WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У статті на основі аналізу існуючих у психолого-педагогічній джерелах підходів до системи вищої освіти ...»

-- [ Страница 2 ] --

непримиренність у боротьбі з застарілими гендерними стереотипами в професійному й особистому досвіді статево-рольової взаємодії; участь у виконанні дій та видів діяльності, що є типовими й нетиповими для чоловічих і жіночих ролей; самовиховання якостей своєї особистості, які сприяють становленню гендерної ідентичності позитивної спрямованості, що відповідає біологічній статі [9, с. 22].

В основі структури гендерної культури, зазначеної П. Терзі, лежить низка принципів психолого-педагогічних умов та умов гендерного виховання, що свідчать про єдність гендерної освіти й гендерного виховання.

Нами визначена структура гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки, що містить взаємопов’язані компоненти, які сприяють:

– розвитку уявлень про призначення чоловіків і жінок та притаманні їм позитивні якості і риси характеру (мотиваційно-ціннісний компонент);

– оволодінню обсягом знань у курсантів, необхідних для звільнення від упереджень, що стосуються статі (когнітивний компонент);

– формуванню толерантної взаємодії між чоловіками та жінками та позитивному ставленню до представників обох статей (поведінковий).

Схематично зміст гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки ми представляємо таким чином (рис.

1):

Гендерна культура майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки

–  –  –

Таким чином, теоретичний аналіз різних підходів до розуміння сутності гендерної культури дозволяє зробити висновок про те, що гендерна культура представляє складну багаторівневу, багато-функціональну і внутрішньо неоднорідну структуру, вивчення якої вельми ускладнене через відсутність чіткої і сталої понятійної бази.

На основі проаналізованих підходів у психолого-педагогічній джерелах щодо змісту та структури гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки, можемо зробити висновок, що зміст гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки містить мотиваційний, когнітивний та поведінковий компоненти.

З урахуванням цього, правомірно зробити висновок, що гендерна культура майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки – це суб’єктивно обумовлена система засвоєння гендерних знань, норм та цінностей, що сприяють реалізації здібностей курсантів як представників певної соціальної статі, що виявляється через комплекс відповідних мотиваційно-ціннісних, когнітивних і поведінкових компонентів, проявляється у статеворольовій поведінці суб’єктів та визначається успішністю вибудовування гендерних стосунків у процесі профільної підготовки до майбутньої фахової діяльності.

Отже, наразі виникає нагальна проблема дослідження рівнів та критеріїв гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абакумова А. Г. Особенности формирования гендерной культуры 1.

младших школьников средствами хореографии [Електронний ресурс] /

А. Г. Абакумова // Грани познания. – 2010. – № 2(7). – Режим доступу :

http://www.grani.vspu.ru/files/publics/175_st.pdf.

2. Андрєєва Н. И. Формирование гендерной культуры в современном обществе: философско-культурологический анализ : автореф. на соискание ученой степени д-ра филос. наук : спец. 09.00.13 «Религиоведение, философская антропология, философия культуры» / Н. И. Андрєєва. – Ростов н/Д, 2005. – 45 с.

3. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства Т. В. Говорун, / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О.Б. Кізь. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 148 с.

4. Говорун Т. Стать та сексуальність: психологічний ракурс : навчальний посібник / Т. Говорун, О. Кікінежді. – Тернопіль : Богдан, 1999. – 384 с.

5. Дорохина А. В. Проблемы формирования гендерной культуры и образования в современном обществе [Электронный ресурс] / А. В. Дорохина // Социальные науки: опыт и проблемы подготовки специалистов социальной работы : материалы VI Всероссийской научнопрактиче-ской конференции 11–12 апреля 2006 г. / Российский государственный профессионально-педагогический университет ; под общ. ред. К. В. Кузьмина. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 1. – Режим доступа : http://do.teleclinica.ru/206949.

6. Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г.

Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. :

Педагогика, 1989. – 416 с.

7. Короткий термінологічний словник гендерної теорії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.krona.org.ua/uk/glossary.

8. Кравченко Т. В. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.

наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. В. Кравченко. – Кіровоград, 2009. – 20 с.

9. Лысова И. И. Динамика эффективности процесса формирования гендерной культуры будущего специалиста в вузе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И. И. Лысова. – Белгород, 2009. – 20 c.

10. Министерство образования Республики Беларусь Отдел образования Ленинского района г. Гродно Особенности формирования гендерной культуры учащихся [Електронний ресурс]. – Режим доступа :

www.sch18.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=1216.

11. Романова В. Г. Особливості статеворольової соціалізації підлітків : дис.

… канд. психол наук : 19.00.05 / Романова Валерія Геннадіївна. – Київ, 2002. – 189 с.

12. Терзі П. П. Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Терзі Пилип Пилипович. – Кіровоград, 2007. – 238 с.

13. Шинкарёва Н. А. Особенности гендерной культуры и уровни ее сформированности у воспитанников детского дома [Электронний ресурс] / Н. А. Шинкарёва // Вестник ТГПУ Выпуск 10. – 2010. – Режим доступа :

http://vestnik.tspu.ru/files/PDF/articles/shinkaryova_ n._a._116_120_10_100_2010.pdf.Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Бердянський університет менеджменту і бізнесу Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Відділ культури і туризму Уманської райдержадміністрації Науково-дослідна лабораторія «Регіональної економіки і туризму» ПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти» 22 березня 2013 року...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 В статье описывается организационно-педагогическая технология формирования личностной физической культуры у школьников средней и старшей школы, которая предусматривает наличие трех модулей: общеобразовательного, спортивно-воспитательного и оздоровительно-воспитательного. Показано, что внедрение данной системы в практику не нарушает основные принципы, на которых базируется существующая система физического воспитания школьников....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 224–252 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 224–252 УДК 930.251:398.8:061.27(436) ІЗ ДОСВІДУ ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ МАТЕРІАЛІВ В АВСТРІЙСЬКОМУ НАРОДНОПІСЕННОМУ ТОВАРИСТВІ (STERREICHISCHES VOLKSLIEDWERK) Андрій ВОВЧАК Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 239 47 20, e-mail:...»

«УДК 378:168.52 М.О. Сова, доцент, д-р пед. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська,33, м. Севастополь, Україна, 99053 ІНТЕГРАЦІЙНІ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У роботі на засадах системного підходу розробляються інтеграційні моделі понятійнопізнавальна, системно-аналітична, дифузна, цілісно-концептуальна, на основі яких створюється поліструктурна інтегративно-дидактична система культурологічного навчання. В епоху постіндустріальної цивілізації...»

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту УДК 378:796.01 Роман Карпюк Проблема готовності майбутнього викладача до використання засобів адаптивної фізичної культури в педагогічній теорії й практиці Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна ” (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. Відповідно до правових і державних документів головним завданням вищого навчального закладу є задоволення проблем особистості в інтелектуальному,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»