WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Електронна серія науково-методичних збірників На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу адресується директорам, заступникам та методистам ПТНЗ, ПТО. В статтях ...»

-- [ Страница 3 ] --

Слово «ризик» добре знайоме кожному з нас. У житті ми ризикували неодноразово (хто менше, хто більше) і переживали, напевно, по-різному невдачі і успіхи, як результат своїх ризикованих підприємств, дій і вчинків.

Не завжди, на жаль, ми користувалися мудрістю народною про ризик, зафіксованою в багатьох приказках, прислів'ях і крилатих виразах, знайомих нам ще з дитинства. Наприклад: «сім разів відміряй, один – відріж», «хто не ризикує, той не п'є шампанське», «ризик – благородна справа», «вчинити на свій страх і ризик», «від невиправданого ризику до біди близько», «хто в бою не ризикує, по тому й орден не сумує », « хто нічим не ризикує, ризикує всім», «хто життям не ризикує, той ніколи його не знайде », «чий ризик, того і вигода» тощо.

Ми ризикуємо на дорозі, на роботі, вдома, магазині, лікарні. Наше життя можна уявити як мереживо, виткане із ризиків. До того ж, кожного з нас завжди цікавлять питання: чи є в нашому виборі закономірність, чи все в руках випадку; яким чином із декількох можливих варіантів вибрати найбільш вдалий, аби він напевно привів до успіху, виграшу, удачі. Таким чином, завдяки життєвому досвіду, про ризик ми знаємо багато, але це знання побутового рівня. Воно наповнюється дещо іншим сенсом, коли йдеться про професійну діяльність, а саме про діяльність керівника.

Розгляд цього поняття в категоріях науки ще більше розширює межі нашого уявлення про ризик. Дана категорія довгий час не розглядалася в якості теоретичних досліджень, а відносилася тільки до практики, до проблематики мистецтва управління. Поняття «ризик» використовується в багатьох науках. Лідерство в активному дослідженні цього поняття (починаючи з 19 століття і по 20 ст.) належить математиці (теорія чисел, теорія ігор, теорія ймовірності), правовим та економічним наукам. Пізніше інтерес до нього проявили медицина, психологія, біологія, в останні роки – педагогіка. Кожна з них розкриває сутність і специфіку ризику в конкретній галузі наукового знання. Це дозволяє виділити економічний, психологічний, медико-біологічний, правовий, екологічний та інші аспекти феномену «ризик».

Аналіз наукових напрацювань в аспекті зазначеної проблеми дозволяє виявити одностайність дослідників у розумінні того, що ризик – ситуативна характеристика діяльності, яка полягає у невизначеності її результату і можливих несприятливих наслідках на випадок неуспіху.

Зазвичай, ризик розглядається в трьох взаємопов’язаних аспектах:

1) як міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху в діяльності (визначається поєднанням ймовірності неуспіху та ступеня несприятливих наслідків у цьому випадку);

2) як дія, що може загрожувати суб’єкту втратою: програшем, збитком, травмою. Виходячи із співвідношення очікуваного виграшу і очікуваного програшу, виділяються: виправданий і невиправданий ризики;

3) як ситуація вибору між двома можливими варіантами дії, результат якої проблематичний і пов’язаний з можливими наслідками: менш привабливим, але більш надійним, і більш привабливим, але менш надійним.

Щодо ситуацій вибору, здебільше розрізняють ситуації:

шансові (де результат залежить від волі випадку);

ситуації навички (результат пов'язаний із здібностями суб’єкта).

Установлено, що за інших рівних умов, люди виявляють більш високий рівень ризику в ситуаціях, пов’язаних не з шансом, а з навичками, коли вважають, що від них щось залежить. Отже, прийняття ризику означає, що суб’єкт свідомо віддає перевагу небезпечному варіанту дії над безпечним.

Такий вибір залежить від: досвіду, компетентності, типу мислення, рішучості, самостійності (та подібних рис характеру), а також від наявності ірраціональності, ролі підсвідомих структур у прийнятті управлінських рішень.

Керівник ПТНЗ сьогодні працює в умовах суттєвих змін функціонування ринку освітніх послуг.

Найбільш помітними серед них є:

наростання невизначеності зовнішнього середовища, посилення конкуренції, скорочення фінансування навчальних закладів. Якщо раніше достатнє і своєчасне ресурсне забезпечення захищало профтехучилища від багатьох ризиків, то зараз їх функціонування в значній мірі залежить від грамотного і конкурентоспроможного менеджменту, який має сприяти підвищенню ефективності їх діяльності та знизити вплив несприятливих факторів.

Законодавчо ПТНЗ віднесені до некомерційної організації. Це визначає подвійність їх положення, яке полягає в необхідності задовольняти одночасно як соціальним (державним), так і ринковим вимогам.

Крім того, навчальні заклади зіткнулися з необхідністю самостійного пошуку резервів свого подальшого розвитку, викликаного демографічним спадом, посиленням конкуренції, розширенням і ускладненням їх господарської діяльності, а також практично вичерпаними можливостями екстенсивного розвитку. Якщо державні освітні заклади все ж, деяким чином, захищені від багатьох ризиків, то діяльність недержавних закладів пов'язана з більшим ступенем ризику.

Посилення самостійності та незалежності освітніх установ призводить до збільшення управлінських і особливо фінансових ризиків у разі помилково прийнятих рішень. У цьому зв’язку виникає необхідність пошуку ефективних механізмів управління ризиками, науково обґрунтованих напрямів і конкретних рекомендацій щодо зниження ризиків.

Аналіз змісту сучасних концепцій управління ризиками дозволив побудувати їх типологію, виходячи з визначення сутності категорії ризику.

1. До першої групи можна віднести концепції, що розглядають ризик як атрибутивну (загальносоціологічну) характеристику будь-якого виду діяльності в умовах ресурсних обмежень та інформаційної невизначеності. У рамках даного напряму основна увага дослідників зосереджена на вивченні таких властивостей ризику, як загальність, системність, суперечливість і динамічна ймовірність, що призводять до зміни рівноважної стійкості будьяких систем.

2. В якості іншого напряму виділені концепції, в яких ризик розглядається, як результат накопичення регресійного потенціалу, пов'язаного з необоротними наслідками соціально економічних змін (а значить, розвитку). Ускладнення кількості та якості громадських зв'язків, масштабів економічної діяльності призводить до підвищення невизначеності процесів і сприяє зростанню потенційних загроз для соціальної та економічної стабільності суспільства. У зв'язку з цим найбільш значущими характеристиками ризиків (в рамках даних концепцій) є: зростаючий масштаб ризиків і нормативність (неможливість уникнути).

3. До третьої групи віднесені концепції, що визначають ризики як форму невизначеності результату, яка пов'язана з особливим видом господарської діяльності – підприємництвом. Невизначеність умов, за яких здійснюється підприємницька діяльність, зумовлюється тим, що вона залежить від багатьох змінних, контрагентів та осіб, поведінку яких не завжди можна передбачити з прийнятною точністю. У зв'язку з цим, необхідність вивчення ризику, його оцінки і регулювання випливає з функціонування самого ринкового механізму.

4. Серед теоретичних і практичних підходів, що суттєво розширюють межі впливу ризиків на діяльність організації, виділена концепція корпоративного ризик-менеджменту в рамках всієї організації (enterprisewideriskmanagement, ERM ). Вона розглядає ризик як ймовірність втрат, що виникають при прийнятті невірних або неприйнятті потрібних управлінських рішень. Використання даної концепції дозволяє стверджувати, що поряд із загальними для всіх сфер діяльності видами ризиків існують специфічні, властиві тільки тому чи іншому виду людської діяльності.

Управління ризиками передбачає їх всебічний облік, що в свою чергу вимагає наявності класифікації ризиків (Табл. 1).

Таблиця 1 Класифікація ризиків, які мають місце в ПТНЗ № Класифікаційна ознака Види ризиків

–  –  –

Зауважимо, що управлінська діяльність носить творчий характер і припускає постійний вибір з багатьох варіантів, тобто об’єктивно пов'язана з ризиком. Керівнику потрібно прийняти як аксіому: збільшення числа ситуацій вибору підсилює ризик. Найбільш значущими ризикоутворюючими факторами є: недостатнє матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ПТНЗ, низька якість освітніх послуг, зниження контингенту учнів внаслідок демографічного спаду, неефективна структура навчального закладу, брак стратегії його розвитку, відсутність платоспроможного попиту населення на освітні послуги, невідповідні зміни в законодавстві, регулюючому діяльність навчального закладу. Це загальні фактори ризику.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Пізніше ми до них ще повернемося, але вже з позиції конкретизації.

Управління ризиками, що виникають у діяльності ПТНЗ, розглядається як сукупність методів аналізу та нейтралізації факторів ризику, об'єднаних у систему планування, моніторингу та коригувальних дій.

Як рекомендації керівнику можна відзначити наступне.

1. Для методично коректного діагностування ризикоутворюючих факторів доцільно класифікувати їх на внутрішні і зовнішні. До факторів зовнішнього середовища, які визначають характер ризиків, що виникають у діяльності ПТНЗ, відносяться: зміни в законодавстві, що регулює діяльність ПТНЗ; демографічний спад; нові вимоги з боку суспільства та ринку праці до системи освіти; зменшення фінансування освіти; стан платоспроможного попиту населення на освітні послуги; глобалізація, інформатизація освіти тощо. Основними методами нейтралізації негативного впливу даних факторів є: моніторинг нормативно-правової бази; реалізація адекватної цінової політики; проведення систематичних маркетингових досліджень; активна участь у переході на диверсифіковані джерела фінансування; формування сприятливого іміджу ПТНЗ; врахування досягнень науково-технічного прогресу і застосування інформаційних технологій.

Ризикоутворюючі фактори внутрішнього середовища характеризують стан системи управління в ПТНЗ і виражаються: у структурі ПТНЗ, помилковій стратегії розвитку, слабкій організаційній культурі, нестачі координації різних видів діяльності ПТНЗ; необґрунтованому виборі освітніх програм; недостатньому компетентнісному рівні персоналу.

Ефективний і своєчасний вплив на ці фактори дозволить суттєво знизити рівень невизначеності в діяльності ПТНЗ, визначити напрями, на яких необхідно зосередити управлінські та фінансові ресурси.

2. Друга рекомендація: в управлінні ризиками необхідно застосовувати такі методи ризик-менеджменту як: диссипація (розподіл) ризику, яка передбачає використання механізму диверсифікації (різноманітність джерел фінансування ПТНЗ, освітніх програм, освітніх технологій, географічна диверсифікація діяльності училища тобто вихід у новий географічний регіон за обмежених можливостей зростання у своїй місцевості; передача ризику, що полягає в можливості передачі ризику третій особі (будівельні контракти, договори оренди, обслуговування, аутсорсинг тощо); компенсація ризику (вона дозволяє виключити появу причин і нейтралізувати фактори ризику шляхом застосування таких інструментів як стратегічне планування, прогнозування соціально-економічного середовища ПТНЗ, активний цілеспрямований маркетинг, створення системи фінансових резервів).

Отже, можна сказати, що ризик – це можливість отримання незапланованого результату внаслідок зміни умов освітнього середовища під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.

Управління ризиками на основі застосування методів дисипації, компенсації та передачі ризику дозволяють здійснювати цілеспрямований вплив на ризикові ситуації, що постійно виникають в діяльності керівника ПТНЗ. Приймаючи управлінські рішення, керівнику потрібно враховувати руйнівний вплив факторів ризику на ті чи інші соціальні групи і на самого керівника. У розробках з проблем ризику закріплюється і активно використовується поняття «група ризику». Під ним розуміють приналежність людини до групи, яка піддається небезпеці за одним або декількома факторам ризику.

Використана література

1. Абчук В. А. Директорский «хлеб». Интересное об управлении / В. А. Абчук. – Л.: Лениздат, 1991. – 279 с.

2. Откидач В. В., Джура С. Г., Фисуренко О. В. Рискология – управление рисками / Риски в соременном мире: идентификация и защита. Материалы VIII Международных научных чтений Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности / - Изд-во МАНЭБ, СПб, 2004. – С. 46–49.

Л. Кузьмінська, ст. наук. співробітник, канд.пед. наук, доцент Соціальне партнерство як чинник управління розвитком професійнотехнічної освіти в умовах ринкової економіки Термін «соціальне партнерство» з'явився вперше в промислово розвинених країнах Заходу в кінці XIX ст., в умовах зародження виробничої демократії.

Після Другої світової війни в трудовому законодавстві країн Заходу почали все більше закріплюватися поступки роботодавців найманим працівникам, у вигляді надання останнім права на участь в управлінні виробництвом. В окремих країнах Заходу з'явилися спільні робочі ради на виробництві, функціонування яких було закріплене законодавчо.

З часом вузьке розуміння соціального партнерства як механізму врегулювання соціально-трудових конфліктів переросло у фундаментальну ідеологію гармонізації соціальних відносин у різних сферах суспільного життя. В основу поняття «соціальне партнерство» покладено конструктивну взаємодію зацікавлених сторін. Дана основа простежується у визначеннях соціального партнерства у сфері освіти.

Соціальне партнерство в освіті – це особливий тип взаємодії освітніх установ з суб'єктами та інститутами ринку праці, державними і місцевими органами влади, громадськими організаціями, націлений на максимальне узгодження і врахування інтересів усіх учасників цього процесу.

Стрижневий напрям діяльності соціального партнерства в сфері освіти для країн ЄС спільне погодження соціальними партнерами професійних кваліфікацій, взаємне визнання кваліфікацій та їх прозорість, визначення змісту професійної освіти.

Першочерговими завданнями розвитку соціального партнерства у вітчизняній професійні освіті є:

• узагальнення та аналіз практики соціального партнерства в регіональних умовах;

• формування мотиваційних механізмів залучення роботодавців;

• покращення інформаційної підтримки соціального партнерства у сфері професійної освіти;

• розробка механізмів регулювання соціального партнерства у професійній освіті для забезпечення якості освітніх послуг.

Основні функції учасників партнерства в системі ПТО передбачають наступний розподіл: комерційні організації – можливості фінансування;

державні структури – використання владних важелів; громадські об'єднанняPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Організаційна культура в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Методичні рекомендації Рекомендовано науково-методичною радою Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 72 – 88 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 72 – 88 УДК 017.4=161.2:271.2-523.6(477.84-21)“17/18” ЖАНРОВИЙ РЕПЕРТУАР УКРАЇНОМОВНИХ ВИДАНЬ ПОЧАЇВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Роман КИСЕЛЬОВ Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, пр. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 01039, Україна, тел. (044) 244-43-85 У статті зроблено огляд україномовної книжкової продукції друкарні...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Н.П. Гапон Методичні рекомендації з курсу психології вищої школи для студентів юридичного факультету Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Навчально-виховний процес у вищій школі вимагає ґрунтовного психолого-педагогічного забезпечення, високої психологічної і педагогічної культури викладацького складу. Мета курсу: сприяти формуванню психологічних знань, умінь, навичок,...»

«видання Об’єднання лемків 2007 весна № 2(57) Рік ХVI Христос Воскрес! Радісних Свят Воскресення Христового жичиме Об’єднанню українців Польщі, Союзові українців Підляшшя, Світовій Федерації Українських Лемківських Об’єднань, АвторамДописувачам, Кольпортерам і всім Лемківським Родинам! Господньої Благодаті, Радості, Доброго Здоров’я, взаємної Любови, Пошани і Мудрості! Редакція „Ватри” Лемківщина, Головна управа ОЛ Воскресіння Христове 2007 Ювілейна XXV Лемківска Ватра в Ждини 20-22 липня ОЛ...»

«Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ (За сторінками шкільного підручника) Поточний бібліографічний покажчик для вчителів і бібліотекарів 2013 рік. Вип. 3 Київ 2013 ББК С УДК Укладач В. М. Красножон. Редактор В. Я. Полисаєва. Відповідальна за випуск А. І. Гордієнко.Сходинки до знань : за сторінками шкільного підручника : поточ. бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 3 / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. В. Красножон. — К., 2013. — с. У список...»

«УДК 911.3 Орлова М. Л Функціональні складові інфраструктури туризму України Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса e-mail: vassianovka@mail.ru Анотація. Інфраструктура туризму розглядається у даній роботі у контексті міжгалузевого комплексу індустрії туризму, а саме як комплекс допоміжних структур у процесі створення турів. Відповідно до функціонального підходу у складі інфраструктури туризму виокремленні чотири блоки: транспортна інфраструктура; організації, задіяні у...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.57-65 Series Philol. 2010. Is.50. P.57-65 УДК 372.881.116: 811.162.2 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Микола Вашуленко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра педагогіки і методики початкової освіти, вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська обл., 41400, Україна, тел.: 05444 2 33 06 Розкрито шляхи вдосконалення структури, змісту і методичних...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 7.09.2012 № 520а. План діяльності на плановий 2013 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Зміст Зміст Україна – поступ Кононенко П. П. Українська національна ідея. Проблема методології.7 Українознавство: теорія, методологія, практика Мостяєв О. І. Концепт «геополітична реальність» та його застосування в українознавстві..24 Україна – освіта Трофим’як Б. Є. Національна освіта й виховання незалежної України в небезпеці..33 Павлова Г. В. Якість освіти в контексті сучасності.38 Істоміна Н. М. Моделювання системи педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»