WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«Електронна серія науково-методичних збірників На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу адресується директорам, заступникам та методистам ПТНЗ, ПТО. В статтях ...»

-- [ Страница 4 ] --

– формування і організація соціальних ініціатив громадян. Водночас,навіть якщо певна проблема виявлена і усвідомлюється всіма сторонами, це ще не означає, що можливе виникнення соціального партнерства. Соціальне партнерство виникає тоді, коли представники трьох секторів (або будь-яка пара з них) починають працювати спільно, усвідомивши, що це вигідно кожному з них і суспільству в цілому.

Тенденції невідповідності трудових ресурсів потребам регіонального ринку праці пов’язані зі слабким нормативно-правовим та організаційним забезпеченням взаємодії підприємств, організацій, освітніх установ і державних органів – суб'єктів соціального партнерства у професійній освіті та невизначеністю консолідованої концепції й узгоджених підходів до вирішення проблеми забезпечення економіки регіону професійними кадрами.

Соціальні партнери ПТНЗ ПТНЗ

–  –  –

Рис 1. Взаємодія та основні завдання соціальних партнерів Дослідження соціального партнерства у професійно-технічній освіті на регіональному рівні свідчить про необхідність управління взаємодією системи професійної освіти, ринку праці, держави і громадян в рамках соціального партнерства, яка дозволяє подолати негативні тенденції в галузі розвитку кадрового потенціалу регіону. Соціально-партнерська взаємодія (рис.1) сприятиме зменшенню дефіциту трудових ресурсів, вивченню професійних стратегій учнів та розвитку системи професійної орієнтації населення з урахуванням соціальних проблем в регіоні.

Рис.2. Результати впровадження соціально-партнерського підходу в управління розвитку ПТО Прогнозні результати впровадження соціально-партнерського підходу в управління розвитку ПТО (рис. 2.) впливатимуть на забезпечення збалансованого функціонування усіх напрямів розвитку професійнотехнічної освіти як соціального інституту, вдосконалення структури механізмів управління розвитком ПТНЗ, підвищення якості навчальновиробничого процесу, зниження ризиків, пов’язаних із соціальноекономічними змінами, відкриття нових можливостей для підвищення іміджу ПТНЗ та престижу висококваліфікованого робітника на ринку праці, освоєння нових напрямів підготовки, збереження позицій ПТНЗ на регіональному ринку освітніх послуг.

Поштовхом до розвитку партнерства між професійно-технічними навчальними закладами і роботодавцями стали значні дисбаланси на вітчизняному ринку праці, що є свідоцтвом того, що держава не може забезпечити якісну професійну підготовку фахівців у відповідності до вимог ринку праці. За даними Державної служби зайнятості, приблизно 60 % вакансій зорієнтовані на кваліфікованих робітників. Крім структурних дисбалансів роботодавці стикаються з низьким рівнем підготовки фахівців, що закінчили ПТНЗ, відсутністю в них практичних навичок тощо [1, с. 168].

Для конструктивного проникнення в сутність соціального партнерства важливо розуміти, що партнери не обов'язково повинні бути друзями та однодумцями, у них можуть різнитися інтереси і можливості, між ними можуть бути протиріччя, але головне для партнерства є розуміння того, що без реалізації інтересу іншого неможливо реалізувати свій власний інтерес.

Партнери завжди взаємозумовлені.

Одним з напрямків соціального партнерства в системі ПТО є розробка та реалізація моделей управлінського потенціалу керівника професійнотехнічного закладу, спрямованих на підвищення ефективності освітньої діяльності установи.

Соціальне партнерство між ПТНЗ, органами влади та іншими зацікавленими сторонами може стати парадигмальним поновленням професійної освіти.

Аналіз основних підходів до вивчення соціально-партнерської взаємодії в управлінні розвитком професійно-технічної освіти уможливлює перехід на новий рівень розвитку відносин, організацію багатопозиційної освітньої комунікації, функціонування ПТНЗ з підвищенням ефективності та якості освітньої діяльності.

Література

1. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика [Текст] : монографія / Л. М.

Сергеєва ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Унт менеджменту освіти". – К. ; Херсон : Айлант, 2013. – 451 с.

2. Ю.Палькевич, к. е. н.

3. Етапи розроблення бізнес-плану керівником професійнотехнічного навчального закладу 4.

5. У статті надані конкретні рекомендації керівнику ПТНЗ щодо етапів складання бізнес-плану, методів та прийомів проведення попереднього аналізу діяльності навчального закладу.

6. Ключові слова: бізнес-план, послуги, план маркетингу, виробнича програма, оцінка ризику, фінансовий план, споживачі.

7.

8. Мета розробки програми фінансово-економічної діяльності (бізнесплану) – спланувати економічну діяльність ПТНЗ відповідно до потреб ринку освітніх послуг. Бізнес-план дозволяє визначити конкретні напрямки підприємницької діяльності (платні послуги, ремонтні майстерні, підготовка гувернерів, посередницькі послуги, організація аудіо-і відеосалонів, комп'ютерне навчання тощо);

оцінити конкурентоспроможність товарів і послуг які буде пропонувати ПТНЗ; визначити склад маркетингових заходів щодо вивчення ринку послуг, реклами ціноутворення, каналів реалізації;

передбачити можливі ризики (проблеми); знайти способи співпраці, кооперації з іншими освітніми ми закладами, банківськими та іншими установами.

9. Зміст бізнес-плану для ПТНЗ в різних регіонах буде залежати від багатьох умов: економічних (рівня реальних доходів населення, темпів інфляції, цін, наявності потенційних благодійників), соціальних, національно-культурних, кліматичних, а також від взаємовідносин органів місцевої влади і органів управління освітою.

10.Керівник ПТНЗ, перед тим як організувати платні освітні послуги, оцінює передбачуваний обсяг доходів і витрат, податкові наслідки, організацію бухгалтерського та податкового обліків і багато інших питань. Це і є початок бізнес-планування. Пропонована схема дозволяє упорядкувати і систематизувати цю роботу (табл. 1)

11.Таблиця 1

12.Рекомендована структура бізнес-плану ПТНЗ Назва розділу бізнес-плану Структура розділу бізнес-плану ПТНЗ ПТНЗ І. Титульний лист - назва та адреса ПТНЗ;

- сутність пропонованого проекту: його цілі та потенційна ефективність II. Послуги - опис пропонованих послуг та їх призначення;

- потенційні споживачі послуг;

- основні конкуренти;

- структура послуг конкурентів (основні якісні характеристики);

- цінова політика конкурентів;

- вигоди споживачів послуг;

- реалістична оцінка переваг наданих послуг на ринку;

- оцінка попиту на послуги;

- можлива ціна пропонованої послуги IIІ. План маркетингу - запропонована система реалізації послуг;

- визначення «ринкової ніші»;

- структура ціни;

- заходи по сприянню збуту (додаткові пільги споживачам послуг) IV. Виробнича програма - місце здійснення послуги;

- оцінка місця розташування ПТНЗ: близькість до споживачів послуг, транспортна (пішохідна) доступність тощо;

- аналіз доцільності кооперації з іншим освітнім закладом (організацією);

- методи використання інноваційних технологій та їх опис;

- передбачувані витрати на «виробництво послуг» та їх можлива динаміка V. Організаційний план - організаційна схема управління;

- перелік наявних фахівців (їх кваліфікація, функціональні обов’язки, досвід роботи, права і повноваження, переваги й недоліки);

- форма залучення фахівців до участі в наданні освітніх послуг (постійна робота в ПТНЗ, сумісництво);

- передбачуваний рівень і форми оплати праці, включаючи додаткові матеріальні й соціальні пільги;

- кадрова політика (принципи найму: трудові договори, цивільно-правові договори, випробувальний термін) VІ. Оцінка ризику - ставлення місцевої влади (можливість введення (перелік можливих ризиків) додаткових обмежень, що ускладнюють організацію платних освітніх послуг);

- альтернативні послуги конкурентів;

- нестійкість попиту на послуги;

- платоспроможність споживачів;

-труднощі з набором викладачів тощо VIІ. Фінансовий план - обсяг первинних витрат, необхідних для організації платних додаткових освітніх послуг;

- джерела фінансування;

- умови залучення фінансових коштів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- податкові наслідки надання освітніх послуг (перелік видів податків, ставки податків, строки їх сплати, наявні пільги) 13.

14.На першому етапі необхідно провести маркетинг послуг: аналіз потреб учнів, їх батьків, населення району; пропозиції аналогічних послуг з боку інших виробників, наприклад, найближчих навчальних закладів. Інтереси і переваги учнів та їх батьків можна виявити на батьківських зборах, загальних зборах у навчальному закладі, в бесідах з членами батьківських комітетів, піклувальних рад (там, де вони є), через соціологічні опитування і іншими методами, які доступні адміністрації ПТНЗ. Пакет пропозицій може надійти також від педагогів. На цьому ж етапі із зібраних заявок (соціальних замовлень) відбираються найбільш цікаві та здійсненні, виходячи з можливостей педагогічного колективу або організаційних можливостей шкільного менеджменту. Тут важлива спосібність адміністрації знаходити і залучати до роботи потрібних спеціалістів (у тому числі з боку), вміння поєднувати свої дії з іншими організаціями (у тому числі з сусідніми ПТНЗ), знаходити благодійників.

15.У розділі «Послуги» необхідно описати пропоновані послуги і, перш за все, відповісти на питання: чому споживачі віддадуть перевагу даній послузі, з чого складаються основні переваги пропонованих послуг в очах споживачів, в чому їх недоліки? Для систематизації відповідей на сформульовані питання доцільно скласти таблицю з показниками проведеного аналізу та розробки заходів щодо подолання виявлених недоліків.

16.Переважна більшість ПТНЗ надає платні додаткові освітні послуги, які вже «виробляються» іншими. При цьому практично кожен виробник виходить з того, що саме його послуги мають найкращі характеристики. Необхідно перш за все знайти свою нішу на ринку послуг. Цей процес відомий як сегментація ринку - пошук групи споживачів з аналогічними характеристиками (наприклад, студенти, учні, які бажають пройти перепідготовку, безробітні), смаками (наприклад, орієнтовані на інформаційні технології навчання) або рисами (наприклад, за принципом: якість важливіше ціни). Після визначення такої групи треба адаптувати свою послугу до їхніх потреб.

17.Якщо на ринку існує конкуренція, треба знайти відповідь на питання: яку додаткову перевагу можна запропонувати?

Порівняльну оцінку своєї конкурентоспроможності можна здійснимим в балах за критеріями: розташування, матеріальнотехнічна база (комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, мультимедійні засоби тощо); система зв'язку (телефон, факс, Інтернет тощо); різноманітність пропонованих освітніх послуг;

реклама; імідж; команда управління; професіоналізм персоналу;

фінансово-економічні умови діяльності; якість; унікальність;

багатоваріантність використання; ступінь інноваційності; ціни, структура знижок цін на послуги; рівень оплати праці та соціальні пільги; кількість потенційних покупців; платоспроможність споживачів; додаткові вигоди споживачів від послуг; гнучкість переходу до нових послуг; потенційні благодійники; особливі переваги послуг.

18.Постановка питання при вивченні сильних і слабких сторін освітньої послуги може здійснюватися таким чином:

19.- чи можете ви визначити той сегмент ринку на який орієнтована ваша послуга?

20.- чи вивчали ви запити ваших споживачів?

21.- які переваги надає ваша послуга споживачам?

22.- чи можете ви ефективно довести свої послуги до тих споживачів, на яких вона орієнтована?

23.- чи може ваша послуга успішно конкурувати з послугами інших виробників за якістю; ціною; стимулювання попиту; місцем надання?

24.- чи є у вас плани щодо нових видів послуг?

25.- чи володієте ви можливостями замінити цю послугу альтернативної?

26.- чи проводите ви регулярну модифікацію вашої послуги відповідно до запитів споживачів?

- чи можуть копіювати вашу послугу конкуренти?

27.- чи відстежуєте ви скарги споживачів ваших послуг?

28.Один з найважливіших елементів розділу «План маркетингу» ціноутворення. Аналіз цін - непросте завдання при підготовці бізнес-плану. Визначаючи ціну послуги, треба відповісти на питання: яка мета повинна бути досягнута прийнятої в ПТНЗ політикою ціноутворення? Відповіді можуть бути наступні:

29.- розширення ринку (низькі ціни, працювати «з обороту»: нижча ціна, але більше і споживачів, які бажають отримати дану послугу);

30.- максимізація доходу (високі ціни);

31.- збереження конкурентоспроможності.

32.Отже, виробляючи стратегію ціноутворення, треба враховувати:

собівартість послуг; ціни конкурентів на аналогічну послугу;

унікальність видів послуг; попит на них. На основі собівартості звичайно оцінюється мінімально можлива ціна послуги. На основі аналізу цін конкурентів визначається середня ціна. Максимально можлива ціна встановлюється на послуги з високою якістю і унікальними властивостями. Ціни, зумовлені попитом чи кон'юнктурою ринку освітніх послуг, можуть коливатися в діапазоні від мінімальних до максимальних. Таким чином, цілеспрямована цінова політика дозволяє змінювати ціни в залежності від ситуації на ринку освітніх послуг.

33.Розділ «Фінансовий план» допомагає провести аналіз економічного стану ПТНЗ і обгрунтувати реальність досягнення його цілей у майбутньому. Його також можна використовувати як ефективний інструмент контролю. Основа такого дієвого контролю – бухгалтерська і податкова системи звітності. Приступаючи до надання платних освітніх послуг, треба залучити до роботи досвідченого бухгалтера, який зможе організувати адекватну систему їх обліку.

34.Фінансовий план ключовий розділ бізнес-плану; він розраховується на основі прогнозів обсягу реалізації освітніх послуг і включає кілька основних документів, з яких виділимо наступні:

35.1) план-звіт про доходи та витрати (з його допомогою рекомендуємо проаналізувати самоокупність здійснюваних послуг). Якщо попит на платну освітню послугу менше розрахункової величини, то «виробництво» цих послуг, визначених бізнес-планом, не буде самоокупним;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
 
Похожие работы:

«Історія України 42 (682), листопад, 2010 ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ТЕСТУ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ № 1 ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОГРАМІ, ПІДРУЧНИКАМ І ПОСІБНИКАМ Відповідність завдання ЗНО програмі, ВідпоНомер і зміст завдання підручникам і посібникам, затвердженим відь Міністерством освіти і науки України 1. Наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраА Відповідність програмі: Стародавня...»

«IВАН ФРАНКО ТА ЄВГЕН МАЛАНЮК (ДО ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗВ’ЯЗКIВ) Тарас Салига IВАН ФРАНКО ТА ЄВГЕН МАЛАНЮК (ДО ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗВ’ЯЗКIВ) Іван Франко один iз перших у свiтовiй науцi поставив питання про зв’язок лiтературно-фольклорних взаємин iз нацiональновизвольним рухом.1 У цьому сенсi досить лише назвати його переклад сербсько-хорватського епiчного полотна Поеми про бiлу сорочку. Саме фольклорно-лiтературному матерiаловi пiвденних слов’ян великий Каменяр надавав окремiшого значення....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський обласний відділ Українського географічного товариства Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Бєлгородський державний національний дослідницький університет Харківська обласна станція юних туристів СТРАТЕГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (м. Харків, 25–26 жовтня 2012 р.) Харків ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 1-й день...»

«Управління культури туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Бібліографічний покажчик Київ – 2012 ББК 91.9:83 + 63.3(2)6 Г 82 Григорій Котовський [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад. О.М. Львович. – К. : ЦБРП ім. О.С. Пушкіна ЦБС Оболонського р-ну м. Києва, 2012. – 24 с. Покажчик містить інформаційні джерела про відомого радянського військового та політичного діяча, учасника...»

«Український Католицький Університет ІНСТИТУТ РЕЛІГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА VI науково-практична студентська конференція «VERITAS VERSUS VOLUNTAS»: ЕТОС СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ 11-12 квітня 2003 року Львів 2004 Гарантіями миру повинні стати чотири вимоги людського духу: істина, справедливість, любов і свобода (Іван XXIII. Мир на землі, 11 квітня 1963 року). Служіння людині – це служіння істині та свободі, а точніше – свободі, що керується істиною (Іван Павло II. Промова до діячів культури). Етос – це...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 3. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов – М. : МЕДпресс–информ, 2008.– 384 с.4. Исанова В. А. Концепция реабилитации в условиях специализированного реабилитационного учреждения / В. А. Исанова // Комплексная реабилитация больных и инвалидов. – 2008. – № 2–3. – С. 33–40.5. Кадыков А. С. Реабилитация...»

«УДК 378.011.3.3-051:796 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ Гауряк О. Д., викладач, Киселиця О. М., к.пед.н., асистент Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича У статті аналізуються теоретичні підходи вчених до сутності поняття «педагогічна культура» та її складових, а також шляхи формування педагогічної культури у майбутніх вчителів фізкультури в процесі фахової підготовки у ВНЗ. Отримані результати надають...»

«ББК 74.262.6 Г35 Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украй (листвід30.01.2004р. № 1/11-385) ЗМІСТ Програми для профільного навчання Географія, 10-11 класи. Пояснювальна записка З Глобальна географія. Н. Муніч, П. Шищенко 5 Геоекологія. Г. Уварова 27 Загальна географія. С. Кобернік.Р. Коваленко 37 Взаємодія суспільства і природи. /. Половина 57 Медична географія. Л. Паламарчук, В. Шевченко 65 Країнознавство. Н. Бєскова, В. Бойко 71 Географія населення з основами демографії. Л. Паламарчук....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (кафедра романських мов та інтерлінгвістики і кафедра прикладної лінгвістики) проводить 20-21 вересня 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки і на базі спортивнооздоровчого табору „Гарт” СНУ імені Лесі Українки (озеро Світязь) ІІ Міжнародну наукову...»

«3. Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / упор. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с.4. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.5. Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.6. Философский энциклопедический словарь / [сост. С. С. Аверинцев, Э. А. АрабОглы, Л. Ф. Ильичов]. – 2-е изд....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»