WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 11 ] --

У рамках виконання проекту «Громада, освіта, природа» у жовтні 2011 року на базі Пирятинського ліцею проведено серію тренінгів для вчителів та старшокласників на екологічну тематику. Таким чином, напрацьовано методичну базу, накопичений організаційний досвід екопросвітницької роботи в регіоні.

В області є всі умови для виходу на якісно новий рівень екопросвітницької діяльності шляхом проведення Всеукраїнської та обласної літньої екологічної школи для старшокласників. Базою для школи може стати база однієї з природо-заповідних територій.

Проектна пропозиція:

Тривалість школи – 10 днів.

Програма екологічної школи:

Польові заняття: збирання ентомологічного матеріалу в 1.

польових умовах (ентомологія, гідробіологія, іхтіологія, орнітологія, вищі рослини, водорості) – 32 години;

Лабораторні заняття з камеральної обробки матеріалу 2.

(фіксація, гербаризація, визначення) – 20 годин;

Тренінги (підготовка науково-дослідницьких робіт для Малої 3.

академії наук, методика збереження природно-історичних святинь) – 8 годин;

Лекції (основи математичної обробки, червонокнижні види, 4.

поведінка тварин) – 8 годин.

Екскурсії у природу – 12 годин.

5.

До викладання буде залучено провідних фахівців наукового відділу НПП та викладачів ВНЗ Полтавської області: в т. ч. доктор наук – 1 особа, кандидати наук – 4 особи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 53 с.

2. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / Сост.

В. А. Ротинберг. – М. : Педагогика, 1956. – 327 с.

3. Моисеев Н. Н. Экология и образование / Н. Н. Моисеев. – М. :

«ЮНИСАМ», 1996. – 192 с.

4. Отношение школьников к природе / Под ред. И. Д. Зверева, И. Г. Суравегиной. – М. : Педагогика, 1988. – 127с.

5. Киселев Н. Н. Мировоззрение и экология / Н. Н. Киселев. – К. :

Наукова думка, 1990. – 127 с.

6. Крисаченко В. С. Екологія. Культура. Політика : Концептуальні засади сучасного розвитку / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. – К. : «Знання України», 2002. – 476 с.

7. Удовиченко І. В. Наступність екологічного виховання учнів початкової та основної школи в курсах природничого циклу : дис. канд.

пед. наук : 13.00.07 / Удовиченко Ірина Віталіївна. – К., 2006. – 45 с.

–  –  –

НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

В статье исследуется проблема обучения одаренных детей в летний период, а также приведены философские и психологопедагогические принципы организации летних школ для одаренных детей.

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, внешкольное образование, летние школы, креативно-педагогическая парадигма.

The article searched the problem of education of the creatively-gifted children, whom investigated study in summer coming from the philosophical and psychology-pedagogical principles of Summer school education.

Keywords: the giftedness, the gifted children, the out-school education, the summer schools, creative and pedagogical paradigm.

Актуальність проблеми освіти творчо обдарованих учнів у літній період зумовлена необхідністю втілення у повсякденну педагогічну практику ідеї безперервної освіти, тобто освіти впродовж усього життя, на чому неодноразово наголошував академік В. Г. Кремень. Найчастіше під освітою упродовж життя розуміють освіту з року в рік – від початкової ланки до середньої, а потім до вищої. І значно менше науковці й освітяни звертають увагу на необхідність освіти упродовж цілого календарного року, тобто не лише в осінньо-зимовий період, а й влітку в межах позашкільної освіти.

Таким чином, на нашу думку, під безперервною освітою слід розуміти цілорічну освіту впродовж усього життя людини.

Доцільність дослідження цієї проблеми визначається необхідністю невпинного розвитку психіки дітей, що забезпечується постійним включенням їх в активну розумову діяльність (згідно з висновками таких вітчизняних та зарубіжних учених, як І. М. Сєченов, І. П. Павлов, Л. Виготський, В.В. Давидов, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкін, І. Д. Бех, С. Д. Максименко, В. В. Рибалка, К. Роджерс, А. Маслоу, Дж. Гільфорд, Дж. Рензуллі та ін.).

Незважаючи на те, що ця проблема є надзвичайно актуальною, наукових досліджень, присвячених освіті обдарованих дітей в літній період, вкрай недостатньо. Так, серед ґрунтовних наукових досліджень, що визначають теоретико-методологічні засади проблем позашкільної освіти дітей, зокрема можна назвати публікації В. В. Вербицького, Г. П. Пустовіта, Л. І. Ковбасенко, Р. А. Науменко та ін. [6, 9].

Суспільно-економічний розвиток будь-якої держави сьогодні, як ніколи, повинен відповідати тенденціям загострення міждержавної конкуренції. Відстоювання територіальної, політичної та економічної безпеки держави перебуває у прямій залежності від духовного, інтелектуального, творчого та фізичного потенціалу народу. У зв’язку з цим очевидною є необхідність пошуку важелів підвищення якості освіти.

На нашу думку, в основу спонукання до успішної освіти української учнівської та студентської молоді покладено хибне філософське розуміння освіти насамперед як обов’язку, а не права дитини. Тому закономірно батьки, викладачі та подекуди й вчителі, заохочуючи учня або студента до підвищення навчальних досягнень, наголошують на тому, що, здобувши освіту, він зможе матеріально забезпечити свій добробут, майбутню сім’ю, оскільки одержить престижну високооплачувану професію.

У разі ж розуміння дитиною освіти як права у педагога з’являється можливість глибокого, невимушеного, системного і систематичного мотивування дітей до навчання. За таких умов учитель отримує змогу під час навчання продемонструвати дітям красу самого процесу пізнання природи, суспільства, таємниць життя виходячи з природних потреб людини.

При цьому освіта виступає дієвим засобом духовного виховання особистості, оскільки в процесі отримання знань, умінь та навичок у свідомості дитини органічно закріплюються загальнолюдські цінності:

життя, людина, істина, праця, любов, Батьківщина тощо.

Теоретичні дослідження, педагогічний і життєвий досвід переконливо свідчать, що дуже багато дітей та молоді, завершуючи навчання в системі української освіти, так і не знають по-справжньому своїх здібностей, не вірять у власні сили і, як наслідок, не повною мірою самореалізуються.

Вирішення проблем пошуку, відбору та створення науково обґрунтованого сприятливого середовища для розвитку обдарованих дітей потребує розробки нових педагогічних систем і визначення форм, методів, прийомів та засобів сучасної освіти.

Наші багаторічні дослідження свідчать, що зараз недостатньо використовуються ресурси не лише шкільної, а й позашкільної освіти для культурно-освітньої, загальноосвітньої та виховної роботи серед учнівської молоді, в тому числі в літній період. Без сумніву, позашкільна освіта не може здійснюватися за примусом через поглиблення втоми дітей, що накопичується після закінченні навчального року. Особливо це неприпустимо стосовно обдарованих дітей, які виявляють пізнавальний інтерес, високу мотивованість, ініціативу та навчаються на межі своїх можливостей. Освіта влітку як складова безперервної освіти за власними інтересами, мотивами – внутрішня психологічна потреба обдарованих дітей і може бути дієвим засобом боротьби з бездіяльністю, безініціативністю, безперспективністю і нудьгою, що для таких дітей є абсолютно неприйнятним.

Освіту обдарованих дітей влітку найпродуктивніше може бути організовано в разі врахування виду обдарованості дитини. За Гарднером (1998), налічується сім видів обдарованості: лінгвістична, логікоматематична, музична, просторова, тілесно-кінестетична, інтерперсональна, натуралістична. Оскільки наявність здібностей ще не гарантує успішності, обдаровані діти мають здобувати освіту безперервно, що забезпечує умови надбання різноманітних знань, розвитку психіки, виховання характеру.

Ідея безперервної освіти протягом усього року найпродуктивніше може бути реалізована, якщо учень навчений і здатний самоорганізовуватися, доцільно використовуючи при цьому власні ресурси – час, технічні засоби, інформаційно-комукаційні технології тощо. Тому в повсякденному навчально-виховному процесі учні середніх шкіл упродовж року повинні оволодівати азами теорії самоменеджменту і самомоніторингу. Володіння цими навичками сприяє успішній самоосвіті в літній період. Творчо обдаровані діти мають виражену потребу щось досліджувати, займатися раціоналізаторством, конструюванням тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саме тому ми обґрунтовуємо концепцію педагогічної системи креативної освіти, головною ідеєю якої є дослідницький устрій життєдіяльності літньої школи. У ній педагоги та діти об’єднані єдиною метою і завданнями, є суб’єктами співтворчості тимчасового дослідницького колективу лабораторії, експедиції, групи.

– Дослідницький устрій життєдіяльності сприяє самореалізації кожного юного природодослідника, розвиває в ньому креативність і супутні їй риси характеру та певну поведінку – відданість справі, відповідальність, високу мотивованість, зацікавленість. Наше твердження ґрунтується як на власних спостереженнях, так і на дослідженнях Гетлеза і Джексона (1962).

Для продуктивної роботи з обдарованими дітьми влітку має бути створена творча атмосфера. Це не лише сприяє розвитку креативності, а й дає дитині змогу відчути задоволення як від самого процесу навчання, так і від результатів такої діяльності, а також розвиває її емоційну сферу.

Безперервна самоосвіта обдарованої дитини є запорукою її майбутнього успішного навчання у вищому навчальному закладі, а також у професійному самовизначенні та життєвій самореалізації.

Незважаючи на актуальність проблеми освіти обдарованих учнів у літній період, вітчизняні вчені приділяють їй недостатньо уваги.

Традиційно вважають, що в середній школі учні повинні вчитися упродовж дев’яти місяців весняно-зимового періоду. Втім обдаровані діти, маючи виражену пізнавальну потребу і високу мотивованість, самоорганізовуються і продовжують вчитися самостійно. Зважаючи на необхідність вирішення проблеми освіти обдарованих дітей влітку, зусиллями Національного центру «Мала академія наук України» та її обласних відділень до організованої освіти в літній період залучається певна частина обдарованих дітей – переможців Всеукраїнських наукових конкурсів-захистів і предметних олімпіад. Але, на нашу думку, кількість дітей, які мають потребу в безперервній освіті, є набагато більшою.

Отже, існує нагальна потреба не лише нарощувати масштаби організованої освіти обдарованих дітей влітку, а й визначити її концепцію, яка б відповідала сучасним вимогам розвитку суспільства та педагогічної науки.

З огляду на доцільність освіти обдарованих дітей влітку ми вважаємо за необхідне здійснити емпіричне педагогічне дослідження на тему «Теорія і практика освіти обдарованих старшокласників улітку».

Мета дослідження – визначення теоретичних засад педагогічного підходу, в якому головним є не надбання все нових і нових знань, а насамперед створення умов для творчого розвитку обдарованих учнів, їх пізнавального інтересу, професійного самовизначення і виховання їх як майбутніх науковців.

Відповідно до цього педагогічного підходу отримання знань обдарованими дітьми в літній період – це не першочергове завдання. У разі створення належних умов для розвитку значно поглиблюється мотивованість і професійна орієнтація обдарованих учнів на майбутню діяльність у галузі науки. Перенасиченість учнів науковою інформацією, навіть надзвичайно цінною, гальмує їхню увагу, знижує мотивованість і зацікавленість науковими проблемами.

Наше емпіричне дослідження передбачало такі завдання:

Теоретично дослідити стан вітчизняної та зарубіжної освіти 1.

обдарованих дітей влітку.

Визначити концепцію освіти обдарованих дітей влітку в 2.

літніх школах природничого профілю та зміст і організацію їхньої діяльності.

Розробити устрій діяльності літніх природничо-наукових 3.

шкіл, систему управління ними, програму двотижневої літньої школи, режим діяльності юних природодослідників.

Визначити систему педагогічного супроводу обдарованих 4.

дітей в умовах літньої школи як тимчасового дитячого науковоосвітнього закладу.

Дослідження здійснювалося на базі навчальних, оздоровчих закладів та літніх шкіл АРК, Київської, Дніпропетровської та Херсонської областей в період з 1970 по 2011 рік. За результатами досліджень були видані: монографія «Креативное образование: талант и здоровье», дисертаційне дослідження «Концепції креативної природничо-наукової освіти у природничо-науковому ліцеї» [10, 11].

Крім того, узагальнивши отримані результати, ми розробили методичний посібник «Освіта обдарованих улітку». У І розділі цього посібника висвітлюється сутність поняття обдарованості, розповідається про необхідність позашкільної освіти в літній період та з’ясовується, які педагогічні завдання потрібно вирішувати для забезпечення безперервної освітньої діяльності обдарованих дітей.

У ІІ розділі посібника проаналізовано форми вітчизняної освіти обдарованих дітей влітку, а також узагальнено результати емпіричного педагогічного дослідження з цієї проблеми.

У ІІІ розділі посібника розповідається, як організовано освіту дітей за кордоном, та висвітлюється її зміст.

У ІV розділі посібника представлено авторську педагогічну систему освіти дітей влітку в умовах Всеукраїнської літньої школи юних природодослідників Національного центру «Мала академія наук України», яка ґрунтується на засадах креативно-педагогічної парадигми.

У результаті теоретичного й емпіричного дослідження проблем освіти обдарованих дітей влітку ми дійшли певних висновків, на основі яких сформулювали такі концептуальні положення:

1. У вітчизняній освіті ХХ ст. під час літніх канікул була добре розвинена система оздоровлення дітей, втім розвитку обдарованості учнів приділялося недостатньо уваги.

2. З початку 90-х р. ХХ ст. освітяни почали усвідомлювати, що на зміну педагогіці тоталітарного режиму повинна прийти гуманістична педагогіка демократичного суспільства.

3. Сучасна освіта дітей в літній період за кордоном здійснюється виходячи з визнання обдарованості дитини й намагання не втратити її з поля педагогічної уваги.

4. Освіта дітей будь-якої країни світу влітку організовується переважно з метою вивчення іноземних мов, яке органічно поєднується з відпочинком, оздоровленням, фізичним розвитком і загартуванням.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«УДК 616-036.8 СТАРУШЕНКО Галина Аркадіївна, канд. техн. наук, доц., доц. каф. інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ РАХМАНОВ Вагіф Мамедович, д-р мед. наук, проф., проф. Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту РАХМАНОВ Рагіф Вагіфович, лікар-психіатр Українського психотерапевтичного реабілітаційного центру ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ...»

«МОВОЗНАВСТВО Фурист Н.П. (Київ, Україна) Засоби діалогізації інтимізованого авторського мовлення в українському фольклорі Статтю присвячено вивченню інтимізованого авторського мовлення в українському фольклорі. У статті досліджено засоби діалогізації авторського мовлення: лексикословотвірні (демінутиви) та граматичні (модальні частки, неповні речення, інверсія), що впливають на встановлення адресантно-адресатних відношень, перебіг комунікації та її ефективність. Ключові слова: діалогізація,...»

«Управління культури Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського До 65-річчя Великої Перемоги Рекомендаційний анотований список літератури про Велику Вітчизняну війну (1941-1945 рр.) Для користувачів середнього та старшого шкільного віку Суми 2010 Управління культури Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Пам'ять про них збережуть обеліски Рекомендаційний анотований список літератури про Велику Вітчизняну війну...»

«УДК 339.54 Шемаєва Л.Г., д-р екон. наук, доц. (Інститут проблем національної безпеки РНБОУ, Київ) ВПЛИВ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ Зроблено аналіз сучасної товарної структури експорту та імпорту України в контексті її впливу на складові економічної безпеки держави. Запропоновано шляхи покращення структури зовнішньої торгівлі та скорочення від’ємного зовнішньоторговельного сальдо. Ключові слова: товарна структура, експорт, імпорт, економічна безпека....»

«УДК 371.127 Л. Бережна, Харків ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті визначено поняття «проектна культура». Виділені основні властивості проектної культури та умови оволодіння її педагогом. Ключові слова: проектна культура, проектна культура вчителя, інноваційна діяльність, принципи формування проектної культури педагога. Аннотация. В статье дано определение понятию «проектная культура». Выделены основные свойства проектной...»

«УДК 378.034:174 © Макаренко О. А. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, що відбулися наприкінці ХХ століття в нашій країні, чинили моральну кризу, занепад цілої низки моральних чеснот. Науковці, розглядаючи проблеми професійної етики педагогів, звертають увагу на складний соціально-психологічний та духовний стан суспільства. У своїх працях В. Огнев’юк наголошує на тому, що в умовах реформування сучасної...»

«ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЕКТІВ Біда Д. Д. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року [10] обґрунтовано пріоритетність шкільної природничо-математичної освіти та накреслені шляхи вирішення вказаної проблеми, зокрема удосконалення навчальної, налагодження друку методичної,...»

«Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ (За сторінками шкільного підручника) Поточний бібліографічний покажчик 2013 рік. Вип. Київ Укладачі: В. М. Красножон, О. С. Касяненко Редактор: Н. М. Кійко Відповідальна за випуск: А. І. Гордієнко У список увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли у Національну бібліотеку України для дітей у ІV кварталі 2013 року. © Національна бібліотека України для дітей ДЛЯ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ УКРАЇНСЬКА...»

«Т. Вилегжаніна, генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України: «.Настав час змінювати саму парадигму побудови бібліотечної мережі в Україні. Зрозуміло, що тільки кількість бібліотек не може бути об’єктивною характеристикою забезпечення населення бібліотечним обслуговуванням, оскільки на його якість впливають такі показники, як кількість жителів на одну бібліотеку, охоплення населення бібліотечними послугами, книгозабезпечення, матеріально-технічна складова тощо....»

«antoshka.com.ua #01 серпень-вересень 2013 * Купуй до школи від грн 10% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 15% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 20% та отримай додаткову знижку ** ЩАСЛИВИЙ КУПОН 7% на знижку * antoshka.com.ua * Акція діє з 19.07 по 08.09.2013 ** Знижка додається до дисконту. Додаткова знижка застосовується послідовно. Подробиці акції www.antoshka.com.ua або за телефоном гарячої лінії Антошка 0800 306 063 # Дзвінки зі стаціонарних телефонів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»