WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 2 ] --

– Заключним етапом розробки комплексної моделі розвитку управлінської культури ПТНЗ на засадах цільового управління став логічний аналіз послідовності дій при її впровадженні в освітню практику, що призвело до появи відповідної описової технології: визначення наявного рівня культури цільового управління на основі двохаспектної оцінки — організація підготовки керівника до використання цільового управління ПТНЗ — відповідна підготовка педагогів ПТНЗ — формування культури ПТНЗ в контексті цільового управління (підготовка колективу ПТНЗ до цілеорієнтованої діяльності — приведення організаційної структури ПТНЗ у відповідність з цільовим управлінням — здійснення зовнішньої оцінки та самомоніторингу власної діяльності на рефлексивній основі)— реєстрація появи культури цільового управління та здійснення його подальшого розвитку, що забезпечується цілеспрямованим регулюванням на основі двохаспектної оцінки КЦУ.

Важливе завдання нашого дослідження складав аналіз професійно-кваліфікаційних та нормативно-правових вимог до керівника, викладача, майстра професійно-технічного навчального закладу освіти і розробка на цій основі посадових профілів персоналу ПТНЗ та кваліметричних субмоделей - вимог до особових, ділових та професійних якостей учасників навчально-виховного процесу.

У межах цього завдання отримані такі результати:

На основі системного аналізу науково-технологічних праць С.І.Болтівця, Г.А.Дмитренка,

– Є.М.Дорошенка, Г.В.Єльникової, О.Л.Ануфрієвої, Ш.Третьякова, В.І. Лугового розроблений діагностичний супровід з використанням спеціально створених (або адаптованих) факторнокритеріальних субмоделей(як складових комплексної моделі) діяльності учасників, організаторів навчально-виробничого процесу СЦПТО. Зазначене створює інструментарій цільового управління тому є важливим продуктом дослідження.

До розробленого інструментарію належать: спрощена субмодель цінювання гармонійного

– розвитку викладачів і майстрів виробничого навчання; кваліметрична субмодель оцінки здібностей працівників (фахівців) до управлінсько-рганізаторської діяльності; структура регламенту "Цільовий посадовий профіль"; субмодель оцінювання рівня творчого розвитку особистості; факторно-критеріальна субмодель цінювання рівня морального розвитку особистості;

факторно-критеріальна субмодель цінювання рівня фізичного розвитку та здоров'я учнів (для юнаків);двохаспектна субмодель оцінки рівня нової управлінської культури (культури цільового управління)ПТНЗ на документально-інформаційній та соціолого-інформаційній основах.

Для практичного використання кваліметричних субмоделей діяльності створені

– спеціальні комп'ютерні технології, що дозволяють накопичувати дані спостережень, автоматизують обчислення, узагальнюють та унаочнюють результати у вигляді відповідних діаграм.

Для апробації розроблених теоретичних матеріалів щодо формування та розвитку культури цільового управління в професійно-технічному навчальному закладі з використанням кваліметричних оціночних технологій в діяльність СЦПТО була впроваджена відповідна комплексна модель. Результати впровадження цієї моделі довели її практичну дієвість та цілеспрямований вплив на підвищення конкурентоздатності ПТНЗ на ринку освітніх послуг, а його випускників - на ринку праці. Це підтверджується наступними даними: загальна конкурентоздатность адміністративно - педагогічних працівників збільшилася на 11,2%;

випускників з повною встигаємістю (рівень навченості учнів) збільшилося на 3,5%; якість навчання збільшилася на 12% (кількість учнів, що атестовані на 9-12 балів); кількість учнів з підвищеним розрядом збільшилася на 9,84%, а відмінників навчання (з „золотою медаллю") — на 1,3% від загальної кількості випускників; протягом 3-х років збільшили загальну витривалість 9% учнів, а їх працездатність виросла на 79%; кількість учнів з девіантною поведінкою зменшилася на 27 осіб; наприкінці експерименту зареєстрована повна відсутність злочинів з боку вихованців СЦГГТО (на початку їх було п'ять). Експериментальне випробування підтвердило приріст культури цільового управління в цілому на 0,37 балів та засвідчило появу достатнього рівня сформованості КЦУ СЦГГТО; зіставлення отриманих даних з рівнем КЦУ 1ГГНЗ 11 регіонів України, що працюють у традиційному режимі, підтвердили перевагу СЦПТО на 34%.

Розробка науково-методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів та системи ПТО щодо формування і розвитку культури цільового управління призвела до появи двох відповідних спецкурсів та створення кваліметричної факторно-критеріальної субмоделі оцінки рівня сформованості культури цільового управління керівника закладу освіти як інструментарію її формування і розвитку.

Таким чином, результати проведеного дослідження засвідчили дієвість розробленої концепції, змісту та технології розвитку управлінської культури в ПТНЗ на цільових засадах, підтвердили можливість практичного застосування організаційних систем цілеорієнтованої діяльності працівників освітніх закладів та відповідного кваліметричного інструментарію для створення системи цільового управління ПТНЗ, довели, що використання цільового управління в діяльності професійно-технічних навчальних закладів здійснює позитивний вплив на розвиток усіх учасників навчально-виробничого процесу, закладу в цілому та забезпечує розвиток відповідної управлінської культури.

Література Батншев В.М. Подготовка рабочих кадров. - М: Зкономика, 1984.

1.

Боумен К. Основьі стратегического менеджмента Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ. 1997.

2.

Гошко А.О., Дмитренко Г.А., Князєв ВМ. Контури нового управлінського курсу трансформації 3.

України. - К.: Вид-во НАДУ, 2004.

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования. - К.: МАУП, 1999.

4.

Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі 5.

кваліметричного підходу. - К.: ІЗМН, 1996.

Дмитренко ГА, Олійник ВВ., Ануфрієва ОЛ. Цільове управління: вимірювання 6.

результативності діяльності учнів і педагогів. - К.: Ції II Ю, 1996.

Друкер Питер. Управление, нацеленное на результат: Пер. с англ. - М: Техн. школа бизнеса, 7.

1994.

–  –  –

Проблема підвищення конкурентоздатності випускників навчальних закладів вимагає спеціального формування управлінської культури їх керівників.

У зв'язку з цим важливим завданням сучасної науки є розкриття теоретичних основ культури управління (в рамках стратегічного менеджменту) та розробка технологічних засад її формування.

Завданнями практики управління залишається впровадження управлінської культури керівників у закладах професійної освіти.

Для визначення рівня управлінської культури керівників закладів освіти застосовуються психологічні тести та анкети визначення соціально-психологічного клімату в колективі, стилю керівництва та спілкування керівника, вмінь керівника організувати діяльність колективу та здійснювати його розвиток, сформованості особистісних якостей, управлінських знань та вмінь.

Логічним постає питання про шляхи розвитку управлінської культури. Підвищення культурного рівня керівників має здійснюватися через підвищення культури прийняття рішень, застосування контролю, делегування повноважень, взагалі у виконанні управлінських функцій;

також через підвищення власного рівня культури спілкування, поведінки, використання влади, урахування сумісності працівників та їхніх індивідуальних особливостей; покращення стилю керівництва колективом, а саме — формування його демократичних рис.

Розвиток управлінської культури керівників навчальних закладів передбачає використання сучасних форм та методів навчання.Серед форм роботи щодо розвитку управлінської культури керівника можна виокремити такі: самоосвіта, участь у проблемних семінарах, конференціях, робота у спеціальних дослідницьких групах з проблем освітнього менеджменту, на курсах підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти, участь у „круглих столах", дискусіях, ділових іграх, що дає можливість поєднати засвоєння знань з менеджменту із набуттям практичних управлінських вмінь та навичок.

Аналіз практичного досвіду та літературних джерел дозволив нам побудувати алгоритм розвитку управлінської культури керівника навчального закладу в контексті цільового управління, а саме:

• Здійснення теоретичної підготовки керівника шляхом самоосвіти або організованого навчання (підвищення кваліфікації) з консультаціями науковців та керівників-практиків, які вже використовують методи цільового управління освітнім закладом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Пролонговане навчання керівника у складі колективу свого навчального закладу. Це передбачає, по-перше, більш глибоке усвідомлення керівником засвоєної раніше навчальної інформації; по-друге, виступ керівника в ролі учителя — науковця і практика — для колективу, в якому він працює. Такий спосіб підготовки колективу до формування цілеспрямованої поведінки і розвитку культури цільового управління — на прикладі власної діяльності та діяльності учнів — підвищує імідж керівника і наочно підтверджує його зацікавленість у формуванні цільової поведінки кожного з членів колективу. Це вмотивовує необхідність переорієнтації професійної діяльності працівників у контексті цільового управління. Для такої підготовки нами розроблений, затверджений на засіданні кафедри менеджменту освіти Ц1ППО АПН України і апробований на курсах підвищення кваліфікації спецкурс "Розвиток управлінської культури навчального закладу на засадах цільового управління".

Метою цього спецкурсу є: ознайомлення педагогічних працівників із сучасними знаннями з питань управлінської діяльності; сприяння оволодінню нормами і методами культури цільового управління.

Спецкурс розрахований на керівників закладів освіти, педагогічних працівників та органів управління освітою і включає наступні теми: „ Управлінська культура і її вплив на трудову поведінку працівників" — 2 години лекційних занять; „ Формування організаційної структури в контексті реалізації стратегічного (цічьового) управління закладом освіти" — 2 години практичних занять; „ Сучасна система управління закладом освіти" — 2 години практичних занять.

Зміст першого заняття націлює на формування взаємозв'язаної та взаємозалежної діяльності в системі: керівник — педагогічний колектив — учні. Тому на першій зустрічі розкривається загальна концепція розвитку управлінської культури керівників закладів освіти. Управлінська культура закладу розглядається як показник ефективності діяльності його керівника.

Визначаються критерії культури управління закладом освіти.

Зміст другого заняття розкриває такі питання: професійна підготовка керівника закладу освіти як реформатора та інноватора освітньо-управлінського процесу; організаційна структура розвитку культури управління в закладі освіти.

На третьому занятті розглядається сучасна система управління закладом освіти, в т.ч.

управлінська кваліфікація керівника закладу освіти як керівника інтелектуальної сфери;

формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі та високоякісних команд; роль організаторської функції у керівництві закладом освіти.

• Використання набутих теоретичних знань та практичних умінь. Самомоніторинг з поточним саморегулюванням управлінської діяльності в контексті цільового управління за спеціально розробленою кваліметричною моделлю, що виконує роль інструментарію формування культури цільового управління. Ця модель включає фактори, за які ми умовно приймаємо напрямки цілеорієнтованої управлінської діяльності як чинники, що впливають на її якість;

критерії, за які ми умовно приймаємо інтегровані характеристики цієї діяльності; вагомість факторів, що відбиває її пріоритети; числове значення ступеня проявлення критеріїв в управлінській діяльності керівника на засадах цільового управління. Ця модель одночасно слугує орієнтиром формування цілеорієнтованої поведінки керівника, систематичне застосування якої призводить до розвитку його культури цільового управління (див. табл. 1).

Ступінь проявлення критеріїв визначається або за допомогою експертної оцінки, або обчисленням індексу наявного стану відносно до бажаного (кількість проявлених вимог в діяльності до загальної кількості вимог).

При цьому здійснюється опора на встановлену шкалу:

практично відповідає висунутим вимогам — 1,00; відповідає більше, ніж наполовину — 0,75;

відповідає наполовину — 0,5; відповідає менше, ніж наполовину — 0,25 практично не відповідає — 0,00.

Ступінь проявлення факторів обчислюється за наступними формулами:

ФІ=0,33*(К1*0,33+К2*0,33+К3*0,34) (1);

Фг= 0,33*(К4*0,33+К5*0,33+Кб*0,34) (2);

Ф3= 0,34*(К7*0,33+К8*0,33+К9*0,34) (3);

Фрез.= Ф1 + Ф2 + ф3 (4).

Якщо ці формули „закласти" в таблицю Ехсеl, можна автоматизувати обчислення, а за результатами побудувати відповідну діаграму. При багатократних вимірах можна унаочнити процес розвитку управлінської культури керівника для здійснення поточного регулювання.

Подані пропозиції не вичерпують дослідженої проблеми, залишаються дискусійними питання узгодження та розмежування понять „управлінська культура керівника", „управлінська культура закладу", „організаційна культура закладу ". Ці дефініції потребують свого подальшого дослідження для можливості формування управлінської культури не тільки на засадах цільового управління, а і в контексті мотиваційного, інноваційного, адаптивного менеджменту тощо.

–  –  –

Література

1. Дмитренко Г.А. Формирование новой управленческой культури в Украине: антропосоциальньш подход. Збірник наукових праць. - Краматорськ: ДДМА, 2003.-С.13-19.

2. Єльникова Г.В. Управлінська компетентність. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. -128 с.

3. Кабушкин Н.И. Основи менеджменте: Учеб. пособие /Н.И. Кабушкин. - 4-е изд. - Минск: Новое здание, 2001. - 336 с.

4. Конаржевский Ю.А. Внутри-школьний менеджмент. — М.: МП "Новая школа", 1993.-139 с.

5. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації: Автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01. / Центр, ін-т післядигш. пед. освіти АПН України. - К., 2006. - 20 с.

6. Корпоративна культура організацій XXI століття: 36. наук, праць /Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. Краматорськ: ДЦМА, 2003. -216 с.

7. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління професійно технічними навчальними закладами в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Г.А. Дмитренка. - К: ЦШПО, 2002. с.

<

–  –  –Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«Мережа Центрів європейської інформації України http://ukrcei.org Програми ЄС у сфері, науки, освіти, культури та роботи з молоддю Європейський освітній портал Європейський освітній портал це інформаційно-аналітичний веб-ресурс, присвячений інтеграції України до європейського освітнього простору. Веб-сайт містить практичну інформацію для студентів, що бажають навчатися в Європі; науковців, що прагнуть стажуватися в країнах ЄС; керівників освітніх інституцій, що поступово долучаються до...»

«Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Белоконь В.П. Національно технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ТАКТИЧНА І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ В статті розглядаються питання тактичної і психологічної підготовки студентів які займаються футболом Ключові слова: тактична і психологічна підготовка, викладачі, студенти, вдосконалення. Актуальність. Особливості тактичного навчання це улюблена тема...»

«Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на сучасному етапі спрямовуються на виховання в учнів інформаційної культури, любові та бережливого ставлення до книги, культури читання. Незаперечним є той факт, що виховання в учнів любові до книги, вироблення у них глибоких читацьких інтересів одне з головних завдань, яке необхідно розв”язувати на сучасному етапі реформування загальноосвітньої школи. Шкільна бібліотека відіграє...»

«ISSN 2075-1478. Педагогічні науки. 2012. № УДК 378.041.22:796.(07) ВАЛЕНТИНА БОНДАРЕНКО (Полтава) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Розглянуто проблему організації самостійної роботи студентів при викладанні навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Ключові слова: організація самостійної роботи студентів, вища школа, професійна компетентність, теорія і методика фізичного виховання. У сучасних умовах становлення...»

«ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ Викладач педагогіки Петренко Л.П. Виховання і самовиховання – дві сторони формування особистості. Навчити професії вчителя неможливо, але навчитися їй можна. Стане вчитель майстром чи ні, залежить не лише від системи навчання, а насамперед від зусиль тих, хто вчиться. Потрібно усвідомити орієнтири самовдосконалення та шляхи його здійнення. Головна функція виховної роботи в школі – сприяти реалізації мети виховання, змісту виховного процесу та оволодінню учнями...»

«Кількісні та якісні показники діяльності Районна дитяча бібліотека є структурним підрозділом Богодухівської централізованої бібліотечної системи. Розташована по вулиці Моргунова,7, міста Богодухова. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ Богодухівської районної дитячої бібліотеки 2009 р. 2010 р. на 01.09. 2011 р. Назва Ч В КВ Ч В КВ Ч В КВ РДБ 2422 16759 66138 2316 16748 66599 1844 8509 31636 Районна дитяча бібліотека є культурно – інформаційним центром з питань обслуговування дітей міста Богодухова та...»

«Національний інститут стратегічних досліджень Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку та співробітництва (Slovak Aid) За загальною редакцією Володимира Лупація, Юлії Тищенко НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНВЕНТ УКРАЇНИ ЩОДО ЄС Рекомендації робочих груп УДК 339.92(477):061.1ЄС ББК 65.9(4Укр)Н35 Публікацію підготовлено за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку та...»

«СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ УДК 316 С.В. Дрожжина, д-р філос. наук, доцент П.М. Поляков, старший викладач Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського вул. Щорса, 31, м. Донецьк, Україна, 830 E-mail: ppm248@mail.ru ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ УКРАЇНИ Розглянуто специфіку впливу на толерантність українського суспільства ситуації, що пов'язана з міжцивілізаційними впливами та міжцивілізаційним місцем України. Ключові слова:...»

«коня (давньоіндійський ритуал avamedha, паралелі з латинським caput equ). Водночас коня включено до рештків таких реконструйованих праіндоєвропейських міфів: 1) про божественних близнюків (грецьких Діоскурів – Кастора і Полідевка, давньоіндійських Ашвінів), 2) про протистояння бога сонця і змія, про бога-коваля, помічника бога сонця; 3) про світове дерево. Так само відчутні залишки оберегової функції назви коня – головно в номінуванні головних героїв чарівної казки і паралелі цьому в інших...»

«ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ (з досвіду роботи зав. ПШБ.с.Голубне Мороз Т.А.) Хто я Я – бібліотекар.Це як Божий дар: Я душі аптекар, Я книжок владар. Працюю я в селі Голубне Ні, то не місто, то село. А хто родився тут у ньому, То тому дуже повезло Сюди не ходять електрички, сюди не ходять поїзди, Та є в нас тут бібліотека, У вільний час всі йдуть сюди. Програму Ірбіс підключили, Крокуємо ми все вперед. Багато описів зробили І є уже в нас Інтернет. І вебсторінку вже відкрили, Ну от такі ми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»