WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки України

Відділення змісту професійно-технічної освіти

Збірник

матеріалів щодо діяльності

експериментальних професійно-технічних

навчальних закладів

(за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році)

ТОМ 1

Київ-2009

Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних

закладів у 2008/2009 навчальному році (за підсумками роботи)). Том 1. / Упорядник: Т.Г.

Націокс. - К: ІІТіЗО МОН України, 2009. - 83 с.

У збірнику подані науково-методичні матеріали, які є результатами діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів всеукраїнського рівня.

Упорядник: Націокс Т.Г. — методист вищої категорії відділення змісту професійнотехнічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Відповідальний за випуск — Ковтуненко Н.О.— заступник директора, начальник відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук Відповідальність за зміст матеріалів, достовірність власних назв, цитат, посилань тощо несуть їх автори.

Відділення змісту професійно-технічної освіти ISBN Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України ЗМІСТ

ВІД УПОРЯДНИКА

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Медведь В. В. Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі 6 Медведь В. В. Підвищення рівня управлінської культури керівників Медведь В. В. Кадровий менеджмент: виклики 21 століття 13 Медведь В. В. Кадровий менеджмент: від управління персоналом до управління людськими ресурсами 16 Медведь В. В. Основні професійні ролі менеджера з персоналу 21 Медведь В. В. Етика ділових відносин в роботі.менеджера з персоналу 23 Коваленко С.П., творчий колектив експерименту ДПТНЗ „Роменське ВПУ” Використання у професійно-технічних навчальних закладах іноваційних технологій, форм і методів управлінської діяльності 30 Коваленко С.П., творчий колектив експерименту ДПТНЗ „Роменське ВПУ” Зарубіжний досвід організації системи професійної освіти 39 ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 51 А.Ю. Волкова (укладач) Барна справа. Навчальна програма для вищих професійно-технічних навчальних закладів з підготовки молодших фахівців.

Спеціальність: 5.050403 Організація обслуговування у готелях і туристських комплексах. Напрямок 0504 «Туризм» 51 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 62 Степанова Л. В. Досвід соціального партнерства Київського міського центра професійної підготовки і перепідготовки молоді з обмеженими можливостями при ДПТНЗ «Київське вище професійне училище технологій і дизайну виробів зі шкіри» 62 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 72 Коваленко С. П. директор ДПТНЗ „Роменське ВПУ”, авторський колектив експерименту ДПТНЗ „Роменське ВПУ” Влада та лідерство в трудовому колективі 72 ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД 79 К.М. Гонтар, В. А. Маказирська, Т.В. Мельник, Г.С. Айзенберг, Н.О.

Дінвіч, В.М. Маскевич, Ю.В. Кандиба Навчання дітей з розумовими вадами.

Практичний досвід роботи з дітьми з розумовими вадами викладачів спецпредметів і майстрів виробничого навчання ДПТНЗ „Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри” 79

ВІД УПОРЯДНИКА

В часи розбудови ринкової економіки України перед професійно-технічною освітою країни особливо гостро постають нагальні питання забезпечення ринку праці необхідною кількістю робітників сучасної формації — високваліфікованих, конкурентноспроможних, психологічно готових до самостійного пошуку роботи і до мінливостей ринку — готових до навчання впродовж життя.

Виконання цієї складної задачі потребує оновлення як змісту професійно-технічної освіти, так і методів навчання; впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій; оновлення матеріально-технічної бази за рахунок розвитку соціального партнерства; підвищення кваліфікації викладацького складу. Гостро актуальними в цьому контексті стає також осучаснення підходів до управління професійно-технічною освітою на усіх її рівнях. Особливе місце повинна зайняти сучасна психологічна служба, допомоги якої постребують усі ланки професійно-технічної освіти.

Авангардом розробки, апробації і впровадження інновацій є експериментальні професійно-технічні навчальні заклади всеукраїнського рівня. На кінець 2008 року у 12 регіонах України. працювало 14 таких закладів. Напрями їх роботи — це державні стандарти, управління освітою, інноваційні та інформаційні технології, модульна форма навчання, соціальне партнерство, соціальна адаптація, підвищення кваліфікації.

Перша підбірка науково-методичних матеріалів за результатами діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів всеукраїнського рівня у 2007 році була видана в 2008 році. Це сприяло поширенню напрацювань творчих колективів, підвищенню інтересу до експериментальної роботи, початку нових експериментів.

Увазі читача пропонується новий випуск науково-методичних матеріалів за результатами діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів всеукраїнського рівня у 2008 році. За межами видання залишились нові стандарти професійно-технічної освіти з конкретних професій, розміщені на порталі Міністерства освіти і науки України, навчальні і методичні посібники та інші матеріали великого обсягу.

Робота з напрацюваннями експериментальних професійно-технічних навчальних закладів всеукраїнського рівня буде продовжуватись і надалі.

–  –  –

Актуальність теми обумовлена демократизацією суспільства та зміною його соціальноекономічної структури. Перехід до ринкової економіки шляхом реформування вимагає докорінної модернізації національної системи підготовки робітничих кадрів в умовах ринку. В першій половині 90-х років проблемним стало питання загального економічного виживання системи професійно-технічної освіти в рамках становлення ринкового середовища.

Пошуки шляхів економічного виживання при слабкій державній підтримці мимоволі змусили звернутися до внутрішніх резервів, зокрема, до удосконалення механізму управління професійно-технічними закладами та формування відповідної культури управління ними.

В сучасних умовах стає затребуваною розробка теорії і технології формування і розвитку управлінської культури на цільових засадах у ПТНЗ і відповідної підготовки керівних і педагогічних працівників.

Класики світового менеджменту Пітер Друкер, Ван Хувейк, Ч. Хенді, Ф. Емері розглядають механізм цільового управління як наймогутніший комплексний засіоб досягнення успіхів у будьякій сфері людської діяльності.

Роботи вітчизняних вчених А.О.Гошка, Г.А.Дмитренка, Г.В.Єльникової, В.В.Олійника, О.Л.Ануфрієвої присвячені питанням розвитку цільового управління організацією та персоналом, у тому числі в сфері освіти:

Важливими в цьому плані є роботи Г.А.Дмитренка, який значну увагу приділяє питанням не тільки концептуального, але також інструментального (кваліметричного) забезпечення реалізації цільового управління і формуванню управлінської культури в організаціях у контексті становлення цивільного суспільства в Україні.

Проте, невирішеними залишаються питання переходу в умовах ринкової економіки управлінської системи профтехосвіти в умовах ринкової економіки на механізм цільового управління та формування відповідної культури управління керівників професійно-технічних навчальних закладів.

Зазначене вище обумовило вибір теми дослідження експериментального педагогічного майданчика: "Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі".

Щодо змісту.

Вивчення стану теоретичної розробленості та нормативно-методичного забезпечення вирішення проблеми показав, що:

– цю проблему досліджувало багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них Р.Акофф, І.Ансофф, О.Ануфрієва, А.Гошко, Г.Дмитренко, П.Друкер, Г.Єльникова, Ф.Емері, Дж.Моррисей, В.Олійник, ін.;

– роботи таких вчених, як К.Ханді, К. Ушаков, Хаєт, П.Морозов розкривають суттєві боки організаційної культури підприємств;

– аналіз літературних джерел впевнив, що культуру організації можна розглядати як систему цінностей, філософію підприємства, яку поділяє абсолютна більшість працівників і яка впливає на їх трудову поведінку;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– в останні десятиліття широке розповсюдження в економічно розвинутих країнах Заходу і Сходу отримав цільовий підхід до управління організацією; за думкою багатьох західних фахівців забезпечення економічного багатства здійснюється за рахунок доцільної діяльності організації. На цій основі ми припустили, що використовуючи цільове управління в закладах освіти, можна отримати такі самі результати;

вітчизняним підприємствам властива відсутність цільової організації праці, створення

– Декларації цілей, поточна регуляція діяльності на кінцевий результат. Це багато в чому обумовлене ментальністю українського народу, яка впливає і на 3 відповідні особливості формування культури цільового управління;

– культура цільового управління є різновидом корпоративної культури, основою класифікації якої є стиль управлінської діяльності керівника. Установлено, що цільова культура ефективна в тих випадках, коли ситуативні вимоги ринку є визначальними в діяльності організації;

– культура цільового управління (КЦУ) навчального закладу включає загальні цінності, соціальні норми, установку ділового співробітництва, які виробляються колективом закладу і без видимого примуса регламентують поведінку керівників, педагогів, учнів. Виділені складові компоненти формування цієї культури: блок інваріантної складової КЦУ: методологічні знання і навички цільового управління навчальним закладом, включаючи модернізацію його структури; та блок соціально-управлінської складової КЦУ: (система управління персоналом, кадрова політика, поведінка, стиль взаємодії; у т.ч. культура цільового управління керівників, педагогів та цільова поведінка учнів). Установлено, що вироблення зазначених складових КЦУ відбувається в процесі здійснення квадри основних принципів цільового управління: цілепокладання; зворотного зв'язку за результатами діяльності; забезпечення адекватності працівника займаній посаді;

цілеорієнтуючої мотивації праці співробітників навчального закладу;

– формування КЦУ в навчальному закладі має свої особливості, які полягають у недостатній компетентності керівників навчальних закладів у галузі цільового управління і у своєрідній трудовій ментальності колективу, включаючи керівника. Установлено, що цільове управління "вмонтовано" в систему стратегічного менеджменту, методологія якого створює інфраструктуру цільового управління. Виділено три складові частини цієї методології: стратегічний блок; блок управління персоналом з інструментарним забезпеченням; результуючий блок, що відбиває рівень досягнення стратегічних цілей;

– на сьогодні не вистачає конкретних технологій оцінювання, поява яких пов'язана з розвитком кваліметричного моделювання, яке дозволяє кількісними методами оцінювати якісні явища;

Недостатнє науково-технологічне забезпечення розвитку управлінської культури ПТНЗ на засадах цільового управління викликало потребу розробки і теоретичного обгрунтування моделі її формування та створення спеціального кваліметричного інструментарію для реалізації діагностичного підходу до оцінки рівня культури цільового управління в процесі запровадження цієї моделі в управлінську практику.

При вирішенні зазначеного завдання ми отримали такі наукові результати:

– На основі аналізу відповідних літературних джерел здійснено виокремлення і дослідження закономірностей самого процесу розвитку. Установлено, що цілеспрямований процес управління

ПТНЗ запобігає деструктивним змінам або підтримує розвиток і закріплює нові зв'язки в системі:

учні — педагоги і майстри виробничого навчання — адміністрація. Зазначено можливість спрямування підсистеми управління на розвиток відповідної управлінської культури шляхом зміни критеріально-цільової основи діяльності учасників навчально-виховного процесу.

З'ясовано доцільність розробки комплексної моделі розвитку культури цільового управління в ПТНЗ на засадах антропосоціального, цільового, системного, синергетичного, самоорганізаційного, комунікативного, кваліметричного наукових підходів тощо.

Зазначена модель мала включати наступні компоненти: організаційну субмодель впровадження і розвитку цільового механізму діяльності ПТНЗ у схематичному вигляді; пакет критеріального інструментарію для діагностичного супроводу цілеспрямованого розвитку культури цільового управління в ПТНЗ; описову субмодель технології цього розвитку.

На основі аналізу науково-методологічної літератури обґрунтовано і розроблено субмодель розвитку культури цільового управління в ПТНЗ, де виокремлено та встановлено зв'язки між такими етапами розвитку управлінської культури ПТНЗ: виділення і формулювання стратегічних цілей функціонування ПТНЗ в сучасних умовах економічного розвитку України; моделювання і створення структури цільового управління ПТНЗ; організація системи управління персоналом з оцінкою кінцевих результатів його діяльності; формування культури організації в контексті цільового управління шляхом ітерації заданого режиму функціонування; узагальнюючий висновок про існуючий стан розвитку управлінської культури професійно-технічного навчального закладу на засадах цільового управління.

Визначено стратегічні цілі розвитку 1ГГНЗ в ринкових умовах. Серед них виокремлено внутрішні і зовнішні цілі; внутрішні (диверсифікація діяльності ПТНЗ, сфокусована диференціація діяльності колективу, зниження будь-яких витрат), зовнішні (концентрація сфокусованої диференціації діяльності керівного персоналу, що зосереджує зусилля педагогічного колективу, на випуску високоякісного "людського продукту", конкурентноспроможного на ринку праці).

– Здійснено науково-технологічне обгрунтування системи управління персоналом з оцінкою кінцевих результатів його діяльності з антропосоціальної позиції шляхом визначення: ступеня задоволеності педагогічних працівників своєю посадою і виконуваними функціями, якісної характеристики педагогічних кадрів та здатності працівника займати конкретну посаду; ступеня усвідомлення працівниками своєї ролі в організації і можливості свого впливу на кінцеві результати спільної діяльності; оцінки кінцевих результатів діяльності педагогічного персоналу, що здійснюється за допомогою визначення рівня знань, умінь, навичок, а також фізичного розвитку учнів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ТІТЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 911.3:35.07:353(477.74)(043.3) СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 11.00.02 економічна та соціальна географія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Одеса-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економічної і соціальної географії Одеського ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УКРАЇНА КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ Площа Незалежності, 2, м.Красилів, Хмельницька обл., 31000, тел./факс:4-22-4 e-mail: krasylivvo@edu.kr.km.ua Від 12.09.2012 року №1215-01/08 Керівникам навчальних закладів Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 255–261 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 255–261 УДК 069.1:37.46 ВИКОРИСТАННЯ МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ* Cлавомір Цудак Вища школа економіки та інновацій вул. Мелгевська, 7, 20-209, Люблін, Польща е-mail: s.cu@op.pl Розглянуто значення медійних засобів у неперервній освіті. Акцентовано на ролі комп’ютерних ігор, Інтернету, телевізійних програм у процесі соціалізації дітей та молоді. Ключові слова: медійні засоби,...»

«РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Про автора Дерев’янко Тамара Євгеніївна, методист вищої категорії Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради. Автор стала переможцем конкурсу «Педагогічна публіцистика року 2007», який проводився видавництвом «Шкільний світ» на честь 7-річчя часопису «Управління освітою»....»

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту Микола Божик УДК 371. 1 Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективна умова формування готовності майбутніх учителів-предметників до професійної діяльності Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (м. Кременець) Постановка наукової проблеми та її значення. Однією з необхідних умов модернізації системи освіти є підвищення професійного рівня педагогів і формування педагогічного корпусу...»

«ЛЕКЦІЯ № 7 ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Планування та облік роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі.2. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.3. Функціональні обов’язки працівників дошкільного закладу в організації фізичного виховання дітей.4. Лікарсько-педагогічний контроль. ЛІТЕРАТУРА 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О....»

«Республіка Вірменія Національна академія наук Республіки Вірменія (далі – НАН Республіки Вірменія) – вища державна наукова організація, що здійснює й координує фундаментальні та прикладні наукові дослідження в країні. Академія своєю діяльністю сприяє також освітньому, культурному, технічному та соціально-економічному розвитку Вірменії. НАН Республіки Вірменія є правонаступницею колишньої Академії наук Вірменської РСР, створеної в 1943 р. на базі Вірменського філіалу АН СРСР. Одним з...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. №2. С. 27-35. УДК 378.141.123 ЗАРУБІЖНІ ДЖЕРЕЛА ПОРІВНЯЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Юр’єва К.А. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди E-mail: yuryeva.ka@mail.ru Виконано огляд різноманітних матеріалів зарубіжної етнографії, антропології, етнопсихології та інших наук і наукових напрямів, що містять...»

«АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ Валерій Іванов Оксана Волошенюк Леся Кульчинська Тетяна Іванова Юлія Мірошниченко МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД Видання 2-ге, стереотипне Київ – 2012 УДК 070:37 ББК 76.0 І-20 ISBN 978-966-2123-34-0 Схвалено Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-програмний комплекс з медіаосвіти для організаторів післядипломної освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»