WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«Електронна серія науково-методичних збірників На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу адресується директорам, заступникам та методистам ПТНЗ, ПТО. В статтях ...»

-- [ Страница 2 ] --

- за допомогою індексної оцінки (на основі визначення індексу (частки від ділення кількості реалізованих ПТНЗ вимог на кількість встановлених вимог).

Під час застосування експертної оцінки використовується така шкала:

- 0,00 балів – якщо рівень реалізації ПТНЗ встановленого критерію не задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу;

- 0,25 балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є меншим за 50%;

- 0,50% балів – якщо встановлений критерій реалізується на 50%;

- 0,75% балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є більшим за 50%;

- 1,00 бал – якщо рівень реалізації встановленого критерію повністю задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу.

Для експертної оцінки можливо також використовувати опорні критеріальні судження. Наприклад, у разі відповіді «так» на питання щодо реалізації ПТНЗ встановленого критерію у таблицю виставляється 1,00 бал;

якщо «так» «ні» 0,75 балів; якщо «так» = «ні» 0,50 балів; якщо «так» «ні» 0,25 балів; у разі відповіді «ні» – 0,00 балів.

Для більш об’єктивного оцінювання для кожного критерію можливо також розробити відповідну анкету. Тоді оцінка в межах одиниці розраховується як результат ділення кількості позитивних відповідей на загально можливу кількість відповідей, що дорівнює кількості питань.

Під час застосування індексної оцінки діяльності ПТНЗ використовуються формули, зазначені у графі 3 таблиці «Орієнтовні критерії оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти».

У разі потреби можливо також використовувати інші методи для визначення оцінки. Зокрема, ввести перелік вимог до кожного критерію (як еталону). Тоді кількість балів обчислюється як індекс (частка від ділення) кількості реалізованих у діяльності навчального закладу вимог відповідно до загальної кількості встановлених вимог (еталон). Наприклад, в еталоні закладено п’ять вимог. Встановлено, що у своїй практичній діяльності навчальний заклад реалізував три вимоги. Таким чином, коефіцієнт реалізації становитиме: 3/5 = 0,6 балів.

Внесення балів до графи 8. «Значення коефіцієнта відповідності»

Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти у більшості критеріїв здійснюється у порядку збільшення (від 0,00 до 1,00).

Внесення показників до критерію № 49 «Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності», абзацу другого критерію № 50 «- на початковому рівні», абзацу другого критерію № 51 «- на початковому рівні», критерію № 5 «Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ», критерію № 65 «Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень» здійснюється у зворотному порядку (від 1,00 до 0,00). Для зручності заповнення зазначені критерії у таблиці виділені курсивом, жовтим кольором та позначені зірочкою *.

З метою унаочнення результатів оцінювання на другому листі книги Excel розміщені таблиця «Результати оцінювання діяльності ПТНЗ» та діаграми «Рівень діяльності ПТНЗ». Дані до графи «Показники» зазначеної таблиці та діаграм вносяться в автоматичному режимі після заповнення графи «Значення коефіцієнтів відповідності» таблиці, розміщеної на першій сторінці.

Після заповнення графи «Показники» дані користувачем переносяться у графи з назвами професій (позначені сірим кольором). Середнє значення показників можна обрахувати у ручному режимі, або внести відповідну формулу в останню комірку після заповнення всіх попередніх десяти комірок.

За наслідками експертизи визначається спроможність ПТНЗ здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

Так, якщо загальна оцінка балів із певної професії є 0,74 і менше, то дану професію, за якою здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, рекомендується вважати не атестованою. У разі встановлення загальної оцінки 0,75 і більше балів – атестованою.

Вищезазначена шкала використовується також під час оцінки результатів діяльності ПТНЗ щодо виконання ним положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, а також дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.

Оцінювання роботи ПТНЗ із загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

–  –  –

1. Сайт ДІНЗ України http://dinz.gov.ua/index/ua/category/51 2. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління (тексти лекцій). - Харків:

Видав. гр. Основа, 2004. – С. 7888 ( Всього 128 с.) (Серія «Бібліотека журналу „Управління школою”»; Вип.3 (15)).

Болгаріна В.С. канд. пед. наук,

–  –  –

Роль керівників ПТНЗ у розвитку організаційної культури Можливо єдиною справді важливою справою, яку роблять керівники, є створення культури і управління нею. Так писав один із відомих теоретиків організаційної культури Е. Шейн. *1+.Аби зробити цю важливу справу, на думку Ю.Палеха, відомого вітчизняного дослідника, “сучасний керівник, незалежно від напряму його професійної діяльності, повинен не лише теоретично, а й практично орієнтуватися в питаннях загальної та прикладної культурології, соціології, психології і педагогіки, в процедурах прийняття управлінських рішень, мати тонкий смак, почуття гармонії, стилю, бути ерудованим, знати основи організаційної та управлінської культури, закони організаційної поведінки ” *2, С. 8.].

Послідовне вирішення проблем, які пов’язані з особливостями управління у системі освіти взагалі, професійно-технічній зокрема, не може бути успішним без належної організаційної культури колективу. Роль керівника визначається самим тлумаченням організаційної культури, яка розглядається як ідеологія управління, під якою розуміємо систему поглядів, ідей, цінностей, пов’язаних з управлінням організацією, стратегією її розвитку, способами, методами досягнення цілей, з моральними принципами, нормами, правилами життєдіяльності організації. Це людина, яка, насамперед, бере на себе відповідальність за все, що відбувається в колективі, і здатна до самокритичного аналізу. Особливо гостро постає ця проблема в кризових ситуаціях, яких не бракує у нашому суспільстві, отже і в організаціях системи професійної освіти. За умов нестабільного соціальноекономічного стану країни особливо необхідно, щоб кожна організація володіла внутрішнім потенціалом не лише для виживання, а й для сталого розвитку, була здатною до саморозвитку. На думку відомих зарубіжних дослідників ( Дж. Форестер, Д. Медоуз, Б. Вілперт, Е. Шейн) та українських (Л. Карамушка, Ю. Палеха і ін.) тільки високий професіоналізм та управлінська культура керівника, від яких залежить прийняття і реалізація відповідних рішень, можуть сприяти вибору доцільних шляхів і засобів подальшого розвитку організації. [1] Саме на керівника ПТНЗ покладається відповідальність за ефективність управління розвитком організаційної культури, а міра усвідомлення цієї відповідальності насамперед залежить від його загальної культури та духовної зрілості.

До керівників ставляться певні вимоги, що забезпечували б достатній рівень управлінської культури. Бо вона і означає відповідність управлінця вимогам, що ставляться до управлінської діяльності і до особистісних якостей керівника, зумовлених нормами і принципами моралі, етики, естетики і права.

Коротко розкриємо зміст цих вимог. Це: високий рівень особистісної (загальної) культури суб’єкта управління; сформована система знань, цінностей, норм, принципів, ідей, які визначають стиль (зразок) поведінки управлінця, насамперед, щодо спільної взаємодії з об’єктами та іншими суб’єктами управління; достатнє володіння теорією управління, сучасними досягненнями науки та практики у галузі управлінської діяльності;

адекватними способами їх реалізації в умовах демократизації управління;

наявність культурних традицій, які активно використовуються як у окремому навчальному закладі, так і впливають на рівень корпоративної культури.

Принагідно зауважимо, що під корпоративною культурою ми в даному випадку розуміємо культуру професійно-технічної освіти як галузі. Бо це дійсно своєрідна субкультура, яка підтримується і розвивається тими, хто працює в ній. Деякі дослідники вважають, що термін «корпоративна культура» стосується лише комерційних, корпоративних за масштабом організацій. Але, на наш погляд, досить широко розгалужена сітка професійно-технічних навчальних закладів теж має певні ознаки корпорації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Хоч у цілому погоджуємось, що правомірніше вживати термін «організаційна культура» як більш загальний та універсальний.

Справжнє лідерство керівника, його імідж утверджуються через його поведінку. Скільки б він не проголошував закликів до сповідування справді високих цінностей, якщо він сам не є зразком для наслідування членів колективу, його авторитет буде низьким. Узагальнимо дещо з викладеного у наступній таблиці (за Ю.Палехою).

№ Основні ознаки рівня культури управлінця Ознаки безкультур’я Глибина теоретичних знань, компетентність Поверховість, 1 некомпетентність Широта ерудиції, світогляду, глибоке Обмеженість поглядів, 2 розуміння значення культури відсутність потреби у розвитку культури Доброзичливість, гуманне ставлення до людей Жорстокість 3 Щирість і природність у поведінці, здатність Нещирість, демагогія, 4 визнавати свої помилки упертість Правдивість і відвертість Брехливість, 5 підступність Толерантність, чуйність у ставленні до Нетерпимість,

–  –  –

Організаційна культура має досить складну структуру. Крім перерахованих нами елементів (цінності, правила, норми, традиції, які прийняті членами колективу), різними дослідниками називаються понад 30 таких складових.

Основними ж складовими організаційної системи є:

людина як її ключовий елемент; формальна та неформальна організація системи; стиль управління; навколишнє середовище. Це завжди складний організм, бо тут водночас існують спільні завдання і особистісні інтереси, нормативні вимоги та неформальні стосунки. Гармонізувати їх іноді дуже складно. Вони постійно взаємодіють між собою і, як свідчить практика, у процесі взаємодії виникають іноді й істотні суперечності: зокрема, між організаційними та індивідуальними вимогами, формальними й неформальними утвореннями, стилем управління і ставленням до нього персоналу тощо. Керівнику важливо пам’ятати про ключовий елемент організаційної системи – людину, особистість. Якщо у колективі створена, підтримується та розвивається організаційна культура, створено культурне середовище, тоді основними методами роботи з персоналом є педагогічні, що й мають бути переважаючими в закладах освіти. Тоді відпадає необхідність у авторитарному використанні влади, що і є ознакою високого рівня організаційної та управлінської культури.

Для орієнтації керівників наводимо перелік основних організаційних цінностей, які мають сповідуватись у колективах ПТНЗ. Нагадаємо, що цінності це – предмети, явища, процеси, що визнаються переважною більшістю членів спільноти. Цінність означає переконаність людини у значимості даного об’єкту особисто для неї. Сформована цінність свідчить про небайдужість до того чи іншого аспекту дійсності і готовність діяти задля її утвердження. Домінуючі цінності складають портрет колективу, обличчя організації.

До основних організаційних цінностей можна віднести наступні.

1. Кінцева мета. Які цілі об’єднують колектив?

2. Надійне партнерство. Наявність замовників, стабільне соціальне партнерство.

3. Ефективність роботи. Економічна, загальна оцінка якості роботи організації.

4. Кадрова політика. За якими показниками добираються кадри?

Чи прозорий цей процес?

5. Соціальні заходи. Як в організації турбуються про задоволення потреб членів колективу?

6. Організація праці і дисципліна. На чому тримається дисципліна?

Чи запроваджуються нові форми організації праці і т. д. ?

7. Творчість, новаторство. Як ставляться у колективі до інновацій?

Чи заохочуються вони?

8. Контактність, взаємодія у колективі. Культура спілкування, шляхи вирішення конфліктів.

9. Особиста відданість, слухняність. Яким якостям ви, як керівник, віддаєте перевагу (ініціативності, творчості чи слухняності)?

10.Традиції організації, її історія.

Отже, організаційна культура є органічною складовою культури професійнотехнічного навчального закладу. Вона значною мірою впливає на результативність роботи, виконання головної мети – якісної підготовки кваліфікованих робітників. Радимо керівникам пам’ятати про це, вибудовуючи стратегію розвитку навчального закладу. Необхідно враховувати як базовий елемент розвиток організаційної культури, оскільки як зарубіжною, так і вітчизняною наукою доведено її визначальний вплив на результати діяльності. Серед управлінських структур і функцій у системі ПТНЗ мають бути такі, що відповідають за впровадження культурних (правових, моральних, етичних, естетичних тощо) та власне організаційних цінностей. У нормативних документах закладу (статуті, наказах, перспективних планах тощо) необхідно враховувати питання розвитку організаційної культури.

Література.

1. 1.Schein E.N.Organizational Culture and Leadership. – San Francisco: Jossey-Bass, 1985.

2. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. Навч. посібник. – 2-ге вид. доп. / Палеха Ю.І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 337с.

–  –  –

Феномен ризику в управлінській діяльності керівника ПТНЗ Усі ми живемо в обстановці, яка має імовірнісний характер. Ризик завжди з'являється у тих випадках, коли немає повної ясності і визначеності, а вирішувати і діяти необхідно, не зволікаючи. Можна сказати, що ризик є неодмінним атрибутом будь-якого рішення, що приймає людина. Про це дуже цікаво пише відомий фахівець з проблем ризику Абчук Володимир Аврамович у книзі «Директорський «хліб». Цікаве про управління». Керівник навчального закладу отримає багато корисного від знайомства з цим доробком автора, який у цікавій і доступній формі пише про найскладніший, надмірно стресогенний вид діяльності – управління.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 
Похожие работы:

«Бібліотека української літератури в Москві Бібліотечна Рада Федеральна національно-культурна автономія “Українці Росії” Об’єднання українців Росії Реґіональна громадська організація “Українці Москви” ЗАПРОШЕННЯ Шановні друзі, будемо дуже раді бачити Вас на заходах Днів української книги, присвячених 80-річчю Бібліотеки української літератури в Москві. Програма заходів міститься у файлі bul80-2.doc. Основні заходи Днів відбудуться 17-19 квітня 2002 р. Пресконференція для кореспондентів засобів...»

«Українська бібліотечна асоціація Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Головний тренінговий центр для бібліотекарів В. С. Пашкова, О. М. Пашков ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СВОБОДА ТА ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. ЕТИКА БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА Посібник для тренерів за Програмою Підвищення кваліфікації Київ–2012 «Самміт-Книга» УДК 023.4:174](075.9) ББК 78.34я77 П 22 Пашкова, В.С. Інтелектуальна свобода та...»

«Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія № 11, 2012 ISSN 2077-6780 УДК 316.614:37.035 П. В. ПЛОТНІКОВ (д-р пед. наук, проф.) Донецький національний університет СОЦІАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (на прикладі промислового регіону) Аналізується стан морального і духовного самопочуття сучасної молоді промислового регіону в процесі її соціалізації, а також пропонується розробка спеціальної Регіональної доктрини з...»

«2011 рік для дитячих бібліотек області був переломним у зв’язку з широким запровадженням інформаційних технологій, що внесли корективи в організацію загальної діяльності закладів та щоденних функціональних обов’язків усіх керівників і бібліотекарів. А це дало можливість змінити якість і наповненість бібліотечного сервісу, реклами, оновити підходи щодо інформаційної культури користувачів, урізноманітнити інтелектуально-творчий розвиток юних за допомогою палітри форм індивідуальної, масової та...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 37.037 Володимир Гащин Технологія навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Суттєвою ознакою сучасних процесів у сфері навчання є їх технологізація – неухильне дотримання змісту й послідовності етапів упровадження нововведень. Оптимізація навчально-виховного процесу...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ М.С. Сергєєва Косторізна справа у стародавньому Києві Київ — КНТ —  УДК 904(477-25)”09/12” ББК Т4(4Укр-2К)431.2 – 423.2 – 514.2 С32 Затверджено до друку вченою радою Інституту археології НАН України Рецензенти: чл.-кор. НАН України, д. і. н., професор Г.Ю. Івакін, д. і. н., професор Р.В. Терпиловський Відповідальний редактор: д. і. н., професор Д.Н. Козак Сергєєва М.С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. — К.: КНТ, 2011. — 256 с. С32...»

«УДК372«19».(477.75) Шевцова Н.П. З ІСТОРІЇ РОБОТИ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА У статті на основі нормативно-правових документів та архівних матеріалів досліджується діяльність Сімферопольського педагогічного училища з підготовки педагогів для дошкільних закладів у середині ХХ століття. Сучасні умови становлення української держави, реформи в економічних і суспільнокультурних областях життя, у тому числі і в системі освіти, початковим ступенем якої є дошкільне виховання, актуалізують...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ПРАКТИКУМ ІЗ КУРСУ «ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ» Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Кафедра фізичної та економічної географії 90-річчю ДНУ присвячується ПРАКТИКУМ ІЗ КУРСУ «ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ» Дніпропетровськ РВВ ДНУ Уміщена програма дисципліни, завдання до практичних і семінарських робіт, самостійної роботи, контрольні запитання,...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ УДК: 371.3:159.922.7 В. С. ЦЕРКЛЕВИЧ, О. М. ГУРМАН СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ІНТЕГРУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ГРУПУ ОДНОКУРСНИКІВ Розглянуті педагогічні умови та особливості інтегрування студентів з обмеженими функціональними можливостями в групу однокурсників та академічну спільноту вищого навчального закладу. Визначені умови формування сприятливого освітнього середовища вищої школи щодо вказаної категорії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»