАСК “Оранта”, м. Київ Людмилі Йолкіній, Виконавчому директору, СК “Київська Русь”, м. Київ Володимиру Юдіну, Виконавчаму...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск Львів УДК 57+58+591.5+502.7:069 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – 170 с. До 28-го випуску увійшли статті з музейної справи, екології, ботаніки та охорони природи. Для екологів, ботаніків, зоологів, працівників природничих музеїв, заповідників, національних парків та інших природоохоронних установ. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Чернобай Ю.М....»

«Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ (За сторінками шкільного підручника) Поточний бібліографічний покажчик 2013 рік. Вип. 1 Київ 2013 ББК 91.9 С 9 УДК 01 Сходинки до знань : за сторінками шкільного підручника : поточ. бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 1 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. В. Красножон. — К., 2013. — 28 с. У список увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли в Національну бібліотеку України для дітей у І кварталі...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского  Серия «Филология. Социальная коммуникация». Том 21 (60). 2008 г. №1. С.404­408.  УДК 655.41+087.5  СУЧАСНЕ ДИТЯЧЕ КНИГОВИДАННЯ: „ ХВОРОБИ”  РОСТУ  Ог ар Е.І.  Українська академія друкарст ва, м. Львів  Охарактеризовано  основні  тенденції  та  чинники  формування  національного  репертуару  дитячої  книги.  Увагу  закцентовано  на  функціонально­комунікативних  характеристиках  сучасної  української ...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. №. 1 (17), 2012 післяопераційному періодах із метою адаптації функціонування серцево-судинної й дихальної систем. Зазначено особливості дозування лікування положенням для пацієнтів залежно від розміру грижового випинання та віку реабілітантів. Ключові слова: грижі передньої черевної стінки, лікування положенням, фізична реабілітація, герніотомія. Яна Романенко. Лечение положением как средство...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА КОЛТОК Леся Богданівна УДК 378.111.212 (477) ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. доктор...»

«міжкультурна взаємодія ЛІТЕРАТУР Ростислав Чопик УДК 82-4.09(100=162.1):2-137(477.85/.87) ДВА ПОЛЯКИ I. ПОЛІСЬКА ВЕРСІЯ КОНРАДА Ось уже скоро століття літературознавців вабить загадка Джозефа Конрада (Коженьовського) – поляка, що став класиком англійської літератури. Причому не просто класиком, а класиком «у  квадраті», «учителем учителів», бо вплинув на становлення цілого ряду британських та американських майстрів пера (Е. Хемінгуей, Г. Грім, В. Голдінг, С. Фіцджеральд, Д. Лондон). І не просто...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»