WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Електронна серія науково-методичних збірників На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу адресується директорам, заступникам та методистам ПТНЗ, ПТО. В статтях ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ ПТО

На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу

Електронна серія науково-методичних збірників

КИЇВ-201

Члени редакційної колегії: (затверджено засіданням вченої ради ІПТО НАПН України, протокол

№2 від 14 лютого 2013р.)

Свистун В.І., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією, головний редактор Болгаріна В.С., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник головного редактора.

Григор'єва В.А., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії Єльникова Г.В. – головний науковий співробітник лаб. управління ПТО Інституту ПТО НАПН України, д.пед.н., проф.

Кузьмінська Л. Д., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії.

відповідальний секретар Палькевич Ю.С., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник лабораторії.

Електронна серія науково-методичних збірників "На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу" адресується директорам, заступникам та методистам ПТНЗ, ПТО. В статтях автори висвітлюють актуальні проблеми управління ПТО, подають результати наукових досліджень, методичні рекомендації тощо.

Детальніше: у форматі DOC, у форматі PDF Зміст

1. Свистун В.І. Аналіз результатів опитування керівників ПТНЗ щодо законодавчих норм управління 2. Єльникова Г. В., Вергун Ю.В. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти

3. Болгаріна В. С. Роль керівників ПТНЗ у розвитку організаційної культури

4. Григор’єва В. А. Феномен ризику в управлінській діяльності керівника ПТНЗ

5. Кузьмінська Л. Д. Соціальне партнерство як чинник управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки

6. Палькевич Ю. С. Етапи розроблення бізнес-плану керівником професійно-технічного навчального закладу Свистун В.І.

Завідувач лабораторією управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, д. пед. наук, доцент.

Аналіз результатів опитування керівників ПТНЗ щодо законодавчих норм управління В умовах побудови правової держави питання впливу правових норм на свідомість, поведінку й діяльність керівників професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) набувають усе більшого значення. Законодавчі норми установлюють правовий статус навчального закладу, суб’єктів професійно-технічної освіти, регулюють відносини в управлінні системою професійно-технічною освітою (ПТО), її фінансове забезпечення.

Усвідомлення керівниками законодавства в сфері освіти та здатність дотримуватися правових норм при вирішенні тієї чи іншої управлінської ситуації є необхідними. В процесі управління ПТНЗ не можуть не виникати обставини, що потребують правового вирішення.

Науковці торкаються цієї проблеми без особливого ентузіазму. Про це свідчить недостатня кількість теоретичних і прикладних досліджень проблеми, що в свою чергу вказує на те, що розвиток правової компетентності керівників ПТНЗ є складним педагогічним явищем.

Метою статті є представлення результатів опитування керівників ПТНЗ щодо знання ними законодавчих норм управлення ПТО й запропоновано шляхи підвищення їх правової компетентності.

Управління професійно-технічною освітою регламентують нормативно-правові акти, норми яких передбачають урегулювання відносин саме в цій освітній галузі (Закони України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту»; накази МОНУ тощо). Оскільки до основних напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу належать навчальновиробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансовогосподарська та виробничо-комерційна, то керівники ПТНЗ мають чітко знати основи чинного законодавства, способи правового врегулювання трудових, адміністративних, господарських відносин, постійно оновлювати правові знання тощо. З цього приводу заслуговує на увагу запропонований директором обласного навчально-методичного центру ПТО у Черкаській області Н.Д. Проценко орієнтовний перелік документів, які унормовують діяльність заступників з навчально-виробничої, навчально-виховної роботи та інших [2].

Дослідження проблеми розвитку правової компетентності керівників системи ПТО зумовлено низкою обставин, а саме: специфікою їх управлінської діяльності, яка пов’язана з необхідністю дотримування норм трудового законодавства, організації навчально-виховного й навчальновиробничого процесів, методичної, виховної роботи в ПТНЗ тощо.

З метою з’ясування знань законодавчої бази управління професійнотехнічною освітою керівниками ПТНЗ нами було розроблено комплекс тестових завдань [Ошибка! в основу яких покладено Источник ссылки не найден.], Закон України «Про професійно-технічну освіту» [1] й проведено опитування. Респондентам було запропоновано 36 тестових завдань, які охоплюють всі розділи Закону.

Результати тестування директорів ПТНЗ (52 особи), заступників з навчально-виробничої роботи (20 осіб) і кадровий резерв керівників ПТНЗ (25 осіб) показали недостатній рівень знань Закону України «Про професійно-технічну освіту». Так, на запитання, які стосувалися управління та організація професійно-технічної освіти (розділ ІІ), 14 % респондентів не змогли дати відповідь, 32 % – відповіли правильно лише на 1 питання, 28% – на 2 питання, 15 % – на 3 питання, 3 % відповіли на 7 питань й жоден респондент не відповів правильно на всі питання розділу ІІ. Більшість керівників ПТНЗ (в середньому 76 %) не відповіли на запитання щодо повноважень державних органів управління професійною освітою (спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері ПТО; міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані ПТНЗ; Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та створених ними органи управління ПТО).

На тестові завдання, які стосувалися розділу III «Професійно-технічні навчальні заклади», 66 % (в середньому) респондентів відповіли правильно.

Однак нами виявлено, що, по-перше, 50 % респондентів на знають, що загальні збори (конференція) колективу навчального закладу у межах своїх повноважень можуть визначати та рекомендувати кандидатури на посаду директора професійно-технічного навчального закладу (стаття 23 «Органи громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу»);

по-друге, 8 % респондентів (в тому числі – 4 директори ПТНЗ) не знають нормативного терміну звітування перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу (стаття 24 «Керівник професійно-технічного навчального закладу»).

Аналізуючи результати відповідей на тестові завдання розділу IV «Організація навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах», ми звернули увагу на те, що 55 % заступників з навчально-виробничої роботи не знають норм статті 27 «Навчальний та канікулярний час учня, слухача» щодо тривалості навчального семестру, який визначається навчальним планом; 100 % опитаних не компетентні щодо порядку кваліфікаційної атестації учнів, слухачів та присвоєння їм кваліфікації (стаття 26 «Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація»).

Компетентними щодо змісту розділу V «Зміст професійно-технічної освіти» виявилися лише 30 % (в середньому) опитаних, з них: лише 19 % знають, що нормативно-правовим актом про організацію професійнотехнічної освіти є Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (стаття «Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»; – періодичність 55 % оновлення типових навчальних планів і типових навчальних програм (стаття 35 «Оновлення змісту професійно-технічної освіти»).

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з ПТНЗ, створення фондів матеріального заохочення учнів, слухачів професійнотехнічного навчального закладу (розділ VI «Суб’єкти професійно-технічної освіти») знають лише 41,5 % опитаних.

Знання змісту статей розділу VIІ «Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів» показали 69 % опитаних, а розділу VIІІ «Педагогічні працівники» – лише 20 %. Обізнаність у фінансово-економічних відносинах у галузі ПТО (розділ IX) продемонстрували 69 % опитаних. Зміст розділу «Міжнародне X співробітництво» виявився актуальним для 52 % опитаних.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, результати опитування керівників ПТНЗ дозволяють констатувати недостатній рівень знань законодавчих основ управління професійно-технічною освітою. На нашу думку, підвищення рівня правової компетентності керівників ПТНЗ можна досягнути шляхом організації курсів підвищення кваліфікації, орієнтованих на вивчення правової теорії і практики в галузі ПТО, постійно діючого правового лекторію на базі обласних науково-навчально-методичних центрів ПТО, наукових досліджень з проблем розвитку правової компетентності керівників ПТНЗ, розширення правового консультування на сторінках науково-методичних видань, видання науково-методичних рекомендацій тощо.

Література

1. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України.

Комітет з питань науки і освіти : офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 404 с.

2. Проценко Н.Д. Управлінський інструментарій для керівників ПТНЗ / Н.Д. Проценко // Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: тезисы докладов I-ой Междунар. науч.-практ.

конф. (24-26 октября 2012 г.). – Днепропетровск: ГУЗ «МВПУ ПИТ», 2012. – С. 38-42.

Свистун В.І. Керівнику ПТНЗ : законодавчі норми управління в тестових завданнях: посіб. для керівників установ ПТО, директорів ПТНЗ / Свистун В.І. – К.: ІПТО НАПН України, 2013. – 3

–  –  –

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти Орієнтовні критерії оцінювання результатів діяльності професійнотехнічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти (ПТНЗ) розроблені відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 р. № 1240, Положення про атестацію професійнотехнічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 (із змінами), Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2012 р. № 353, а також з урахуванням досвіду органів управління освітою щодо оцінювання діяльності ПТНЗ.

Орієнтовні критерії оцінювання результатів діяльності ПТНЗ (Орієнтовні критерії) розроблені з метою підвищення ефективності управління системою освіти, забезпечення об’єктивності оцінки стану реалізації ПТНЗ незалежно від їх підпорядкування та форм власності на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

Орієнтовні критерії структуровані за чотирма блоками критеріїв:

І. Рівень забезпечення обов’язкових умов діяльності ПТНЗ.

ІІ. Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

ІІІ. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

ІV. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційновиробничої діяльності ПТНЗ.

До першого блоку критеріїв входять чотири розділи (1. «Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ», 2. «Формування контингенту учнів (слухачів)», 3. «Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу», 4. «Стан матеріально-технічної бази»), до другого – один розділ (5. «Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи»), до третього – один розділ (6. «Якість підготовки учнів, слухачів»), до четвертого – два розділи (7. «Рівень управлінської діяльності», 8. «Рівень організації фінансовогосподарської та виробничо-комерційної діяльності»).

Кожен розділ структурований на відповідні критерії (всього – 67).

Порядкові номери критеріїв зазначені у графі 2 «Критерій (номер коефіцієнта відповідності)» (Наприклад, К1).

У графі 3 зазначено спосіб визначення критеріїв оцінки діяльності ПТНЗ (відповідна формула для визначення індексної оцінки або експертна оцінка). У графі 4 вказані показники діяльності ПТНЗ, документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу, у графі 5 – форми і методи збору інформації (анкетування (А), бесіда (Б), аналіз документів (Д), спостереження (С), контрольні випробовування (К).

Така структура Орієнтовних критеріїв дозволяє більш повно і об’єктивно оцінити діяльність ПТНЗ відповідно до вимог законодавства про освіту під час проведення державної атестації, внутрішнього контролю (самоаналізу) або комплексної перевірки навчального закладу.

Об’єктивність оцінювання роботи ПТНЗ забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його діяльності шляхом заповнення Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти.

Для зниження ступеня суб’єктивності під час оцінювання в зазначеній таблиці використовуються три шари пріоритетів: пріоритетність блоків (графа 2), розділів (графа 4) та критеріїв (графа 6).

Для заповнення зазначеної таблиці використовується лише графа 8.

«Значення коефіцієнта відповідності». Ця графа має сіре поле, що означає можливість внесення користувачем до неї відповідних цифрових показників.

З метою дотримання єдиного підходу до оцінювання та забезпечення його об’єктивності всі інші графи є захищеними.

Заповнення граф 9. «Часткова оцінка критеріїв», 10. «Часткова оцінка розділів», 11. «Часткова оцінка блоків» і останніх рядків таблиці щодо загальної оцінки діяльності ПТНЗ та оцінок за блоки критеріїв здійснюється в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної програми.

Члени комісії можуть встановити рівень діяльності ПТНЗ відповідно до визначених критеріїв двома способами:

- за допомогою експертної оцінки;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2013 УДК 378.4:111.852:613.8 Валентин Винник, аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕСТЕТИКИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У статті подано авторське розуміння сутності життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання, запропоновано її структуру, що складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивно-організаційного та...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЗЕМЛЕРОБСТВА МАТЕРІАЛИ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, БОБОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР», присвяченої 140-річчю створення ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Materials of the international scientific and practical Internet conference «Modern technologies of...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК 373.5.016:796 МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З РІЗНИМИ ОБСЯГАМИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П....»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 04.11.13 по 08.11.13 № Джерело інформації Вид документа, короткий зміст Тип, Форма зберігання Номер, дата Тематика з/п (адресат) (ключові слова) носій інформації документа адресата номер та дата ОДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Верховна Рада України 1 № 09636/08-01 №633-VII Закон України Питання зовнішньо-економічної паперовий паперова діяльності, встановлення виробничих, від 04.11.2013 від 09.10.2013 Про...»

«План роботи вихователя групи ппродовженого дня з учнями 1-А, 1-Б, класів Ключарківської ЗОШ І-ІІ ступенів на І семестр 2014-2015н.р. Вихователь Голянич Н.І. Вихователь ГПД Голянич Н.І. КЛЮЧАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник директора школи Директор школи з навчально-виховної роботи _ ПІБ ПІБ 01.09.2014 КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ групи продовженого дня на 2014-2015 навчальний рік Розглянуто на засіданні...»

«Республіка Вірменія Національна академія наук Республіки Вірменія (далі – НАН Республіки Вірменія) – вища державна наукова організація, що здійснює й координує фундаментальні та прикладні наукові дослідження в країні. Академія своєю діяльністю сприяє також освітньому, культурному, технічному та соціально-економічному розвитку Вірменії. НАН Республіки Вірменія є правонаступницею колишньої Академії наук Вірменської РСР, створеної в 1943 р. на базі Вірменського філіалу АН СРСР. Одним з...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 78, 2013 роботи з даними векторних і растрових форматів: графічне відображення карт у різних проекціях; робота з шарами карт; оперування на карті атрибутивними і графічними даними з можливістю подальшого аналізу; додавання своєї геоінформації. Основну увагу приділено візуалізації даних з подальшою можливістю роботи з ними.1. Любінський Б. Б., Бунь Р. А. Спеціалізоване програмне забезпечення для географічного аналізу та інвентаризації парникових...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №2 Economic Questions and Enterprise Management УДК 330.3 ВЕРГУН А. М., ТАРАСЕНКО І. О. Київський національний університет технологій та дизайну КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Мета. Виявлення характеру впливу економічних, соціальних та екологічних проблем на економічне зростання в умовах глобалізації на основі концепції сталого розвитку. В результаті проведеного аналізу обґрунтовано...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 12(39)’ 2013 ВИСНОВОК. Подальше розгортання дидактичної системи фізичної культури та спорту потребує концентрації зусиль дослідників багатьох галузей сучасної науки, відкриття нових законів існування чоловіка у всесвіті. ЛІТЕРАТУРА 1.Арзютов Г.Н. Теория и методика поэтапной подготовки спортсменов (на материале дзюдо). Диссертация док. пед. наук: – Киев, 2001. 13.00.04 теория и методика профессионального образования и 13.00.02 теория и методика...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»