WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 659.4 (477) Cтановлення наукового Аеліта ЛИТВИН канд. іст. н. напрямку розвитку PR в Україні Здійснюється аналіз видань та інформаційних джерел, що лягли в основу ...»

-- [ Страница 1 ] --

{ Реклама та зв’язки з громадськістю } 105

УДК 659.4 (477)

Cтановлення наукового Аеліта ЛИТВИН

канд. іст. н.

напрямку розвитку

PR в Україні

Здійснюється аналіз видань та інформаційних джерел,

що лягли в основу науково-теоретичної підготовки фахівців у галузі PR, зокрема на прикладі теоретичних та

практичних доробок вітчизняних фахівців цієї галузі,

аналіз яких дає можливість констатувати процес становлення інституту паблік рилейшнз в Україні.

Ключові слова: зв’язки з громадськістю, паблік рилейшнз, іміджелогія, PR-фахівці, PR-діяльність, PR-кампанія, PR-технології, інститут паблік рилейшнз.

Information publications, which constitute a basis for scientic preparation of specialists in the eld of PR, are being analyzed. Special attention is being paid to examples of theoretical and practical achievements of local specialists in this eld, which allows acknowledging the process of formation of the institution of public relations in Ukraine.

Key words: public relations, imageology, image maker, social communication, PR-experts, PR-activity, PR-campaign, PRtechnologies, public relations institute.

Постановка проблеми. Інтенсивному розвитку PR в Україні сприяли декілька чинників. Серед них чільне місце посідають доробки українських науковців та практиків, аналіз яких став основою цього дослідження.

17 вересня 2012 року в Київському національному університеті культури і мистецтв відбувся захід, в рамках якого відкрито «Алею слави корифеїв PR і реклами». Вона вшанувала людей, які стояли у витоків створення PR і реклами в Україні. Саме завдяки цим фахівцям ми можемо констатувати становлення професійного розвитку зазначених напрямків. Імена українських першопрохідців були визначені шляхом проведення професійних та соціальних опитувань. Серед 50 претендентів обрали 12 найкращих представників цієї професії.

Серед них: Георгій Почепцов, Валентин Королько, Михайло Поплавський, Сергій Гайдай, Леонід Новохатько, Євгеній Ромат, Андрій Ротовський, Лариса Кочубей, Валерій Іванов, Вадим Пустотін, Денис Богуш та Ірина Золотаревич.

Приємно те, що студенти університету мали змогу особисто познайомитися з шанованими науковими діячами та досвідченими практиками, а згодом сисУкраїнський інформаційний простір } тематично отримувати від них інформацію на майстер-класах, що упродовж навчального року організовувалися викладачами кафедри зв’язків з громадськістю та реклами КНУКіМ.

Зважаючи на це, варто зосередити увагу на аналізі видань, інформаційних джерел, що лягли в основу підготовки фахівців галузі PR не лише в Україні, а й за її межами.

Матеріалом для дослідження проблеми стали праці Д. Богуша, В. Королька, А. Куліша, В. Моісеєва, Г. Почепцова, О. Курбана, А. Ротовського, Є. Тихомирової, І. Слісаренка, О. Тодорової.

Мета – здійснити аналіз науково-інформаційних джерел, що сприяли формуванню професійного рівня спеціалістів у галузі зв’язків з громадськістю в Україні.

Значний внесок у розвиток PR на теренах країн СНД зробив Почепцов Георгій Георгійович – доктор філологічних наук, професор, який одним з перших здійснив теоретичне обґрунтування таких нових для демократичної України понять як «паблік рилейшнз», «зв’язки з громадськістю» та «іміджелогія». У 1995 році з’явилося його видання «Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов» [8], у якому Г. Почепцов розглянув імідж як складову цивілізованого суспільства, визначив його роль у процесі зв’язків з громадськістю та зупинився на питаннях, пов’язаних з актуалізацією іміджу, а також аспектах його впливу на політичне життя окремих країн.

Особливостям формування іміджу певних суспільних та політичних діячів присвячена наступна його робота «Имидж от фараонов до президентов» (1997) [9]. Певною мірою саме імідж політичного діяча, як зазначає Г. Почепцов у праці «Имидж и выборы» (1997) [10], відіграє значну роль у його суспільній діяльності. У роботі «Имиджелогия: теория и практика» (1998) [11] він наголошує на тому, що серед інших наук, які поширилися на пострадянському просторі, важливе місце посідає іміджелогія. Її виникнення зумовлене не лише новою роллю засобів масової комунікації, а й тим, що кожна із соціальних груп починає захищати свої інтереси в інформаційному просторі. Вони породжують власні іміджі та починають боротися з іміджами своїх противників. Автор пропонує розглядати імідж у різних контекстах та рекомендує у його формуванні використовувати певні імідж-технології.

У цей же період продовжують з’являтися роботи науковця у галузі зв’язків з громадськістю: «Паблик рилейшнз» (1996) [12], «Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением» (1998) [13], «Паблик рилейшнз для профессионалов» (1999) [14] та навчальний посібник українською мовою «Паблік рилейшнз» (2000) [15]. Ці видання стали певною віхою в процесі становлення вітчизняного PR. Саме в них розкривалися основні поняття та процеси паблік рилейшнз, розглядався сучасний комунікативний інструментарій, що використовується у різноманітних аспектах діяльності застосування паблік рилейшнз, здійснено аналіз особливостей різних видів паблік рилейшнз: політичних, урядових, фінансових, кризових, PR силових структур і спецслужб, доведено можливість вирішення деяких соціальних проблем методами паблік рилейшнз, рекомендовано застосування різноманітних PR-технологій.

Одними з перших студенти спеціальності «Зв’язки з громадськістю і реклама» КНУКіМу були присутні на презентації книги Георгія Почепцова «Від FACEBOOKу і ГЛАМУРУ до WIKILEAKS: медіакомунікації». Автор описував діяльність PR-фахівця з теоретичного погляду, наводив при цьому безліч цікавих історичних прикладів, які раніше були маловідомими. Знання, отримані автором шляхом аналізу іноземних сайтів та видань, стали для студентів та викладачів неоціненним здобутком.

{ Реклама та зв’язки з громадськістю } 107 Особливо цінними для вивчення окресленої проблеми стали праці Королька Валентина Григоровича – українського філософа, політолога, спеціаліста із теорії, методології та практики PR, автора численних наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Перейнявшись проблемами підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю в Україні та «колонізацією ринку паблік рилейшнз “чорними PR”», він підготував у 1997 році перше видання з основ паблік рилейшнз для студентів вищих закладів освіти [1], яке викликало жвавий інтерес фахівців і пройшло успішну апробацію у вищих навчальних закладах України.

У підручнику «Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика» (2001) [2] відображено сучасні досягнення теорії та практики цивілізованих зв'язків з громадськістю. Автором також було розкрито суть поняття, принципи та функції паблік рилейшнз, проаналізовано шляхи становлення та розвитку, висвітлено місце паблік рилейшнз у функціональній структурі організації, визначено типи масових кампаній, їх принципи й елементи, наведено кодекс професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації PR (IPRA), Афінський кодекс, кодекс професійної поведінки інституту PR (Англія), Європейський кодекс професійної поведінки у сфері PR (Лісабонський кодекс), кодекс професійної етики українського журналіста, кодекс професійної етики російського журналіста, кодекс професійної етики спілки професійних журналістів США. Значний масив матеріалів з різних аспектів PR-діяльності був корисним не лише студентам, що навчалися за цією спеціальністю, а й теоретикам та практикам галузі.

Нещодавно було презентовано новий підручник В. Королька та О. Некрасової «Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика» [7], що ґрунтуться на важливих теоретичних засадах, але зачіпає також питання методології, технології і практики PR. У ньому узагальнено сучасні вітчизняні та зарубіжні досягнення теорії і практики комунікацій, істотно поліпшено аналіз PR як соціального інституту.

У контексті дослідженої теми не можна залишити поза увагою видання 1997 року М. Поплавського «Азбука паблік рилейшнз» [6], метою якого було показати роль і значення PR-заходів у політичному, економічному та культурному житті з використанням конкретних прикладів. Автор, наголошуючи на тому, що ця галузь інформаційної діяльності в Україні лише на стадії становлення, залучає приклади PR-практики інших країн. У книзі вперше розглянуто традиційні форми поведінки людей у суспільстві як засоби PR-діяльності.

Варто зауважити, що перші видання Г. Почепцова, В. Королька та М. Поплавського змогли на певний час заповнити нішу інформаційного вакууму в укранському суспільстві, яке на той час мало потребу у теоретичних та практичних знаннях з цієї галузі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У ці ж роки досить плідно працював у сфері PR Моісеєв В’ячеслав Анатолійович, кандидат філологічних наук, доцент. З проблем теорії та практики паблік рилейшнз він написав значну кількість робіт, зокрема «Репутация – тоже капитал. Паблик рилейшнз в банковской сфере», «Паблик рилейшнз. Терия и практика» (1999), «Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации»

(2002) [3]. Ці видання ґрунтуються на вивченні російських та інших зарубіжних публікацій, аналізі практичного, у тому числі власного досвіду PR-роботи. Автор вважає що «паблік рилейшнз – це не просто ефективний спосіб просування товару, формування іміджу, лобіювання, а й, у “наших умовах, – важливий елемент соціально-економічного прогресу” [3, с. 373].

Плідними для теоретичних розвідок і практичних дій у сфері зв’язків з громадськістю є значна кількість ґрунтовних наукових досліджень Тихомирової 108 { Український інформаційний простір } Євгенії Борисівни – професора, доктора політичних наук. Серед її праць, варто відзначити монографії «PR-формування відкритого суспільства» (2003) [18], «Паблік рилейшнз у глобалізованому світі» (2004) [19], «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози» (у співавт.) (2006), «Європейські комунікації» (у співавт.) (2007).

Не можна лишити поза увагою навчальні посібники, видані цим автором, зокрема, практикум «Зв’язки з громадськістю» (1998) [20] та ґрунтовніше видання «Зв’язки з громадськістю» (2001) [21], яке містить розгляд теорій комунікації, історії виникнення та розвитку паблік рилейшнз. Також автором здійснено спробу охарактеризувати зв'язки з громадськістю як сферу наукової та практично-прикладної діяльності, розкрито методи, прийоми, канали та форми комунікацій із громадськістю та їхню специфіку в окремих сферах життя суспільства, наприклад, політичній, соціокультурній, економічній та сфері міжнародних відносин.

І. Слісаренко, кандидат філологічних наук, автор значної кількості публікацій із проблем мас-медіа і демократії, зовнішньої політики, політичної комунікації, політичного маркетингу і паблік рилейшнз у навчальному посібнику «Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління» (2001) [17] запропонував комплексний підхід до предмета вивчення. Він розглядає паблік рилейшнз не як ремесло, а як багатокомпонентний засіб комунікації, як складову науки і практики сучасного менеджменту, державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування. Автор руйнує поверховий стереотип щодо паблік рилейшнз як рекламно-пропагандистської діяльності. Натомість доводить погляд на PR як багатоаспектну систему комунікації, засіб громадського контролю і корпоративної та урядової звітності, акцентує увагу на диверсифікації та сприйнятті аудиторією PR-кампаній.

Щодо теоретично-прикладних розробок у галузі зв’язків з громадськістю, варто звернути увагу на видавничу діяльність PR-практиків, зокрема Д. Богуша, А. Ротовського, А. Куліша.

Д. Богуш, віце-президент Української ліги зі зв'язків з громадськістю (PR-Ліга), член Всесвітньої Ради Міжнародної асоціації зв’язків з громадськістю (IPRA), президент Bohush Communications, є постійним автором публікацій щодо аналізу сучасного PR-ринку в Україні, політичних та соціальних тенденцій розвитку нашого суспільства, має значні напрацювання у сфері іміджу України та брендінгу.

Його монографії «Зёрна PR-технологий» (1999), «Механизмы и методы современных манипулятивных воздействий на большие массы людей» (2001) містять як теоретичний, так і практичний матеріал у галузі PR-технологій.

Не менш важливими з точки зору розвитку вітчизняного PR є доробки А.

Ротовського, кандидата філософських наук, доцента, автора трьох монографій з тематики стратегічних комунікацій, президента Української ліги зі зв’язків з громадськістю.

У методичному посібнику «Ключевые навыки PR-мастерства» (2005) [16] він, аналізуючи особливості розвитку PR, зазначає, що в Україні поряд з PR, орієнтованим на західні стандарти (західний тип), має прояви PR, який орієнтується на своєрідні перехідні стандарти культури українського суспільства (національний тип). Це зумовлено відмінностями розвитку ринку, ментальністю, особливостями цільової аудиторії.

А. Куліш – автор книг, які стали досить популярними серед PR-фахівців: «PR для общественных организаций» (2000), «Практика PR по-українськи» (2005).

{ Реклама та зв’язки з громадськістю } 109 Він узагальнив досвід власної практичної діяльності у галузі зв’язків з громадськістю, адже з 1996 року працює як PR-консультант та розробник PR-кампаній політиків, державних та бізнес-структур.

У вступному слові до книги «Практика PR по-українськи» [5] він зазначив, що добре знає ту РR-літературу, яка заполонила книжкові ринки України і часто є передруком перекладів американських РR- підручників з 70-х років минулого століття. Ця література містить застарілий матеріал різноманітних PR-кампаній та часто не дає практичних рекомендацій для фахівця-початківця, і тому він здійснив спробу практичного обґрунтування PR-діяльності.

Саме початок XXІ ст. характеризується збільшенням кількості науково-практичних доробків у галузі зв’язків з громадськістю з різних сфер діяльності.

Серед них значний інтерес становлять видання О. Шевченка, А. Яковця «PR:

теорія і практика», О. Тодорової «PR в цифровую эру. Искусство коммуникаций», монографія О. Курбана «Діагностика та моделювання PR-процесів». Варто зауважити, що студенти кафедри зв’язків з громадськістю та реклами КНУКіМ мали змогу не лише отримувати фахову інформацію з книжок, а й безпосередньо спілкуватися із авторами названих видань на різних етапах навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Королько В. Г. Основи паблик рілейшнз : навч. посіб. / В. Г. Королько ; НАН України, Інститут соціології. — К.: Наукова книга, 1997. — 335 с.

2. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. ] / В. Г. Королько ; НАН України. — [2 вид., доп. ]. — К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. — 400 с.

3. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации:

Теория и практика / В. А. Моисеев. — К.: Дакор, 2002. — 501 с.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Доказано наличие взаимосвязи между показателями сформированности здорового образа жизни и физической подготовленности обследованных. Выяснено, что наиболее эффективными средствами физического воспитания, которые способствуют формированию здорового образа жизни студентов-медиков, являются упражнения на повышение уровня их физической подготовленности и развитие скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей. Ключевые слова:...»

«ЦЕНТР РАЗУМКОВА ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА РІЧНИЙ ЗВІТ-2013 ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (робочі матеріали) Круглий стіл “Стан і стратегія сучасної земельної політики в країні” 21 травня 2009р. Київ-2014 Робочі матеріали, підготовлені за сприяння Представництва Фонду Фрідріха Наумана в Україні ВСТУПНЕ СЛОВО 2013 рік був позначений як постійними деклараціями тодішніх керівників держави стосовно готовності докласти всіх можливих зусиль для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, так і...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2006. Вип. 21. Ч. 1. С.123–130 Ser. Pedagog. 2006. Vol. 21. Р. 1. P.123–130 УДК 371.035.013.74(477+4/9) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ Марина Соннова Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка вул. Оборонна, 2, 91011 Луганськ, Україна Охарактеризовано головні етапи розвитку громадянської освіти. Обґрунтовано актуальність проблеми громадянської освіти на сучасному етапі становлення й розвитку...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури Anatoly Tsos, Heorhy Hats. Pedagogic Diagnostics in Physical Education Teaching of Secondary School Sstudents. The thesis developed and founded the structural and functional model of pedagogic diagnostics which includes the following: components (methodological, technical, theoretical and logical), functions (informational, evaluative, prognostic, managerial) and diagnostics objects (teaching process, teacher, student). The means of diagnosis...»

«antoshka.com.ua #01 серпень-вересень 2013 * Купуй до школи від грн 10% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 15% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 20% та отримай додаткову знижку ** ЩАСЛИВИЙ КУПОН 7% на знижку * antoshka.com.ua * Акція діє з 19.07 по 08.09.2013 ** Знижка додається до дисконту. Додаткова знижка застосовується послідовно. Подробиці акції www.antoshka.com.ua або за телефоном гарячої лінії Антошка 0800 306 063 # Дзвінки зі стаціонарних телефонів...»

«Ярмарок «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу: Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві» 21-22 травня 2012 року Український дім, Національна парламентська бібліотека України 21 ТРАВНЯ (понеділок) 8:00-10:00 Реєстрація учасників ярмарку 10:00-11:00 Урочисте відкриття, вітальні слова: Михайло Кулиняк, Міністр культури України (підлягає підтвердженню) Джон Ф....»

«УДК 378.147:316.6 Т.О. Хмуринська м. Тернопіль, Україна СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ Постановка проблеми. Підвищена увага до наукових досліджень, виконаних на підставі системного підходу до аналізу й оцінки різноманітних процесів та явищ природи і суспільної діяльності людей спостерігається уже давно. Це зумовлено, перш за все, якісним піднесенням процесу пізнання оточуючої дійсності, успіхами розвитку...»

«3. Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / упор. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с.4. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.5. Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.6. Философский энциклопедический словарь / [сост. С. С. Аверинцев, Э. А. АрабОглы, Л. Ф. Ильичов]. – 2-е изд....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (38) 2010 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ Л.В. Кошева В роботі надані експериментальні визначення ступеня впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів Донбаської державної машинобудівної академії (на прикладі студентів інженерно-економічного факультету). В работе представлены...»

«УКРАЇНА КАРПОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ шістнадцятої сесії VІ скликання № 161 29.12.2012 р. Про Програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік. Заслухавши інформацію сільського голови Мельника С.А. про програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, керуючись ст.26 п.22 Закону України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»