WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 6 ] --

Аргументи „за” і „проти” соціальної відповідальності організації „За”:

- Соціальна відповідальність врівноважує могутність та відповідальність корпорації.

- Добровільна соціальна відповідальність дозволяє уникнути примусового урядового регулювання.

- Громадськість схвалює організації, що несуть відповідальність перед суспільством, а це, в свою чергу, сприяє їх успіху.

- Діючи відповідним чином, організація допомагає суспільству вирішувати його проблеми.

- Соціальні проблеми, такі, як забруднення навколишнього середовища, повинні вирішуватись за рахунок цих організацій.

- Організації прагнуть накопичувати ресурси для вирішення великих проблем. Організації морально зобов'язані допомагати суспільству.

"Проти":

- Ціною такої поведінки є зниження прибуткової статті корпорації і подорожчання її продукції для споживача.

- Компанія, яка несе велику частку соціальної відповідальності, може бути відсторонена в конкурентній боротьбі іншими компаніями.

- Розплата за соціальну відповідальність може прийняти форму зниження заробітної платні, зниження дивідендів, підвищення цін.

- Ухвалення соціальної відповідальності може ввести в оману членів організації щодо її основної мети.

- Ухвалення соціальної відповідальності може реально понизити потужність організації.

- Відповідальність за соціальні проблеми лежить на індивідуумах, а не на корпораціях.

Керівники корпорацій не навчені вирішувати суспільні проблеми. Специфічна для моральної свідомості суперечність належного і сущого в діловій етиці витікає таким чином з об'єктивної суперечності між морально-етичною та основною метою — досягненням успіху та прибутку.

Етичні принципи не витримують зіткнення з реальною дійсністю. Етиці навчають тих, хто не займається бізнесом, ніким не керує і не знає, як це робиться, і, навпаки, той, хто керує, щиро вважає етику даремною і абстрактною наукою.

Ділова етика як вид професійної етики Загальною основою професійної етики служить розуміння праці як етичної цінності у протилежність старозавітному уявленню про працю як покарання, прокляття. Цінності — це уявлення про належне, "концепція бажаного" (по Парсонсу). Саме ця область свідомості людини найважче піддається зовнішній регламентації і залежить від особистих переваг індивідуума.

Людина вимушена трудитися незалежно від того, чи вважає вона працю цінністю, хоча може уникнути подібної долі, як Сократ, який, як відомо, найважливішим надбанням людини почитав дозвілля. Праця стає моральною цінністю, якщо сприймається не тільки як джерело засобів існування (Хто не хоче трудитися, той і не їсть, — писав апостол Павло в Другому посланні до фесалоникійцям), але і як спосіб формування людської гідності.

Професійна етика протестантизму ставить і вирішує традиційні етичні проблеми, що грунтуються на затвердженні моральної цінності і навіть святості професійної праці: проблема морального вибору перетворюється на проблеми вибору професії, так звану проблему покликання;

проблема значення життя стає проблемою значення професійної діяльності; професійний моральний обов'язок розглядається як борг; моральна відповідальність переломлюється через професійну відповідальність, професійні якості особи одержують моральну оцінку.

Слово "професія" (лат. оголошую своєю справою) означає, що для кожної людини праця виступає у вигляді обмеженої сфери діяльності, що вимагає певної підготовки. З ряду чинників, що визначають вибір професії: наявність здібностей і індивідуальна схильність до певного виду діяльності, висока оплата, престиж професії, сімейні традиції, соціальне середовище, — будь-який може стати вирішальним, а поняття "покликання" є синтетичною характеристикою, що виражає ступінь задоволеності своєю справою. Макс Вебер визначав покликання як „такий склад мислення, при якому праця стає „абсолютною самоціллю" Таке ставлення до праці не є властивістю людської природи. Не може воно виникнути і як безпосередній результат високої або низької оплати праці; подібна спрямованість може скластися лише в результаті тривалого процесу виховання".

Вперше поняття "покликання" в світському значенні застосував Мартін Лютер при перекладі "Книги Премудростей Ісуса, сина Сирахова". Тут і мови немає про вільний вибір професії і відповідальності за цей вибір, що є божественним промислом. Для Лютера відношення до праці як покликання протилежне безглуздим аскетичним чернечим вправам.

"Кожен повинен бути слухняний тією працею, якою покарав його Господь". Проте покликання — це не тільки упокорювання своїй долі, але перш за все добросовісна праця, і відповідальність за відношення до праці повністю лежить на самій людині. З цієї точки зору немає принципової різниці між працею капіталіста, найманого робітника, адміністратора. У визначенні покликання, поза сумнівом, присутній ірраціональний момент, який і додає професії етичне значення. Покликання одночасно характеризує вибір професії з погляду її значення для людини і освячує вибір орієнтацією на якийсь абсолют, що знаходиться поза індивідуальною свідомістю. У XVI ст. це міг бути тільки божий промисел, в XX-ХХІ ст. — загальнолюдські гуманні цінності.

Індивідуальна мораль в професійній сфері допускає також усвідомлення професійного обов'язку.

Первинний зміст цієї етичної категорії, що історично склалося в рамках протестантської етики, хоча і відрізняється від того змісту, який воно має в світській етиці, все ж таки по суті глибоко пов'язано з ним вимогою самозречення.

У протилежність чернечому аскетизму в протестантизмі затверджується принцип мирської аськези, рішуче відкидаючи безпосередню насолоду багатством. Найбільш послідовне втілення ця етика одержала у послідовників Кальвіна в Англії — пуритан, які засуджували як непробачні заняття порожнє базікання, надмірність, суєтну пихатість, час на сон, що перевищує необхідний, вважали тяжким гріхом даремне витрачання часу. Не приймаючи крайнощів пуританського аскетизму, що межує із святенництвом, слід, проте, визнати, що досягнення успіху в будь-якій професії неминуче пов'язане з певним самообмеженням, без чого неможлива професійна реалізація особи.

Самообмеження виражається в прагненні виробити в собі такі якості, як дисциплінованість, організованість, чесність, діловитість, завзятість, стриманість. У XVI ст. послідовників практичної етики кальвінізма називали методистами за створення строгого методу всієї поведінки, який переслідував два завдання: звільнення від ірраціональних інстинктів, впливу природи і світу речей, підпорядкування життя плановому прагненню; постійний самоконтроль і активне самовладання. Якщо категорії покликання і професійний обов'язок виражають відношення людини до своєї справи, то проблема значення професійної діяльності породжується взаємодією людей в суспільстві і в спрощеному вигляді може бути сформульована як питання "Для кого людина повинна трудитися?" Варіанти відповіді: 1) на благо майбутніх поколінь; 2) заради себе і свого матеріального благополуччя; 3) для інших членів суспільства.

Адам Сміт взаємодію особистих і суспільних інтересів, регульовану ринковими механізмами, представляв так: „Не на прихильність м'ясника, булочника або землероба розраховуємо ми, бажаючи одержати обід, а на їх власну зацікавленість; ми апелюємо не до їх любові до ближнього, а до їх егоїзму, говоримо не про наші потреби, а завжди лише про їх вигоду”. Іншими словами, об'єктивно всяка затребувана діяльність в буржуазному суспільстві так чи інакше враховує чиїсь інтереси, проте вказівка на адресата діяльності сама по собі не може додати їй моральне значення.

Тільки усвідомлення загальнолюдського, загальнокультурного значення поставленої мети, як би абстрактно, ідеалістично або недосяжно це не звучало, робить професійну діяльність, морально осмисленою.

Професійна етика менеджера з кадрів включає всі перераховані принципи і категорії, але за формою і змістом діяльності має специфічні особливості.

Будь-які рішення кадрового працівника обтяжені відповідальністю за чужі долі. Суворо кажучи, представники всіх професій, що мають людину як об'єкт діяльності (лікар, вчитель, юрист, журналіст) несуть таку відповідальність, але саме керівник відповідає за реалізацію професійних можливостей працівників, їх кар'єру, а отже, за їх суспільне становище.

Моральні і ділові якості людей стають для менеджера з кадрів об'єктом професійної діяльності:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- чисто професійні якості — професійні навички, досвід роботи, знання іноземних мов;

- морально-психологічні як професійні — цілеспрямованість, витримка, чесність, принциповість, самовідданість, вимогливість;

- моральні — доброта, чуйність, гуманність, гідність, повага до інших, порядність, щедрість, мужність, справедливість, совість.

Еволюція професійної етики кадрового працівника в XX ст.

Поява фахівців з роботи з кадрами — управління персоналом — пов'язане з реалізацією принципів наукової організації праці, що поставила перед собою завдання максимально та ефективно використовувати (експлуатувати) всіх працівників в рамках високоорганізованого, високотехнологічного виробництва. Людина з погляду7 цієї доктрини розглядалася як гвинтик, який можна при необхідності замінити іншою людиною, якщо використання першої ставало економічно неефективним.

Відповідне ставлення до працівника з боку кадрових служб полягає у тому, що середня людина вважає за краще, щоб нею управляли, прагне не брати на себе відповідальності, має відносно низькі амбіції, ледача, бажає знаходитися в безпечній ситуації. Її треба готувати до виконання певної професійної ролі, і при можливості мінімізувати соціальні конфлікти та інші негативні явища, що викликають зниження продуктивності праці або підвищення витрат на виробництво.

Друга хвиля, або революція в управлінні персоналом була пов'язана з ідеєю гуманізації виробничих відносин, ідеєю фокусування уваги кадрових служб на людських відносинах. Другою етичною доктриною кадрової роботи, доктриною "V", людина трактувалася вже як працівник, якого треба всіляко мотивувати, створювати йому відповідні умови, щоб він міг ефективно працювати, залучати його до загальних цінностей організації і за рахунок цього досягати максимально економічного ефекту. Відповідальність і зобов'язання у відношенні до мети організації залежать від винагороди, одержуваної за результати праці.

Найважливішою винагородою є те, що пов'язане із задоволенням потреб в самовираженні і самоактуалізації. Відмінності між цими доктринами знайшли віддзеркалення в теорії "X" - "V", розробленій Д. МакГрегором. Остання, третя, революція в роботі з персоналом була пов'язана з концепцією У. Оучи — Z-концепцією. Вона полягала у тому, що мета кадрової роботи — максимально ефективно використовувати людські ресурси. Людський потенціал стає одним з найважливіших чинників підприємництва, і з цієї точки зору завдання кадрових служб — сприяти максимальному розвитку підприємницької активності всіх працівників, створюючи для цього сприятливі умови.

В організаціях типу "Z" свідомо і планомірно застосовуються моральні механізми регуляції:

виявляється інтерес до людини як особи, а не просто як до працівника, значна увага надається неформальним взаємовідносинам.

Орієнтуючись в кадровій роботі на основну, продуктивну мету організації, фахівець з персоналу не повинен випустити з уваги етичні цінності організації, вищі принципи її діяльності.

До.

Ходжкинсон, професор Оксфордського університету, виявляє чотири основні адміністративні помилки по відношенню до цінностей:

натуралістична помилка — розмежовує факти і цінності. Не можна "пізнати належне з сущого", а про що не можна говорити, про те слід мовчати;

гомогенетичне — зрівнювання цінностей, тоді як цінності ієрархічні;

видалення джерела ціннісного конфлікту з сфери уваги керівника;

мілітаристичне — відділення мети організації від засобів їх досягнення.

Гарного керівника від поганого, сильного — від слабкого і відрізняє, на думку Д. Ходжкинсона, здатність регулювати ціннісні конфлікти, аналізувати інформацію, виявляти спонукальні мотиви діяльності і своєї, і підлеглих, визначати ціннісні пріоритети і враховувати їх при ухваленні управлінських рішень, покладаючись не тільки на свою інтуїцію, але і на логічний аналіз.

Моральний клімат організації.

Моральний клімат організації визначається її організаційною культурою. Формальні, юридично зафіксовані аспекти організації у вигляді статутної мети, місії, цінностей можуть розходитися з реальною метою, змістом діяльності та характером взаємовідносин людей, які складаються в організації, тому можна говорити про формальну, легітимну організаційну культуру та тіньову або реальну організаційну культуру, яка в даній організації реалізується.

Моральний клімат в суспільних організаціях, що належать до органічної культури, визначається сукупністю соціальних і етичних цінностей, що розділяються членами цих суспільних організацій. У державних, що належать до бюрократичної організаційної культури, — офіційно прийнятими законами і кодексами, яким зобов'язані строго слідувати державні службовці. У комерційних організаціях моральний клімат формується за рахунок створення високої, стійкої мотивації (у тому числі і моральної) працівників — членів організації.

Дія підприємницької організаційної культури етична доктрина повинна бути побудована на принципах егоїзму, що переслідує витягування максимального прибутку для кожного з членів організації. Етичні принципи органічної організаційної культури, побудованої на основах колективізму, припускають максимальне досягнення рівності кожного з членів колективу, рівні права і рівні обов'язки. Бюрократична організаційна культура за своєю природою подвійна, оскільки має ієрархічну організацію, а "мораль верхів" і "мораль низів", як відомо, завжди відрізняються одна від одної. Їх об'єднує максимальне делегування відповідальності нагору, тобто безвідповідальна поведінка всіх членів організації і максимальне зосередження владних функцій і відповідальності у тих людей, які знаходяться нагорі цієї "піраміди влади". Тому принцип "верхів" — "роби все, що хочеш", а "низів" — "роби те, що велить начальник".

Для бюрократичної культури саме цей стан роздвоєної, відчуженої, "нещасної свідомості" є найхарактернішим.

Взаємовідносини начальника і підлеглого можуть бути описані трьома моделями:

- підлеглий розглядає себе як жертву обставин в тому середовищі або в тих умовах, які створює і повністю нав'язує йому начальник, тому начальник несе повну моральну відповідальність за все, що відбувається з підлеглими;Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.27 Н. І. МАРТИНОВА ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІЗМУ В ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ЕРІКА САТІ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ «ФРАНЦУЗЬКОЇ ШІСТКИ» У статті досліджується естетична природа урбаністичних тенденцій у західноєвропейській музиці початку ХХ століття. Окреслюються соціокультурні передумови актуалізації теми міста та комплекс виразових засобів, спрямованих на її втілення у фортепіанних творах Е. Саті та представників «Французької шістки». Простежено еволюцію композиторської свідомості від...»

«Навчальна програма з психології «Основи психології» Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма:• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної комісії при Центрі, протокол № 4 від 28.10.2008 р.);• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науковометодичною радою...»

«Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Серія: Літературознавство (32) 2011 До 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка НАУКОВІ ЗАПИСКИ Матеріали Міжнародної наукової конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» Тернопіль 2011 ББК83.3 УДК 821.161.2 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль:...»

«РОБОЧА ПРОГРАМА курсу “Cучасні напрямки зарубіжної психологогії” Курс є продовженням і розвитком курсу “Історія психології”. Мета курсу : дата уявлення студентом про різнобарвність напрямків та платформ сучасної психологічної науки.Вивчивши курс, студенти повинні знати : Основні напрямки сучасної психології Засновників цих напрямків та їх засадові ідеї Тенденції та особливості розвитку різних напрямків сучасної психології Вміти : Аналізувати тексти творів відомих психологів Визначити...»

«значущості, то «Закон про середню та вищу освіту» 1898 року, зі змінами, які були зроблені пізніше, був найбільш національно адаптованим до румунської освіти в період переходу до двадцятого сторіччя[6]. Спіру Харет ввів в дію закони, завдяки яким освіта Румунії стала шансом та шляхом реального відродження економіки, управління та румунської культури. Схиляємося сьогодні перед діями та концепціями Спіру Харета, оскільки вони є не тільки немеркнучими, але й повчальними. Література 1. Nicolae...»

«Яскраві сторінки співпраці зі школами України Спеціалізована школа №85 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Голосіївського району м. Києва Федунова Т.М., директор школи З 1959 року шкільний клуб «Пам’ять» спеціалізованої школи № 85 підтримує зв’язки з пошуковцями загальноосвітньої школи села Томашівка Фастівського району Київської області, де похований Герой Радянського Союзу Петро Михайлович Буйко. У зразковому шкільному музеї СШ № 85 м.Києва «Захисники Вітчизни» П.М.Буйку...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Випуск Володимир Голубничий До 75-річчя від дня народження нашого земляка, дворазового олімпійського чемпіона Інформаційне досьє Суми 2011 2 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Олімпійське золото Сумщини Випуск 2 Володимир Голубничий До 75-річчя від дня народження нашого земляка, дворазового олімпійського...»

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту Микола Божик УДК 371. 1 Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективна умова формування готовності майбутніх учителів-предметників до професійної діяльності Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (м. Кременець) Постановка наукової проблеми та її значення. Однією з необхідних умов модернізації системи освіти є підвищення професійного рівня педагогів і формування педагогічного корпусу...»

«Л.П.Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко Профільний рівень Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Генеза» pidruchnyk.com.ua Шановні старшокласники! Радою ЮНЕСКО на 166 сесії у 2003 р. проголошено десятиліття освіти для сталого розвитку, впродовж якого потрібно докорінно змінити роль освіти, зокрема й екологічної, у повсякденному житті людей. Основним пріоритетом сталого розвитку є турбота про людей і їхні права на здорове...»

«Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет інформаційних освітніх технологій Інформаційні освітні технології в навчальній діяльності (У посібнику представлено напрацювання вчителя Сварицевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Анішкевич Алли Вікторівни, як результат роботи в обласній творчій групі «Проблеми і перспективи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності») Рівне -2012 Зміст ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»