WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Анотація. Розглядаються проблеми міжкультурного спілкування та лінгвістичні характеристики в контексті навчання спілкуванню з представниками іншої нації, культури, комунікативної ...»

-- [ Страница 1 ] --

SWorld – 18-30 March 2014

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014

Доклад / Философия и филология – Языковедение и иностранные языки в современном мире

УДК 81’242

Моісєєва Ф.А.

ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Донецьк, Щорса 31, 83050 UDC 81’242 Moiseeva Farida

PROBLEMS OF THE INTERCULTURAL DIALOGUE

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikchail Tugan– Baranovsky, Donetsk, Shchorsa 31, 83050 Анотація. Розглядаються проблеми міжкультурного спілкування та лінгвістичні характеристики в контексті навчання спілкуванню з представниками іншої нації, культури, комунікативної традиції і шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: діалог, мова, культура, мовне середовище, комунікація.

Abstract. It is examined the problems of the intercultural communication and linguistic references in the context of intercourse teaching with the representatives of another nation, culture, communicative traditions and ways of solving these problems.

Key words: dialogue, culture, language, communication, nation, intercultural.

У процесі навчання спілкуванню іноземною мовою одним з основних завдань можна назвати засвоєння техніки вільного спілкування. Певні труднощі викликає інформаційна взаємодія з носіями іноземної мови – представниками іншої нації, іншого етносу, що обумовлено іншим культурним середовищем, іншою комунікативною традицією. З іншого боку, навчання спілкуванню ставить за мету також і загальний розвиток особи, яку навчають, оскільки саме у спілкуванні і діалозі людина звільняється від різного роду «формул» у мисленні і поведінки, вчиться вибирати серед них найбільш прийнятне для даної ситуації, «розхитувати їхню не заперечливість», а виходить, умінню користуватися «своїм розумом» [1]. В умовах міжкультурного діалогу цей процес повинен проходити з урахуванням спроможності диференціювати і кваліфікувати відповідну позаденотативну інформацію. Одночасно це означає, що взаємовідносини слова і людини будуть обумовлені різноманітними законами системної заданості прагматичних змістів у різних мовах, наприклад, в англійській і українській. Так, В.Д. Девкін цілком справедливо звертає увагу дослідників на той факт, що при описі національно-культурної специфіки визначених мовних явищ даної мови стосовно явищ іншої мови як культурно значущі варто розглядати не всі аспекти, а лише такі, що є невипадковими і мають культурно обумовлені причини або культурно значущі наслідки [2].

Проблеми міжкультурного спілкування розглядаються в роботах В.Д.

Поливанова [6], М.С. Колесникова [8], Ю.А. Сорокіна [3].

Метою статті є дослідження проблеми міжкультурного спілкування та лінгвістичні характеристики в контексті навчання спілкуванню з представниками іншої нації, культури.

У процесі навчання іноземним мовам важливо розрізняти суб'єкт промови і мовне середовище, в якому він діє. Процес взаємодії суб'єкта і середовища може вивчатися як стосовно мовного середовища, в якому перебуває реципієнт, так і з погляду реципієнта, що перебуває в мовному середовищі. При цьому, виходячи з позицій теорії мовного впливу, і в тому, і в іншому випадку мають місце відношення, що визначаються як відношення взаємодоповнення [3]. Ці відношення, цілком непомітні для суб'єкта, що перебуває в рідному мовному середовищі, стають суттєвими, коли той, кого навчають, обмінюється інформацією іноземною мовою в нерідному мовному середовищі. У цьому випадку досягнення цілей комунікації утруднено необхідністю передачі невербальної інформації мовою конкретного етносу, якій також треба вчитися [4].

Специфічним блоком системи невербальної інформації, що передається у процесі комунікативного спілкування, є так звані лакуни – значеннєві «прогалини» у формальному сенсі висловлення [5]. Дослідження механізмів і закономірностей сприйняття інформації представниками конкретних етносів (конкретних мовних культур) показує необхідність урахування лакун, що у значній мірі може визначати комунікативний успіх. Увага до проблеми комунікації між представниками різноманітних етносів (мовних культур) обумовлена, з одного боку, істотними перетвореннями сучасного суспільства, а також низкою політичних, економічних, соціальних чинників, що, по суті, є причинами змін і зсувів у мові та які найбільш безпосередньо відбиваються в лексичному рівні і його зв'язках із культурою [6].

Мовне середовище, в якому починає діяти той, кого навчають, є конгруентним своєму культурному середовищу, і саме соціокультурний фон є визначальною характеристикою в комунікативному спілкуванні з погляду «прагматичного мовознавства». На це вказується в роботі, де соціокультурна основа спілкування визначена як одна з прагматичних характеристик мови [7].

На відміну від практичного засвоєння іноземної мови, лінгвістика як прагматичне мовознавство повинна враховувати й особливості невербальних каналів передачі інформації у процесі комунікативного спілкування. Відомо, що наука тільки тоді може дати практично значний результат, коли її структура відповідає структурі об'єкта вивчення. Стосовно лінгвістики – вона повинна містити соціальну, культурну і психологічну складові, які відповідні мові, що вивчається. Дослідження, проведені в сучасній лінгвістиці, спираються саме на цю формулу, що описує структуру предмета вивчення; в них визначаються такі напрямки, актуальні для практики навчання іноземним мовам: 1) дослідження соціолінгвістичних, психолінгвістичних, соціокультурних характеристик; 2) аналіз і освоєння національної й етнічної специфіки комунікативних характеристик мови; 3) вивчення взаємовпливу соціально-культурних і лінгвістичних характеристик мови; 4) виділення соціально-психологічних, мовних, комунікативних характеристик, що визначають побудову мовних одиниць комунікативного спілкування; 5) вивчення впливу психофізіологічних особливостей носіїв мови, що створюють специфічне мовне середовище.

У процесі навчання навичкам комунікативного спілкування на міжкультурному рівні, врахування вказаних вище аспектів істотно впливає на досягнення цілі, оскільки значна частина інформації при особистому контакті передається сигналами, які без утруднень розуміють носії мови, але в тих, кого навчають, розшифровування таких сигналів може викликати значні труднощі.

Проблематика, яка зазначена вище, є основою так званого антропоцентричного напрямку в лінгвістичній прагматиці [2], в рамках якого вивчаються взаємовідносини характеру і структури комунікативної знакової системи і людини – творця і користувача цієї системи. У практичному аспекті навчання комунікативному спілкуванню є наявними правомірність і доцільність виділення прагматичних характеристик мови, оскільки їхня сукупність і визначає якість каналу передачі мовної інформації. Вивчення, систематизація й освоєння прийомів передачі комунікативної інформації за допомогою прагматичних характеристик при навчанні спілкуванню іноземною мовою має вирішальне значення для ефективності міжкультурної комунікації. Ще в більшому ступені, як показує досвід навчання студентів нефілологічних спеціальностей, прагматичні лінгвістичні характеристики впливають на якість перекладу текстів з іноземної мови, оскільки, в порівнянні з живим спілкуванням, у цьому випадку не діє особистий знаковий невербальний канал передачі інформації. А при міжособовому комунікативному спілкуванні ігнорування цих соціолінгвістичних, психолінгвістичних, соціокультурних характеристик може стати причиною комунікативної невдачі.

Розглянемо дану проблему на прикладі мовних лакун, що зазвичай викликає певні труднощі при перекладі текстів і при спілкуванні тих, кого навчають, з носіями іноземної мови. Це пов'язане з тим, що саме лакуни виступають як сигнали, що відбивають специфічні реалії, процеси і стани, які суперечать досвіду носія тієї або іншої мови.

У науковій літературі зустрічаються різноманітні підстави для класифікації лінгвістичних лакун. Вони підрозділяються на конфронтативні лакуни, обумовлені «дрейфом двох різноманітних культур» і контрастивні лакуни, обумовлені зсувами всередині однієї і тієї ж культури, що може визначатися такими причинами, як перебудова репертуару соціальних ролей, накопичення або стагнація вербального чи невербального досвіду, амнезія або реанімація [8].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3 погляду аналізованої проблематики, інтерес становлять насамперед лакуни першого типу, конфронтативні, що мають місце в міжкультурному спілкуванні. У роботі В.Л. Муравйова вони визначені як етнографічні і сформульовані як «прогалини в лексиці мови, що можна пояснити соціальнокультурними причинами» [9]. Соціальнокультурні причини тут розуміються в широкому сенсі, включаючи й історичний, і географічний, і економікополітичний аспекти.

У процесі комунікативного живого спілкування кожне повідомлення в інформаційному плані має одночасно номінативну сторону, яка має свій зміст і відносну автономність, і зовнішню структурну сторону, яка характеризується поліфункціональністю в забезпеченні додаткових потоків комунікативної інформації. Тому багато дослідників при вивченні прагматичної складової в міжособистому «спілкуванні іноземною мовою з носіями іншої культури, чим у того, кого навчають, виділяють два напрямки: по-перше, стосовно суб'єкта промови – при розробці методики аналізу прагматичних пресуппозицій, за допомогою яких може здійснюватися оцінка загального фону знань, конкретної інформованості, інтересів, думок, спроможності розуміння адресата та ін. і, подруге, стосовно адресата – для опису і характеристики впливу слова на адресата, а також розширення його інформованості, зміни в поглядах, думках, уявленнях, впливу на його дії та ін. [2, 3, 8].

З практичних позицій навчання іноземній мові, аналіз прагматичних характеристик висловлення повинен будуватися з урахуванням змін змістовного навантаження слова, яке відбувається, наприклад, у зв'язку з економічними і політичними зсувами за період від моменту видання тлумачного словника, який використовується. У педагогічній практиці сьогодні виникають труднощі у тлумаченні іноземною мовою раніше однозначних понять з політичної, економічної, юридичної сфер життя сучасного українського суспільства. Критерії тлумачення лакун, які були прийнятні нещодавно на основі частоти повторень в комунікативному спілкуванні, теперішнього часу стають непродуктивними [8]. Очевидно, що успішність засвоєння лакун у тих, хто опановує навички спілкування іноземною мовою, визначається розглянутими прагматичними лінгвістичними характеристиками.

Реальність живого спілкування істотно випереджає швидкість створення необхідних двомовних словників. Наприклад, у жодному з них не можна знайти правильного, із сучасних соціокультурних і інших прагматичних позицій, тлумачення слів «спекулянт», «бізнесмен» і інших, оскільки, багато чого з того, що було ясним і прозорим зовсім нещодавно, зараз знаходить значну глибину і складність, і, навпаки, що було незрозумілим десять років тому, зараз сприймається як банальність.

Наприклад, слово «бізнесмен» у російській мові означало не просто «ділову людину», а людину, яка займається бізнесом, тобто справою не дуже чесною, пов'язаною з експлуатацією чи обманом інших людей. Сьогодні прагматичні елементи у структурі даного слова настільки модифікувалися, що молоде покоління частіше навіть і не підозрює, якими вони були для людей старшого віку. Цілком зрозуміло, що в цьому випадку представлена дефініція, заснована на темпорально і в повній мірі ідеологічно маркірованих конотаціях.

Не слід забувати, що суспільство-це люди різних поколінь, а тому не можна виключати різні лінгвопрагматичні інтерпретації, які не завжди беруться до уваги в конкретному випадку комунікації. Подібна ситуація може призвести не тільки до непорозуміння і комунікативної невдачі, але й до конфліктної ситуації.

Конотації різноманітні у росіян і французів, німців і англійців, але більше суттєвим є актуальний аналіз прагматичного аспекту, котрий обумовлює зміст цих конотацій, які підпадають під вплив фактора часу і суспільства. Сьогодні, на початку XXI сторіччя, вони інші, ніж у радянських людей кінця 70-х.

У цьому напрямі протиставляються дві головні лексико-семантичні групи:

архаїзми і неологізми. Архаїзми викликають у свідомості «минуле» з чітким уявленням конкретної епохи. На прикладі французької мови – troubadour, liard, mont, baller, our – узуальні неологізми асоціюються із сучасним періодом розвитку суспільства і мови. Актуальність поняття обумовлює конотації значення неологізмів (у французькій мові antenne – філіал закладу, monstre – стара техніка, punaise – мікрофон для підслухування, fatum – розорення малих підприємств); незвичайність форми збільшує стилістичний потенціал морфологічнонових форм, тобто інновацій (rez-de-jardin – приміщення з вікнами в сад, museobus – музей на колесах, longuette – сукня середньої довжини). Деякі неологізми відображають зміни в політичній і економічній сферах (informatisation – інформатика, dangerosite – передчуття небезпеки, megapole – місто-велетень), протиріччя капіталістичного суспільства (megamort

– масова смерть від атомної зброї, malnutri – дистрофік) та ін.

Образна експресивність відображає наочно уявлення дійсності за допомогою словесних образів. Така експресивність заснована на семантичній транспозиції, коли формується на основі асоціативних зв'язків визначеного словом предмета з якостями іншого предмета за схожістю або суміжністю. В.М.

Телія підкреслює, що в «у випадку найменування відвертається від предметноорієнтованих прикмет, «залишає у значенні нагадування про них у вигляді стійких конотацій, які відсилають до основи аналогії (поки жива внутрішня форма переосмислення слова)» [10]. Наприклад, такі слова, як pie, perroquet конотують ознаку балакучості, ane – невігластво, chameau – потворство, perche

– нескладність статури. Транспонована cемантика не зовсім рівноправна початковій (стрекотіння сороки – це не балачки), це свідчить про додаткову конотативну інформацію переносного слововикористання. Образні, повторні найменування емоційні й оціночні. Наприклад, у і розмовної лексики poule mouillee (мокра курка) – неенергійна людина, poire (груша), calebasse (гарбузяча пляшка) – голова і perche (жердина) – здоровило та ін.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК 942 324 А. В. Пасічник, здобувач Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ У статті досліджуються особливості трактування категорії “юридична особа” в адміністративному праві. На підставі аналізу нормативних конструкцій та галузевих наукових досліджень здійснено спробу виокремити обумовлені адміністративними правовідносинами ознаки юридичної особи та сформулювати її адміністративно-правове визначення. Ключові...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 11 Мурованая Н. Институт последипломного образования Севастопольского городского гуманитарного университета, г. Севастополь, Украина КРЕАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО­ ГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В статье обоснована структура инновационной культуры личности и руководителя общеобразовательного учебного заведения в частности, раскрыты креативные основы данной дефиниции. Ключевые слова: инновационная...»

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу Студентське науково товариство ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 22 травня 2009 року Харків 2009 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я431 Т85 Затверджено на засіданні...»

«© УДК 631.95:630.266 О. І. Фурдичко, А. П. Стадник ЛІСОВІ МЕЛІОРАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМ Інститут агроекології УААН Розглянуто роль лісових меліорацій у стабілізації степових екосистем. Проаналізовано створення ЗЛН різного цільового призначення в агроландшафтах степової зони України, у тому числі в Бузько-Дніпровському лісомеліоративному районі. Запропоновано шляхи оптимізації систем ЗЛН на ландшафтно-екологічній основі в контексті створення загальнодержавної...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 14-16 травня 2014 року Педагогічні науки      Чернівці Чернівецький національний університет Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...»

«які використовуються офіційною статистикою і різними галузевими асоціаціями роздрібних мереж і створює умови для конвергенції України в міжнародну спільноту. Література 1. Тарасова Т. В. Розничная торговля в Японии: прошлое, настоящее и будущее // Маркетинг в России и за рубежом. — №2. — 2008. 2. Інтернет видання «Економічна правда»:[Electronic Resource]// Epravda —Mode of access: http://www.epravda.com.ua/news/2011/11/24/306826/ — Last access: 24.11.2011. — Title from the screen. УДК 65.014.1...»

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ДІАЛОГ 01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А тел. (+38044) 278-6342, 278-6360, факс 278-633 E-Mail: agro@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua AgWP Наукові матеріали Реструктуризація цукрового комплексу України Примітка: Цей документ було підготовлено з використанням загальнодоступної інформації та даних з різних джерел. Усі висновки та рекомендації даної роботи в жодному разі не потрібно вважати відображенням...»

«УДК 334.726 Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття ЄВГЕН ПАНЧЕНКО, МАРИНА ДАМАСКІНА* АНОТАЦІЯ. У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ризиками не є досконалими і не виключають численних помилок ризик-менеджерів, авторами запропоновано систему інтегрованого...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОСВІТА У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ УДК 378 Глазкова І.Я. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД Постановка проблеми. Вивчення й осмислення досвіду зарубіжної вищої школи є необхідною умовою подальшого вдосконалення підготовки педагогічних кадрів. Порівняльний аналіз різних освітніх систем, їх критична оцінка дозволяють побачити загальні й специфічні риси. Пошук у...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 67—75 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 67—75 УДК 821.161.2’06-191.091.Боровиковський:070+654.1+004 ТВОРЧІСТЬ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ Оксана КОСЮК Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, Україна 43025 У статті зроблено спробу порівняльного аналізу творчого спадку Левка Боровиковського та піаріндустрії мас-медіа....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»