WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 10 ] --

в) доведення висновків і пропозицій, зроблених під час перевірки планів, журналів, щоденників;

г) доведення рішень колегіальних органів;

д) доведення розпоряджень;

е) доведення наказів;

є) ознайомлення з пам'ятками, положеннями, інструкціями;

ж) ознайомлення з посадовими обов'язками;

з) ознайомлення з тарифікацією;

і) ознайомлення з договорами.

4) Організація виконання управлінського рішення:

а) бесіда;

б) організація засідань методичних об'єднань, кафедр;

в) організація нарад;

г) організація засідань педагогічних, вчених рад;

д) організація творчих груп;

е) організація відкритих занять;

є) інструктаж;

ж) підготовка методичних рекомендацій;

з) організація виставок книг;

і) організація підготовки учнівського активу до виконання поставлених завдань;

к) організація підготовки батьків до виконання поставлених навчальним закладом завдань;

л) організація наставництва педагогів;

м) організація самоосвіти працівників;

н) організація підвищення кваліфікації;

о) організація лекцій;

п) організація конференцій, семінарів, екскурсій.

Список використаної літератури Є.М. Хриков. Управління навчальним закладом. К.: «Знання» - 2006 1.

Журнал інтелектуальної еліти «Персонал» № 11/2006.

2.

І.А. Бланк «Основи менеджмиента» М.: НИКА_ЦЕНТР, 2003.

3.

В.Г. Афанасьєв. Програмно-целевое планирование и управление. М.-1990.

4.

Л.В. Хречко, М.П. Сидоренко. Експериментальні педагогічні майданчики як складові 5.

інноваційної діяльності професійно-технічної освіти. К. -2007.

6. Я.Т. Кам’янецький. Управління підготовкою кваліфікованих робітників та фахівців у регіоні:

організаційно-педагогічні та економічні засади. Л.-2004.

–  –  –

Організація системи професійної освіти в США Нова історія професійної освіти Сполучених Штатів Америки бере свій початок у 1917 році, коли Конгрес США прийняв закон Сміта-Х’юза, завдяки якому почалося широке здійснення програми в галузі ремісничої та технічної освіти.

Закон формулював головну мету організації профтехосвіти в країні, суть якої полягала у підготовці молоді і дорослих до роботи, допомоги тим, хто працює над підвищенням своєї кваліфікації. В систему політехнічного навчання входила і підготовка людини до сімейного життя, уміння володіти “домашньою технікою”, різноманітними побутовими приладами, які поставляє промисловість. У законі також ставилася мета покращення професійної підготовки для досягнення найвищої ефективності у виробництві.

На виконання закону створювалася Служба консультації для підлітків і дорослих, які готуються обрати професію. Нині Служба консультацій чітко організована і розміщена в усіх регіонах країни. Її працівники дають професійні поради, консультують з питань виробництва, допомагають у працевлаштуванні.

В 1962 р. приймається закон про підготовку робітників більш високої кваліфікації; особлива увага звертається на розвиток професійного навчання для безробітних та недостатньо зайнятих працею. У 1963 р. Конгрес США приймає спеціальний закон про ремісниче навчання. в усіх штатах з’являються додаткові ремісничі школи.

Школа поставила мету виробити новий підхід в освіті з урахуванням 4-х основних тенденцій:

1. Передові технології, згідно з якими підручники замінюються індивідуальним навчальним матеріалом у поєднання з комп’ютером та багатофункціональними системами.

2. Система цінностей: повернення до традиційних цінностей, що посилюється в міру прагнень особистості відбудувати культуру.

3. Світове зближення — транспортне сполучення, комерція, інші зв’язки сприяють єдності світової спільноти.

4. Англійська мова стає світовою мовою ділового спілкування, мовою передових технологій.

Поступово викристалізовуються принципи організації професійного навчання та їх реалізація на практиці.

Суть їх така:

1. Системність викладу дисциплін навчального плану, спрямована на розвиток навичок і здібностей, пов’язаних з характером майбутньої професії та отримуваною спеціальністю.

2. Набуті знання мають всебічно узгоджуватися з майбутньою можливою роботою.

3. Головним в усій організації навчального процесу повинна бути підготовлена молоді до корисної праці.

Можна зробити узагальнення про практику організації професійної освіти у США:

1. Вся професійна освіта у США тісно і нерозривно поєднана з практикою життя і виробництва, оперативно намагається задовольняти їх вимоги і потреби. Професійне навчання побудоване на використанні різноманітних форм організації (коледжі, багато профільні, широко- та однопрофільні, школи, консультативні центри, державні і приватні навчальні заклади, заочні курси тощо);

2. Вся робота професійних шкіл спрямована на всебічний розвиток кожного учня з метою підготовки людини до корисної праці.

3. Період навчання, хоча і окреслений певним часом, але визначається мірою підготовленості учня до виконання ним професійних обов’язків.

4. Значне місце в системі професійного навчання займає індивідуальна робота учня з викладачем.

5. Організація професійного навчання зорієнтована на постійне оновлення і зміни, які диктує сучасний науково-технічний прогрес.

Найважливішою рисою сучасного навчання є його спрямованість на те, щоб вчити не лише ”пристосовуватись до життя”, але і активно засвоювати ситуації соціальних змін. Ці освітні орієнтири на початку 90-х років отримали міжнародне визначення як робочі орієнтири в програмах ЮНЕСКО.

Автори доповіді “Немає меж навчанню” Botkin j.w., Elmandra M., Malitra M. сформулювали положення про основні типи навчання: підтримуюче навчання та інноваційне навчання.

Підтримуюче навчання — це процес і результат навчальної діяльності, спрямованої на підтримку, відтворення існуючої культури, соціального досвіду, соціальної системи.

Інноваційне навчання — процес і результат навчальної і освітньої діяльності, яка стимулює внесення інноваційних змін до існуючої культури та соціального середовища, а також спричиняє активний відгук на окремі ситуації, що виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством. Підтримуюче навчання пов’язано з ретрансляцією, видворенням соціального досвіду, інноваційне — з творчим пошуком на основі існуючого досвіду та його збагачення.

Можливість оволодіння науковими знаннями, масовість і пріоритет професійної орієнтації становлять у своєму взаємозв’язку сутність сучасної системи освіти. По-перше, радикально змінилася питома вага у процесі навчання наукових знань, ступінь володіння якими є показником вже на рівні загальноосвітньої школи.

По-друге, вона стає масовою, охоплює своїм впливом практично всі верстви суспільства, забезпечує формування підростаючого покоління, його розвиток згідно з визначеними нормами і критеріями. Головна її суть — підготовка молоді до життя і діяльності саме у “технізованому” і насиченому науковою інформацією суспільстві. По-третє, у системі освіти першорядного значення набула функція підготовки до професійної діяльності, так чи інакше пов’язаної з наукою.

Тому виховання висококваліфікованих спеціалістів для наукоємних галузей господарства зумовлює необхідність введення особливих програмам підготовки, що базуються на міждисциплінарному принципі навчання і потребують для своєї реалізації об’єднання зусиль двох чи більше навчальних закладів. Це сприяє інтеграції вузів, створенню нових структурних одиниць і модифікації старих, що забезпечують міждисциплінарний підхід до навчання.

Міждисциплінарний підхід у навчанні спрямований на виховання у студентів широти погляду, нестандартності мислення, здібності розв’язувати загальні проблеми, що виникають на межі різних галузей (охорона навколишнього середовища, проблеми великих міст), бачити взаємозв’язок фундаментальних досліджень, технології і потреби виробництва, вміти оцінити ефективність того чи іншого нововведення, організувати його практичну реалізацію. Такий підхід передбачає уміння не лише розв’язувати, але і формувати проблеми, що стоять перед сучасним суспільством, бачити складну ситуацію під різними кутами зору, передбачати соціальні наслідки науково-технічної революції. Від студентів вимагається формування навичок самостійного засвоєння знань, прагнення до їх постійного оновлення. Впровадження міждисциплінарних програм є найважливішим нововведенням у системі вищої освіти США за останні роки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Іншим напрямком розвитку професійної освіти у США є розробка та впровадження різних моделей модульної структури навчання, згідно з якою зміст курсу поділяється на відносно незалежні один від одного частини — одиниці та модулі.

Кількість модулів, що входять до одного курсу, розрахованого на вивчення протягом одного семестру, становить від 5 до 12. Для кожного модуля розробляються конкретні завдання, інструкції з вивчення, вправи та списки літератури. Модулі можуть вільно комбінуватися у програмі підготовки. В той же час поєднання курсів, що входять до програми, повинно забезпечувати необхідну підготовку до майбутньої професійної діяльності.

Введення модульної структури курсів означає не лише новий підхід до побудови програм професійного навчання, але і новий обсяг знань, зміну співвідношення фундаментальної та спеціальної підготовки. Під час складання таких програм з’являється можливість комбінувати курси з різних галузей наукового знання відповідно до нових запитів економіки. Введення модульної структури організації професійного навчання для навчальних закладів фактично означає здійснення більш цілеспрямованої підготовки студентів з урахуванням ринку праці.

Модульна система застосовується в основному для підготовки спеціалістів вузького профілю, які задовольняють потреби приватних фірм.

Однією із основних тенденцій розвитку вищої професійної освіти, особливо технічної, є постійне зближення навчальних закладів із підприємствами. Найбільш ефективною формою, що наближує навчання до практичних завдань виробництва, є “коопероване навчання”.

Проте, за прогнозами спеціалістів, ця організаційна форма у найближчий час не буде поширеною через необхідність значних фінансових витрат. Головною перешкодою на шляху розвитку цієї форми професійного навчання спеціалісти вважають необхідність надання значної кількості робочих місць для студентів, додаткових коштів для оплати їх праці, труднощі, пов’язані з укладанням контрактів з фірмами та ін. Тому у фінансуванні навіть державних навчальних закладів, що практикують коопероване навчання, бере активну участь приватний сектор.

Навчаючись у коледжі, студенти переконуються у необхідності набуття якостей для своєї спеціальності, завдяки тісному співробітництву навчальних закладів професійної освіти із виробництвом. Тісне співробітництво підприємств із навчальними закладами набуває зростаючої державної ваги. Так, на чергове обговорення робочої групи з наукової політики у травні 1986 р.

була подана доповідь Наукової ради Білого дому “Відроджене партнерство: аналіз взаємодії федерального уряду, університетів і промисловості у дослідженнях і вищій науково-технічній освіті”.

Для регулювання питань співробітництва вищої школи із промисловістю у США створено Дорадчий комітет за участю представників технічних вузів і промисловості. Діяльність комітету спрямована на забезпечення на постійній основі регулярних ділових контактів між викладачами і представниками промисловості. Однією із функцій цього комітету є перевірка змісту навчальних програм з метою виявлення їх відповідності сучасному рівню розвитку техніки.

Представники промисловості можуть надати допомогу викладачам як у придбанні матеріалу для використання у лабораторних чи аудиторних заняттях, так і у влаштуванні викладачів і студентів на роботу на підприємство під час літніх канікул.

Сьогодні найцікавішою і найперспективнішою формою широких контактів багатьох навчальних закладів та промислових підприємств у проведенні спільних розробок є дослідницькі та наукові парки. Це розташовані поблизу базових вузів комплекси дослідницьких, проектних та виробничих організацій, які розробляють великі актуальні проблеми від початку до кінця — від наукового аналізу та розв’язання, проектної розробки і до впровадження результатів у виробництво та освоєння випуску продукції.

Результатом такого тісного співробітництва навчальних закладів із підприємствами з точки зору виховання є формування умінь і навичок, необхідних для роботи у колективі: ініціатива, співробітництво, комунікація, колективізм, особиста відповідальність за загальну справу, що є практичною основою гуманітаризації технічної освіти.

У професійному становленні студент реалізує свої можливості з обраної галузі діяльності, оволодіває професійною етикою, прагненням до професійного зростання, тобто стає конкурентноспроможним.

У США не тільки оперативно вивчають і оцінюють стан нинішньої освіти та її ефективність, але і намагаються своєчасно коригувати недоліки. Для цього регулярно здійснюються дослідження з вивчення ефективності підготовки спеціалістів, аналізуються причини недоліків, прорахунків. На основі результатів проведених досліджень вносяться корективи до навчальних планів — включаються додаткові предмети, вилучається застаріле і вводиться те нове, потреба в якому продиктована самим життям.

Особливості розвитку професійної освіти в Японії Японія, переживши величезну катастрофу поразки у Другій світовій війні, потерпівши повний крах своєї багаторічної мілітаристської політики, змогла відстояти своє місце серед країн світу, відбудувати знекровлену війною промисловість і, з часом, привернути увагу до себе, як до однієї з найрозвиненіших техніко-економічних країн.

Японія досягла своїх успіхів тому, що однією з перших країн капіталістичного світу максимально зосередила зусилля на організації системи навчання і виховання багатомільйонної армії спеціалістів.

Вже в серпні 1946 р. була створена комісія з питань реформи освіти, яка підготувала Основний закон про освіту, прийнятий у 1947 році. Згідно з ним вводилося обов’язкове 9-ти річне навчання. Повні середні школи (12 років навчання) на принципах спільного навчання для юнаків і дівчат, стали обов’язковими вже у 60-ті роки. Сталися зміни і в роботі вищої школи. Різного виду вузи, коледжі, нормальні школи, тощо — були перетворені у єдині вузи із 4-х річним терміном навчання.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«_Педагогічні науки_ Summary The article examined the factors affecting the development of the global environmental crisis. The processes that lead to environmental hazards and the principles of European strategy for biodiversity conservation. The role of environmental education not only in theoretical terms and through ecological tours, field practices, agricultural tourism. Environmental education should be compulsory part of education in Ukraine. Key words: ecological, environmental...»

«УДК 338.246.87 E. Mazur-Wierzbicka, PhD the University of Szczecin, Szczecin, Poland О.М. Олійниченко Національний університет харчових технологій, Київ, Україна ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Екологічна політика Європейського Союзу на даний час спрямована на реалізацію концепції сталого (відтворюваного, екологозрівноваженого) розвитку, тобто такого, «що задовольняє потреби сьогодення, не піддаючи ризику здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні...»

«Группа 2МХ СОЦІОЛОГІЯ – 18 (год.) семінарських занять РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ В ТЕМАТИЧНОМУ ПЛАНІ № Теми курсу Сем.1. Предмет і науковий статус соціології 2. Класичний період у розвитку світової соціології 3. Соціальна структура суспільства 3.1. Суспільство як соціальна система 3.2. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства 3.3. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль 3.4. Соціальні зміни та соціальні процеси 3.5. Соціальні інститути та...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури 14. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры : учеб. пособие / Шапкова Л. В. – М. : Сов. спорт, 2004. – 464 с. : ил 15. Шапкова Л. В. Адаптивна фізична культура: методологія та розвиток в сфері вищої професійної освіти : дис. дк-ра. пед. наук : 13.00.08. “Теорія і методика професійної освіти” / Л. В. Шапкова – СПб., 2003. – 448 с. Анотації Проаналізовано спеціальноу науково-методичноу літературу щодо організаційно-методичних...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) №4. Часть №1. С.48-52. РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК И СТИЛЬ СМИ, ТЕКСТОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УДК 811.111’253 Синхронний аудіовізуальний переклад: виклики професії Бідасюк Н. В., Кучман І. М. Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна У статті розглядаються труднощі синхронного медіа перекладу у прагматичному, психологічному, деонтологічному, педагогічному розрізах....»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 3. Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності функціонування та розвитку / Мічуда Ю. П. – К. : Олімп. л-ра, 2007. – 216 с.4. Петрова І. В. Дозвілля у зарубіжних країнах / Петрова І. В. – К. : Кондор, 2008. – 408 с.5. Холзер А. Н. Технология формирования условий проведения занятий и повышение их оздоровительной эффективности в крытых физкультурно-спортивных сооружениях : автореф. дис. на соискание учёной...»

«Молодіжний науковий вісник (2008). УДК 796.56 – 053.66 Я. Я. Шкрамко – студент 6 курсу інституту фізичної культури та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки; Т. В. Гнітецька – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Волинського національного університету імені Лесі Українки Вплив спортивного орієнтування на працездатність дітей 11–12 років Роботу виконано на кафедрі теорії і методики фізичного виховання ВНУ...»

«Ольга ЯРЕМКІВ Антикризова програма ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Видання третє, доповнене Львів 2001 – Ольга Яремків ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Економічно-правовий аналіз перехідного періоду в Україні (1991-2001 рр). Причини кризи і шлях виходу з кризи. Якщо народ твій ворог як отаву косить Хтось мусить закричати досить!!! Позов Позивачі: 49 999 999 «і мертвих, і живих, і не народжених». Відповідачі: 666 666, 6. ? моральні, полтичні економічні банкрути Сума позовних вимог: 19 х 1012 грн (мінімальна сума). Вимагаєм:...»

«План роботи вихователя групи ппродовженого дня з учнями 1-А, 1-Б, класів Ключарківської ЗОШ І-ІІ ступенів на І семестр 2014-2015н.р. Вихователь Голянич Н.І. Вихователь ГПД Голянич Н.І. КЛЮЧАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник директора школи Директор школи з навчально-виховної роботи _ ПІБ ПІБ 01.09.2014 КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ групи продовженого дня на 2014-2015 навчальний рік Розглянуто на засіданні...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Академія внутрішніх військ МВС України МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» Харківська обласна громадська організація „Культура Здоров’я” АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Програма міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків, 23 – 24 жовтня, 2013 р.) URGENT ISSUES IN EDUCATION AND SCIENCE Program...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»